Ynglefuglene på Vorsø

 

 

Solsort i benved, Vorsø, 5. december 2001. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Jens Gregersen og Kaj Halberg

 

 

Der findes oplysninger om fuglelivet på Vorsø helt tilbage til midten af 1800-tallet, hvor skydejounaler bl.a. beretter om antallet af nedlagte unger af Skarv. Faber (1898) beskriver fuglelivet omkring Horsens og refererer en smule til Vorsø, idet han i nogen grad benytter den lokale ornitolog Th. Jørgensens oplysninger fra egnen. Samme Jørgensen (1915) fremstillede udførlige journaler over indsamlede fugle og fugleæg i perioden 1876-1915, og heri er der ikke så få oplysninger fra Vorsø.

Jørgensen var skorstensfejer af profession, og det var måske i denne egenskab, at han engang imellem besøgte Vorsø. Han beskrev fuglelivet på Langøerne (1906), som dengang rummede store kolonier af måger og terner. Det fremgik også af hans noter, at der ynglede såvel Fuglekonge som Spurvehøg på Vorsø, hvilket skyldes, at øens skove for en stor del bestod af nåletræer i de dage. Men nuværende såre typiske fuglearter for øen som Gærdesmutte, Munk og Gulspurv fandtes også almindeligt.

Vorsø blev dengang drevet forstligt og som et landbrug. En betydelig jagt fandt også sted fra Frijsenborg Gods, som ejede øen. (Se mere herom på siden Stenalderværksted, landbrug og naturreservat).

 

Fristedets betydning for fuglelivet
Som beskrevet på siden Fredningen af Vorsø blev øen i 1928 købt af Københavns Universitet for midler i Herluf Winges legat, og en stor del af landbrugsjorderne blev i 1929 henlagt i naturtilstand. Men denne ø, som nu ifølge Winges ønske skulle blive et “Fristed for Planter og Dyr,” var i virkeligheden ikke noget særligt. De fleste af skovene var temmelig hærgede med renafdrift og hård hugst, men en del var gammel bondeskov med oprindelige bevoksninger af ask, spidsløn, bøg og elm, iblandet indplantede arter som ahorn og eg. Mest interessant var det, at reservatet med det ædle formål var en ø og derved havde en chance for at udvikle sig uden utidig indblanding fra naboer.

Vigtigt var den ro, som blev etableret. Det bevirkede, at tidligere forfulgte arter som Fiskehejre, Skarv og Råge genindvandrede i de første årtier efter fredningen. Skarven var den art, som for alvor kom til at præge øen, specielt efter at den blev totalfredet i 1979.

Mange arter har haft stor gavn af den udvikling i vegetationen, som har fundet sted efter fredningen, og som har bevirket, at øen i dag rummer en stor variation i habitater: gammel skov med henfaldne træer, ungskov, parkagtig skov, tæt buskvegetation, tornede krat, hindbærkrat, græsmark, eng og strandeng.

Vegetations-successionen er nærmere beskrevet på siden Vildnis i vækst. Dens indvirkning på ynglefuglebestandene fremgår af teksten nedenfor.

 

Registreringer af fuglelivet
Udviklingen i ynglefuglebestanden på Vorsø blev ikke fulgt særlig systematisk de første årtier efter fredningen. Mellem 1947 og 1971 besøgte konservator Harry Madsen næsten årligt øen, først og fremmest for at optælle Skarv og Fiskehejre, men han gjorde dog også en del notater om de øvrige ynglefugle.

Fra 1972 påbegyndte Poul Hald-Mortensen en mere omfattende undersøgelse af Skarven, bl.a. med henblik på kolonistruktur og fødevalg. Det havde den effekt, at de beskydninger, som trods reservatets bestemmelser fandt sted, blev stoppet. I 1972 optalte Hald-Mortensen øens øvrige ynglefugle, ganske vist noget på skøn, men nok til at give et billede af bestandene.

Siden feltstationens oprettelse i 1979 har forskellige optællingsprocedurer været i brug, i hovedtræk optælling af fugle på vandarealet omkring øerne, samt en registrering af landfuglenes forekomst året igennem via en såkaldt linjetaksering, hvor en bestemt rute, der dækker hele øen, gennemvandres med jævne mellemrum.

Linjetaksering kan også benyttes til optælling af de fleste ynglefugle, idet syngende fugle plottes ind på et kort. Hvis en sangpost er stabil gennem tre uger, regnes det for et ynglepar. Denne metode er dog uanvendelig for nogle arter, bl.a. Ringdue, Gærdesmutte, Solsort, Stær, Tornirisk, Jernspurv og Bogfinke. For disse arter er foretaget specialoptællinger. Årligt er også foretaget en detaljeret kortlægning af øens kolonirugende arter Skarv, Fiskehejre og Råge.

Optællingerne blev indtil 1997 foretaget mindst én gang i hver 5-dagesperiode året rundt. Det blev siden ændret til 10-dagesperioder, og efter 2001 har det været op til JG, så grundigt det nu har været muligt, at foretage repræsentative optællinger, der i grove træk kan sammenlignes med tidligere data, fx i form af maksimumstal for hver måned for en række udvalgte arter. Ynglefugletællingerne er foretaget med samme intensitet som tidligere, så tallene kan sammenlignes helt tilbage til 1980.

Nederst på siden bringes to tabeller, som viser ynglefuglene på reservatet siden 1947, og en tredje tabel viser arternes fordeling på øens forskellige biotoper i et udvalgt år.

 

Træruiner og fugle: Hulrugerne
På øen har ælde, elmesyge (se siden Elmesyge på Vorsø) samt påvirkning fra ynglende Skarver slået masser af træer ihjel, og det har gjort øen til et bedre sted for hulrugende fugle. Stedvis findes store træruiner, som er fyldt med hulheder, der benyttes af Huldue, Allike, Stær, Rødhals, Musvit og Blåmejse. Døde eller halvdøde træer har ofte løs bark, som er gode ynglesteder for Træløber, Musvit og Blåmejse.

Den eneste ynglende spætteart på øen er Stor Flagspætte, som mejsler et nyt redehul hvert år, ikke nødvendigvis i døde stammer, men nogle gange i friske. Spætten bruger kun hvert redehul én gang, og antallet af spættehuller er tiltaget i et sådant omfang, at der er skabt gode redepladser for andre arter, især Stær og Spætmejse, samt i et enkelt tilfælde Vendehals.

Spætterne påbegynder deres vårtrommen tidligt, også i kolde vintre, hvor de første duellerende hanner kan høres på solskinsdage midt i februar eller endnu tidligere. Arten udruger kun ét kuld årligt med op til 5 unger, som flyver fra reden hen mod midten af juni. Antallet har været stigende på øen og ligger i dag på omkring 9 par. Spætterne lever mest af billelarver og andre insektlarver, som de finder i de gamle træer. De kan også tage andre fugles æg og unger.

 

 

Stor Flagspætte og Musvit, Vesterskov, januar 1989. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Det øgede antal spættehuller og andre hulheder bevirkede, at Stæren tiltog fra omkring 20 par i 1950’erne til omkring 70 par i begyndelsen af 1990’erne. Arten har også i flere tilfælde benyttet naturlige hulheder i bunden af store råge- eller hejrereder som redeplads. Hvor der er særligt mange redemuligheder, kan den yngle i småkolonier på op til 5 par.

Trods de gode ynglebetingelser på Vorsø er den generelle tilbagegang for arten i de senere år også bemærket på reservatet, hvor antallet nu er faldet til under 30 par.

Stærene fouragerer hovedsagelig på fastlandet. I sidste halvdel af maj, hvor der er unger i rederne, flyver de i fast rutefart mellem øen og fastlandet, hvor de finder bille- og stankelbenslarver i enge og græsmarker.

 

 

Stære i forårshumør, Vestre Remise, marts 1989. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Stærens udbredelse på Vorsø 1990 (efter Halberg & Gregersen 1992). Arten yngler hvorsomhelst på øen, blot der er egnede redehuller.

 

 

I milde vintre høres Hulduen kurre allerede midt i januar. Den har ynglet på Vorsø gennem måske hele reservatperioden, i ældre tid dog kun et enkelt eller to par. Arten tiltog efter 1990, og nu findes normalt 3-5 par, i 1995 endog 8 par. Den yngler ofte i træstubbe, som Skarverne har forladt. I 2003 havde et par rede i en forladt allike-kasse i laden. Endnu i september har Hulduerne unger, så det er sandsynligt, at et par kan udruge 3-4 kuld på en sæson.

Også Musvit høres ofte midt om vinteren, og allerede i marts kan bestanden optælles ud fra de ’savfilende’ hanner. Arten yngler i hulheder af alle slags, men kan også anbringe reden i fx tæt slåenkrat. Musvitterne på øen er sandsynligvis standfugle. Bestanden svinger mellem 20 og 40 par.

Blåmejsen, som også synger i det tidlige forår, er lidt mindre talrig end Musvitten, gerne et sted mellem 15 og 30 par. Oftest yngler den højt til vejrs i større døde træer.

Når begge mejsearternes unger forlader reden sidst i maj, er der meget store mængder af natsommerfuglelarver at ernære sig af, hovedsagelig frostmålerlarver.

Træløberens sang er meget sagte, og fuglene ses ikke så meget. Op til 4 par er fundet, men nogle år bemærkes arten næsten ikke. Reden anbringes under mere eller mindre løs bark, højt eller lavt.

 

 

Træløber, Vesterskov, januar 1989. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Parktræløberen indvandrede i 2012, men er tilsyneladende forsvundet igen, idet den ikke er bemærket i 2019-20. Den optrådte udpræget i åbne områder som Centralmark og den vestlige del af Sydmark.

Spætmejsen gør sig meget bemærket med sine klare fløjt det meste af året, men specielt i en periode i marts-april, hvor deres territorier er nemme at kortlægge. Bestanden svinger mellem 1 og 3 par.

Alliken yngler helst i småkolonier. Tidligere fandtes på øen op til 20 par, bl.a. i de store træruiner i Østerskov, hvor den tog de bedste pladser fra Hulduen. Den ynglede også førhen i bunden af store sammenbyggede rågereder på Østermark, men det har ikke været tilfældet de senere år.

Arten begyndte at yngle ved husene i 1990, og siden blev der fundet op til 8 par her, specielt på loftet i laden, som var et godt redested – medmindre Natuglen åd de halvstore unger. Arten var fast ynglefugl i laden indtil 2018, hvor kun et enkelt par var tilstede.

Sommetider blev der på loftet ophobet store dynger af kviste, som Allikerne havde samlet sammen. I 2007 havde et par lagt æg midt i en 2 m høj dynge, men æggene trillede ned derfra. I en opsat sløruglekasse i laden ynglede der Alliker indtil 2016.

I 2019 fandtes i Østerskov et kuld allike-æg, som var præderet af husmår, men i 2020 kunne der ikke påvises ynglepar. Bestanden er således faldet fra 20 par til 0.

 

 

Allike-par på udkig efter redemateriale nær gården, 3. april 2004. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Rødstjerten yngler meget fåtalligt og uregelmæssigt på øen, og Broget Fluesnapper har kun ynglet en enkelt gang, i 1980. Det kan undre, at de ikke er mere almindelige, da yngleforholdene er gode med mange huller i træerne, kombineret med skovlysninger. Deres forsvinden må hænge sammen med en generel nedgang for de to arter.

 

 

Rødstjerten er en årlig gæst på øen, men har kun ynglet meget fåtalligt og uregelmæssigt. – Gårdspladsen, maj 2009. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

De ynglende ugler
Der har ‘altid’ været et par af Natugle på Vorsø. Som en undtagelse var der i 1996 et ekstra par i Østerskov, men normalt er der ikke plads til to par på øen. I 1980 ynglede arten i en opsat kasse i Skovhegnet, senere i en kasse opsat i den store eg nord for laboratoriet. Da denne kasse forfaldt, flyttede parret til laden, hvor de stort set har ynglet alle år, også i 2020, hvor Sløruglen (se nedenfor) indvandrede. Natuglerne flyttede dette år til en kasse på den indvendige side af nordgavlen.

Natuglen lever hovedsagelig af gnavere og småfugle. Normalt kommer 1-2 unger på vingerne, i gode gnaverår op til 4. Helt exceptionelt kom 5 unger på vingerne i 1980, fordi der dette år var en ekstremt stor forekomst af brun rotte, som havde formeret sig voldsomt i et efterladt kornlager fra det nedlagte landbrug.

Sløruglen ynglede regelmæssigt frem til 1962 i den store, nu nedrevne stenlade, men var herefter blot en sjælden gæst på øen. Den genindvandrede i 2020, hvor 2 fugle fra marts var stationære i den tilbageblevne lade. De ynglede i en kasse på en væg indvendigt, opsat omkring 1982. Parret fik 5 unger, hvoraf 3 blev flyvefærdige. Fuglene vendte dog ikke tilbage i hverken 2021 eller 2022.

Skovhornuglen yngler gerne med et enkelt eller 2 par, oftest i gamle kragereder på Vestermark og Kalven.

 

 

Flemming Christensen har taget natugleungerne ud af redekassen bag laboratoriet for at ringmærke dem, 4. maj 1984. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Unger af Natugle forlader ofte reden, inden de dårligt nok kan flyve. Denne blev observeret i Vesterskov, 18. maj 1988. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Slørugle, gården, 1978. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

En favnfuld slørugleunger, omkring 3 uger gamle, 17. juni 2020. 3 unger ud af 5 blev flyvefærdige. (Foto copyright © by Sus Krause-Jensen)

 

 

 

Øens drosler
Solsorten høres synge fra det tidlige forår. Førhen var den ikke særlig talrig på Vorsø, men er siden tiltaget stærkt og nåede maksimum på 61 par i 2020. Arten er aktiv på sin sangpost i meget korte intervaller, oftest meget tidligt eller meget sent på dagen. Det er indtrykket, at der sjældent er mere end en enkelt eller to sangposter i territoriet.

Solsorten yngler i mange forskellige habitater på øen. Den er typisk at finde i skovkanter og ældre krat, men også lidt inde i gammel skov. Et meget benyttet redested er tætte bevoksninger af slåen og hvidtjørn. Reden anbringes ofte direkte på jorden, hvor den er godt skjult i bl.a. stor nælde, mangeløv, korbær eller hyld, i et enkelt tilfælde burre-snerre.

Især de første kuld af Solsort bliver ofte fundet af Gråkrage, Skovskade eller Husskade, og op mod 80% skønnes at gå tabt. I slåenkrat kan ses to friskbyggede reder med en indbyrdes afstand på ca. 10 m, hvoraf den ene er tom, mens en rugende Solsort ligger i den anden.

Det går som regel bedre med andet kuld, hvor flere blade er udsprunget og derfor giver tættere dække, men prædationen er stadig meget høj. Først når vegetationen er rigtig tæt, bliver der større ynglesucces. Det er ikke usædvanligt, at først det tredje yngleforsøg lykkes. Dette underbygges af, at der på Vorsø sjældent ses flyvefærdige solsorteunger før midten af juni. Endnu i august ses mange kuld. Trods den høje prædationsrate ser det ud til, at mange par får to kuld unger på vingerne.

I 1992 blev fundet et stort antal reder, fortrinsvis i perioden 30/4-16/5. Optællingen dette år var stort set baseret på redefund, og det er utvivlsomt den systematiske registreringsform, som var årsag til et nyt stort maksimumstal for Solsort dette år, nemlig 53 par. Redeplaceringen fremgår af tabellen nedenfor.

Der fandtes adskillige fjorgamle reder, som lå langt fra de to foregående års placeringer af territorier, så antallet disse to år er sikkert undervurderet.

 

 

Rugende hun af Solsort, godt skjult i en tvege af ahorn, Østermark, 19. april 2008. (Foto copyright © by Peter Müller Larsen)

 

 

Redeplacering hos Solsort på Vorsø 1992 (efter Halberg & Gregersen 2010).

 

 

 

Også Sangdroslen synger fra det tidlige forår. Den præderes sandsynligvis endnu hårdere end Solsorten, da dens rede ofte bygges meget åbent og yderst sjældent direkte på jorden. Bestanden på Vorsø er i dag højst 10 par, hvilket er en halvering i forhold til 1980’erne.

 

 

En vrimmel af sangere
Tornsangeren er karakterfugl på Vorsø. Den yngler i åbent land med lavt krat, og de opgivne marker med hvidtjørn og slåen i tidlige stadier, samt tildels korbær og hindbær, udgør en ideel habitat. I takt med de gamle fredmarkers stadig kraftigere tilgroning flyttede arten til de mere åbne nye fredmarker, men stadig findes en stor del af dens territorier på de gamle fredmarker (se kortet). Den maksimale bestand var 46 par i 1995, og der var stadig 43 par i 2003. I de senere år er antallet dog faldet til omkring 30 par.

 

 

Tornsangere varsler på Kalven, 27. maj 1977. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Fordelingen af 31 par ynglende Tornsangere på reservatet i 2018: 7 i krat langs kysten, 6 på de gamle fredmarker, 16 på de nye fredmarker, samt 2 på Kalven.

 

 

Kærsangeren, som lever i åbne områder med bevoksninger af hindbær, stor nælde og andre høje urter, har gennem det meste af reservatperioden haft en bestand på 10-15 par. Antallet kunne holde sig stabilt, idet yngleparrene, efterhånden som de gamle fredmarker voksede til, flyttede til de nye fredmarker.

Maksimum var i 1995, hvor 24 par blev registreret, 9 par på de gamle fredmarker, 15 på de nye. Tilgroningen på de nye fredmarker er dog nu så fremskreden, at arten i de senere år er gået stærkt tilbage til omkring 5 par.

Munken yngler især i tættere bevoksning med skovpræg, som grænser op til mere åbent land. Den er derfor ofte at finde inde i skovene, i lysninger opstået som følge af stormfald og påvirkning fra Skarver. Bestanden er steget kraftigt fra omkring 35 par i 1990’erne til 60 par i 2020.

Havesangeren er hovedsagelig tilknyttet lysåbne steder med parkagtigt præg, som stadig indeholder urtevegetation, men den skyer dog ikke stærkt tilgroede områder. Antallet har gennem mange år ligget ret stabilt omkring 20-30 par.

Munk og Havesanger er allopatriske arter, dvs. at de er nært beslægtede, men kun overlapper en smule i valg af levesteder. Dette fremgår tydeligt af kortet nedenfor, som viser de to arters sangterritorier i 1988.

 

 

Rugende hun af Munk i tæt bevoksning af stor nælde, Vesterskov, ultimo maj 1993. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Fordelingen af ynglepar af Munk (rød) og Havesanger (blå) på Vorsø, 1988 (efter Halberg 1988).

 

 

 

Gransangeren er tilknyttet skovlysninger og skovbryn med en blanding af gamle træer og bræmmer af ungskov, der grænser op til åbne områder med slåen i tidlige stadier, samt en tæt bundvegetation af bl.a. stor nælde og mangeløv. Arten er nem at registrere, idet hannen synger ivrigt i det område, hvor hunnen bygger rede. Senere, under rugningen, synger den over et større område.

Gransangeren var i den tidlige reservatperiode en meget uregelmæssig ynglefugl, og visse år manglede den helt. I takt med den stigende tilgroning tiltog den op gennem 1990’erne. I 1997 var der 27 territorier, 40 i 2011, derefter stabilisering omkring 30 par.

Stik modsat er det gået for Løvsangeren, hvis foretrukne ynglehabitat er åbne områder med græs og anden lav urtevegetation, samt spredt buskvækst. De første tilgroningsfaser på de nye fredmarker passede den fint, og antallet steg fra under 10 par til omkring 20 par midt i 1990’erne. Den stadig stærkere tilgroning har imidlertid bevirket, at antallet siden er faldet kraftigt til de nuværende 2-3 par, og nogle år har den endog manglet helt.

Gulbugen foretrækker et successions-stadium, der består af en tredjedel stærkt tilgroet, en tredjedel helt åbent, samt en tredjedel med fritstående buske af hovedsagelig hvidtjørn, hyld, hunderose og hassel. Det er indtrykket, at arten er meget følsom over for yderligere tilgroning. Den yngler i dag næsten udelukkende på de nye fredmarker. Antallet er faldet fra omkring 12 par i 1990’erne til de nuværende 6 par.

 

 

Rugende Gulbug i en hunderose på Centralmark, 23. juni 1998. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Nattergalens forsvinden
Førhen gjorde Nattergalen sig meget bemærket på Vorsø. Allerede i begyndelsen af 1900-tallet skrev Th. Jørgensen (1906): ”(…) er Vorsø mærkeligt nok det eneste Sted i Nærheden af Horsens, hvor Nattergalen (…) bygger Rede til Stadighed; i Almindelighed findes der et eller to Par derovre hver Sommer.”

Arten tiltog i takt med tilgroningen af øen, specielt i fugtige områder med gråpil. Bestanden var maksimalt omkring 15 par, men aftog stærkt efter 2000 til de nuværende 1-2 par. I perioden 2016-18 manglede den endog helt. Dens tilbagegang, som er generel i hele landet, kan ikke entydigt forklares, men er muligvis dårlige betingelser i vinterkvarteret, kombineret med klimaændringer. Desuden udgør Danmark artens vestlige grænse for dens udbredelsesområde, og det er velkendt, at hvis en art går tilbage, vil den først forsvinde i randområderne.

Mens bestanden på Vorsø var på sit højeste, sang Nattergalen mest intenst fra ankomsten i starten af maj til omkring 10. juni, hvor de fleste havde unger. Fra omkring 25. juni, og indtil ungerne var flyvefærdige, hørtes kun fuglenes skarpe varselskald, som blev taget i brug, når en fare viste sig. Fra midt i juli hørte man intet til fuglene, men de var stadig til stede på øen. Før afrejsen midt i august hørtes de igen, mest varselskaldet, i få tilfælde også kortvarig sang.

Nattergalen placerer sin rede på jorden, gerne mellem nedfaldne grene i opvoksende vegetation, helst bingelurt og stor nælde, men på øen er den også fundet i nye skud af hyld. Foretrukne områder var pilekrat på Vestermark, ungskov i det sydøstlige hjørne af Vesterskov, samt Skovhegnet og havehegnet nær gården, hvor lysninger støder op til buskadser i fugtige områder, fx gamle grøfter. Inden den gik tilbage, nåede den at indvandre til de nye fredmarker, dels Centralmark, dels den vestlige del af Sydmark, hvor der var krat af gråpil og seljepil.

 

‘Bette Thomas i Gjærdet’
Gærdesmutten gør sig bemærket året rundt næsten overalt på øen. Bestanden svinger overordentlig meget i takt med, hvor streng vinteren er. Normalt ligger bestanden på mellem 45 og 65 par, men efter en periode med milde vintre bliver den en af øens talrigeste småfugle med omkring 80 par. En periode med kolde vintre, fx 2010-2013, bevirker, at bestanden falder til omkring 30 par, og efter den hårde vinter 1995-96 var der kun 15 par.

Arten findes i både gammel og ung skov, samt i tætte krat på fredmarkerne. Den er også fundet ynglende ved husene samt i en hulhed i en af pælene på den overdækkede gang nær skjulet ved Vesterdam. Den producerer flere kuld i løbet af sommeren, og antallet af fugle om efteråret er derfor meget højt.

Det har vist sig, at optællingsmetoden har stor indflydelse på det registrerede antal ynglepar. Siden 1992 er der i stedet for linjetaksering foretaget separate optællinger af arten i perioden 20/4-10/5 vha. en kombination af varslende fugle, redefund og observationer af flere sangposter inden for et kendt territorium.

En han kan have et stort territorium med talrige sangposter, hvis indbyrdes afstand er op til 50-75 m, og den kan skifte mellem dem inden for få minutter. Det gør det meget kompliceret at fastlægge territorierne, og linjetakseringsmetoden vil uvægerligt overvurdere antallet. Artens polygami bidrager også til at komplicere sagen.

Rederne er ikke i nævneværdig grad udsat for at blive plyndret. Stor Flagspætte har præderet arten nær husene, og Fiskehejren i Vestre Remise.

 

 

Efter at være fløjet mod en rude hviler denne Gærdesmutte sig på en havebænk, 29. september 1981. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Den rustfarvede og den gule ‘spurv’
Trods deres navne er hverken Jernspurv eller Gulspurv spurve. Jernspurven tilhører familien Prunellidae, der kun omfatter jernspurve, mens Gulspurven tilhører familien østværlinger (Emberizidae).

Jernspurven synger mest i april, hvor de fleste allerede befinder sig i deres territorier. De fleste år yngler 25-35 par, og størstedelen findes på de gamle fredmarker, hvor arten foretrækker tætte bevoksninger af slåen og andet tornet krat. I skovene findes den især i lysninger domineret af væltede stammer med hyldekrat. Siden 1995 er den indvandret til de nye fredmarker, men det har ikke ændret på bestandsniveauet.

 

 

Syngende Jernspurv i slåen, Vorsø, 6. april 2004. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Gulspurven har ‘altid’ været en almindelig ynglefugl på Vorsø. I landbrugets tid var der mange, og i de tidlige stadier af øens tilgroning ynglede op mod 30 par. Med den tiltagende bevoksning dalede bestanden, som nu veksler mellem 10 og 15 par. I dag er arten især koncentreret langs kystzonen og i de åbne arealer i tilknytning til husene og vejen, og antallet vil næppe falde yderligere.

De første Gulspurve synger sidst i februar, de sidste midt i august, og arten udruger 2-3 kuld. En rede med 3 æg blev fundet så sent som 14. august 2000 på Sydmark.

 

 

Syngende Gulspurv, juli 1982. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Øens finker
Bogfinkens foretrukne habitat er områder med høje træer, men der skal kun en mindre gruppe ældre træer til at tilfredsstille dens krav. Det er ikke helt enkelt at optælle arten, som synger allerede fra begyndelsen af marts og stadig aktivt i juli. Sangposten varierer i løbet af døgnet og fra dag til dag. Desuden flytter Bogfinkerne rundt i løbet af ynglesæsonen, idet mange reder bliver plyndret af Gråkrager midt i maj, hvor de fleste har indledt rugning. Omkring Natuglens redested er der i stort omfang fundet rester af Bogfinke.

Arten er velegnet til optælling vha. redefund og registrering af varslende fugle, bedst i perioden 25/4-20/5. Rederne er oftest placeret 1,2-5 m over jorden, på Vorsø mest i hvidtjørn, elm og hyld, men de er også fundet i ædelgran, benved og hunderose. Et år byggede et par rede indvendigt i observationstårnet ved Vestre Remise, hvor der kom unger på vingerne.

Bogfinken er tiltaget på øen, fordi der mange steder er dannet ny skov (se kortene nedenfor). Dog var den i 1980’erne i tilbagegang i Østerskov, da Skarvernes gødning fik de fleste træer til at gå ud, men da ny skov nu er vokset op her, er den genindvandret.

Med en bestandsfremgang fra omkring 25 par i begyndelsen af 1980’erne til 80 par i 2020 konkurrerer bogfinken med Gærdesmutten om at være den talrigeste småfugl på Vorsø.

 

 

Rede af Bogfinke i en hvidtjørn, foret med bl.a. rågefjer, ungskoven på Østermark, 11. maj 2004. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Ynglepar af Bogfinke på Vorsø i 1980 (Petersen 1980) og 2007. Det ses, at den opvoksende skov i høj grad har gavnet denne art.

 

 

Grønirisken hører hjemme på Vorsø året rundt, også i perioder med frost og snedække, hvor den hovedsagelig fouragerer på hyben af hunderose og rynket rose. Dens optimale ynglehabitat er, hvor hyld, hvidtjørn, æble, hunderose og/eller rynket rose danner store sammenhængende bevoksninger i en højde af 2-3 m. Sådanne steder kan parrene til tider yngle ganske tæt på hinanden, fx i 2001, hvor der på østkysten fandtes 5 reder over en strækning på 250 m. Enkelte par har også ynglet i lysninger inde i skovene.

Den stigende tilgroning af øen passede gennem en årrække arten godt, og ynglebestanden lå i mange år mellem 10 og 20 par. Den er aftaget stærkt i de senere år til bare 2-3 par, og i perioden 2015-18 ynglede den muligvis slet ikke. Årsagen til denne tilbagegang er ukendt.

 

 

Grønirisk i hunderose, Centralmark, 30. november 1996. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Stillitsen ses normalt året igennem, men forsvinder af og til i perioder i vinterhalvåret. Er de tilstede, fouragerer de især i vinterstandere af glat burre. I højsommeren æder de meget ofte frø af kærtidsel, som vokser talrigt i fugtige områder mange steder på øen.

Artens foretrukne habitat er en blanding af høj og lav trævækst, især områder med højere buskadser, men med adgang til lysåbne områder og gerne bar jord. Derfor er arten på øen især tilknyttet det åbne areal omkring husene. Førhen var den en meget fåtallig ynglefugl, men bestanden har været støt stigende til de nuværende 5-6 par.

 

 

Denne Stillits ruger i en hyldebusk i den sydøstlige udkant af Vesterskov, 5. juni 1997. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Tornirisken yngler helst i tornet krat ud mod åbne områder, hvor der er mulighed for at fouragere på frøbærende urter. Tit danner den småkolonier, til tider med så lidt som 10 m mellem rederne. I gode år har der på reservatet været op til 25 par, fordelt på 3-4 centre.

Først på sæsonen er der som regel kun få ynglepar, og de flyver ofte til fastlandet for at fouragere. Antallet tiltager midt på sommeren, hvilket tyder på, at fugle fra fastlandet sandsynligvis udruger andet kuld på øen, fordi der sidst på sommeren er rigeligt med føde her. Arten er fundet æglæggende så sent som 10. august.

Af ukendte årsager er Tornirisken aftaget drastisk på øen, og der yngler nu kun omkring 6 par.

 

Stor tæthed af duer
Ringduen yngler i så at sige alle habitater på øen (se kortet). Den har haft stor gavn af tilgroningen på fredmarkerne, hvor den tit placerer reden i tætte krat af bl.a. hvidtjørn og slåen, ofte hvor de grænser op til skarvkolonier. Her er store tætheder ikke usædvanligt, flere gange op til 4-6 reder med under 10 m mellem rederne. Store tætheder er ligeledes fundet i tætte, tornede krat på Østermark langs vejen samt i overgangszonen mellem ungskov og fredmark på Nordmark nord for Vesterskov, hvor der var 8 beboede reder 16/5-92.

Nogle få par påbegynder æglægning allerede i marts, men højdepunktet indtræffer langt senere, måske i juli. Så sent som midt i september er der konstateret æglæggende par. Bestanden på øen synes at være stabil og ligger gerne på mellem 40 og 50 par. Maksimum var 58 par i 1995. Optælling af arten er dog vanskelig, og tallene i tabellerne er behæftet med nogen usikkerhed.

Ringduen er kendt for at være særlig følsom over for forstyrrelser på reden i begyndelsen af rugetiden. Sker det gentagne gange, vil reden blive forladt. Samtidig er de åbne reder meget udsat for prædation fra Gråkrager, som tager mange dueæg. På kragernes særlige ’æg-værksteder’ udgør æg af Ringdue en stor andel.

 

 

Ringdue i en algebevokset hvidtjørn, Vestermark, 8. april 1995. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ringdue-territorier på Vorsø 1995 (efter Gregersen 1995). Optællingen var baseret på 49 redefund og 9 sangposter. Ringduen yngler næsten kolonivis i gunstige områder.

 

 

 

Kolonifuglene
Skarvens indvandring til øen er beskrevet på siden Skarvkolonien på Vorsø. Foruden den findes to andre kolonirugende fuglearter på Vorsø: Fiskehejre og Råge. Enkelte gange har man i ungskoven i den nordøstlige del af øen kunnet se reder af de tre arter ligge relativt tæt på hinanden.

 

 

Et eksempel på, hvordan ynglende Råge, Fiskehejre og Skarv kan mødes, Østermark. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Fordelingen af Skarv, Råge og Fiskehejre på reservatet i 2011 og 2012. Årsagen til, at Skarverne stort set forlod Vesterskov i 2012, var et par af Havørn, som slog sig ned i skoven i november 2011 (se mere herom på siden Da Havørnen vendte tilbage). (Kort copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Fiskehejren ynglede i Østerskov i 1860’erne (anonym 1899, Jørgensen 1906), men blev siden fordrevet. Efter reservatets oprettelse genindvandrede den til øen i 1930’erne. I 1940’erne ynglede den i Vesterskov, senere i Østerskov, og siden 1970’erne i ungskoven nord for Østerskov. Dens antal er fluktueret meget i årenes løb, flest var der i 1990 med 170 par. Efter en jævn tilbagegang er bestanden nu som regel mellem 30 og 40 par. Dele af bestanden er sikkert udvandret, bl.a. til en koloni, der opstod i Bygholm Park i Horsens.

I den centrale del af Østerskov var rederne placeret i kronerne af hovedsagelig elm og bøg, ofte op til 5 reder i samme træ. Her blev Hejrerne i 1970’erne fortrængt af indvandrende Skarver, som ideligt stjal rederne. Et hejrepar ville hurtigt opgive, når en skarv satte sig i reden, hvorved æggene blev knust.

Hejrerne blev presset ud i den nordvestlige del af Østerskov, for til slut at udvandre til ungskoven på Østermark. Her etablerede de første par sig i rågereder, som sikkert var ubeboede, idet Rågerne som regel er i stand til at forhindre såvel Hejrer som Skarver i at overtage deres reder ved at angribe i flok.

I ungskoven er der almindeligvis kun en enkelt hejrerede i hvert træ, fordi de fleste af kronerne her endnu er ret små. De tynde træer svajer stærkt i perioder med blæst, og der falder ofte hejreunger ned i skovbunden, hvor de hurtigt bliver til ræve- eller grævlingeføde.

 

 

Denne unge Fiskehejre var faldet ud af reden, Østerskov, 11. juni 1978. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

En ung Fiskehejre letter efter at have drukket af en regnvandspyt på gårdspladsen, 11. august 1985. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rågen ynglede i stort tal i Vesterskov i 1860’erne (anonym 1899, Jørgensen 1906), men blev sidenhen fordrevet. Den genindvandrede i 1951, men ungerne blev beskudt indtil 1971.

Siden 1977 har der kun været få par i Vesterskov og i dag yngler den hovedsagelig i ungskoven mod nordøst samt i Østre Remise. I 1972 blev der optalt 378 par, hvorefter der var fremgang til 891 par i 1990. Siden har antallet svinget en del. I 2000 var det rekordlavt, kun 125 reder blev optalt. 10. maj stod alle rederne tomme, og Rågerne havde forladt øen. Årsagen hertil kendes ikke, men skyldes muligvis prædation fra husmår eller Stor Hornugle. Siden 2004 har antallet ligget ret stabilt på mellem 300 og 500 par.

Det blev førhen antaget, at hver rågerede var ensbetydende med et ynglepar. På Vorsø er det flere gange påvist, at det ikke er tilfældet. I 1996 optaltes 864 reder, fordelt på 246 træer, dvs. et gennemsnit på 3,5 reder pr. træ. Største antal var 28 reder i ét træ. I midten af kolonien blev 9 reder kontrolleret, og det viste sig, at 3 af dem ikke var beboet.

De opførte antal i tabellerne nederst på siden beror på optalte reder, og hvis man regner med, at der nogle år er op til 30% ubeboede reder, er de angivne tal forbundet med nogen usikkerhed. Denne problematik kendes ikke for Fiskehejre og Skarv.

Rågerne opgiver ikke så let og angriber kollektivt, når en Skarv eller Fiskehejre forsøger at overtage en af deres reder. For Skarvens vedkommende skal hannen jo annoncere over for en hun, at den har erhvervet sig en egnet redeplads, men gennem deres konstante angreb forhindrer Rågerne den i at komme i gang med at lokke en hun til. Dette bevirker oftest, at Skarven fortrækker. Til tider har Skarverne haft held til at overtage nogle få rågereder, altid i koloniens periferi, eller reder som ligger særlig højt.

 

 

Råger i kolonien i Østre Remise, april 1982. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Sammenbyggede rågereder i unge ahorn på Østermark, 1. maj 1978. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

De tilpasningsdygtige Krager
Gråkragen blev førhen stærkt forfulgt på reservatet, men tiltog gradvis efter 1980 til et maksimum på 22 par i 2007. Tætheden på øen var da bemærkelsesværdigt høj, og parrenes små territorier skyldtes bl.a. de nærmest ubegrænsede fødemængder i kolonierne af Skarv og Fiskehejre.

Det er interessant, at Kragerne gennem årene tillærte sig stadig større færdigheder i at udnytte fødemulighederne i skarvkolonierne. Siden 1995 præderede de i stigende omfang skarveæg. Det hænger sammen med, at Skarverne på grund af svindende føderessourcer blev langt mere følsomme over for forstyrrelser og ofte forlod rederne. I takt med Skarvens tilbagegang på øen er antallet af ynglende Krager også aftaget, og der er nu kun omkring 12 par.

 

 

Studier af Gråkrage, Vestre Remise, 14. juni 1993. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Dammenes fødeudbud
Vesterdam betragtedes i mange år som meget ensidig i sit fødeudbud. På grund af den store næringstilførsel fra Skarverne var det begrænset, hvad der kunne trives her. Dog var nogle få organismer talrige, fx dafnier, myg og fluer, som er gode fødeemner for mange fugle.

Udover Hvid Vipstjert, som enkelte år har ynglet i træstubbene i dammen, fouragerer øens Landsvaler ofte over Vesterdam, men dog i højere grad over havedammen, der ligger tættere på husene.

Når op til 4 par Blishøns og 1 par Rørhøns har kunnet opfostre unger i Vesterdam, er det klart, at dammen er rig på føde. To gange har der ynglet Vandrikse, og den ernærede sig udpræget af fiskerester, som spildtes af Skarverne.

Også Hættemågen har enkelte gange forsøgt at yngle på væltede stammer i Vesterdam, men der er aldrig kommet unger på vingerne.

Det blev førhen antaget, at fisk ikke kunne trives i Vesterdam. Men siden 2006 har vandet tydeligvis været mindre påvirket af gødningen fra Skarverne, som opholder sig langt kortere tid i dammen end tidligere. Tilstedeværelsen af fisk blev konstateret gennem forekomsten af en Lille Lappedykker, som opholdt sig i Vesterdam hele august og september 2007 og flere gange blev set æde nogle meget små fisk, som den dykkede efter og i nogle tilfælde bearbejdede oven vande. Arten fik unger i Vesterdam i 2017 og ynglede muligvis også i 2008 og 2018.

Tilgroningen med tagrør i Vesterdam er nu så fremskreden, at Rørhøgen slog sig ned som ynglende i 2021.

 

 

En Rørhøne bringer materiale til reden, som er anlagt på en væltet stamme i Vesterdam, 7. juni 1989 (øverst). På det nederste billede forsvarer parret reden mod en indtrængende Hættemåge. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kurtiserende par af Hættemåge på en væltet stamme i Vesterdam, 7. april 1990. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hættemåge bygger rede på en væltet stamme i Vesterdam, 19. april 1990. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ændringer i ynglefuglefaunaen
På småholmene Vorsø Kalv og Langøerne skete der store forandringer i de første årtier efter fredningen. En stor blandet koloni af Hættemåge, Stormmåge og Splitterne fandtes på Kalven frem til engang i 1940’erne, men blev fordrevet af indvandrende ræve, som før fredningen var blevet bortskudt. Det samme gjorde sig gældende på Langøerne, som også husede mågekolonier, samt kolonier af Dværgterne, Havterne og Fjordterne (Jørgensen 1906, Spärck 1942).

Mellem 1932 og 1942 foretoges en omfattende ringmærkning af unger af Hættemåge (i alt 15.795), Stormmåge (5197), Splitterne (1261), Havterne (189), Fjordterne (133) og Dværgterne (20). Blandt de mere interessante genmeldinger er Hættemåger fra Spanien og Marokko, samt Splitterner fra Senegal, Ghana, Angola og Sydafrika.

For en række arter var det af vital betydning, at landbruget frem til 1978 skabte et helt åbent landskab på omkring en fjerdedel af øen. Det tiltrak fx Sanglærke, Fasan og Agerhøne. Dyrebesætningen og hvad deraf følger (mødding fx) producerede fluer, som Landsvalen nød godt af. Bestanden var visse år på 20 par. Kornspild gavnede arter som Fasan, Gulspurv, Gråspurv og Skovspurv. Gravanden ynglede i den nu nedrevne kampestenslade, hvor også Sløruglen frem til 1962 var fast ynglefugl.

Med landbrugets nedlæggelse forsvandt de fleste af disse arter hurtigt. I dag yngler omkring husene enkelte par af Landsvale, Musvit, Hvid Vipstjert og Natugle, tidligere også Allike. Sløruglen genindvandrede i 2020, men vendte ikke tilbage i 2021-22 (se afsnittet De ynglende ugler ovenfor).

 

 

Ved reservatets oprettelse i 1928 husede Vorsø Kalv store kolonier af Hættemåge og Stormmåge, både på bakken (øverst), samt på de lave partier over mod Vorsø (nederst). I 1940’erne var disse kolonier blevet fordrevet af indvandrende ræve. (Fotos Teodor Bang, maj 1929, venligst stillet til rådighed af Agnar Bang Moltke)

 

 

Studier af Hvid Vipstjert, gården, 7. juni 1978. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

De fleste år har Landsvalen ynglet på gården. – 16.-18. maj 1977. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Art/år                                47-59   60-69   70-72   80-82   83-85   86-88   89-91   92-94   95-97   98-00
Agerhøne                               +           1           ?           0           0          0          0          0           0          0
Fasan                                       +          +           +         10           4          7          6        10         15        10
Knopsvane                              0          0           0          0           1          1          1          0           0          1
Gravand                                  8          1            ?          3           1          2          2          2           2          2
Gråand                                    1          1            ?          5           5          6          9          8           5          5
Ederfugl                                  0          0           1          0           2          0          4           5          2          0
Toppet Skallesluger              4          4           +          1           4          3          3           4           4          3
Gøg                                         2           +          +            4           3          3          2          2            2         2
Huldue                                   ?           3           ?           1           0          0          3          7           8          5
Ringdue                                 9           6           7         15           8        13        36        53          58        50
Vandrikse                              0           0           0           0           0          0          0          0            0          1
Rørhøne                                 1           1           ?           2           3          1          4          3            3          2
Blishøne                                 0           0           0           0           0          0          6          7            2          4
Strandskade                           5          1           ?            5           3          2          4          9            6          6
Vibe                                         3         ?            ?            0           0          0           0          0           0          0
Stor Præstekrave                   ?          ?           ?            1           1          0           1          2           2         1?
Hættemåge                            ?          ?           0            0            0          0           3          0           0          0
Sølvmåge                                0         0           0            0           0          0           0           1           0          0
Stormmåge                         150         ?           0            0            2          0           0          0           0          0
Havterne                                0         0           0            0            1          0           0          0           0          0
Skarv                                   518       250      379      1479     2560    3321     5048    4591     4771    3110
Fiskehejre                           138       104      112        106       152      102      170        98          80        71
Spurvehøg                             0        1?          0            0            0           0          0          0            0          0
Musvåge                                0         0           0            0            0          0           0          0            0          1
Slørugle                                  1         1           0           0            0          0           0          0            0          0
Skovhornugle                        1         1           1           1            ?          ?            1         2            1           2
Natugle                                   1         1           1           1            1          1           1         1            1           1
Stor Flagspætte                      ?         1           1           2            2          4           3          3            2          5
Tårnfalk                                  0         0           0           1            0          0           0          1            0          0
Rødrygget Tornskade           0         0           0           0            0          1           0          0           0          0
Pirol                                         1         1           2          0            0           0           0          0           0          0
Skovskade                              0         0           0           0            0           0           1          1           1          0
Husskade                               3         2           ?           4            1           1           3          3           3           4
Allike                                      5         4           ?           5            2           4           6         12          8          10
Gråkrage                                6          4          4          12           9           9          16        15        16          16
Råge                                    500      600      378       725        510       493        891      665      735        794
Sumpmejse                            1          ?          ?            0           0           0            0          0          0            0
Blåmejse                                 5          4         +            9          10         18          25        26        20          18
Musvit                                    5          5         7          17          28         22          26        27        30          28
Sanglærke                            12          5        10           8            5           +            3          1          3           2
Landsvale                            16         11       22          5            2           1            1           1          2            5
Bysvale                                 15          0        0            0            0           0            0           0          0           0
Halemejse                             0           0         1           0            2           1          1?        2-3         0            0
Gransanger                           1           0         ?           0            9         10          12           6        27          21
Løvsanger                             2           3       10         18          13         18          17         10        20          12
Kærsanger                             6         11        7           28         32         19          26         19        24         16
Rørsanger                              ?           1        ?           1?           2           5            2           2          3           4
Gulbug                                   4          1         5            7          10         13          10         12         9          10
Flodsanger                             0          0         0            0          1?           0            0          0          0           0
Græshoppesanger                0          0         0           3?           0           0            0          0          0           0
Munk                                     4          2        15         32          23         34         28          35        36         37
Havesanger                          9           6        16         26         34         32          27          22        25         17
Tornsanger                         10         12        44         41         42         38          41         38         46        45
Gærdesanger                       2           1          ?           8           9         12          10          10         13        10
Gærdesmutte                      6           6         10         15        25         23          73          53          75        55
Spætmejse                            1           1          +           3          3           3            4           3            3           2
Træløber                               ?           ?          ?           3           3           4            4           3            1          1
Stær                                     20          +         25         42        42         63          61          72          64        49
Solsort                                 12        11        16         12         16        22          30           53          42        54
Sangdrossel                         4          1          +           5          13        12          20           21          20        12
Grå Fluesnapper                 0         1?          1           0          0           1            1            1            0          1
Rødhals                                3          3          +          15         15        18          22          16          13         11
Nattergal                              1          3          3          12         11        14          15          13          15         13
Broget Fluesnapper            0          0          0           1           0          0            0            0            0           0
Rødstjert                               1          1          ?           1           0          1         1-2            1            0          0
Gråspurv                             12        10        11           3           0         0             0             0            0          0
Skovspurv                            8          7          6            1           0         1             0             0            0          0
Jernspurv                             3          3          +          12         24       20           36           27          33        28
Hvid Vipstjert                     2         1           +            1          1          2            3             1            2           2
Skærpiber                            0        2?          0            0           0          0            0             0            0          0
Engpiber                              5          5          +            7           9          7            8             5            8          8
Bogfinke                              8         8          22          28         49        70          71          54          52         45
Kærnebider                         0         1           0            0           0        1?           0             0            0           0
Dompap                              0         0           0           1?          2          2            2             4           7           5
Grønirisk                            4          1          +            6           9         12          15           13         15         16
Tornirisk                             8        11         12         13          12       20           20          17          10        28
Gråsisken                           0          0           0           0            0         0             0           1?           1           1
Stillits                                  0          1           2          2?           0          1             1           2            2           3
Bomlærke                           1          1           0           0           0           0             0           0            0           0
Gulspurv                            8          8         30          18         26        26           23         13           11         13
Rørspurv                            4          6          9           10         10          8            4           4             3           2

 

Tabel 1. Ynglefuglene på Vorsø 1947-2000. Tallene er maksimumstal, i nogle tilfælde gennemsnits-maksimum. + angiver, at arten ynglede, men antal mangler. ? angiver, at arten måske ynglede, men ikke er konstateret med sikkerhed.

 

 

Art/år                                01-03   04-06   07-09   10-12   13-15   16-18   19-21
Fasan                                       4         1          1?          0          0          0            0
Grågås                                     0          0         1?          1          0         1?           0
Gravand                                  2         2          2           2           2          1            1
Gråand                                    4         3          ?            ?          2           1           1
Ederfugl                                  0          0          1           0          0          0           0
Toppet Skallesluger              3          2          3           3          1          3           2
Gøg                                         2          1           1           1           1         2          1
Huldue                                   7          4           4           5          2          4           2
Ringdue                                55        50         30         40        40        54         42
Vandrikse                              1           0           1           1          0          0           0
Rørhøne                                 2           3           2           2          1          2           1
Blishøne                                 3           4           2           2          2          0          0
Lille Lappedykker                0          0         1?           0          0          1           0
Strandskade                          4           3           3           2          1          2          2
Stor Præstekrave                  0           0           0           0          0          2          1
Rødben                                  0           0           1           0          0         1?          0
Stormmåge                           0           0           0           0          0         1?          0
Havterne                               0           0           0           0          3          5          2
Skarv                                 2971     2118     1286       787      412      289      271
Fiskehejre                             70         56         35         38        49        35        31
Rørhøg                                  0           0           0           0          0          0          1
Havørn                                  0           0           0           1          1           1         1
Musvåge                              1?          0           1           1          1           1          1
Slørugle                                0           0           0           0          0           0          1
Skovhornugle                      1           1           1           1          1          1?         1
Natugle                                1           1           1           1          1            1         1
Vendehals                            0           0           0           0          0           0          1
Stor Flagspætte                   5           6           6           8          9           9          9
Tårnfalk                               0           0           1           0          0           0          0
Skovskade                           0           1           1           1          1           0          0
Husskade                            3           3           3           3          3           3          2
Allike                                  20        15           6         10        10           5          1
Gråkrage                            21        18         16         22        19         13        12
Råge                                  397      430       407       346      489       434      282
Sumpmejse                         0           0           0           0          1           0          0
Blåmejse                            15         17         14         16        15         25        30
Musvit                               23         18         19         22        23         29        40
Sanglærke                           1          3           0            0        1?           1          2
Landsvale                          7           7           2            2          4           4          4
Halemejse                         2           1           1            1           1           2          2
Gransanger                     14         24         19          40        27          32        40
Løvsanger                         8           4           2            2          3            2          3
Kærsanger                        22         12          8            3          4           7          7
Rørsanger                          5           3           1            1          2           5          3
Gulbug                              11          5           1            3          8           6          6
Munk                               36         38         41          56         37         49        60
Havesanger                    20         18         14          25         17          29        26
Tornsanger                     41         38         33          41         30          32        35
Gærdesanger                   9           8          11         10           7          10        12
Gærdesmutte                 62         55         74          40         35          63         80
Spætmejse                        1           2           3            4           3            2          4
Parktræløber                    0           0           0            2           2            2          0
Træløber                           1           2           1            1           1            2          1
Stær                                 49         25         17          20         26          26         28
Solsort                            56         48         42          38          30           53         61
Sangdrossel                   12          9           5            7           10           10         11
Grå Fluesnapper             1           1           1          1?            1            1          1
Rødhals                            7           6           6            9          12          19         18
Nattergal                        12           7           5            2            1            0          2
Rødstjert                          0           0           1            0            0           1?          0
Skovspurv                      0           0           0             0            1            0           0
Jernspurv                      32          28        17           25          25          20         24
Hvid Vipstjert                2           2           3             3            2            1           2
Engpiber                         5           4           5             5            3            4           3
Bogfinke                        55         48         52           52          60           71        80
Kærnebider                    0           0           0             0            1             0          0
Dompap                          4           5           1             3           4             3          8
Grønirisk                       20         13           9           10           1?           1          3
Tornirisk                        22         15          4             6            6            7           6
Gråsisken                       1?         1?         1?            1            1            2           4
Stillits                              6           2           1             3            4            6          11
Gulspurv                       13         14         13           21         15           10         12
Rørspurv                        5            5           1             3           2             3           2

 

Tabel 2. Ynglefuglene på Vorsø i 3-årsperioder 2001-2020. Tallene er maksimumstal, i nogle tilfælde gennemsnits-maksimum. ? angiver, at arten måske ynglede, men ikke er konstateret med sikkerhed.

 

 

 

Tabel 3. Ynglefuglenes fordeling på biotoper i et udvalgt år, 1991 (tal fra Nitschke 1993). Kolonifuglene Skarv, Fiskehejre og Råge er ikke medtaget. ‘Andet’ angiver dammene og gården.

 

 

 

Denne side er en revideret og udvidet udgave af et kapitel i bogen Vorsø – et fristed for naturen (Halberg & Gregersen 2010). Denne bog er i dag udsolgt. For at gøre teksten mere læsevenlig, er fuglenes latinske navne udeladt. De fremgår af siden Fugle på Vorsø. Arternes danske navne er skrevet med stort begyndelsesbogstav.

 

 

 

Referencer
Abrahamsen, L. & J. Gregersen 1990. Vorsø. Årsrapport over observationer 1989. Skov- og Naturstyrelsen
Brandt, T. 1987. Ynglefugleoptælling på Vorsø 1987. Skov- og Naturstyrelsen
Brandt, T. & J. Gregersen 1987. Vorsø. Årsrapport over observationer 1985. Skov- og Naturstyrelsen
Brandt, T. & J. Gregersen 1988. Vorsø. Årsrapport over observationer 1986. Skov- og Naturstyrelsen
Faber, A.H. 1898. Optegnelser om Vejle- og Horsensegnens Fuglefauna i Aarene 1875-1897. – Aarhus & Kjøbenhavn
Gregersen, J. 1994. Årsrapport 1994. Vorsø. Naturovervågning. Arbejdsrapport nr. 10 fra DMU
Gregersen, J. 1997. Årsrapport 1995. Vorsø. Naturovervågning. Arbejdsrapport nr. 41 fra DMU
Gregersen, J. 1998. Årsrapport 1996. Vorsø. Naturovervågning. Arbejdsrapport nr. 82 fra DMU
Gregersen, J. 1999. Vorsø 1997. I: K. Laursen (red.). Overvågning af fugle 1997-98, resultater fra feltstationerne. Faglig rapport nr. 267 fra DMU
Gregersen, J. 1999. Vorsø 1998. I: K. Laursen (red.). Overvågning af fugle, sæler og planter 1998-99, med resultater fra feltstationerne. Faglig rapport nr. 304 fra DMU
Gregersen, J. 2001. Vorsø 1999. I: K. Laursen (red.). Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne. Faglig rapport nr. 350 fra DMU
Gregersen, J. & K. Halberg 1986. Vorsø. Årsrapport over observationer 1984. Fredningsstyrelsen
Halberg, K. 1982. Ynglefugletælling Vorsø 1982. Fredningsstyrelsen
Halberg, K. 1983. Vorsø. Rapport over ornitologiske observationer 1981-82. Fredningsstyrelsen
Halberg, K. 1984. Vorsø. Årsrapport over observationer 1983. Fredningsstyrelsen
Halberg, K. 1988. Ynglefugletælling Vorsø 1988. Skov- og Naturstyrelsen
Halberg, K. & J. Gregersen 1992. Vorsø. Årsrapport 1990. Skov- og Naturstyrelsen
Halberg, K. & J. Gregersen (red.) 2010. Vorsø – et fristed for naturen. Eigil Holms Forlag
Jørgensen, T. 1906. Fuglekolonier paa Øen Vorsø i Horsens Fjord. DOFT 1:95-97
Jørgensen, T. 1915. Fortegnelse over udstoppede fugle og dyr 1876-86 samt indsamlede fugleæg 1892-1915. Opbevares i Vorsø-arkivet
Madsen, H. 1971. Notater om ynglefugle på Vorsø i perioden 1947-71. Opbevares i Vorsø-arkivet
Nitschke, M.E. 1993. Vorsø. Årsrapport 1991. Skov- og Naturstyrelsen
Petersen, B.D. 1980. Ynglefugletælling Vorsø 1980. Fredningsstyrelsen
Spärck, R. 1942. Hvormange Maager har vi i Danmark? Dyr i Natur og Museum, Aarbog for Universitetets Zoologiske Museum 1941, s. 73-82

 

 

 

(Oprettet april 2021)

 

(Senest revideret maj 2022)