Laver på Vorsø

 

 

Laverne har det skidt på Vorsø – laver og lavboende svampe på Vorsø

 

Af Vagn Alstrup

 

 

Desværre afgik Vagn Alstrup ved døden i 2015, myrdet af røvere, mens han var på feltarbejde i Tanzania. Nedenstående liste er derfor ikke blevet opdateret, men fremstår, som den blev skrevet i 2007.

 

 

Gule laver på en gammel hyld nær gården, 15. november 2010. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Vorsøs lavflora blev først behandlet af Jessen (1968) på grundlag af materiale indsamlet 1938-1947 og bestemt af M. Skytte Christiansen. Jessens afhandling bærer præg af, at materialet blev indsamlet af en ikke særlig erfaren lichenolog, idet flertallet af arter er makrolaver. Jessens liste var på 75 arter.

I 1990 fik jeg af Skov- og Naturstyrelsen til opgave at foretage en ny registrering af øens laver. Der blev ved den lejlighed undersøgt og afmærket ca. 100 træer, og tillige blev laverne registreret på andre substrater i mindre omfang. Der blev konstateret 108 lav-arter og 7 arter af lavboende svampe. Listen omfattede derefter i alt 142 arter, idet ikke alle arter i Jessens liste blev genfundet.

I 2007 var det meningen, at jeg skulle gentage undersøgelsen på de afmærkede træer for at bedømme floraens udvikling i mellemtiden. Dette viste sig at være umuligt, idet flertallet af de afmærkede træer ikke kunne genfindes, enten fordi de var væltet i mellemtiden, eller fordi afmærkningen var gået tabt. I stedet forsøgte jeg at finde andre egnede træer i de samme kvadrater og endvidere at foretage en mere grundig floristisk undersøgelse. Dette år fandt jeg 26 arter, som ikke tidligere var kendt fra Vorsø, og artslisten er nu på 168 arter.

 

 

På de gamle landevejs-popler i Havehegnet er fundet mange interessante laver, bl.a. den nybeskrevne Arthonia vorsoeensis, der ikke kendes fra andre lokaliteter. Den vokser her på en anden lav, liden sortskivelav (Buellia punctata). – 26. januar 2006. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tilbagegang
Man kan dog ikke heraf konkludere, at lavfloraen har det godt og er i fremgang på Vorsø. Det højere artstal skyldes dels en bedre taksonomisk forståelse, dels en anden arbejdsmetode, samt måske større erfaring fra min side. Der er næppe nogen af de nyregistrerede arter, som er indvandret i mellemtiden. Tværtimod har laverne det rigtig skidt på Vorsø. Mange arter er forsvundet eller blevet sjældnere siden hhv. 1947 og 1990.

Værst er det gået ud over laver på jord og ved basis af træer. De er alle blevet skygget væk af den nu meget kraftige urtevegetation i skovene og langs kysterne. Fx er alle Cladonia-arter forsvundet. Fritliggende sten er også blevet overvokset, kun på større sten på stranden er der endnu en ret veludviklet lavflora.

Blandt de epifytiske laver er en del rødlistede gammelskovs-indikatorer forsvundet: Arthopyrenia analepta, Bacidia assulata, Bactrospora dryina, Enterographa crassa, Micarea adnata, Pyrenula chlorospila og Pyrenula nitida. Også en del sjældne og endog almindelige arter er forsvundet. Det er en ringe trøst – og muligvis en stakket glæde – at den ligeledes rødlistede Phaeographis dendritica blev fundet som ny for øen. Den var i Danmark ellers kun kendt fra Sønderjylland.

De tilbageblevne epifyter er ofte stærkt næringskrævende og findes mest på lave træer og buske, samt i områder længst væk fra skarvereder. Tilbagegangen i lavfloraen skyldes i høj grad skarverne, hvis afføring effektivt kvæler alle laver på et træ allerede det første år, de har rede i et træ. Deres gødningspåvirkning fremmer også høj urtevegetation, så alle laver skygges væk under en meters højde over jordoverfladen. Endvidere spiller det en rolle, at der ikke er en bestand af store græsædere, som kan nedgræsse de åbne områder, fx de græsklædte grusbanker samt strandengene. Hertil er øens bestand af rådyr for lille.

Naturreservatet Vorsø fungerer som et eksperiment, hvor man studerer, hvad der sker, når naturen får lov at udvikle sig uden indgreb. Eksperimentet bekræfter, at små naturområder uden pleje nemt mister en stor del af biodiversiteten.

 

 

Laver på laboratoriets stråtag, 3. februar 1987. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I den sydligste del af Vestermark fandtes der frem til 1960’erne en temmelig tør græshede med mange laver, bl.a. Cladonia-arter. Dette billede er fra 2. juli 1993, hvor hele området var vokset til i bl.a. fløjlsgræs, mangeløv og buske, og alle de tørketålende laver var forsvundet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kort over Vorsø, som viser kvadratnettet af felter på hver 1 ha, som de nedenstående bogstaver/tal henfører til. Kortet er hentet fra siden Vildnis i vækst.

 

 

 

Artsliste over laver og lavboende svampe på Vorsø
I denne artsliste angiver en * foran navnet, at arten blev fundet af Jessen (1968). Iøvrigt nævnes, i hvilke kvadrater (se kortet) samt på hvilket substrat arten blev fundet i hhv. 1990 og 2007. De nævnte avnbøge (C/7) findes i et hegn mellem Nørre Remise og Vesterskov, mens landevejs-poplerne (E/7) vokser i Havehegnet nær gården. Foruden arterne i listen blev i 1990 fundet en ubestemt coelomycet på Buellia punctata på en af landevejs-poplerne.

De anvendte danske navne er fra Søchting & Alstrup (2007). De latinske navne på værtsplanter kan ses på siden Karplanter på Vorsø.

 

Acarospora fuscata Brun småsporelav
1990: E/7 tegltag; F/11, G/10, G/11 strandsten.

 

*Acarospora veronensis
1990: F/11, G/10, G/11 strandsten.

 

Agonimia tristicula
1990: B/13 humus på sandstrand.

 

Anisomeridium polypori Sprække-punktlav
1990: B/4 hyld; C/5 pil; C/6 ask, hvidtjørn.
2007: C/4 poresvamp; C/5 ask; C/6 ask; E/4 ask; E/7 landevejs-poppel; G/5 hyld.

 

Arthonia didyma Oliven-pletlav
1990: B/12 eg; C/4 hassel; C/5 ask, pil; C/6 benved, elm, gråpoppel; C/7 elm; C/9 seljepil; C/10 eg; D/5 ask, elm; D/6 ask, elm; D/9 ask; E/4 elm; E/6, E/8 ask.
2007: B/6 eg; B/12 ask.

 

Arthonia phaeophysciae
2007: F/11 på Phaeophyscia orbicularis på gråpoppel. Første fund i Danmark af denne lavparasit. Lokaliteten er ikke umiddelbart truet.

 

*Arthonia radiata Stjerne-pletlav
1990: C/4 hassel; C/5 ask, bøg; C/7 avnbøg, bøg; C/9 ask; C/12 ask; D/5 ask; D/6 ask; D/7 ahorn; D/9 ask; D/10 ask; E/5 ask; E/6 ask, elm; E/8 bøg, hassel.
2007: C/7 avnbøg; D/5 ask; D/6 eg.

 

Arthonia spadicea Skygge-pletlav
2007: C/6 hassel; E/7 landevejs-poppel.

 

Arthonia vinosa Rødplettet pletlav
2007: C/3 pil.

 

Arthonia vorsoeensis
1990: E/7 på Buellia punctata på landevejs-poppel. Arten blev beskrevet på grundlag af materiale fra Vorsø og kendes ikke fra andre lokaliteter.

 

Arthopyrenia analepta Almindelig arthopyrenia
1990: B/6 eg; E/8 rødel.

 

Aspicilia caesiocinerea Fuglestens-hulskivelav
2007: A/2 strandsten.

 

Aspicilia cinerea Grå hulskivelav
2007: B/8 strandsten.

 

*Aspicilia leproscescens Skurvet hulskivelav
1990: B/8, F/11, G/7, G/10, G/11 strandsten.
2007: B/12 strandsten.

 

Aspicilia simoensis
2007: D/3 betonpæl.

 

Athelia arachnoidea. En basidiesvamp, som parasiterer laver og fritlevende luftalger.
1990: Alm. i alle skovfelter.
2007: C/6 ahorn.

 

Bacidia assulata Rødfrugtet tensporelav
1990: C/7 elm.

 

Bacidia fraxinea
2007: B/9 fugle-kirsebær. Ny art for Østjylland.

 

Bacidia friesiana Hylde-tensporelav
2007: G/5 hyld.

 

*Bacidia rubella Rødbrun Tensporelav
E/7 landevejs-poppel (Jessen 1968).

 

Bactrospora dryina Ege-ledsporelav
1990: F/11 gråpoppel.

 

*Buellia aethalea Klippe-sortskivelav
Strandsten (Jessen 1968).

 

Buellia griseovirens Grågrøn sortskivelav
1990: E/8 ask.

 

*Buellia ocellata
1990: G/7 strandsten.

 

*Buellia punctata Liden sortskivelav
1990: C/4 hyld; D/7 hyld; E/4 ask, elm; E/5 ask; E/6 eg, elm; E/7 landevejs-poppel, tulipantræ, æble; E/8 ask, elm; F/2 gråpoppel; F/10 eg; F/11 gråpoppel; G/3 elm; G/5 ahorn, bøg, elm; G/7 strandsten; Vorsø Kalv hyld, hvidtjørn.
2007: C/4 pil; D/2 eg; D/6 eg; D/11 ask; G/5 ahorn, østrigsk fyr.

 

*Caloplaca citrina Støvet orangelav
1990: E/7 taget på laden, bålplads, brønddæksel (kan have været C. flavocitrina).
2007: A/2 muslingeskal; E/9 ask; G/5 æble.

 

Caloplaca decipiens Knudret orangelav
1990: E/7 taget af laden, sten ved bålplads.

 

Caloplaca flavocitrina Citrongul orangelav
2007: D/3 betonpæl.

 

Caloplaca flavovirescens Gulgrøn orangelav
1990: E/7 brønddæksel.

 

Caloplaca holocarpa Liden orangelav
1990: E/7 taget af laden, sten på bålpladsen.
2007: D/3 betonpæl.

 

Caloplaca marina Strand-orangelav
2007: A/2, B/8 strandsten.

 

*Caloplaca saxicola Mur-orangelav
1990: E/7 taget af laden.

 

*Caloplaca scopularis Klippe-orangelav
1990: B/8, F/11, G/10, G/11 strandsten.
2007: A/2, B/8 strandsten.

 

Candelariella aurella Liden æggeblommelav
1990: E/7 taget af laden.

 

Candelariella reflexa Grynskællet æggeblommelav
1990: C/4 hyld; E/4 elm.

 

*Candelariella vitellina Almindelig æggeblommelav
1990: E/7 tegltag; F/11, G/7, G/10, G/11 strandsten.
2007: A/2 krydsfinér; B/8, G/7 strandsten.

 

*Candelariella xanthostigma Kornet æggeblommelav
1990: C/4 hyld; E/8 ask, elm.
2007: C/4 pil.

 

*Catillaria chalybeia Sten-tallerkenlav
Strandsten (Jessen 1968).

 

*Cladonia chlorophaea Brungrøn bægerlav
Græshede på Vestermark (Jessen 1968). Taxonomien er usikker.

 

Cladonia coniocraea Træfods-bægerlav
1990: C/7 elm; E/7 mirabel; E/8 ask.

 

*Cladonia fimbriata Bleggrøn bægerlav
Taget af laboratoriet (Jessen 1968).

 

*Cladonia furcata Kløftet bægerlav
Strandhede på østkysten (Jessen 1968).

 

*Cladonia humilis Lav bægerlav
1990: E/7 bålplads.

 

Cladonia novochlorophaea
1990: B/13 sandstrand; E/4 død elm; E/7 mirabel, æble; E/8 ask.

 

*Cladonia portentosa Hede-rensdyrlav
Græshede på Vestermark (Jessen 1968).

 

Cladonia ramulosa Kliddet bægerlav
1990: E/7 humus.

 

*Cladonia scabriuscula Ru bægerlav
Græshede på Vestermark samt strandhede på østkysten (Jessen 1968).

 

*Cladonia subulata Spids bægerlav
Strandhede på østkysten (Jessen 1968).

 

*Cliostomum griffitthii Trefarvet tensporelav
1990: B/12 ask, eg, elm; C/5 ask, hassel, pil; C/6 ask; C/10 eg; D/7 eg; D/9 bøg; E/3 gråpoppel; E/4 ask, elm; E/8 ask, bøg, eg, elm, hassel, hvidtjørn; E/9 ask; F/2 gråpoppel; F/10 eg; G/5 ahorn, elm, østrigsk fyr; Vorsø Kalv hyld, hvidtjørn.
2007: B/12 ask, eg; E/5 eg; E/7 landevejs-poppel; E/8 ask, bøg.

 

*Collemopsidium sublitorale
1990: G/7 sten i vandkanten.

 

Dimerella pineti Liden vokslav
1990: B/12 elm; C/4 hassel; C/5 pil; C/6 elm; D/9 bøg; E/6 eg; E/8 ask, eg, elm.

 

Diplotomma alboatrum Sorthvid sortskivelav
1990: F/11 gråpoppel.

 

Enterographa crassa Tyk prægelav
1990: E/4 ask; E/6 eg.

 

*Evernia prunastri Almindelig slåenlav
1990: E/8 ask, eg.
2007: C/4 pil; G/5 eg.

 

*Hypogymnia physodes Almindelig kvistlav
1990: B/4 hyld; C/4 hyld; C/5 pil; C/10 eg; E/4 elm; E/7 mirabel; F/10 eg.
2007: C/4 pil.

 

Intralichen lichenum
1990: F/10 på Lecanora symmicta.

 

Lecania cyrtella Hylde-lecania
1990: E/8 ask.

 

Lecania dubitans Aspe-lecania
2007: C/3 ask.

 

*Lecania erysibe Mur-lecania
Gårdens mure samt strandsten (Jessen 1968).

 

Lecania fuscella Brun lecania
2007: C/3 dødt ved.

 

Lecanora actophila Strand-kantskivelav
1990: G/7 og Vorsø Kalv strandsten.

 

*Lecanora albescens Cement-kantskivelav
1990: E/7 taget af laden, brønddæksel.
2007: A/2 strandsten; D/3 betonpæl.

 

Lecanora allophana Tykrandet kantskivelav
1990: C/5 bøg; C/6 gråpoppel; E/8 eg; E/9 ask; F/11 gråpoppel, G/3 elm.

 

*Lecanora argentata Sølv-kantskivelav
1990: B/12 ask; C/4 hyld; C/5 ask, pil; C/7 bøg; D/6 ask; E/4 elm; E/8 ask, hassel; E/9 ask; F/11 gråpoppel; G/3 elm; G/5 ahorn.
2007: B/6 eg; C/7 avnbøg; G/5 elm.

 

Lecanora campestris Mur-kantskivelav
1990: strandsten ved vadestedet.

 

*Lecanora carpinea Hviddugget kantskivelav
1990: B/12 ask; C/10 eg; E/4 elm; E/7 ask, tulipantræ; E/8 elm; F/11 gråpoppel; Vorsø Kalv hvidtjørn.
2007: B/6 eg; B/12 ahorn, ask; D/5 ask; D/11 ask; D/12 ask; G/5 hyld.

 

Lecanora chlarotera Brun kantskivelav (I 1990 ikke adskilt fra L. horiza)
1990: B/4 hyld; B/6 eg; B/12 ask, eg; elm; C/5 pil; C/10 eg; C/12 ask; D/6 ask; D/9 ask; D/11 ask; D/12 ask; E/4 elm; E/5 ask; E/7 ask, landevejs-poppel; E/8 eg, elm; E/9 ask; F/2 gråpoppel; F/4 eg; F/10 eg; F/11 gråpoppel; G/5 bøg; Vorsø Kalv hvidtjørn.
2007: B/6 eg; B/9 ask; B/12 ahorn, ask, hvidtjørn; C/5 ask; C/6 ask; D/2 eg; D/6 ask, eg; D/11 ask; D/12 ask; E/4 ask; E/5 eg; E/6 eg; E/7 landevejs-poppel; E/8 ask; E/12 ahorn; F/10 ask; F/11 gråpoppel; G/3 ask; G/5 eg, hunderose.

 

Lecanora conizaeoides By-kantskivelav
1990: B/6 eg; B/11 reservatskilt; B/12 ahorn; C/7 avnbøg; E/7 vortebirk, mirabel; E/8 ask, østrigsk fyr; F/10 eg; F/11 gråpoppel; G/7 strandsten.

 

Lecanora dispersa Spredt kantskivelav
1990: E/7 brønddæksel, sten ved bålplads, taget på laden; G/7 strandsten.
2007: D/3 betonpæl.

 

Lecanora expallens Bleggul kantskivelav
2007: E/6 eg; E/7 landevejs-poppel; E/8 ask.

 

*Lecanora hageni Hagens kantskivelav
1990: E/4 elm; E/8 ask; F/11 gråpoppel.

 

*Lecanora helicopis Salt-kantskivelav
1990: F/11, G/10, G/11 strandsten.

 

Lecanora horiza
2007: B/12 ask; C/4 pil; E/4 ask; E/9 ask; F/11 gråpoppel; G/5 hyld, æble.

 

Lecanora intumescens Filtrandet kantskivelav
2007: E/4 ask; E/8 ask.

 

Lecanora polytropa Bleggrøn kantskivelav
1990: E/7 tegltag.

 

*Lecanora rupicola Stengærde-kantskivelav
1990: E/7 tegltag.

 

*Lecanora saligna Ved-kantskivelav
Opskyllet båd (Jessen 1968).

 

*Lecanora salina Saltstøv-kantskivelav
1990: F/11, G/10, G/11 strandsten.
2007: A/2, B/12 strandsten.

 

Lecanora subrugosa Rødbrun kantskivelav
2007: E/4 ask.

 

*Lecanora symmicta Kvist-kantskivelav
1990: F/10 eg.
2007: B/12 ask; C/3 ask; F/11 gråpoppel.

 

Lecanora umbrina
1990: E/4 elm; E/7 bålplads; Vorsø Kalv hyld, dødt ved.
2007: A/2 muslingeskal; C/3 lignum.

 

Lecanora varia Gulgrøn kantskivelav
2007: C/3 dødt ved.

 

*Lecidea fuscoatra Rudret skivelav
1990: B/9 strandsten.

 

*Lecidella elaeochroma Grågrøn skivelav
1990: B/4 hyld; B/12 ask, elm; C/4 hyld; C/5 ask, pil, hvidtjørn; C/7 elm; C/9 seljepil; C/10 eg; C/12 ask, eg; D/7 ahorn, hyld, hvidtjørn; D/11 ask; D/12 ask; E/4 elm; E/7 ask, tulipantræ; E/8 ask, elm, hassel, kantsten; E/9 bøg; F/4 eg; F/10 eg; G/5 ahorn, gråel, elm; Vorsø Kalv hvidtjørn.
2007: B/9 ask; B/12 ahorn, ask, hvidtjørn; C/4 pil; C/5 eg; D/11 ask; D/12 ask; E/4 ask; E/7 landevejs-poppel; E/8 ask; E/12 ahorn; F/11 gråpoppel; G/3 ask; G/5 ahorn, benved, hyld.

 

Lecidella euphorea Nordisk skivelav
1990: B/6 eg; C/9 seljepil; E/7 landevejs-poppel; F/11 gråpoppel.
2007: B/6 eg; B/12 ahorn; E/7 landevejs-poppel; F/11 gråpoppel; G/5 eg.

 

Lecidella pulveracea Støv-skivelav
2007: C/3 pil.

 

Lepraria incana Almindelig støvlav
1990: B/12 eg; C/4 hassel; C/5 ask, pil; C/6 ask, hvidtjørn; C/7 elm; C/10 eg; D/6 eg; D/9 bøg; E/4 ask; E/6 eg, elm; E/7 vortebirk, mirabel, æble, tegltag; E/8 ask, bøg, eg; rødel, elm, hassel, hvidtjørn; E/9 bøg; G/5 elm.
2007: B/12 ahorn, eg, hvidtjørn; C/3 dødt ved; D/6 eg; E/5 eg; E/6 eg; E/7 landevejs-poppel; E/8 ask, elm.

 

Lepraria lobificans Grøn støvlav
1990: B/4 hyld; B/12 elm; C/5 pil; E/4 elm; E/8 ask, elm; Vorsø Kalv hvidtjørn.
2007: B/12 ahorn; E/8 ask.

 

*Melanelixia fuliginosa Sod-skållav
2007: C/4 pil.

 

*Melanelixia fuliginosa ssp. glabratula Allé-skållav
1990: C/4 hyld; C/5 pil; D/6 eg; E/8 ask; F/11 gråpoppel.
2007: G/5 æble.

 

*Melanelixia subaurifera Gulpudret skållav
1990: C/5 pil; C/10 eg; E/4 elm; E/7 mirabel, æble; E/8 ask; F/10 eg; F/11 gråpoppel.

 

Melanohalea exasperatula Kølle-skållav
1990: E/8 ask, elm.

 

Micarea adnata
1990: C/9 seljepil.

 

*Micarea denigrata Pionér-kornlav
Opskyllet båd (Jessen 1968).

 

Micarea prasina Grøn kornlav
1990: D/6 ask.

 

Monodictys cellulosa
1990: E/7 algebelægning på dødt ved af vortebirk.

 

Naetrocymbe punctiformis
1990: B/12 eg; C/7 avnbøg; D/9 ask; E/8 ask; Vorsø Kalv vortebirk.

 

*Neofuscelia loxodes Knudret skållav
Jessen 1968.

 

Neofuscelia verruculifera Småknoppet skållav
1990: E/7 tegltag.

 

*Ochrolechia subviridis Vorte-blegskivelav
Østerskov ask og eg (Jessen 1968).

 

Ochrolechia turneri Turners blegskivelav
1990: C/9 seljepil; D/9 ask; E/4 ask; E/5 ask; E/6 eg; E/8 ask, elm; F/11 gråpoppel.
2007: E/8 ask.

 

*Opegrapha atra Sort bogstavlav
1990: C/4 hassel; C/5 ask, bøg, hassel; C/6 elm; C/7 avnbøg, elm; C/9 ask; D/5 ask; D/6 ask; D/9 ask; D/10 ask; E/3 gråpoppel; E/4 ask, elm; E/5 ask; E/6 ask, elm; E/8 ask, hassel.
2007: C/6 rødel; D/5 ask; D/6 ask, eg; D/9 bøg; D/11 ask; E/4 ask; E/6 eg; E/8 ask; E/12 ahorn; G/5 ahorn.

 

Opegrapha niveoatra Sorthvid bogstavlav
1990: B/12 ask; C/5 ask; C/12 ask; C/9 ask, mirabel; D/5 ask; D/6 ask; D/7 ahorn; D/10 ask; D/11 ask; D/12 ask; E/6 ask, elm; E/7 landevejs-poppel; E/8 ask; E/9 ask.
2007: B/12 ask; C/3 ask; E/4 ask; E/7 landevejs-poppel; F/11 gråpoppel.

 

Opegrapha rufescens Brun bogstavlav
1990: C/5 pil; C/6 gråpoppel; D/6 ask; D/7 ahorn; D/9 ask; E/4 elm; E/6 elm; E/8 ask, bøg; E/9 ask, bøg.
2007: B/12 ask, eg; C/5 ask; C/6 ask, rødel; C/7 avnbøg; D/5 ask; D/6 ask; D/11 ask; D/12 ask; E/4 ask; E/7 landevejs-poppel; E/8 ask; E/12 ahorn; F/10 ask; F/11 gråpoppel; G/3 ask; G/5 ahorn.

 

Opegrapha vermicellifera Nåleprikket bogstavlav
1990: C/5 ask; C/6 ask; D/6 eg; D/9 ask; E/4 elm; E/8 ask, elm; E/9 ask.
2007: C/5 ask; C/6 ask, rødel; E/8 ask.

 

*Opegrapha viridis Grøn bogstavlav
2007: C/6 ask; D/9 bøg; E/7 landevejs-poppel.

 

*Opegrapha vulgata Oliven-bogstavlav
Jessen 1968.

 

Parmelia ernstiae Pudret skållav
2007: B/12 ahorn.

 

*Parmelia sulcata Rynket skållav
1990: C/4 hyld; C/5 pil; E/4 elm; E/7 mirabel, æble; F/11 gråpoppel.
2007: C/4 pil.

 

*Pertusaria albescens Hvidmelet prikvortelav
1990: E/8 ask, elm.

 

*Pertusaria amara Bitter prikvortelav
1990: E/4 elm; E/8 elm.

 

Pertusaria hemispherica Ru prikvortelav
1990: E/8 ask, elm.
2007: E/8 ask.

 

Pertusaria leioplaca Tynd prikvortelav
1990: D/6 ask; E/4 elm; E/9 ask.
2007: C/7 avnbøg; E/4 ask; E/8 ask.

 

*Pertusaria pertusa Almindelig prikvortelav
1990: E/8 ask.
2007: D/6 ask; E/8 ask.

 

Phaeographis dendritica Indsænket skriftlav
2007: E/4 ask.

 

*Phaeophyscia orbicularis Grågrøn rosetlav
1990: B/4 hyld; C/4 hyld; E/7 taget af laden; G/3 elm.
2007: A/2 krydsfinér; C/4 pil; F/10 ask; F/11 gråpoppel; G/5 æble.

 

Phaeosporobolus cf. alpinus
2007: B/8 på Caloplaca scopularis.

 

Phlyctis argena Almindelig sølvlav
1990: C/5 ask; C/10 eg; E/4 elm; E/8 ask.
2007: E/8 ask.

 

*Physcia adscendens Hætte-rosetlav
1990: C/4 hyld; E/4 elm; E/6 eg; E/7 taget af laden; F/2, F/11 gråpoppel; G/3 elm; Vorsø Kalv hvidtjørn.
2007: A/2 strandsten; B/6 eg; C/4 pil; F/11 gråpoppel; G/3 ask; G/5 eg, hvidtjørn.

 

*Physcia aipolia Hvidprikket rosetlav
E/7 landevejs-poppel (Jessen 1968).

 

*Physcia stellaris Stjerneformet rosetlav
1990: F/11 gråpoppel.

 

*Physcia tenella Spæd rosetlav
1990: C/4 hyld; C/10 eg; E/4 elm; E/9 eg; F/2 gråpoppel; F/11 strandsten; G/5 bøg; G/10, G/11 strandsten; Vorsø Kalv hyld.
2007: C/4 pil; F/11 gråpoppel; G/3 ask.

 

*Physconia distorta Pudret dugrosetlav
1990: E/7 landevejs-poppel.

 

Physconia grisea Hvidgrå dugrosetlav
1990: E/3 død gråpoppel.

 

Placynthiella icmalea Stift-skivelav
1990: B/13 humus på sandstrand; E/4 elm; E/7 mirabel; Vorsø Kalv humus.

 

Placynthiella oligotrofa Vorte-skivelav
1990: Vorsø Kalv humus.

 

Polysporina lapponica
1990: B/9 strandsten.

 

Porpidia soredizodes
1990: E/7 tegltag.

 

Porpidia tuberculosa
1990: E/7 tegltag.

 

*Protoparmeliopsis muralis Randfliget kantskivelav
1990: G/7 strandsten.
2007: D/3 betonpæl; G/7 strandsten.

 

 

Pseudosagedia aenea
1990: B/12 ask, eg; C/5 ask, pil; C/6 hvidtjørn; C/7 avnbøg, elm; C/12 ask; D/5 ask; D/6 ask, eg; D/9 ask; D/11 ask; D/12 ask; E/4 elm; E/7 ask, landevejs-poppel; E/8 hassel.
2007: B/12 ahorn, ask, hvidtjørn; C/3 pil; C/6 ahorn, ask, hassel; C/7 avnbøg; D/9 ask; D/11 ask; E/4 ask; E/7 landevejs-poppel; E/12 ahorn; F/10 ask; G/3 ask; G/5 eg.

 

 

Pseudosagedia chlorotica
1990: E/7 kantsten.

 

 

Pyrenula chlorospila Indsænket kernelav
1990: D/9 bøg; E/9 bøg.

 

 

*Pyrenula nitida Glinsende kernelav
1990: D/9 bøg; E/8 bøg.

 

 

*Pyrrhospora quernea Almindelig rødskivelav
1990: E/7 ask.

 

 

*Ramalina farinacea Melet grenlav
1990: F/11 gråpoppel; G/3 elm.
2007: C/4 pil; F/10 ask; F/11 gråpoppel.

 

 

*Ramalina fastigiata Tue-grenlav
1990: E/4 elm; E/6 hyld; E/8 ask; G/5 elm.
2007: F/11 gråpoppel.

 

 

*Ramalina fraxinea Stor grenlav
1990: E/8 ask.
2007: F/11 gråpoppel.

 

 

Ramalina obtusata
1990: F/11 gråpoppel.

 

 

Ramalina pollinaria
1990: C/10 eg.

 

 

Rhizocarpon distinctum
1990: G/7 strandsten.

 

 

*Rhizocarpon richardii Kyst-landkortlav
Strandsten (Jessen 1968).

 

 

Rinodina archaea
1990: Vorsø Kalv dødt ved.

 

 

*Rinodina gennarii Kyst-knaplav
1990: B/8, F/11, G/7, G/10, G/11 strandsten.
2007: B/8 strandsten.

 

 

*Schismatomma decolorans Forskelligfarvet skurvelav
1990: D/6 eg; D/9 ask; E/8 ask, bøg, eg; E/9 ask, bøg.
2007: D/6 eg; E/9 ask.

 

 

Scoliciosporum chlorococcum By-snosporelav
1990: B/4 hyld; B/6 eg; B/12 eg; C/4 hyld; C/5 pil; C/7 bøg, elm; C/9 ask; C/10 eg; D/6 ask, eg; D/7 hyld; D/10 ask; D/11 ask; D/12 ask; E/4 elm; E/6 elm; E/7 ask, vortebirk; E/8 ask, bøg, eg, elm, hassel; F/2 gråpoppel; F/4 eg; F/10 eg; F/11 gråpoppel; G/3 elm; G/5 bøg, elm; Vorsø Kalv hyld.
2007: B/6 eg; C/4 pil; D/9 bøg; D/11 ask; D/12 ask; E/8 ask; E/9 ask; E/12 ahorn; F/10 ask; G/5 hvidtjørn.

 

 

Strangospora moriformis Grå tusindsporelav
1990: E/3 dødt ved.

 

 

Taeniolella delicata
1990: E/7 på Buellia punctata på landevejs-poppel.

 

 

*Tephromela atra Sortfrugtet kantskivelav
1990: E/7 tegltag; G/7 strandsten.
2007: G/7 strandsten.

 

 

Thelidium pyrenophorum
2007: A/2 strandsten.

 

 

Trapeliopsis gelatinosa Gele-skivelav
1990: B/4 hyld; E/4 elm.

 

 

Trapeliopsis granulosa Forskelligfarvet skivelav
1990: E/7 basis af mirabel.

 

 

*Tuckermannopsis chlorophylla Olivenbrun kruslav
Plankeværk ved gården (Jessen 1968).

 

 

*Usnea sp. Skæglav-art
Plankeværk ved gården (Jessen 1968).

 

 

Verrucaria dolosa
1990: G/7 kalksten på stranden.

 

 

Verrucaria halophila Saltelskende vortelav
1990: G/7 submers sten.

 

 

*Verrucaria maura Strand-vortelav
1990: B/8, G/7 tidvis oversvømmet sten.
2007: A/2, B/8, G/11 strandsten.

 

 

*Verrucaria muralis Mur-vortelav
F/4 grusgrav (Jessen 1968).

 

 

Verrucaria nigrescens Sortbrun vortelav
1990: E/7 sten ved bålplads, brønddæksel.

 

 

Vouauxiella lichenicola
1990: E/4, E/8, F/11 på Lecanora chlarotera.
2007: F/11 på Lecanora horiza på gråpoppel.

 

 

Vouauxiella verrucosa
1990: E/8 på Lecanora argentata på ask.

 

 

*Xanthoria calcicola Vortet væggelav
2007: B/8 strandsten.

 

 

Xanthoria candelaria Tue-væggelav
1990: E/3 gråpoppel; E/4 elm; E/8 ask; F/11, G/7, G/10, G/11 strandsten.

 

 

*Xanthoria parietina Almindelig væggelav
1990: B/8 strandsten; C/4 hyld; E/3 gråpoppel uden bark; E/4 elm; E/7 tegltag, taget af laden; E/8 ask; F/4 eg; F/10 eg; F/11 gråpoppel; G/3 elm; G/5 elm; G/7 strandsten; Vorsø Kalv hyld.
2007: A/2 strandsten; B/6 eg; B/8 strandsten; C/4 pil; F/11 gråpoppel; G/5 eg, hvidtjørn, æble.

 

 

*Xanthoria polycarpa Mangefrugtet væggelav
1990: B/12 ask; C/4 hyld; C/5 pil; C/7 død hvidtjørn; D/7 hyld; E/3 døende og død gråpoppel; E/4 elm; E/8 ask, hyld; F/2 gråpoppel; F/4 eg; F/11 gråpoppel; G/3 elm; G/5 bøg, elm.
2007: G/3 ask; G/5 eg, hvidtjørn.

 

 

Xanthoriicola physciae
2007: B/12 på Xanthoria calcicola; C/4, F/11, G/5 på Xanthoria parietina.

 

 

Xylographa parallela Almindelig vedskrift
2007: F/11 dødt poppelved.

 

 

 

Referencer
Jessen, K. 1968. Flora og vegetation på reservatet Vorsø i Horsens Fjord. Botanisk Tidsskr. 63: 1-201.
Søchting, U. & V. Alstrup 2007. Danish Lichen Checklist. Version 2. Biologisk Institut, Københavns Universitet, bi.ku.dk/lichens/dkchecklist/total.asp

 

 

 

(Oprettet december 2019)