Byens dyreliv

 

 

Knopsvaner (Cygnus olor) bygger ofte rede de utroligste steder. På dette billede har et svanepar indtaget en ponton i Christianshavns Kanal, København, idet de fuldstændigt ignorerer den tætte trafik af forbipasserende mennesker og turistbåde. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette rødbugede egern (Callosciurus erythraeus, underarten taiwanensis) æder af fuglefoder, som folk har lagt ud nær Kongfutse-templet i byen Tainan, sydlige Taiwan. Hvor de fodres regelmæssigt, bliver disse ellers temmelig sky egern ofte bemærkelsesværdigt tamme. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Disse hættemåger i vinterdragt sidder på rækværket af en bro, som fører over voldgraven omkring Nyborg Slot. De samledes her, da jeg nærmede mig broen, så de var nok blevet fodret regelmæssigt. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne skovspurv (Passer montanus) sidder på en skulptur af en drage i et daoistisk tempel i Taichung, Taiwan. – Drager og andre aspekter af daoismen er beskrevet på siden Religion: Daoismen i Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fugle

 

 

Accipitridae Høge, ørne m.fl.
En meget stor familie med omkring 66 slægter og ca. 250 arter af små til store rovfugle, udbredt over hele verden med undtagelse af Antarktis.

Familienavnet er afledt af latin accipiter (‘høg’), fra accipere (‘at gribe’), hvilket naturligvis sigter til de skarpe kløer.

 

Milvus Glenter
En lille slægt med 3 eller 4 arter, oprettet i 1799 af den franske naturhistoriker Bernard Germain de Lacépède (1756-1825). Slægtsnavnet er det latinske navn på rød glente (M. milvus).

 

Milvus migrans Sort glente
En vidt udbredt art, som er opdelt i 5 underarter. Den forekommer fra Mellem- og Sydeuropa og det nordlige Afrika tværs gennem Asien til Japan og Taiwan, og derfra mod syd til Ny Guinea og Australien.

Den ret blege underart govinda er udbredt fra det østlige Pakistan mod øst gennem varmere egne af Indien og Sri Lanka til Indokina og Malakka-halvøen. Den observeres ofte i byområder. I højereliggende egne af Himalaya erstattes den af underarten lineatus, som er vidt udbredt i Centralasien og Fjernøsten.

Artsnavnet er afledt af latin migrare (‘at vandre’), hvilket sigter til, at de nordligste bestande er trækfugle.

Underartsnavnet govinda hentyder til den hinduistiske gud Krishna, en avatar (inkarnation) af den mægtige gud Vishnu. Det fortælles, at Krishna overtalte folk, der boede neden for bjerget Govardhana, til at tilbede bjerget i stedet for regnguden Indra, da han mente, at det var bjerget snarere end guden, der forsynede dem med næringsmidler. Indra blev rasende, da folkene ikke længere tilbad ham, og som straf sendte han en voldsom regnbyge for at drukne mennesker og kvæg. Krishna beskyttede dem imidlertid ved at hæve bjerget, så de kunne søge ly under det. Indra anerkendte Krishnas overlegenhed og gav ham tilnavnet Govinda, som betyder ‘beskytteren af kvæg’.

Krishna og andre hinduguder er grundigt omtalt på siden Religion: Hinduisme.

 

 

Sort glente, underarten govinda, samt en tamdue (Columba livia), Udaipur, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sort glente, underarten govinda, Varanasi, Uttar Pradesh. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sort glente, underarten govinda, på et hustag, Pokhara, Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Alcedinidae Isfugle
Isfugle omfatter ca. 114 arter af små til middelstore, oftest farvestrålende fugle, som er karakteriseret ved store hoveder, lange, spidse og skarpe næb samt bittesmå fødder. De fleste isfugle æder først og fremmest fisk, men mange arter lever dog borte fra vand og ernærer sig af små invertebrater, firben etc.

Disse fugle er opdelt i tre underfamilier: flodisfugle (Alcedininae), træisfugle (Halcyoninae) og stødfiskere (Cerylinae). Et medlem af førstnævnte er præsenteret nedenfor, mens medlemmer af de øvrige to beskrives på siden Dyreliv: Dyreliv i Himalaya.

Navnet isfugl har iøvrigt intet med ’is’ at gøre. Det er en forvanskning af det tyske Eisvogel, hvis betydning er omstridt. Nogle mener, at det kommer af gammel højtysk eisan (’glinsende’), hvilket sigter til vores hjemlige isfugls farvespil i fjerdragten, mens andre mener, at det kommer af Eisen (’jern’), hvilket hentyder til dens rustfarvede bug.

 

Alcedo
En lille slægt med 7 arter, der alle næsten udelukkende lever af fisk. 4 arter er begrænset til varmere egne af Asien, 2 til Afrika syd for Sahara. Den syvende er omtalt nedenfor.

Slægtsnavnet er det latinske ord for isfugle.

 

Alcedo atthis Isfugl
Den almindelige isfugl har en kolossalt stor udbredelse, fra Vesteuropa tværs over Asien til Sakhalin og Japan, mod syd til Nordafrika, Irak, Sri Lanka, Indonesien og Ny Guinea.

 

 

Den østlige race bengalensis af isfugl er ret almindelig i Taiwan, hovedsagelig i lavlandet. Denne sidder nær en mur langs en drænkanal i byen Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Anatidae Andefugle
Denne store familie, som er udbredt over det meste af verden, rummer i dag 43 slægter med omkring 146 arter.

 

Anas
Genetiske studier har medført, at denne tidligere meget store slægt er blevet opdelt i 7 slægter, bl.a. Spatula og Mareca. I dag rummer slægten 31 arter. Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for ænder.

 

Anas platyrhynchos Gråand
Denne velkendte art er vidt udbredt i subarktiske, tempererede og subtropiske områder af Nordamerika, Eurasien og Nordafrika, mod syd til Mexico, Marokko, Egypten, Pakistan og Kina, og den er også blevet indført som jagtobjekt mange andre steder, bl.a. Sydamerika, New Zealand, Australien og Sydafrika.

Andrikken er en pragtfuld fugl i yngledragten, med grå sider, purpurfarvet bryst og skinnende grønt hoved, der fra visse vinkler changerer over i det blå. Hunnen er ensfarvet brunspættet.

 

 

Gråænder søger føde i en kanal, Ørbæk, Fyn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gråande-par foran indgangen til en restaurant, Nyborg. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Anser Grå gæs
En slægt med 11 arter, udbredt i arktiske og tempererede områder på den nordlige halvkugle. Slægtsnavnet er det klassiske latinske navn på gæs.

 

Anser anser Grågås
Grågåsen er vidt udbredt i det nordlige Eurasien, fra Island og England tværs over Nordeuropa og Centralasien til det nordlige Kina, med spredte bestande i Sydøsteuropa, Tyrkiet, Irak og Iran. I mange lande yngler den nu i byparker, hvor den ofte er bemærkelsesværdigt tillidsfuld – ja, den kan endog somme tider vise truende adfærd mod mennesker.

Tamgåsen nedstammer fra grågåsen. Nogle steder, bl.a. i Nordamerika og Australien, er tamgæs undsluppet og har dannet forvildede bestande.

 

 

Disse grågæs håndfodres af et barn mellem tremmerne i et hegn omkring St. James’ Park, London. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Når de har unger, bliver grågæssene ofte så dristige, at de truer forbipasserende mennesker. Denne gase på Amager Fælled hvæser ad mig på grund af ungerne i forgrunden, men trues selv af en knopsvane (Cygnus olor). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cygnus Svaner
En slægt af 6 langhalsede fugle, udbredt på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis. Genetisk forskning antyder, at den sydamerikanske coscorobasvane (Coscoroba coscoroba) ikke er en ægte svane, men er nærmere beslægtet med gæs eller gravænder.

Slægtsnavnet er en latiniseret form af det græske ord kyknos (‘svane’).

 

Cygnus olor Knopsvane
I 1984 blev knopsvanen valgt som Danmarks nationalfugl – et passende valg, da den er yderst almindelig. Det har ikke altid været tilfældet. I 1800-tallet var der jagt på svaner, og omkring 1920 var der kun 3-4 par i omegnen af København. Svanerne blev fredet i 1926, og siden da har knopsvanen bredt sig til hele landet.

I eventyret Den grimme ælling fortæller H.C. Andersen om en svaneunges skæbne. Den klækkes på en bondegård sammen med ællinger, men bortjages af de andre fjerklædte beboere på gården. Den må gennemgå mange lidelser, før det går op for den, at den er blevet til en smuk svane. I virkeligheden er dette eventyr en beretning om Andersens eget liv.

Knopsvanen er hjemmehørende i Nordeuropa, fra det sydlige Norge og Finland mod syd til Sydfrankrig og Rumænien, og fra Irland mod øst til det vestlige Rusland og Ukraine, med pletvis yngleforekomst på Balkan, samt i Tyrkiet og Centralasien, mod øst til det sydlige Sibirien, Mongoliet og det nordlige Kina. Den er også blevet indført til adskillige andre områder, bl.a. Nordamerika, Australien, New Zealand og Sydafrika.

I modsætning til de andre nordeuropæiske svaner, sangsvane (C. cygnus) og pibesvane (C. columbianus ssp. bewickii), er knopsvanen ikke synderligt vokal, hvilket artens engelske navn mute swan (’den stumme svane’) hentyder til. Det latinske artsnavn betyder ‘svane’, mens det danske navn sigter til artens sorte knop ved roden af næbbet.

 

 

 
Knopsvaner bygger ofte rede de utroligste steder. På disse billeder har svanepar indtaget pontoner i Christianshavns Kanal, København, idet de fuldstændigt ignorerer den tætte trafik af forbipasserende mennesker og turistbåde. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En ung knopsvane søger føde i en voldgrav omkring Nyborg Slot. Planten i forgrunden er rød hestehov (Petasites hybridus), mens bladene i baggrunden er af hvid nøkkerose (Nymphaea alba). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I strenge vintre samles mange sultende vandfugle i havne, hvor vilkårene ofte er mindre hårde end i det åbne land. Denne kvinde i Lausanne, Schweiz, er i færd med at fodre forskellige sultne fugle, deriblandt knopsvaner, blishøns (Fulica atra) (se Rallidae), troldænder (Aythya fuligula), hættemåger (Chroicocephalus ridibundus) (se Laridae), samt tamduer (Columba livia) (se Columbidae). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Apodidae Sejlere
Denne familie indeholder omkring 19 slægter og 113 arter af hurtigtflyvende fugle, som fanger insekter i luften. Overfladisk minder de om svaler, men er ikke engang fjernt beslægtet med dem, og ligheden skyldes konvergent udvikling på grund af deres ensartede levevis.

 

Apus Typiske sejlere
En slægt med 20 arter, udbredt i Eurasien og Afrika, samt på øer i Stillehavet. Slægtsnavnet er det latinske ord for sejlere, afledt af oldgræsk a (‘uden’) og pous (‘fod’). På grund af disse fugles små og svage fødder troede man i Oldtiden, at de var en type svaler uden fødder.

 

Apus nipalensis Hussejler
Førhen blev den almindeligste sejlerart i Fjernøsten og Sydøstasien betragtet som en underart af den vidt udbredte lille sejler (Apus affinis), men i dag regner de fleste autoriteter fugle, som forekommer fra Nepal mod øst til Japan og derfra mod syd gennem Indokina og Malaysia til Indonesien og Filippinerne, for en særskilt art.

Artsnavnet hentyder til Nepal. Type-eksemplaret blev formentlig indsamlet dér.

 

 

Hussejlere fouragerer blandt bygninger i byen Bandipur, Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hussejlere foran deres yngleplads, et hul i en mur, Bandipur. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Koloni af hussejler på et beboelseshus, Taichung, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ardeidae Hejrer
Hejrer omfatter ca. 64 arter af langbenede og langnæbbede fiskeædende vandfugle, som er udbredt næsten overalt i verden.

 

Ardea
En slægt med ca. 13 arter af hovedsagelig store hejrer, udbredt i næsten hele verden. Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for hejre.

 

Ardea alba Sølvhejre
Denne store hejre har en næsten verdensomspændende udbredelse, idet den findes i Europa, Afrika, det meste af Asien, Australien, samt Nord- og Sydamerika. Oprindeligt tilhørte den slægten Egretta (nedenfor), hovedsagelig på grund af dens hvide fjerdragt, og nogle autoriteter placerede den i en særskilt slægt, Casmerodius. Den viser dog en markant lighed med de store hejrer i slægten Ardea.

Det latinske artsnavn betyder ‘hvid’.

 

 

Underarten modesta af sølvhejre er almindelig i lavlandet i Taiwan. Her raster en fugl på en båd ved bredden af Lanyan-floden, nordøstlige Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Adskillige sølvhejrer og to silkehejrer (Egretta garzetta) raster på taget af en fabriksbygning, Taichung, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne sølvhejre pudser fjerdragten, Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne letter fra taget af en bygning, Taichung. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ardea cinerea Fiskehejre
Fiskehejren er vidt udbredt i Europa, størstedelen af Asien, Afrika, samt Madagascar. Den var førhen en meget sky fugl, men i de senere år har den vænnet sig til et liv i byer. I Amerika erstattes den af den lignende, men lidt større stor blåhejre (A. herodias).

Andre billeder af fiskehejre kan ses på siderne Fiskeri, samt Dyreliv – Fugle: Fugle i Taiwan, mens stor blåhejre er præsenteret på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i USA og Canada.

 

 

Europa 1972-2005
Denne fiskehejre holdt til på havnemolen i Enkhuizen, West-Friesland, Holland. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bubulcus ibis Kohejre
Denne art er vidt udbredt i de fleste varmere egne af kloden, og den undgår kun regnskov og ørkenområder. Oprindeligt var den hjemmehørende i det sydlige Spanien og Portugal, den nordlige halvdel af Afrika, samt tværs over Mellemøsten og det Indiske Subkontinent mod øst til Japan, og derfra mod syd til det nordlige og det østlige Australien.

Sidst i 1800-tallet begyndte den at ekspandere mod syd i Afrika, og i 1877 blev den observeret i det nordlige Sydamerika, hvortil den sandsynligvis var fløjet over Atlanten. Omkring 1930 var den etableret som ynglefugl i dette område, og nu begyndte en hastig spredning af arten til Nordamerika, hvor den i dag er udbredt mod nord til det sydlige Canada. I de senere år har den også bredt sig mod nord i Europa.

Som dens navn siger, følger den ofte efter græssende kvæg for at snappe de græshopper og andre smådyr, som skræmmes op. Den ses også ofte på nypløjede marker. Slægtsnavnet er latin og betyder ‘kvæghyrde’. Artsnavnet er det oldgræske ord for ibiser. Hvorfor det blev benyttet for kohejren, er uvist.

I dag opdeler nogle autoriteter kohejren i to arter, vestlig (B. ibis) og østlig (B. coromandus). Bortset fra visse mindre detaljer er de identiske, så denne opdeling er uforståelig. Jeg foretrækker at betragte alle kohejrer som én og samme art.

 

 

Kohejren er en almindelig ynglefugl i Taiwans lavland, også i byområder. Denne i yngledragt letter fra et træ i Central Taiwan Science Park, Taichung. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Egretta
En slægt med 12 små til mellemstore hejrer, hvoraf hovedparten yngler i varmere områder kloden rundt. De fleste medlemmer har sorte ben med stærkt gule tæer, og mange får prydfjer på ryggen i ynglesæsonen.

Slægtsnavnet er afledt af provençalsk fransk aigrette, som er et diminutiv af aigron (‘hejre’).

 

Egretta garzetta Silkehejre
Denne art findes i næsten alle subtropiske og tropiske områder af Europa, Afrika, Asien og Australien. I 1994 blev en lille bestand etableret på Barbados-øerne i Caribien, og herfra har den siden bredt sig til andre caribiske øer samt til Atlanterhavskysten i USA. Adskillige steder har den vænnet sig til at leve i byer.

Artsnavnet er det italienske navn på denne fugl.

En nær slægtning, snehejren (E. thula), er beskrevet på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i USA og Canada.

 

 

Silkehejren er almindelig i Taiwans lavland. Denne hviler i en drænkanal i byen Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Stående på et hustag i Taichung renser denne silkehejre sine prydfjer. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hviler nær en elmast, Taichung. At dømme efter gødningklatterne anvender den ofte pælen som hvileplads. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne står på et vandrør nær et springvand i Tunghai Universitetspark, Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Disse silkehejrer søger føde i en drænkanal i Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gorsachius Nathejrer
En lille slægt med 4 arter af små hejrer, hvoraf de 3 er udbredt i varmere egne af Asien, den fjerde i Afrika syd for Sahara. De var oprindeligt placeret i slægten Nycticorax (nedenfor).

 

Gorsachius melanolophus Malajnathejre
Som ynglende har denne art en pletvis udbredelse, idet den findes i det nordøstlige og sydvestlige Indien, i det sydlige Kina, Indokina og Taiwan, samt på Filippinerne. Hovedparten er standfugle, men de nordindiske og nogle kinesiske fugle er trækfugle, som tilbringer vinteren i Malaysia og Indonesien. Den ses også i Sri Lanka om vinteren.

Artens foretrukne biotop er skove og sumpede områder, men i Taiwan er den ret almindelig i byer og byparker, hvor den kan blive bemærkelsesværdigt tillidsfuld.

Billederne nedenfor er alle fra byen Taichung, Taiwan.

 

 

Et par af malajnathejre på en plæne i en park. Fuglen t.v. er sandsynligvis en han i yngledragt, idet den har lang top og er ret kraftigt blå mellem næbbet og øjnene, mens den anden fugl sikkert er en hun, der endnu ikke er helt kønsmoden, eller også har den bevaret ungfugledragten – et træk, der er kendt fra hunner af denne art. (Se Chang 2000. Malayan Night Heron Gorsachius melanolophus breeding in immature plumage. Forktail 16, s. 167-68). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Taiwan 2018
En ungfugl af malajnathejre fouragerer i et forurenet vandløb. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Taiwan 2017
Denne fugl sidder på sin dagrasteplads, en mur omkring en have. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Forruden på denne langtids-parkerede bil er oversprøjtet med gødning fra en rede af malajnathejre i træet ovenover. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nycticorax Nathejrer
I dag rummer denne slægt kun 2 arter, nathejren (nedenfor), som er udbredt i næsten alle varmere områder af kloden, samt rød nathejre (N. caledonicus), der er udbredt i Australien, New Zealand, Java, Filippinerne, Papua Ny Guinea, Ny Caledonien, Palau, samt på Solomon- og Caroliner-øerne.

I historisk tid er 4 andre arter af slægten uddøde. De var alle begrænset til små øer i Atlanterhavet og det Indiske Ocean.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk nyktos (‘nat’) og korax (‘ravn’), hvilket hentyder til den overvejende natlige fødesøgning hos disse fugle, samt til deres hæse, ravneagtige kald.

 

Nycticorax nycticorax Nathejre
Denne mellemstore hejre er udbredt i de fleste af klodens varmere egne, med undtagelse af Australien, hvor den erstattes af den nært beslægtede rød nathejre (N. caledonicus). Det latinske slægtsnavn betyder ‘natravn’, af oldgræsk nyktos (‘nat’) og korax (‘ravn’), hvilket hentyder til den overvejende natlige fødesøgning hos denne slægt, samt til arternes hæse, ravne-lignende kald.

 

 

I Taiwan er nathejren almindelig og ofte tillidsfuld. Disse billeder viser en voksen og en ungfugl, som hviler på en mur langs en drænkanal i byen Taichung. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Disse unge nathejrer blev også observeret i en drænkanal i Taichung. Fuglen på det nederste billede er i færd med at fange fisk. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Caprimulgidae Natravne og nathøge
Denne familie af nat- og aftenaktive fugle findes på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis. Den opdeles i 3 underfamilier, Caprimulginae (typiske natravne) med 14 slægter og ca. 79 arter, Eurostopodinae (horn-natravne) med 2 slægter og 9 arter, samt Chordeilinae (nathøge) med 3 slægter og 10 arter.

 

Caprimulgus Typiske natravne
En stor slægt med omkring 37 arter, udbredt i Eurasien, Afrika og Australien.

I gamle dage blev disse fugle ofte kaldt for gedemalkere, da det var en udbredt overtro, at de sugede mælk af geder om natten. Denne overtro kan dateres tilbage til den romerske filosof og naturhistoriker Plinius den Ældre (ca. 23-79 e.Kr.), som kaldte disse fugle for caprimulgus, afledt af capra (‘hunged’) og mulgere (‘at malke’). Han skrev: “De, som kaldes gedemalkere, der minder om en ret stor solsort, er nattetyve. De flyver ind i gedehyrdernes stalde, hvor de sætter sig på gedernes yver for at suge mælk, hvilket skader yveret og får det til at skrumpe ind, og gederne, som er blevet malket på denne måde, bliver gradvis blinde.”

I 1758 blev navnet caprimulgus adopteret af den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78), da han navngav den europæiske natravn Caprimulgus europaeus. På tysk kaldes natravne stadig for Ziegenmelker.

 

Caprimulgus affinis Savanne-natravn
En vidt udbredt art, som forekommer fra det Indiske Subkontinent mod øst til Taiwan, og derfra mod syd gennem Indokina og Filippinerne til Indonesien. Den lever i forskellige habitater, bl.a. grusede flodsenge, græsland, indre strande og vejkanter. Den er almindelig i Taiwan, hvor den har tilpasset sig et liv i byer, idet den yngler på tagterrasser.

Artsnavnet er latin og betyder ‘beslægtet med’ eller ‘minder om’ – formodentlig en anden natravn.

 

 

Savanne-natravn på sin dagrasteplads på en tagterrasse, Taichung. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cardinalidae
Medlemmer af denne familie, som omfatter 14 slægter, var førhen placeret i familien Fringillidae (finker).

 

Cardinalis Kardinaler
En lille slægt med 3 arter, udbredt fra den sydøstligste del af Canada mod syd til det nordvestlige Sydamerika.

Slægtsnavnet og det danske navn sigter til den knaldrøde fjerdragt hos hannen af rød kardinal (nedenfor), der minder om farven på kardinalernes dragt. Oprindeligt er cardinalis latin og betyder ‘overordnet’, en forkortelse af cardinalis ecclesiae Romanae, hvilket betyder ‘lederne af de kardinale (vigtigste) kirker i Rom’.

 

Cardinalis cardinalis Rød kardinal
Denne fugl, opdelt i 19 underarter, er standfugl i et kæmpestort område, fra den sydøstligste del af Canada mod syd til Florida, og derfra mod vest til North og South Dakota, Wyoming og Arizona, sydpå gennem størsteparten af Mexico til det nordlige Guatemala og Belize. Den er også blevet indført til det sydlige Californien og Hawaii.

 

 

Han og hun af rød kardinal på et fuglebræt, Mount Sinai, Long Island, New York State. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Charadriidae Præstekraver, viber, hjejler, etc.
Denne familie af små til mellemstore vadere omfatter omkring 10 slægter med ca. 65 arter, udbredt i næsten hele verden, for langt størstedelens vedkommende i vådområder.

 

Charadrius Præstekraver og pomeransfugle
Denne slægt rummer omkring 32 arter af fortrinsvis små vadere, der er udbredt næsten globalt, hovedsagelig i vådområder.

Slægtsnavnet er det latinske ord for en gullig fugl, som er nævnt i Biblia Vulgata, en latinsk oversættelse af Biblen fra sidst i 300-tallet. Ordet var afledt af oldgræsk kharadrios, en fugl, der levede i floddale, af kharadra (‘ravine’).

 

Charadrius dubius Lille præstekrave
Denne art har en kolossalt stor udbredelse, idet den yngler i størsteparten af Europa, samt i Mellemøsten, Centralasien, Kina, Japan, det Indiske Subkontinent, Sydøstasien, Filippinerne og Ny Guinea.

Det latinske artsnavn betyder ’tvivlsom’. Fuglen blev navngivet således i 1776 af den franske naturhistoriker og opdagelsesrejsende Pierre Sonnerat (1748-1814), da han mente, at skindet, som han beskrev arten ud fra, kunne være en variant af stor præstekrave (C. hiaticula), hvis fjerdragt var blevet ændret på grund af klimatiske forhold.

 

 

I Taiwan er underarten curonicus af lille præstekrave en ret udbredt ynglefugl. Disse billeder viser voksne (med tydelig gul øjenring) og ungfugle, som fouragerer i en drænkanal i byen Taichung. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cisticolidae Cistussangere, priniaer m.fl.
Medlemmerne af denne familie af diminutive spurvefugle udgør omkring 26 slægter med c. 160 arter. De var førhen placeret i den store familie Sylviidae, men er nu blevet overført til en særskilt familie.

 

Orthotomus Skrædderfugle
En slægt med 13 arter af småbitte fugle, som er udbredt fra det Indiske Subkontinent mod øst til det sydlige Kina, og derfra mod syd gennem Indokina og Filippinerne til Indonesien, med størst diversitet i Filippinerne. To arter, som tidligere var inkluderet i denne slægt, er blevet overført til slægten Phyllergates i familien Cettiidae.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk orthotomeo (‘at skære lige’), hvilket i lighed med det danske navn sigter til den måde, som disse fugles rede er konstrueret på. Kanterne af et stort blad gennembores med næbbet, hvorpå de ‘syes’ sammen med plantefibre eller edderkoppespind, hvorved der dannes en ‘pose’, i hvilken den egentlige rede, der består af græs, bygges.

 

Orthotomus sutorius Indisk skrædderfugl
Denne almindelige art er udbredt fra det Indiske Subkontinent mod øst til det sydlige Kina, og derfra mod syd gennem Indokina til Malakka-halvøen, med en separat bestand på Java.

Artsnavnet er latin og betyder ‘lavet af en skomager’, afledt af suere (‘at sy’).

Skrædderfuglen spiller en betydelig rolle i den herlige novelle Rikki-Tikki-Tavi, der beretter, hvordan et indisk desmerdyr (Urva edwardsii) rydder en have for farlige cobraer (Naja naja). Denne fortælling er inkluderet i den berømte Junglebogen (1894) af den engelske forfatter Rudyard Kipling (1865-1936). I fortællingen hedder skrædderfuglen Darzee, hvilket hentyder til et af artens kald, gengivet som whee-whee.

 

 

Indisk skrædderfugl i parken omkring Hanoi Lufthavn, Vietnam. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Columbidae Duer
En stor familie med omkring 50 slægter og ca. 345 arter, udbredt på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis.

 

Columba
Denne ret store slægt rummer omkring 35 arter, som er vidt udbredt i den Gamle Verden. Førhen var et antal amerikanske arter placeret i denne slægt, men de er blevet overført til en særskilt slægt, Patagioenas.

Slægtsnavnet er latin for ‘due’, hunkønsformen af columbus (‘han-due’), som er en latiniseret version af det græske kolumbos (‘dykker’). Dette navn blev givet til klippeduen (se nedenfor) af den græske komedie-forfatter Aristophanes (ca. 446-386 f.Kr.) på grund af de ‘svømmende’ bevægelser, denne fugl foretager i flugten.

 

Columba livia Klippedue
Byduer er en tæmmet form af denne art, som er blevet forvildet og ofte forekommer i kæmpestore antal i mange byer rundt omkring i verden. På trods af, at de sviner med deres ekskrementer allevegne, og måske også spreder smitsomme sygdomme blandt mennesker, er det en meget populær fritidsbeskæftigelse hos mange at fodre disse duer.

 

 

Forvildede tamduer fodres på Durbar Square, Kathmandu, Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En lille dreng, varmt påklædt på en kølig forårsmorgen, morer sig med at jage rundt med duerne på Durbar Square. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hver morgen fodres hundredevis af tamduer omkring den buddhistiske stupa Bodhnath, Kathmandu, Nepal. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne tamdue klør sig i hovedet. Den yngler i en hulhed i en mur langs Ganges-floden, Varanasi, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne tamdue sidder i en hulhed i en mur i byen Ragusa, Sicilien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Columba palumbus Ringdue
Et ældre navn på ringduen er skovdue. Den var i gamle dage en sky skovfugl, men siden omkring 1960’erne har den tilpasset sig et liv i byer, hvor den nu er meget almindelig og tillidsfuld. Den er udbredt i hele Europa, Mellemøsten samt Marokko, med isolerede bestande i Centralasien og Himalaya.

 

 

Ringduen har navn efter den hvide nakkeplet og de hvide pletter på vingerne, som tilsammen – med lidt god vilje – danner en ring. Denne letter fra en hegnspæl nær Säby Läge, Öland, Sverige. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne ringdue hviler på en skorsten i Sønderho, Fanø. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ringduer fouragerer på en stenbro (øverst) og på en plæne, begge i Nyborg. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ringdue drikker af en pyt, som har samlet sig på et garagetag, Hylke nær Skanderborg. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Geopelia
En slægt med 5 arter af små, langhalede duer, som er vildtlevende i Sydøstasien og Australasien. Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk geo (‘jord’) og peleia (‘due’).

 

Geopelia striata Zebradue
Denne lille due er hjemmehørende fra det sydlige Thailand mod syd til Indonesien, hvor den lever i åbne områder, bl.a. krat, landbrugsland, parker og haver. Den er en populær voliere-art, og mange bestande er blevet etableret uden for dens naturlige udbredelsesområde af undslupne fugle.

 

 

Denne zebradue vandrer ned ad en gade i Bangkok, Thailand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Spilopelia
Tidligere var medlemmer af denne slægt placeret i slægten Streptopelia (nedenfor), men genetiske analyser, samt studier baseret på vokalisering, førte til den konklusion, at to arter, perlehalsdue og palmedue (begge præsenteret nedenfor) adskilte sig tilstrækkeligt fra de øvrige Streptopelia-arter til at udgøre en særskilt slægt.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk spilos (‘plet’) og peleia (‘due’), hvilket sigter til perlehalsduens pletter på siden af halsen og i nakken.

 

Spilopelia chinensis Perlehalsdue
Denne kønne fugl kan kendes på de perlelignende hvide pletter på sort baggrund på siden af halsen og i nakken, som danner et halvt halsbånd. Den er vidt udbredt i Asien, fra det Indiske Subkontinent mod øst til Taiwan, og derfra mod syd gennem Indokina og Malaysia til Indonesien og Filippinerne. Nogle autoriteter opdeler den i to særskilte arter, østlig (S. chinensis) og vestlig perlehalsdue (S. suratensis).

 

 

Perlehalsduen er uhyre almindelig i Taiwan, også i byer. På dette billede sidder et par på gelænderet af en altan i et højhus i Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På dette billede ses en perlehalsdue som silhuet mod et højhus i Taichung. Skovspurve (Passer montanus) sidder også i træet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Spilopelia senegalensis Palmedue
Denne lille due er vidt udbredt, idet den findes i store dele af Afrika, på den Arabiske Halvø, samt i Mellemøsten, østpå til Indien. Den træffes også på Cypern. I 1889 blev den indført til det vestlige Australien, hvor bestande er blevet etableret adskillige steder. Arten lever i mange forskellige habitater, bl.a. halvørken, krat, landbrugsland og byer.

Palmeduen er også kendt under navnene Senegaldue og latterdue, og i Indien kaldes den ofte for little brown dove (’lille brun due’). Navnet latterdue hentyder til dens kurren, et lavmælt, langtrukkent croo-doo-doo-doo-doo, der minder lidt om en latter.

 

 

I Dubai, hvor dette billede blev taget, er palmeduen en almindelig byfugl, der ikke viser den ringeste frygt for forbipasserende fodgængere. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dén due ville udgøre en god frokost!” – Denne kat i Istanbul, Tyrkiet, lurer på en palmedue, men ’misser’ den. Palmeduen er meget almindelig i denne by. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Streptopelia Turtelduer
En slægt med omkring 13 arter af små til mellemstore duer, hvoraf størsteparten er udbredt i Afrika, med adskillige arter i tropisk og subtropisk Asien, hvoraf en enkelt, østlig turteldue (S. orientalis), også findes i tempererede egne af Asien, mens en anden, tyrkerduen (nedenfor), har udvidet sit udbredelsesområde til Mellemøsten og hele Europa.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk streptos, som betyder ‘snoet’, ofte i betydningen ‘snoet halsbånd’, hvilket i denne forbindelse sigter til det mere eller mindre komplette halsbånd hos mange medlemmer af slægten; endvidere af peleia (‘due’).

Andre arter, som tidligere var placeret i denne slægt, er blevet overført til slægterne Spilopelia (ovenfor) og Nesoenas.

 

Streptopelia decaocto Tyrkerdue
Tyrkerduen var oprindeligt hjemmehørende på det Indiske Subkontinent, men bredte sig i løbet af Middelalderen til Mellemøsten, og i 1700-tallet var den nået frem til Istanbul. I 1820’erne havde den bredt sig til Balkan, mens ekspansionen af størsteparten af Europa fandt sted særdeles hurtigt, mellem 1930’erne og 1950’erne.

Den første observation i Danmark var i 1948, og siden har den bredt sig til så godt som hele landet, hvor den især er almindelig i bebyggede områder.

Denne arts kurren er et ret monotont, evigt gentaget “ku-kuuuur-ku”, som til tider kan være ret irriterende. Da jeg var ung og forberedte mig til studentereksamen, var det ret varmt, så jeg blev nødt til at have et vindue åbent. En tyrkerdues favorit-kurreplads var vores nabos flagstang, som befandt sig omkring 15 m fra mit vindue. Dens kurren var så irriterende, at jeg måtte gå ud og jage den bort, men fem minutter senere var den tilbage på flagstangen. Nå, jeg bestod trods alt min eksamen alligevel.

Forskellige legender er knyttet til tyrkerduens videnskabelige artsnavn, som er græsk og betyder atten, fra deka (ti) og okto (otte). En af legenderne beretter, at da Jesus bar sit kors mod Golgata, bemærkede en romersk soldat, at han var udmattet, og følte medlidenhed med ham. I vejkanten var der en gammel kone, som solgte mælk, og soldaten gik over til hende og spurgte, hvor meget hun skulle have for en kop mælk. Hun svarede, at den kostede 18 mønter. Soldaten havde dog kun 17 mønter, så han forhandlede med hende for at få hende til at sælge en kop for 17 mønter. Hun holdt imidlertid stædigt på sit, og soldaten måtte gå uden mælken.

Da Jesus blev korsfæstet, blev den gamle kone forvandlet til en tyrkerdue og dømt til resten af sine dage at gentage dekaokto, dekaokto (‘atten, atten’). Hvis hun nogensinde indvilliger i at sige dekaepta (‘sytten’), vil hun få sin menneskelige form tilbage, men hvis hun i trods siger dekaenea (‘nitten’), går verden under.

Det undrer mig, hvordan grækerne fik et tre-tonet kald til at lyde som et fire-stavelses ord, men måske udtales det ‘dekokto’?

 

 

Denne tyrkerdue sidder på et skilt, Pamukkale, Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tyrkerdue drikker af en pyt, som har samlet sig på et garagetag, Hylke nær Skanderborg. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Disse tyrkerduer bader på det samme tag. Vingeløftningen er en del af badningen, hvor dråberne, som spredes fra nabofuglens badning, opfanges af fjerene på undersiden af vingen. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Streptopelia tranquebarica Dværgskoggerdue
Denne diminutive due, der også kaldes for rød turteldue, er udbredt fra Pakistan mod øst til det østlige Kina og Taiwan, og derfra mod syd til Indokina og Filippinerne.

Hannen er ganske markant med gråt hoved, sort nakkebånd, samt røde vinger og rødligt bryst. Hunnen er brunlig, også med sort nakkebånd.

Det latinske artsnavn betyder ‘fra Trankebar’, en tidligere dansk koloni på østkysten af den nuværende sydindiske delstat Tamil Nadu. Type-eksemplaret af arten blev formodentlig indsamlet her. – Trankebar er nærmere omtalt på siden Kultur: Indgange.

 

 

Den østlige race humilis af dværgskoggerdue er almindelig i Taiwans lavland, især mod syd. Denne flok raster på taget af en fabriksbygning i byen Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han sidder på toppen af en gadelygte, Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hun hviler på en elledning, Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En han og to hunner søger føde i en drænkanal, Taichung. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dette par (hunnen t.h.) har bygget rede på en gesims i det daoistiske Fushing Mazu-tempel i byen Xiluo, vestlige Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Corvidae Kragefugle
Denne næsten kosmopolitiske familie, der rummer de største spurvefugle, rummer 24 slægter med over 120 arter af ravne, krager, råger, alliker, skader, skovskader, alpealliker og alpekrager, nøddekriger og andre.

Disse fugle er generelt meget sky, da de er blevet stærkt efterstræbt, men i de senere år har mange af dem tilpasset sig et liv i byer, hvor de lades i fred.

Talrige medlemmer af denne familie er beskrevet på siden Dyreliv – Fugle: Kragefugle.

 

Coloeus Alliker
Førhen var alliker placeret i slægten Corvus (nedenfor), men som følge af genetiske undersøgelser er de blevet overført til en særskilt slægt, der rummer en enkelt eller to arter, afhængigt af kilde.

 

Coloeus monedula Allike
Denne lille kragefugl, som tidligere blev kaldt Corvus monedula, er allestedsnærværende i europæiske byer. Den er udbredt fra det sydlige Finland og Skandinavien mod syd til Middelhavet og videre mod øst til Centralasien. I det østlige Sibirien, Mongoliet og Kina erstattes den af den nært beslægtede sibiriske allike (C. dauuricus), som muligvis kun er en race af almindelig allike, da de ofte får afkom med hinanden.

Artsnavnet er afledt af latin moneta (‘mønt’), således navngivet af den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78), efter sigende på grund af fuglens vane med at samle mønter og andre skinnende genstande op.

 

 

Alliker på vindfløjen af Vor Frue Kirke, Nyborg, først opført under Margrete 1. (1353-1412) i 1389. Vindfløjen er dog opsat i 1703 under Frederik d. 4. (1671-1730). Hans monogram ses på vindfløjen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Alliker fouragerer på en plæne i Nyborg. Planten med hvide blomster er tusindfryd (Bellis perennis). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Corvus Ravne, krager, råger
Medlemmer af denne slægt er blandt de mest intelligente fugle. Den omfatter omkring 45 arter, udbredt i så godt som alle verdens tempererede områder med undtagelse af Sydamerika. De større arter kaldes ravne, mens de lidt mindre benævnes krager eller råger. Slægtsnavnet er det latinske ord for ravn.

 

Corvus corone ssp. cornix Gråkrage
Da gråkragen jages i en stor del af sit udbredelsesområde, er den normalt meget sky over for mennesker og flygter ofte på lang afstand. Men i mange byer, hvor fuglene lades i fred, viser de kun ringe frygt for mennesker.

 

 

Tyrkiet 2018
Tyrkiet 2018
Omkring Topkapi-paladset i Istanbul, Tyrkiet, viser kragerne overhovedet ingen frygt for mennesker. Fuglen på det nederste billede forsøgte at åbne en lynlås på en barnevogn, men måtte opgive. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Corvus frugilegus Råge
Gennem tiderne har den kolonirugende råge været stærkt forfulgt, fordi den blev beskyldt for at være et skadedyr, der æder kornafgrøder. Det er imidlertid et faktum, at den tillige gør megen gavn ved at æde stankelbenslarver og andre skadelige insekter på markerne. Dens unger betragtes som en skattet spise, og masser af unger bliver skudt om foråret i rederne.

I de sidste 30-40 år er mange råger flyttet fra landdistrikterne ind til byerne, hvor den kan være i fred for jægerne, men alligevel bliver den også ofte bekæmpet i disse nye yngleområder, da den beskyldes for at larme og svine. Et resultat af denne forfølgelse er, at rågen er gået tilbage i mange områder.

 

 

Råge fouragerer blandt jernbanespor på Silkeborg Banegård. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Corvus splendens Huskrage
I sit naturlige udbredelsesområde, som omfatter det Indiske Subkontinent, det sydlige Iran og Myanmar, er huskragen en overmåde almindelig fugl. Gennem de sidste hundrede år eller så er den tillige blevet spredt til mange byer i Asien og Afrika, ankommet som ‘blinde passagerer’ ombord på skibe, og den findes også i enkelte havnebyer i Europa og Nordamerika.

 

 

Myanmar 2007
Huskrager hviler på et rækværk omkring den gyldne Lawkananda-pagode i Bagan, Myanmar. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Disse to huskrager inspicerer resterne af slagtede vandbøfler i Kathmandu, Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En huskrage og et trestribet palmeegern (Funambulus palmarum) æder af offergaver, bragt til det hinduistiske Minakshi-tempel i byen Madurai, Tamil Nadu, Indien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dendrocitta Træskader
Denne slægt af langhalede fugle omfatter 7 arter, som er standfugle i tropiske og subtropiske egne, fra det Indiske Subkontinent mod øst til det sydlige Kina og Taiwan, og derfra mod syd gennem Indokina til Sumatra og Borneo.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk dendron (‘træ’), samt kitta, der oprindeligt var det græske navn på skovskaden (Garrulus glandarius), men også omfatter andre skader.

 

Dendrocitta formosae Grå træskade
Denne fugl er udbredt fra Himalayas forbjerge mod øst gennem bjergområder i det nordlige Indokina og det sydlige Kina til Taiwan. I Taiwan lever nominatracen formosae dog næsten ned til havniveau. I det meste af sit udbredelsesområde er denne art temmelig sky, men i Taiwan har den vænnet sig til mennesker og viser ingen frygt.

Flere fotos af denne art kan ses på siderne Dyreliv – Fugle: Kragefugle, samt Dyreliv – Fugle: Fugle i Taiwan.

 

 

En grå træskade kalder fra toppen af en lygtepæl, Taichung, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Taiwan 2018
Denne grå træskade æder frø af kinesisk talgtræ (Triadica sebifera), Taichung. – En række billeder af det pragtfulde vinterløv hos dette træ kan ses på siden Efterår. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pica Skader
Tidligere var kun 2 arter anerkendt i denne slægt, almindelig husskade (Pica pica) i Eurasien og det vestlige Nordamerika, samt gulnæbbet husskade (Pica nuttalli), som er endemisk i Californien. Nylige genetiske undersøgelser har imidlertid opsplittet den almindelige husskade i et antal arter, den eurasiske husskade (Pica pica) (se nedenfor), Maghreb-husskade (P. mauritanica) i Nordafrika, Asir-husskade (P. asirensis) i det sydvestlige Saudi Arabien, orientalsk husskade (P. serica) i det østlige og sydlige Kina, Taiwan, og det nordlige Indokina, sortgumpet husskade (P. bottanensis) i det vestlige-centrale Kina og den nordøstlige del af Himalaya, samt sortnæbbet husskade (P. hudsonia) i det vestlige Nordamerika.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske navn på husskaden. Navnet skade har intet med ødelæggelse at gøre, men kommer af et gammelt ord for ’spids trætop’, hvilket hentyder til fuglens lange, tilspidsede hale. Men dens indsamling af skinnende genstande, fx af sølv, har gjort, at den i europæisk symbolik forbindes med at stjæle, jfr. mundheldet ”tyvagtig som en skade”. (Kilde: denstoredanske.dk/Symbolleksikon/Dyr/skade)

 

Pica pica Eurasisk husskade
Denne art er vidt udbredt i Eurasien, med 6 underarter anerkendt. Som beskrevet ovenfor er andre underarter blevet opgraderet til selvstændige arter.

I lighed med gråkragen var husskaden førhen en sky fugl, der flygtede for mennesker på lang afstand. I dag yngler den imidlertid almindeligt i byer, hvor den har vænnet sig til, at mennesker normalt ikke er farlige.

Husskadens rolle i folketroen er beskrevet på siden Dyreliv – Fugle: Kragefugle.

 

 

Husskaden har tilpasset sig til at leve i byer. Disse sidder på en elmast i byen Pamukkale, vestlige Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En husskade hviler på en gravsten på den mosaiske kirkegård på Nørrebro, København. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ung husskade på rækværket af Inderhavnsbroen på Christianshavn, København. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne skaderede er bygget i en vortebirk (Betula pendula) med tusinder af rakler, som vokser i en baggård på Christianshavn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dicruridae Drongoer
Denne familie indeholder kun en enkelt slægt, Dicrurus, med i alt 25 arter. Fjerdragten hos de fleste arter er sort og ofte metalskinnende. Slægtsnavnet kommer af græsk dikros (‘kløftet’) og oura (‘hale’), hvilket hentyder til disse fugle kløftede hale.

Adskillige drongo-arter er glimrende imitatorer. Et eksempel herpå kan læses på siden Natur-citater.

 

Dicrurus macrocercus Sort drongo
Denne art er en almindelig standfugl i tropiske og nogle subtropiske områder af Asien, fra det sydlige Iran gennem det Indiske Subkontinent til det sydlige Kina og Taiwan, og derfra mod syd til Indonesien. Den er også blevet indført til adskillige Stillehavsøer, hvor den udgør en trussel mod indfødte fuglearter.

Sorte drongoer sidder ofte på udkigsposter, såsom elledninger eller nøgne grene, hvorfra de holder udkig efter flyvende insekter, som de fanger i luften. Som dens navn antyder, er fjerdragten knaldsort, kun ganske lidt metalskinnende. Førhen blev den anset for at være samme art som den afrikanske gaffelhale-drongo, der i dag betragtes som en særskilt art under navnet D. adsimilis.

 

 

I Taiwans lavland er underarten harterti meget almindelig i åbne områder som landbrugsland og parker, og den ses også ofte i byer. Denne fugl sidder på en bambusstang, som er placeret på en mur langs en drænkanal i byen Taichung. Træet er en papaya (Carica papaya). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hirundinidae Svaler
En stor familie med 19 slægter og omkring 90 arter, udbredt verden rundt på alle kontinenter, idet landsvalen (nedenfor) endog er en sjælden gæst i Antarktis. Størst diversitet forekommer i Afrika.

 

Hirundo
Denne slægt rummer omkring 16 arter, alle med undtagelse af en enkelt begrænset til den Gamle Verden. Landsvalen (nedenfor) forekommer også i Nord- og Sydamerika. Slægtsnavnet er det latinske ord for svale.

 

Hirundo rustica Landsvale
Landsvalen er verdens mest udbredte svaleart. Den bygger oftest rede på bygninger, gerne i lader og stalde – deraf dens navn. Seks underarter er udbredt i størsteparten af den nordlige halvkugle, fra de Britiske Øer mod øst til Japan, og fra Nordnorge, det centrale Sibirien og Kamchatka mod syd til Nordafrika, Egypten, det sydlige Iran og det sydlige Kina, samt i det meste af Nordamerika, fra det nordlige Canada til det sydlige Mexico. Fire af underarterne er trækfugle, som tilbringer vinteren så langt mod syd som Sydafrika, det nordlige Australien og Argentina. Arten kan ses året rundt i det sydlige Mexico, den sydlige del af den Iberiske Halvø, Egypten, Himalaya, det sydlige Kina, samt Taiwan.

Landsvalen er nærmere beskrevet på siden Bøger: Hvor vandet møder himlen.

Underarten gutturalis er en almindelig sommergæst i taiwanesiske byer, og nogle forbliver hele året på øen. Billederne nedenfor viser alle denne underart, fotograferet i byen Taichung.

 

 

Taiwan 2018b
Landsvaler som byfugle. Fuglen på nederste billede hviler på en dørlampe. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne landsvale har bygget sin rede over indgangen til en butik. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne rede, som indeholder to næsten flyvefærdige unger, er anlagt på en ledning langs en husvæg. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Landsvaler fouragerer over en plæne, som vandes. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hirundo tahitica Stillehavssvale
En vidt udbredt art med 7 underarter, som forekommer fra Indokina mod øst til Taiwan og de japanske Ryukyu-øer, og derfra mod syd gennem Filippinerne til Indonesien, Ny Guinea og mange øer i Stillahavet. Underarten namiyei er almindelig i Taiwans lavland og findes også på Ryukyu-øerne.

Den kan kendes fra landsvalen (ovenfor) på sine kortere ydre halefjer, den grålige, tværvatrede undergump, samt manglen på et sort bånd under den rødlige strube.

Tidligere blev fugle i Sydindien og Sri Lanka betragtet som en underart af Stillehavssvalen, men er siden blev ophøjet til en selvstændig art, sydindisk svale (H. domicola).

 

 

Stillehavssvalen yngler gerne i byer. Disse blev observeret i Taichung, Taiwan. Underarten namiyei er almindelig i Taiwans lavland og findes også på Ryukyu-øerne i det sydlige Japan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Stillehavssvale gaber, mens den klør sig i hovedet, Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ung Stillehavssvale, siddende på en ledning over Han-floden, Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Laniidae Tornskader
Tornskader er en gruppe spurvefugle, som gør sig bemærket i landskabet, da de ofte sidder i toppen af træer eller buske, på pæle eller elledninger, på udkig efter bytte i form af bl.a. biller, guldsmede, bier, firben og mus. De udgør en lille familie med 33 arter i 4 slægter, hovedsagelig udbredt i Eurasien og Afrika, med en enkelt art i Ny Guinea og 2 i Nordamerika.

Tidligere var familien meget større, idet den omfattede busktornskader, kvastrygge, kratskader, bubuer og hjelmtornskader. En række genetiske studier har imidlertid afsløret, at disse grupper ikke er nært beslægtede med ægte tornskader. Det har medført, at busktornskader, kvastrygge, kratskader og bubuer er blevet overført til familien Malaconotidae, hjelmtornskader til familien Vangidae.

 

Lanius Typiske tornskader
Hovedparten af de 29 arter i denne slægt er hjemmehørende i Eurasien og Afrika. Stor tornskade (L. excubitor) har en cirkumpolar udbredelse, og som dens navn siger, er amerikansk tornskade (L. ludovicianus) begrænset til Nordamerika.

Slægtsnavnet er afledt af latin lanio (‘slagter’), hvilket hentyder til, at nogle af arterne spidder deres byttedyr på torne til senere brug.

 

Lanius cristatus Brun tornskade
I alt fire underarter af denne art er blevet beskrevet. I yngletiden er de udbredt over det meste af det østlige Asien, i størstedelen af Sibirien, Mongoliet, Kina, Korea og Japan, og vintermånederne tilbringes i tropiske egne af Asien. Mod vest afløses denne art af to nært beslægtede søster-arter, rødrygget tornskade (L. collurio) og isabellatornskade (L. isabellinus).

I Taiwan er underarten lucionensis er en almindelig træk- og vintergæst. Billederne nedenfor er alle fra Taiwan.

 

 

En han af brun tornskade hviler på en betonpille i en bypark, Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han raster på en skulptur, Nanhua Ecological Park, nær Yujing, sydlige Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hun sidder på en helligdom for den daoistiske gud for jord og landbrug, Tu di Gong, Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hun sidder på et stavær, beregnet til at tørre afgrøder, Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne ungfugl blev fotograferet foran et blomstrende taiwanesisk kirsebærtræ (Prunus campanulata), Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Lanius schach Langhalet tornskade
Opdelt i 8 underarter er denne art udbredt fra Uzbekistan mod øst til Kina og Taiwan, og mod syd til Sri Lanka, Filippinerne og Indonesien, med en isoleret bestand i Papua Ny Guinea. I Taiwans lavland, hvor nominatracen schach er en temmelig ualmindelig standfugl, har den tilpasset sig et liv i byer.

 

 

Langhalet tornskade, observeret i byen Taichung, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Laridae Måger og terner
Denne store kosmopolitiske familie består af 22 slægter med omkring 100 arter.

Tidligere var de fleste af verdens måger tilknyttet vådområder og var temmelig sky over for mennesker. I løbet af de sidste ca. 50 år har mange af dem imidlertid vænnet sig til at leve i byer, hvor de ofte yngler på hustage og hovedsagelig lever af affald.

 

Chroicocephalus
Denne slægt med 11 arter af små til mellemstore måger er udbredt næsten overalt i verden. De var indtil fornylig placeret i slægten Larus.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk khroizo (‘at farve’) og kephale (‘hoved’), hvilket sigter til det mørke hoved hos mange af arterne i yngletiden.

 

Chroicocephalus ridibundus Hættemåge
Denne lille måge yngler fra det sydlige Grønland og Island gennem størsteparten af Europa og tempererede egne af Asien mod øst til Ussuriland og Kamchatka i det sydøstlige Sibirien, samt det nordøstlige Kina. Den yngler tillige fåtalligt i den nordøstlige del af Nordamerika. Vinteren tilbringes i Europa, det nordlige Afrika, Mellemøsten, det Indiske Subkontinent, Indokina, Fjernøsten, Filippinerne, samt langs Nordamerikas østkyst.

Artsnavnet kommer af latin ridere (‘at le’), hvilket hentyder til et af artens skrig, ke-ke-ke, som mest høres på ynglepladserne.

Hættemågen var førhen meget almindelig i Danmark, men er gået stærkt tilbage de sidste 30-40 år. Den yngler ikke på hustage, men ofte på øer, anlagt i damme i byparker.

 

 

Hættemåger i vinterdragt hviler på en båd i lystbådehavnen i Ry. En af dem bærer en nummereret plastikring omkring benet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hættemåger i vinterdragt i voldgraven omkring Nyborg Slot. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hættemåger i vinterdragt hviler på rækværket omkring voldgraven ved Nyborg Slot. De fleste er voksne med rødlige næb og ben, mens fuglen med gullige ben og næb er en ungfugl. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Voksen hættemåge i vinterdragt på rækværket af en gangbro over voldgraven omkring Nyborg Slot. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Voksen hættemåge i overgangsdragt, Nyborg Havn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus
Førhen var de fleste måger placeret i denne slægt, men genetiske studier har medført, at slægterne Ichthyaetus, Chroicocephalus, Leucophaeus og Hydrocoloeus er blevet genoprettet. Systematikken af de større arter i slægten er meget kompliceret, og et antal tidligere underarter er fornylig blevet ophøjet til særskilte arter. I dag rummer slægten måske omkring 30 arter.

 

Larus argentatus Sølvmåge
Sølvmågen blev førhen betragtet som en cirkumpolar art, opdelt i et antal underarter. I dag er den imidlertid opdelt i adskillige arter, og sølvmågen i snæver forstand er begrænset til det nordvestlige Europa, fra Island, Nordnorge og det nordvestlige Rusland mod syd langs kysterne af Østersøen, Nordsøen og Atlanterhavet til det sydlige Frankrig.

I de senere år er antallet af sølvmåger i europæiske byer steget kraftigt, idet fuglene placerer deres rede på toppen af højhuse.

Følgende måger, der i dag betragtes som selvstændige arter, blev førhen regnet som underarter af sølvmågen: Middelhavssølvmåge (L. michahellis) (nedenfor), kaspisk måge (L. cachinnans), armensk måge (L. armenicus), Vegamåge (L. vegae) (nedenfor), samt amerikansk sølvmåge (L. smithsonianus).

 

 

Sølvmåger på taget af Nyborg Slot. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sølvmåger æder affald fra en fiskekutter i Christianshavns Kanal, København. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fyn 2009-13
Denne sølvmåge venter på godbidder ved siden af en fisker, som renser fisk i Kertemindes havn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus canus Stormmåge
Denne art har en meget stor udbredelse, fra Irland og Skotland mod øst gennem Sibiriens taiga-zone til Alaska og det vestlige Canada. Den yngler mest på jorden ved kyster og i søområder, men anlægger til tider sin rede på hustage eller i træer. Den minder om sølvmågen, men er mindre og har en smal rød ring omkring øjet, samt grønlig-gult næb uden rød plet. De europæiske og russiske underarter har tillige mørkt øje.

 

 

Et par af stormmåge har anlagt deres rede på taget af Alvesta Banegård, Kronobergs Län, Sverige. På de to nederste billeder parrer hannen sig med hunnen, som forbliver liggende på reden. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne stormmåge ruger på et stengærde, Hirsholmene. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus michahellis Middelhavssølvmåge
Som dens navn siger, findes denne art i Middelhavet. Den minder meget om sølvmågen, men kendes bl.a. på sine gule ben og det meget kraftige næb. Middelhavssølvmågen er yderst almindelig i Istanbul, Tyrkiet, hvor disse billeder er taget. Her yngler den på hustage, og hvis et vindue står åbent, viger den ikke bort fra at gå ind og tage, hvad der måtte være af spiseligt.

 

 

Tyrkiet 2018
Middelhavssølvmåge med dununger i reden på et hustag. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En narcissistisk Middelhavssølvmåge iagttager sit spejlbillede i en rude. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tyrkiet 2018
Denne Middelhavssølvmåge drikker af et springvand, fuldstændig upåvirket af kæresteparret i baggrunden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tyrkiet 2018c
Kan du så komme væk! Dette er min lampe!” (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Middelhavssølvmåge har netop dræbt en tamdue og er i færd med at æde den på et hustag. Den viser truende adfærd mod en indtrængende gråkrage (Corvus corone ssp. cornix), som er stærkt interesseret i byttet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Larus vegae Vegamåge
Vegamågen blev førhen betragtet som en underart af sølvmågen, men regnes i dag for en selvstændig art, som er udbredt i det nordøstlige Sibirien, fra Lena-floden mod øst til Beringshavet.

 

 

Vegamåger, Anadyr Lufthavnsby, Chukotka-halvøen. Læg mærke til, at fuglene på taget har forskellig øjenfarve, et almindeligt karaktertræk hos denne art. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Megalaimidae Asiatiske skægfugle
En familie med i alt 35 arter, udbredt i skove og krat, fra Pakistan mod øst til det sydlige Kina og Taiwan, mod syd til Sri Lanka og Indonesien. De var alle tidligere placeret i slægten Megalaima, med undtagelse af to arter af Caloramphus. I dag er Megalaima imidlertid blevet omdøbt til Psilopogon. Man har dog beholdt familienavnet Megalaimidae.

Disse farvestrålende, små til mellemstore fugle var førhen placeret i familien Capitonidae, der også omfattede Afrikas og den Nye Verdens skægfugle, men man har fundet, at de asiatiske arter adskiller sig tilstrækkeligt til at danne en særskilt familie, med afrikanske skægfugle (Lybiidae) og tukaner (Ramphastidae) som søster-grupper.

Slægtsnavnet Psilopogon er afledt af oldgræsk psilos (‘nøgen’) og pogon (‘skæg’).

Navnet skægfugl sigter til de stive børster omkring næbbet på disse fugle.

 

Psilopogon nuchalis Taiwan-skægfugl
Førhen blev denne fugl betragtet som en underart af sortbrynet skægfugl (P. oorti), men genetiske studier har konkluderet, at den er en særskilt art, som er endemisk for Taiwan. Den er meget almindelig i skove og parker i lavere egne af øen, op til en højde af ca. 2800 m.

Artsnavnet er latin og betyder ‘i nakken’. Det er uklart, hvad der hentydes til.

 

 

En Taiwan-skægfugl, siddende på en elledning, er et sjældent syn! – Ved denne lejlighed sad ikke færre end 3 sammen på en ledning i Taichung. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Motacillidae Vipstjerter, pibere og sporepibere
Denne familie, som er udbredt næsten globalt, rummer 6 eller 7 slægter med i alt omkring 65 arter.

 

Motacilla Vipstjerter
Disse fugle, som omfatter omkring 13 arter, er opkaldt efter deres vane med at vippe halen op og ned. De er for størstedelens vedkommende udbredt i Europa, Afrika og Asien, mens to arter også er truffet i Alaska.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske navn for hvid vipstjert (nedenfor). Dette ord er afledt af motare (‘at bevæge’ eller ‘at ryste’), samt endelsen illa, der udtrykker noget småt, således ‘den lille ryster’, hvilket hentyder til, at halen hos hvid vipstjert altid bevæges op og ned. På et tidspunkt i løbet af Middelalderen opstod den fejlagtige antagelse, at cilla betød ‘hale’. (Kilde: Jobling, J.A. 2010. The Helm Dictionary of Scientific Bird Names. Christopher Helm, London)

 

Motacilla alba Hvid vipstjert
Der findes i alt 11 racer af denne art, hvis yngleområde strækker sig fra Østgrønland mod øst gennem Europa og Sibirien til Alaska, sydpå til Marokko, Iran, Himalaya og Taiwan.

Nominatracen alba yngler i Østgrønland, Island og hele Europa, med undtagelse af de Britiske Øer, og videre østpå omtrent til Ural-bjergene. Den afløses på de Britiske Øer af racen yarrellii, i Marokko af subpersonata, og i Ural og sydpå til det Kaspiske Hav af dukhunensis. I Sibirien og det vestlige Alaska yngler ocularis, i Iran persica, i den vestlige del af Centralasien personata, i Centralasien baicalensis, i Himalaya alboides, i Kina, Korea og Taiwan leucopsis, og i Japan, Sakhalin og Kamchatka lugens. Mange af de nordlige racer er trækfugle, mens de sydligste er standfugle.

Hvid vipstjert er tillidsfuld og yngler ofte i bygninger. Den har over 100 danske folkenavne. Havreså, havrevimpe og mange andre navne med forstavelsen havre- sigter dels til, at når fuglen vender tilbage fra vinterkvarteret, er det tid at så havre, dels at den følger efter plov og harve, når man skal i gang med at så havre. Navnet vallingfugl fra Fanø hentyder til, at der skal sås valling (sommerrug), når vipstjerten ankommer. Mange navne hentyder til piger eller kvinder, måske fordi vipstjerten er vims som en ung pige. Disse navne omfatter bl.a. pigernes fugl, sommerdold, jomfrudol, Mette med den sorte hue (en hentydning til fuglens sorte isse og nakke), samt Maren Pjester (’Maren Petersdatter’) fra Vendsyssel. Nogle af disse ’pigenavne’ var nedsættende, bl.a. sommerdolde og jomfrudolde, idet dol(d) betyder ’pæn pige’, mens dolde betyder ’tøs’ eller ’dulle’!

 

 

En han af nominatracen alba, fotograferet på Christiansø nær Bornholm. I baggrunden ses røde tegl på et hustag. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Han af nominatracen på taget af en fyrbygning i nordenden af Öland, Sverige. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Taiwan 2018
En han af Amur-vipstjert, underarten leucopsis, på en betonmur langs en flod i byen Taichung, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hanner af Amur-vipstjert søger føde i drænkanaler, Taichung. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han af Amur-vipstjert søger føde, hvor noget skidt har samlet sig i vand fra en utæt vandpost, Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Han af Himalaya-vipstjert, underarten alboides, på en forfalden mur i Hutiao Xia (’Tigersprings-kløften’), Jinsha-floden, Yunnan-provinsen, Kina. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne han af maske-vipstjert, underarten personata, strækker en vinge på en båd i Fewa-søen, Pokhara, Nepal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Motacilla cinerea Bjergvipstjert
Bjergvipstjerten er hjemmehørende i et kæmpemæssigt område, idet den yngler i størsteparten af Europa, samt i Marokko, Mellemøsten, Himalaya, Sibirien, Centralasien, Kina, Japan og Taiwan. De nordligste bestande er trækfugle, som tilbringer vinteren længere mod syd, i Ethiopien, på den Arabiske Halvø og det Indiske Subkontinent, samt i Sydøsatasien og Indonesien.

 

 

I Taiwan, hvor underarten melanope yngler i lavere bjergegne, optræder den i vintertiden ofte langs vandløb og kanaler i byer. Denne sidder på en mur langs en drænkanal i Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Muscicapidae Den Gamle Verdens fluesnappere
Genetisk forskning har åbenbaret, at mange mindre fugle, som tidligere blev anset for at være små drosselfugle i familien Turdidae, i realiteten er fluesnappere, deriblandt alle arterne beskrevet nedenfor, med undtagelse af rødbuget niltava, som altid har været placeret i Muscicapidae.

I dag omfatter familien omkring 51 slægter med ca. 324 arter, som er vidt udbredt i Afrika og Eurasien. Familienavnet er afledt af latin musca (‘flue’) og capere (‘at fange’).

 

Copsychus Dayaldrosler, shama
Medlemmer af denne slægt, der rummer 12 arter af mellemstore insektædende spurvefugle, er hovedsagelig udbredt i varmere egne af Asien, med en enkelt art på Madagascar samt én på Seychellerne.

Slægtsnavnet er afledt af kopsykhos, det oldgræske navn på solsort (Turdus merula).

 

Copsychus saularis Dayaldrossel
Hannen er en meget markant sort og hvid fugl, mens hunnen har gråligt hoved og bryst, og ungfuglen er temmelig spættet.

Den lever i åben skov, krat og større haver og er udbredt i hovedparten af det Indiske Subkontinent, samt fra Indokina mod øst til det centrale og østlige Kina, og derfra mod syd til Indonesien. Den er nationalfugl i Bangladesh.

I sit 3-binds-værk A natural history of birds : illustrated with a hundred and one copper plates, curiously engraven from the life (1731-38) kalder den engelske naturhistoriker og kunstner Eleazar Albin (ca. 1690-1742) denne fugl for Dial Bird eller Bengall Magpie. Det førstnævnte hentyder til fuglens navn på Hindi, dayal, mens det sidste betyder ‘Bengal-skade’. Nogle autoriteter har foreslået, at da den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78) i 1758 inkluderede denne art i sin Systema Naturæ og navngav den Gracula saularis, misforstod han Albins navn, idet han troede det havde noget at gøre med en solmåler (sun dial på engelsk). Det var da hans agt at navngive den Gracula solaris (solaris, ‘som har med solen at gøre’), men ved en fejltagelse skrev saularis i stedet.

En række billeder af arten ses på siderne Dyreliv – Fugle: Fugle i Himalaya, samt Fugle i Taiwan.

 

 

I Taiwan forekommer dayaldroslen naturligt på Kinmen-øerne, men er tillige blevet indført til selve Taiwan, hvor den er ret almindelig, også i byer. Denne syngende han sidder på et stavær i Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Phoenicurus Rødstjerter
Denne slægt indeholder 14 arter, udbredt fra det vestlige Europa og Nordafrika mod øst gennem tempererede egne af Asien, og derfra mod syd til Indien og Indokina.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk phoinix (‘rødbrun’) samt oura (‘hale’), der i lighed med det danske navn sigter til disse fugles røde hale. Stjert er en gammel dansk betegnelse for hale.

 

Phoenicurus auroreus Amurrødstjert
Denne art yngler i det sydøstlige Sibirien, fra Baikal-søen mod øst til Amurland, Ussuriland og Sakhalin, samt i Mongoliet, Tibet, størsteparten af Kina og det nordlige Korea, mens vinteren tilbringes i det sydlige Kina, Japan, Taiwan, det nordøstlige Indien, Indokina og det nordlige Filippinerne.

I lighed med de fleste andre rødstjerter har han og hun af Amurrødstjert meget forskellig fjerdragt, idet hannen har rødt bryst, bug og hale, sort ansigt, strube og ryg, grålig isse og nakke, samt en iøjnefaldende hvid plet på vingen, mens hunnen er blegbrun med orangerød hale, samt, i lighed med hannen, en tydelig hvid plet på vingen.

Artsnavnet er en modificeret udgave af latin aurora (‘daggry’), i denne forbindelse med betydningen ‘østlig’.

 

 

Amurrødstjerten er en almindelig vintergæst i Taiwan. Disse billeder viser hanner i Tunghai Universitetspark, Taichung. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Paridae Mejser
Denne familie rummer omkring 64 arter, som genetiske studier i de senere år har fordelt på 14 slægter. Arternes indbyrdes slægtskab er dog langtfra afklaret, og fremtidige studier kan nemt ændre på nomenklaturen endnu en gang.

Navnet mejse kommer af tysk Meise, der stammer fra det proto-germanske navn på disse fugle, maison.

 

Baeolophus
En slægt med 5 arter af standfugle, som forekommer i USA og Mexico.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk baios (‘lille’) og lophοs (‘top’), således ‘med en lille top’.

 

Baeolophus bicolor Toppet gråmejse
Denne art, som er udbredt i den østlige halvdel af USA og det sydøstlige Canada, lever i forskellige skovtyper, samt i krat, parker og haver. Oprindeligt var den udbredt i et langt mindre område i det centrale USA, men siden opsætning af foderbrætter blev en almindelig praksis, har den bredt sig betydeligt.

Artsnavnet er latin og betyder ‘tofarvet’.

 

 

Toppet gråmejse ved en foderautomat, Oyster Bay, Long Island, New York State. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Cyanistes
Medlemmerne af denne slægt, som omfatter 3 arter, var tidligere placeret i slægten Parus (nedenfor). Blåmejsen (herunder) er vidt udbredt i Europa og Mellemøsten. I Sibirien og Centralasien lever den nærtstående azurmejse (C. cyanus), som er en meget sjælden gæst i Europa.

Blåmejserne i Nordafrika og på de Kanariske Øer var førhen inkluderet i C. caeruleus, men betragtes nu som en selvstændig art, afrikansk blåmejse (C. teneriffae), opdelt i 6 eller 7 underarter.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk kyanos (‘mørkeblå’).

 

Cyanistes caeruleus Blåmejse
Denne fugl, som har navn efter sin blå isse, vinger og haleoverside, er vidt udbredt i Europa, fra det nordlige Skandinavien mod syd til Spanien, Italien, Grækenland og Tyrkiet, og fra de Britiske Øer mod øst til det vestlige Iran.

 

 

Denne blåmejse besøger en foderautomat og flyver væk med et solsikkefrø, Fyn. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Parus
Tidligere omfattede denne slægt hovedparten af mejserne, omkring 50 arter, men langt størsteparten er blevet overført til andre slægter og efterlader kun 4 arter i Parus, som var det klassiske latinske navn på disse fugle.

 

Parus major Musvit
Man mente engang, at musvitten, opdelt i 36 underarter, var udbredt fra det centrale Skandinavien, de Britiske Øer og det nordvestlige Afrika mod øst til Japan og derfra mod syd til det Indiske Subkontinent, Indokina, Malaysia og Indonesien. Genetisk forskning har imidlertid vist, at fugle i det sydøstlige Sibirien, det nordøstlige og syd-centrale Kina, Korea og Japan er tilstrækkeligt forskellige til at danne en særskilt art, P. minor, mens fugle i Iran, det Indiske Subkontinent, det sydøstlige Kina, Indokina, Malaysia og Indonesien nu kaldes for P. cinereus.

I dag er P. major udbredt fra Europa og Nordafrika gennem Mellemøsten og Centralasien til det sydøstlige Sibirien og det nordøstlige Kina, hvor udbredelsen overlapper en smule med P. minor.

 

 

Denne musvit besøger en foderautomat og flyver væk med et solsikkefrø, Fyn. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Poecile
En slægt med 15 arter, som findes i Eurasien og Nordamerika. De var førhen placeret i slægten Parus.

Slægtsnavnet er afledt af poikilis, Oldtidens græske navn på en ukendt lille fugl.

 

Poecile atricapillus Amerikansk fyrremejse
Denne arts naturlige levested er skove, men den har tilpasset sig et liv i parker og haver, hvor den ofte ses ved foderbrætter. Den er udbredt fra det østlige Alaska mod øst til Newfoundland, mod syd til den nordlige halvdel af USA.

Artsnavnet er afledt af latin ater (‘sort’) og capillus (‘hovedhår’), hvilket sigter til artens sorte isse.

 

 

Amerikansk fyrremejse ved et fodertrug, Mount Sinai, Long Island, New York State. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Passeridae Den Gamle Verdens spurve, snefinker
Som familienavnet antyder, er disse fugle, der omfatter omkring 43 arter i 8 slægter, begrænset til den Gamle Verden, og de er ikke nært beslægtede med den Nye Verdens spurve, der tilhører familien Passerellidae. Da de europæiske nybyggere ankom til Amerika, mindede disse fugle dem om spurvene derhjemme, så de kaldte dem for ‘spurve’.

Trods navnet er snefinker af slægterne Montifringilla, Onychostruthus og Pyrgilauda ikke finker, men medlemmer af spurvenes familie.

 

Passer Typiske spurve
En slægt med omkring 28 arter, der er vidt udbredt i Afrika og Eurasien. Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for spurve.

 

Passer domesticus Gråspurv
I de senere år er gråspurven gået stærkt tilbage i store dele af Europa, hvorimod den er meget almindelig i Nordamerika, hvor den blev indført adskillige gange mellem 1851 og 1875. I dag betragtes den som et alvorligt skadedyr på afgrøder i mange egne af Nordamerika. I New Zealand, hvor arten blev indført omkring 1865 for at assistere bønderne ved at æde skadedyr, spredtes den hurtigt til alle hjørner af øerne. Allerede i 1880’erne blev den imidlertid selv betragtet som skadedyr!

 

 

Han af gråspurv, siddende på et hustag i Svaneke, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Håndfodring af gråspurve i St. James’ Park, London. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gråspurve ved en gaderestaurant, Muriwai Beach, New Zealand. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gråspurv han drikker af en pyt, som har samlet sig på et garagetag, Hylke nær Skanderborg. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Passer montanus Skovspurv
Gråspurvens nære slægtning skovspurven har en kolossalt stor udbredelse, fra Vesteuropa tværs over Centralasien til Japan og derfra mod syd gennem Indokina til Indonesien og Filippinerne.

Gråspurven mangler i Taiwan, og skovspurven har overtaget dens rolle som byfugl. Dette er også tilfældet i adskillige af Fjernøstens byer, bl.a. Hanoi.

 

 

Skovspurve på taget af en stald, Taichung, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Taiwan_2018a_066
Denne flok skovspurve sidder på plasticbånd på taget af et drivhus, Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Skovspurve på en mast, Central Taiwan Science Park, Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Skovspurve søger føde i en bypark, Hanoi, Vietnam. Hvad de åd, ved jeg ikke, det var så småt, at jeg ikke kunne se det, og det vidner om fugles fantastiske syn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Her søger talrige skovspurve føde i en bunke hø, der er strøet ud som foder til kvæg, Tunghai Universitetspark, Taichung. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Skovspurve (samt en enkelt gråspurv hun) drikker og bader i en pyt, som har samlet sig på et garagetag, Hylke, nær Skanderborg. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne flok sidder på pigtråd, som er rejst omkring en ryddeplads, Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Disse skovspurve nyder morgensolen, mens de klynger sig til et hjørne af en mur i Tunghai Universitetspark, Taichung. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Skovspurve på en bænk i en park, Hanoi, Vietnam. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ploceidae Væverfugle m.fl.
Denne familie rummer 15 slægter med omkring 117 arter. Navnet væverfugl blev givet på grund af, at disse fugles reder ofte består af fint sammenflettede strimler af græs eller andre planter.

 

Ploceus
En stor slægt med omkring 65 arter, hvoraf langt hovedparten er hjemmehørende i Afrika, med nogle få arter i Asien. Genetisk forskning antyder, at mange arter bør overføres til andre slægter.

 

Ploceus cucullatus Stor maskevæver
Denne fugl er talrig i størsteparten af Afrika syd for Sahara, men undgår regnskov og ørken. Den etablerer kolonier i mange typer åbne habitater, bl.a. i landsbyer og byer.

Arten er nærmere beskrevet på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i Afrika.

 

 

Koloni af stor maskevæver blandt lejlighedskomplekser, Lusaka, Zambia. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Podicipedidae Lappedykkere
Lappedykkere er vandfugle med lapper på fødderne. De omfatter 22 arter i 6 slægter, udbredt næsten overalt på kloden.

 

Podiceps
En slægt med 9 arter, som yngler på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis. Slægtsnavnet er afledt af latin podicis (‘undergump’) og pes (‘fod’), hvilket hentyder til benenes placering langt tilbage på kroppen.

 

Podiceps cristatus Toppet lappedykker
Denne art har en uhyre stor udbredelse, idet den findes fra de Britiske Øer og Middelhavet tværs over tempererede egne af Eurasien mod øst til Kina. Desuden har den isolerede bestande i det sydlige Afrika og Australien. Mange steder i Europa har den tilpasset sig et liv i havnebyer.

 

 

Toppet lappedykker i havnen i byen Enkhuizen, West-Friesland, Holland. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Toppede lappedykkere i Enkhuizen fodrer en unge. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pycnonotidae Bulbuler etc.
Bulbuler er mellemstore spurvefugle, som tæller 27 slægter med i alt ca. 150 arter. De er udbredt i det meste af Afrika og gennem Mellemøsten til Tropisk Asien og Indonesien, og derfra mod nord til Japan. De afrikanske arter er overvejende skovfugle, mens hovedparten af de asiatiske arter lever i åbent land.

 

Pycnonotus Typiske bulbuler
Medlemmer af denne slægt, der tæller omkring 32 arter, er vidt udbredt i Afrika, samt fra Mellemøsten gennem det Indiske Subkontinent til det sydlige Kina og Taiwan, og derfra mod syd til Indonesien.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk pyknos (‘tyk’ eller ‘kompakt’) og noton (‘ryg’). Det blev indført i 1826 af den tyske zoolog og sagfører Friedrich Boie (1789-1870), som beskrev mange nye arter og adskillige nye slægter af fugle. Formodentlig fandt Boie, at disse fugle var ret kompakte. Han og hans bror Heinrich beskrev også omkring 50 nye arter af krybdyr.

Adskillige arter af bulbul er beskrevet på siderne Dyreliv – Fugle: Fugle i Taiwan, samt Dyreliv: Dyreliv i Himalaya.

 

Pycnonotus sinensis Kinesisk bulbul
Denne art er udbredt fra det centrale Kina mod øst til det sydlige Japan og Taiwan, og mod syd til Vietnam.

Den er en af de almindeligste fugle i Taiwan, hvor den lever i et bredt spektrum af habitater, bl.a. sekundær skov, landbrugsland, parker og haver, ja selv i byområder med sparsom vegetation. Billederne herunder er alle fra byen Taichung.

 

 

En kinesisk bulbul sonderer sine omgivelser fra toppen af et hvidt blytræ (Leucaena leucocephala). Dette træ er beskrevet på siden Natur: Invasive arter. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Taiwan 2009
Denne kinesiske bulbul nyder morgensolen på rækværket af en tiendesals-balkon. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne sidder på en skulptur af en løve på et daoistisk gravsted. Baggrunden for sådanne skulpturer er forklaret på siden Religion: Daoismen i Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne sidder på muren langs en drænkanal. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Rallidae Vandhøns
Vandhønsenes familie, der bl.a. omfatter rørhøns, blishøns, rørvagtler og rikser, er opdelt i 41 slægter med i alt ca. 156 arter.

 

Fulica Blishøns
Denne slægt rummer 10 arter, som er udbredt i hele verden med undtagelse af polar-regionerne.

 

Fulica atra Blishøne
Som ynglefugl er den sorte blishøne udbredt tværs over tempererede egne af Europa og Asien mod øst til Japan, samt i det nordvestlige Afrika, det Indiske Subkontinent, Ny Guinea og Australien. Sibiriske bestande er trækfugle, mens de afrikanske, indiske, australske og de fleste europæiske fugle er standfugle. Meget lignende arter findes på den iberiske halvø, samt i Afrika, Hawaii og Nord- og Sydamerika.

 

 

Mange steder har blishønen vænnet sig til at leve i byer. På disse billeder fra byen Enkhuizen, West-Friesland, Holland, har fugle bygget reder af kviste, vandplanter og plasticposer i kanaler. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Blishøne i voldgrav omkring Nyborg Slot. Huse spejles i vandet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gallinula Rørhøns
Denne slægt omfatter 6 arter, af hvilke de 3 er vidt udbredt, en enkelt art er begrænset til Gough Island i det sydlige Atlanterhav, mens de sidste to er udryddelsestruede eller måske allerede uddøde.

Slægtsnavnet er latin og betyder ‘lille høne’.

 

Gallinula chloropus Grønbenet rørhøne
Denne art er vidt udbredt i Den Gamle Verden, idet den findes i størsteparten af Europa og Afrika, store dele af Centralasien, på det Indiske Subkontinent, samt i Fjernøsten og Indokina, mod syd til Indonesien. Bestandene i Centralasien og Fjernøsten er trækfugle, der om vinteren blander sig med standfuglene længere mod syd.

I Nord- og Sydamerika erstattes den af den lignende amerikanske rørhøne (G. galeata), der førhen blev betragtet som en underart af grønbenet rørhøne.

 

 

I lighed med blishønen har rørhønen tilpasset sig et liv i byer. Denne fugl er i færd med at bygge en rede blandt planter og affald i en drænkanal i byen Taichung, Taiwan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Scolopacidae Sneppefugle
En stor familie med omkring 15 slægter og ca. 95 arter af vadefugle, udbredt kloden rundt.

 

Actitis Mudderklirer
Denne slægt indeholder kun 2 arter, mudderklire (nedenfor) samt plettet mudderklire (A. macularia), der yngler i Nordamerika.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk aktites (‘lever ved kysten’), af akte (‘kyst’).

 

Actitis hypoleucos Mudderklire
Denne lille vadefugl yngler i størsteparten af tempererede og subtropiske områder i Europa og Asien, mens vinteren tilbringes i Afrika, det sydlige Asien samt Australien.

Artsnavnet kommer af oldgræsk hypo (‘underside’) samt leukos (‘hvid’), hvilket hentyder til artens lyse bug.

På Nukumanu-øerne nær Papua Ny Guinea kaldes mudderkliren for matakakoni, hvilket betyder ‘fuglen, der går en smule, hvorefter den kopulerer’, hvilket hentyder til dens vane med at pumpe bagkroppen op og ned, mens den fouragerer. (Kilde: D.W. Hadden, 2004. Birds of the northern atolls of the North Solomons Province of Papua New Guinea. Notornis. 51 (2): 91-102)

Iøvrigt finder jeg navnet mudderklire misvisende. Denne art ses mest på stenede strande og klippekyster, så stenklire ville være et langt mere passende navn.

 

 

Mudderkliren er en almindelig vintergæst i Taiwan, hvor den ofte træffes langs drænkanaler, som disse i byen Taichung. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne mudderklire hviler på en betonklods i Fazi-floden, Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sturnidae Stære
Stærene udgør en gruppe mellemstore spurvefugle på omkring 118 arter, fordelt på ca. 30 slægter. Deres naturlige udbredelsesområde er Europa, Afrika, Asien, det nordlige Australien samt nogle øer i Stillehavet. Mange arter er blevet indført andre steder, bl.a. Nordamerika, Hawaii og New Zealand. Her konkurrerer de ofte med lokale fugle, og mange af dem betragtes som invasive arter, i Nordamerika specielt den almindelige stær (Sturnus vulgaris), som er omtalt på siden Natur: Invasive arter.

 

Acridotheres Hyrdestære
En slægt med 10 arter, udbredt fra Kazakhstan, Turkmenistan og Iran mod øst til Kina og Taiwan, mod syd til Sri Lanka og Indonesien.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk akridos (‘græshoppe’) og theras (‘jæger’). Når græshopper er talrige, propper stære og hyrdestære sig med disse insekter. Et eksempel er beskrevet på siden Folk: Pehr Forsskål – genial svensk videnskabsmand.

 

Acridotheres ginginianus Grå hyrdestær
Denne lille stær er hjemmehørende på det Indiske Subkontinent, fra Indus-dalen mod øst til Ganges-deltaet, og fra Himalayas forbjerge mod syd næsten til Indiens sydspids. Denne arts oprindelige levested var åbent land, men den har vænnet sig til at leve i byer, hvor den ofte færdes langs floder, på markeder, på banegårde samt i lufthavne. Den er blevet indført til andre lande og har dannet forvildede bestande i bl.a. Kuwait, Taiwan og Japan, samt på Maldiverne.

Grå hyrdestær ligner almindelig hyrdestær (A. tristis, nedenfor), men er en smule mindre, har en mere grå fjerdragt, og den nøgne hud omkring øjet er orange fremfor gul.

Billederne nedenfor er alle taget ved bredden af Ganges-floden i Varanasi.

 

 

(Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fuglen t.v. på dette billede er undsluppet fra fangenskab. Snoren, som blev anvendt til at binde de bittesmå bjælder fast omkring benet på fuglen, blev bundet for stramt, hvilket har fået benet til at svulme op. Det syntes dog ikke at genere fuglen synderligt. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne grå hyrdestær renser sin fjerdragt ved at tage myrer i næbbet og gnide fjerene med dem. Formålet med denne adfærd er sandsynligvis at dræbe eventuelle snyltere vha. myresyren. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Acridotheres javanicus Java-hyrdestær
Som oprindeligt vildtlevende er denne art kun hjemmehørende på de indonesiske øer Java og Bali, men er blevet indført som burfugl til talrige andre lande. Mange steder er fugle undsluppet og har dannet vilde bestande, heriblandt Taiwan, Japan, Indokina og Puerto Rico.

I dag er Java-hyrdestæren meget almindelig i Taiwan, hvor den udkonkurrerer visse lokale fuglearter, specielt den hjemmehørende tophyrdestær (A. cristatellus).

 

 

Java-hyrdestære på en gadelampe, Taichung, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Java-hyrdestær har indrettet sit bo i et jernrør over en gade, Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Acridotheres tristis Almindelig hyrdestær
Denne art, som også kaldes indisk hyrdestær, er hjemmehørende i Asien, fra Turkmenien og det østlige Iran mod øst tværs over det Indiske Subkontinent og Indokina til det sydvestlige Kina, og derfra mod syd til Singapore. Undslupne fangenskabsfugle har dannet bestande i en lang række lande, deriblandt Sydafrika, Madagascar, adskillige arabiske stater, Japan, Taiwan, Indonesien, Australien og New Zealand.

Almindelig hyrdestær var oprindelig tilknyttet åbne skove og krat, men har været glimrende til at tilpasse sig andre levesteder, bl.a. landbrugsområder og byer. Mange steder er den blevet en pest, som fordriver indfødte fuglearter, specielt i Australien, hvor den er blevet erklæret for “et yderst vigtigt problem”. Ifølge IUCN Species Survival Commission er den en af verdens værste invasive arter, som er en trussel mod “biodiversitet, landbrug og menneskelige interesseområder”.

 

 

Almindelig hyrdestær i en elmast, Taichung, Taiwan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Almindelige hyrdestære og perlehalsduer (Spilopelia chinensis) æder ris, som er spredt ud på toppen af et stort kloakrør langs en drænkanal, Taichung. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Almindelige hyrdestære æder af resterne af en bortkastet frokostpakke i selskab med skovspurve (Passer montanus) samt en enkelt Java-hyrdestær (den skiferfarvede fugl), Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne hyrdestær yngler i et plasticrør i en betonmur langs en drænkanal, Taichung. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gracupica
En lille slægt med 4 arter, udbredt i Pakistan, Indien, Indokina og det sydlige Kina. En af arterne, Java-skadestær (G. jalla), fandtes førhen på Java og Bali, men er nu uddød i vild tilstand.

Nogle autoriteter placerer disse fugle i slægten Sturnus, andre i slægten Sturnia.

 

Gracupica contra Skadestær
Denne farvestrålende stær, hvis latinske navn førhen var Sturnus contra, er udbredt i den nordlige del af det Indiske Subkontinent, Myanmar og det sydvestlige Kina. Der findes også en bestand i Dubai, Forenede Arabiske Emirater, som er etableret fra undslupne fangenskabsfugle.

Arten lever hovedsagelig i lavlandet, men træffes undertiden op til højder omkring 700 m.

 

 

Denne skadestær søger føde blandt ilanddrevne tagetes-kranse, der er blevet bragt som offergave til den hellige Ganges-flod, Varanasi, Indien. – Ganges-flodens store betydning for hinduer er beskrevet på siden Religion: Hinduisme. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I Dubai, hvor dette billede er taget i en bypark, har skadestæren etableret en bestand fra undslupne fangenskabsfugle. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Turdidae Drosler
Drosler udgør en stor, næsten global familie af små til mellemstore fugle, der tilbringer megen tid med at fouragere på jorden efter orme og andre invertebrater. Mange af arterne æder desuden frugt. Engang var denne familie langt større og inkluderede mange slægter, der nu er overført til fluesnappernes familie (Muscicapidae).

Mange drosselarter er omtalt på siden Dyreliv – Fugle: Drosler.

 

Turdus Typiske drosler
Denne slægt, der rummer omkring 84 arter, er udbredt næsten overalt på kloden. Mange af de nordlige arter er trækfugle. Slægtsnavnet er det latinske ord for drossel.

 

Turdus merula Solsort
Denne drossel har navn efter hannens sorte fjerdragt. I 1700-tallet kaldtes den selsort, på jysk dialekt sjelswot, fra tysk solfswart (’sort i sig selv’, dvs. meget sort). Navnet har altså intet med solen at gøre. Det samme gælder iøvrigt solbær (Ribes nigrum). (Kilde: V.J. Brøndegaard 1986. Folk og Fauna. Dansk etnozoologi, bd. 2., Rosenkilde og Bagger)

Førhen var solsorten en sky skovfugl, men i løbet af de sidste hundrede år eller så har den bredt sig til så godt som alle byområder i Europa, hvor den i dag er en af de almindeligste fugle. Iøvrigt er arten udbredt i hele Europa og Mellemøsten, mod øst til Kazakhstan og Kirgisien. Den er også blevet indført til Australien og New Zealand.

 

 

Solsorte-han renser fjerdragt på et hustag, Fyn. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hun af solsort på fjernsynsantenne, Gudhjem, Bornholm. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Solsort voksen han (øverst) og ung han på et garagetag, Hylke nær Skanderborg. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Turdus migratorius Vandredosssel
Som ynglefugl har vandredroslen en uhyre stor udbredelse, idet den forekommer fra de nordlige dele af Alaska og Canada mod syd gennem hele USA (med undtagelse af Florida) til det nordvestlige Mexico og Baja California. De nordlige bestande er trækfugle, og arten overvintrer fra de sydligste egne af Alaska og Canada mod syd til det sydlige Mexico og Guatemala. Denne art, som er en af de almindeligste nordamerikanske landfugle, er valgt som statsfugl i Connecticut, Michigan og Wisconsin.

Vandredroslen betragtes som et symbol på forårets komme. Digtet The First Robin af den canadiske digter William Henry Drummond (1854-1907) er baseret på en overtro i Quebec, som hævdede, at den person, der så forårets første vandredrossel, ville få held.

Fuglen blev navngivet robin af tidlige nybyggere, da dens orangerøde bryst mindede dem om den europæiske rødhals (Erithacus rubecula), der hedder robin på engelsk.

 

 

Han af vandredrossel i morgenlys, Oyster Bay, Long Island, New York. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pattedyr

 

 

Cercopithecidae Marekatte-familien
Denne store familie, som omfatter 24 slægter og omkring 140 arter, er vidt udbredt i Afrika og Asien. Medlemmer omfatter bl.a. marekatte, bavianer, makakker, colobusaber, langurer og mange andre.

I hinduismen er Rama den syvende inkarnation af den høje gud Vishnu og hovedperson i det store epos Ramayana. En dag bliver Sita, hans forlovede, røvet af Ravana, en dæmonkonge fra Sri Lanka. Hanuman, som er leder af abehæren, er til stor hjælp for Rama under hans anstrengelser for at befri Sita. Som en belønning for sine fortjenester blev Hanuman ophøjet til en hinduistisk guddom.

På grund af abehærens store indsats i Ramayana betragter hinduer aber som hellige dyr, og ved templerne holder ofte flokke af rhesusaber (Macaca mulatta), hueaber (M. radiata) eller grå langurer (Semnopithecus) til, hvor de bl.a. lever af ris, sukkerstads og andet spiseligt, der bringes som offergaver til templerne af fromme hinduer. Flokke af aber strejfer også rundt i byerne i søgen efter føde, og de er ofte en pest for gadehandlere, som sælger grønsager og frugt.

Disse aber og talrige andre abearter er grundigere omtalt på siden Dyreliv: Aber, og her findes også en mere detaljeret beskrivelse af Hanumans rolle i Ramayana.

 

Macaca Makakker
Antallet af arter i denne slægt er vokset støt i de senere år til 23, da to nye arter fornylig er beskrevet.

Slægtsnavnet er afledt af ordet makaku, flertalsformen af kaku, som er et vestafrikansk Bantu-navn på en art mangabey. På portugisisk blev makaku til macaco, på fransk macaque, og sidstnævnte navn blev adopteret af englænderne. I 1798 hæftede den franske taksonom Bernard Germain de Lacépède (1756-1825) dette ord af afrikansk oprindelse, i formen Macaca, på en næsten udelukkende asiatisk gruppe af aber, sandsynligvis fordi han kendte berberaben (M. sylvanus) – den eneste af gruppen, som findes uden for Asien, idet den lever i det nordvestlige Afrika samt på Gibraltar-klippen i Sydspanien. (Kilde: itre.cis.upenn.edu/~myl/languagelog/archives/003458.htm

 

Macaca mulatta Rhesusabe
Indiens velkendte brune abe, som på hindi kaldes bandar, træffes overalt i landet nord for floderne Tapti i Gujarat og Godavari i Maharashtra. Den er iøvrigt udbredt fra Afghanistan østpå gennem Pakistan, Indien, Nepal og Bangladesh til den nordlige del af Myanmar, Thailand, Laos og Vietnam, og derfra mod nord til det centrale Kina.

Denne art blev kendt gennem de forsøg, hvormed man påviste rhesus-faktoren, et nedarvet antigen i blodet hos mennesker. Pelsen er overvejende brun, med et orange anstrøg på den bageste del af kroppen. Halen er ret kort, 20-30 cm. Artens levesteder spænder fra halvørken over forskellige skovtyper til tempelbevoksninger og byer, fra lavlandet op til omkring 2500 m.

 

 

Denne rhesusabe spadserer hen ad en smal mur, som omgiver paladset Hawa Mahal, Jaipur, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne sidder på en balkon foran et beboelseshus i Varanasi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Varanasi 2008
En rhesusabe springer fra en husmur til en anden, ligeledes i Varanasi. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Macaca radiata Indisk hueabe
I sydindiske byer overtager denne art den nordindiske rhesusabes rolle, specielt omkring hindu-templer, hvor aberne lever af offergaver i form af ris og blomster.

 

 

Hueaber, som holder til i templer, bliver ofte meget fede, som denne, der hviler på en skulptur af en elefant i Sri Minakshi-templet, Madurai, Tamil Nadu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne gadegøgler i byen Tirumalai, Andhra Pradesh, har fanget to unger af hueabe, som han optræner til at udføre forskellige numre. De synes at være uenige om et eller andet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Semnopithecus Typiske langurer
I dag rummer denne slægt 8 arter, alle begrænset til det Indiske Subkontinent. Førhen blev alle grå langurer på subkontinentet betragtet som tilhørende én og samme art, Semnopithecus entellus, der var opdelt i seks racer. Nyere morfologiske studier, kombineret med DNA-analyser, har bragt for dagen, at de grå langurer bør opfattes som seks selvstændige arter: nordlig steppelangur (S. entellus), terai-langur (S. hector), Nepal-langur eller lysarmet langur (S. schistaceus), mørkarmet langur (S. ajax), sortfodet langur (S. hypoleucos), samt toplangur (S. priam). En syvende art, dussumieri, er blevet erklæret for ugyldig.

Slægtsnavnet kommer af oldgræsk semnos (’hellig’) og pithekos (’abe’), hvilket sigter til abernes status som hellige dyr i hinduismen.

 

Semnopithecus entellus Nordlig steppelangur
Denne art er vidt udbredt i det nordlige, centrale og syd-centrale Indien, fra Rajasthan, Uttar Pradesh og West Bengal mod syd til Telangana samt den nordlige del af Karnataka og Kerala. Der er også en lille bestand i det vestlige Bangladesh.

Nordlig steppelangur er ret almindelig og lever i mange forskellige habitater, fx skove, kratland, haver, bevoksninger omkring templer, samt byer, op til en højde af ca. 1700 m. Den trues lokalt på grund af tab af levesteder og brande, og i Andhra Pradesh og Orissa jages den som fødeemne af nybyggere.

Førhen blev de vestlige og sydlige bestande af denne art betragtet som en særskilt art, sydlig steppelangur (S. dussumieri), men nylige genetiske studier har erklæret denne art for ugyldig.

 

 

Indien 2003
Som en flok gadedrenge sidder disse nordlige steppelangurer på et hustag i byen Pushkar, Rajasthan, hvorfra de kan holde øje med, om der er frugt eller andet spiseligt, som de kan hugge. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Indien 2003
På dette billede hviler langurer i en pavillon ved bredden af den hellige sø i Pushkar. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Muridae Ægte mus
Dette er den største familie af pattedyr, som rummer over 700 arter af mus, rotter m.fl., naturligt forekommende i Eurasien, Afrika og Australien, men indslæbt til resten af verden.

Familienavnet er afledt af mus (genitiv muris), det klassiske latinske ord for mus.

 

Rattus Ægte rotter
En slægt med omkring 64 arter, hjemmehørende i Asien. Adskillige arter er blevet indslæbt mange andre steder, specielt sort rotte (nedenfor) og brun rotte (R. norvegicus).

 

Rattus rattus Sort rotte
Den sorte rotte opstod i Asien, sandsynligvis i Indien eller Sydøstasien. Senere spredtes den til Mellemøsten og Egypten og derpå i hele Romerriget. Forskning antyder, at arten nåede England så tidligt som det 1. århundrede e.Kr., og da europæerne begyndte at udvandre, blev den spredt til næsten hele verden.

Førhen var den sorte rotte et alvorligt skadedyr, som konsumerede uhyre mængder af kornprodukter og andre fødevarer. Desuden spredte den adskillige sygdomme til mennesket. I Middelalderen overførte rotternes lopper byldepest, som nogle steder reducerede befolkningen med mellem 50 og 75%. Denne yderst frygtede sygdom blev passende kaldt Den Sorte Død.

Den brune rotte (R. norvegicus) blev udbredt over hele verden på et senere tidspunkt end den sorte rotte. Den er et meget stærkere og mere tilpasningsdygtigt dyr, og den sorte rotte er nu blevet udkonkurreret af sin mere aggressive fætter mange steder, hvor den tidligere var almindelig.

 

 

En sort rotte æder hvedekorn, der er spredt som en offergave til den hinduistiske solgud Surya (på udskæringen, med elefanter), Jaisalmer, Rajasthan, Indien. Rødt pulver er også ofret til skulpturen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sort rotte i en bypark, Hanoi, Vietnam. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I byen Deshnok, Rajasthan, nordvestlige Indien, betragtes den lokale gudinde Karna Mata som en inkarnation af den højeste hindu-gudinde Devi (se mere herom på siden Religion: Hinduisme). Hendes tilhængere er af den overbevisning, at hvis man genfødes som en rotte, undgår man dødsguden Yamas vrede. Rotten er derfor et helligt dyr, som fodres af pilgrimme i templerne. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sciuridae Egern
En stor familie af gnavere, der tæller omkring 60 slægter og 300 arter, fordelt på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis. I Australien er de dog blevet indført.

Familienavnet er afledt af Sciurus – det navn, som den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78) i 1758 gav det europæiske røde egern (S. vulgaris, nedenfor). Navnet er en latiniseret form af oldgræsk skiouros, af skia (’skygge’) og oura (’hale’), altså ‘halen der giver skygge’, hvilket hentyder til den store buskede hale hos mange egern. Nogle arter har en vane med at svirpe halen op over ryggen, og på denne måde er de i stand til at anvende den som beskyttelse mod stærk hede.

Navnet egern, tillige med det svenske ekorre og det norske ekorn, kommer af oldnordisk ikorni, der stammer fra oldhøjtysk eihhornu. Første led af dette ord sigter enten til egetræet, hvis agern er et yndet fødeemne hos egern, eller det er afledt af indoeuropæisk aig (‘at svinge sig’, ‘bevæge sig rask’). (Kilde: Niels Åge Nielsen 1991. Ordenes historie, særoplag af Dansk Etymologisk Ordbog, 4. udgave, 2. oplag, Danmarks Nationalleksikon)

I byparker, hvor egern fodres regelmæssigt, bliver disse ellers temmelig sky dyr ofte bemærkelsesværdigt tamme.

En række egern-arter er beskrevet på siden Dyreliv – Pattedyr: Egern.

 

Callosciurus
Denne slægt rummer omkring 15 arter, hvoraf de fleste forekommer i Sydøstasien, med nogle få arter i Nepal, det nordøstlige Indien, Bangladesh, det sydlige Kina, samt Taiwan. De er overvejende tilknyttet regnskov, men nogle arter har tilpasset sig et liv i byparker og haver. Deres føde består af nødder, frugter og frø, samt insekter og fugleæg.

Den forreste del af slægtsnavnet er afledt af græsk kallos (‘smuk’) – selvom nogle af arterne er temmelig ensartet brunlige.

 

Callosciurus erythraeus Rødbuget egern
Denne art er vidt udbredt, fra det østlige Nepal, Bhutan og det nordøstlige Indien mod øst til det sydlige Kina og Taiwan, og derfra mod syd gennem Indokina til Malakka-halvøen. Over 30 underarter er blevet beskrevet, men en del af dem anerkendes ikke af visse autoriteter.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk erythros (‘rød’), hvilket sigter til, at bugen ofte – men ikke altid – er rødlig.

 

 

Rødbuget egern, underarten taiwanensis, er almindelig og vidt udbredt i lavereliggende dele af Taiwan. På disse billeder æder den fuglefoder, som folk har lagt ud nær et tempel i Tainan, tilegnet Kongfutse. Dette foder har forårsaget, at de ellers temmelig sky egern er blevet bemærkelsesværdigt tamme. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Underarten hendeei af rødbuget egern er udbredt i Indokina. Det kan kendes på sine sorte hænder og fødder. Dette undersøger en palmestamme for spiseligt, Hanoi, Vietnam. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Funambulus Palmeegern
En lille slægt med 6 arter, som er begrænset til det Indiske Subkontinent og den sydøstlige del af Iran.

 

Funambulus palmarum Trestribet palmeegern
Dette egern er meget almindeligt i den sydlige halvdel af den indiske halvø samt i Sri Lanka, også i byområder. Arten er blevet indført til Madagascar med omliggende øer, samt til Australien, hvor den er blevet lidt af et skadedyr.

 

 

Dette trestribede palmeegen æder offergaver af rismel, som er bragt til det hinduistiske tempel Minakshi i byen Madurai, Tamil Nadu, Sydindien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Funambulus pennantii Femstribet palmeegern
Dette egern erstatter det trestribede palmeegen i det nordlige Indien og er iøvrigt udbredt fra det sydøstlige Iran mod øst til det Indiske Subkontinent, så langt mod syd som til delstaten Karnataka. Arten er meget almindelig i nordindiske byer, selv storbyer som Delhi og Kolkata. Den er også blevet indført til Ny Guinea samt til mange øer i Stillehavet, og i Australien findes en bestand i byen Perth, etableret fra dyr, der undslap fra den zoologiske have.

 

 

Femstribet palmeegern er meget almindelig i nordindiske byer. Dette billede er fra Jaisalmer, Rajasthan. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sciurus
En stor slægt med omkring 30 arter, som forekommer i Europa, tempererede egne af Asien, samt overalt i Amerika.

Et omfattende genetisk studium fra 2020 (Abreu et al. 2020) konkluderer, at slægten er parafyletisk og foreslår den opdelt i 11 eller 12 slægter, med kun 3 arter i Sciurus. Dette forslag er imidlertid ikke bredt accepteret, og indtil videre følger jeg den oprindelige navngivning.

 

Sciurus carolinensis Østligt gråegern
Denne art, af nogle autoriteter kaldt for Neosciurus carolinensis, er blandt de videst udbredte nordamerikanske egern, idet den træffes i den østlige halvdel af kontinentet og endvidere er blevet indført adskillige steder i Vesten. Arten er meget almindelig i byer, så længe der findes træer den kan søge tilflugt i, hvis den trues af hunde eller andre fjender.

Gråegern er aktive året rundt, og om efteråret samler de forråd i form af nødder og frugt, som de begraver i depoter. De er ikke i stand til at huske, hvor de har begravet dem, men finder dem ved at lugte sig frem til dem under sneen. Gråegern er ofte en plage ved fuglefoderpladser, hvor de æder størsteparten af foderet, der jo var beregnet til fugle. I parker og andre steder, hvor folk regelmæssigt fodrer dem, kan de blive overordentlig tamme.

Det østlige gråegern er blevet indført med succes til Sydafrika, England og andre steder. I England betragtes arten som et skadedyr, da den udkonkurrerer det indfødte eurasiske røde egern (S. vulgaris), som nu er sjældent syd for Skotland. I Storbritannien har man iværksat udryddelseskampagner af gråegern, hvilket har fået bestanden af røde egern til at gå frem adskillige steder.

 

 

I Kew Botaniske Have, London, fodres de østlige gråegern ofte og er blevet meget tamme. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Krybdyr

 

 

Emydidae Sumpskildpadder, terrapin
En familie med 10 slægter og ca. 50 arter, som alle er begrænset til Nord- og Sydamerika, med undtagelse af to arter i slægten Emys, som forekommer i Europa og det vestlige Asien.

 

Trachemys
Denne slægt, som rummer omkring 16 arter, er udbredt fra USA mod syd til det nordlige Argentina.

 

Trachemys scripta ssp.elegans Rødøret terrapin
Denne arts oprindelige udbredelsesområde er det sydlige USA og det nordlige Mexico, men på grund af dens popularitet som kæledyr er den undsluppet utallige steder – eller folk er simpelthen blevet trætte af dem og har sat dem ud i naturen. Den danner ofte vildtlevende bestande og betragtes af International Union for the Conservation of Nature (IUCN) som værende blandt verdens 100 mest skadelige dyr. Arten ses ret ofte i naturen i Danmark, men om den har dannet levedygtige bestande, er uvist.

 

 

Talrige rødørede terrapiner soler sig på en træstamme, Planten und Blumen-parken, Hamburg. T.h. gråænder (Anas platyrhynchos). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rødøret terrapin i en drænkanal, Taichung, Taiwan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gekkonidae Gekkoer
Denne familie omfatter omkring 64 slægter med over 950 arter, som forekommer overalt i verden i varmere egne.

 

Gekko
En slægt med omkring 80 arter, udbredt fra det nordøstlige Indien mod øst til det sydlige Kina, og derfra mod syd gennem Indokina til Sydøstasien, Ny Guinea og Melanesien. Nogle arter har en meget begrænset udbredelse og anses for truede.

 

Gekko gecko Tokay-gekko
Denne art er udbredt i det nordøstlige Indien og Indokina, og derfra mod syd til Indonesien og Filippinerne. På Florida Keys i USA, hvortil den er blevet indført, er den blevet invasiv. Den kendes nemt på sit kraftige kald, beskrevet som gek-oo eller tuk-too.

I kinesisk medicin benyttes tokay-gekko mod forskellige lidelser, bl.a. slagtilfælde, lammelser, gigt, impotens, tidlig sædafgang, hyppig urinering, natlig urinering samt afmagrethed. Nyere forskning har påvist, at den har en positiv indvirkning på ondartede svulster, specielt i fordøjelsessystemet.

Førhen var en del overtro knyttet til tokay-gekko i Kina. Man mente, at dens urin var dødeligt giftig. Hvis en gravid kvinde spiste en gekko, ville hun helt sikkert føde en dreng. Da tokay-gekkoer parrer sig i meget lang tid, mente man også, at den var god mod impotens.

I dag er arten truet på grund af overdreven indsamling samt indskrænkning af dens levesteder.

 

 

I Sydøstasien træffes tokay-gekko ofte i huse, som på dette billede fra øen Mindoro, Filippinerne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Salg af tokay-gekkoer, konserveret i sprit, Wuzhou, Guangxi Zhuang, Kina. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hemidactylus
Gekkoer af denne slægt kaldes ofte for husgekkoer, da mange af arterne har tilpasset sig et liv i huse. Disse gekkoer findes i de fleste tropiske egne, og nogle få arter lever også i subtropiske områder i Europa og Afrika. Der kendes i dag omkring 190 arter, og nye bliver beskrevet med få års mellemrum.

 

 

Denne husgekko sidder på en husvæg i Ubud, Bali, Indonesien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Varanidae Varaner
Denne familie udgør en gruppe på omkring 80 arter af store, kød- og frugtædende firben i slægten Varanus, som er hjemmehørende i Afrika, Asien og Australien. Den rummer det største nulevende firben, Komodovaranen (V. komodoensis), som er beskrevet på siden Rejse-episoder – Indonesien 1985: Besværlig rejse til Komodo.

Familienavnet – og dermed det danske navn – er af semitisk oprindelse og betyder ‘drage’ eller ‘firbens-uhyre’. Det besynderlige engelske navn monitor (‘vogter’) forklares på forskellig vis. Nogle kilder påstår, at det kommer af varaners vane med somme tider at stå på bagbenene og ligesom ‘vogte’ noget. Andre siger, at det opstod ud fra en gammel overtro, at disse dyr ville advare mennesker, hvis giftige dyr nærmede sig.

Nogle autoriteter inkluderer den øreløse varan (Lanthanotus borneensis) i familien, andre placerer den i en særskilt familie, Lanthanotidae.

 

Varanus salvator Båndvaran
Denne art, som kan blive over 2 m lang, lever oftest i nærheden af vand. Den er udbredt fra Sri Lanka og kystnære områder i det nordøstlige Indien mod øst til Indokina og videre sydpå til Indonesien.

Normalt jager folk disse dyr bort, da de er notoriske plyndrere af hønsegårde, men hvor de lades i fred, bliver de ofte tillidsfulde.

Det latinske artsnavn, som betyder ‘frelser’, er uforklaret, men antyder muligvis en religiøs forbindelse. Det danske navn skyldes, at denne art ofte har et mønster af gullige tværbånd eller ringe ned ad ryggen og halen (se billederne nedenfor).

 

 

Denne båndvaran hviler ved kanten af en dam i en bypark, Bangkok, Thailand. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hvirvelløse dyr

 

Ampullariidae Mysteriesnegle
Denne familie omfatter omkring 9 slægter med mindst 150 arter.

 

Pomacea Æblesnegle
En slægt med omkring 40 arter, som forekommer i Amerika, med hovedparten i Sydamerika.

Slægtsnavnet er afledt af latin pomum (‘æble’) samt aceus, en endelse, som danner tillægsord.

 

Pomacea canaliculata Gylden æblesnegl
Denne snegleart er hjemmehørende i den sydlige del af Sydamerika, men er blevet indført andre steder, enten utilsigtet, eller, som det er tilfældet i Taiwan, med overlæg med henblik på at producere disse snegle som føde, som substitut for indfødte sneglearter. Deres konsistens var imidlertid for blød for de fleste forbrugere, og mange blev løsladt i vandingskanaler og floder fremfor at slå dem ihjel.

Da denne art er yderst tilpasningsdygtig, trivedes den og spredtes snart ukontrollabelt. Unge risplanter er sneglens yndlingsføde, og da arten ikke har naturlige fjender i Taiwan, er den blevet et yderst skadeligt dyr i rismarker. Man ser ofte lyserøde klumper af dens æg på betonvæggene langs kanaler og floder, og ofte også på selve risplanterne. (Kilde: culture.teldap.tw)

Arten betragtes af Global Invasive Species Database som værende blandt de 100 værste skadedyr i verden. Den regnes også blandt de 40 værste skadedyr i Europa.

Artsnavnet er afledt af latin canalis (‘kanal’ eller ‘rør’). Hvad det hentyder til er uklart.

 

 

Lyserøde æghobe af gylden æblesnegl klynger sig til betonmure og en sten i drænkanaler i byen Taichung, Taiwan. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Araneidae Hjulspindere
Medlemmer af denne edderkoppefamilie kaldes for hjulspindere, idet de spinder et cirkulært spind, ophængt i vegetation, hegn eller andet. Familien omfatter over 3000 arter, som findes verden over og er velkendt for de fleste, dels fordi mange af arterne er farvestrålende, dels fordi deres spind ofte findes i haver og langs veje. Hjulspindere spinder først en ramme eller et ’skelet’ af tråde uden klæbrige dråber, inden de tilføjer de sidste spiraler, hvor de hæfter limdråber på trådene.

 

 

På disse billeder fra byen Anping, Taiwan, reflekteres solstråler som regnbuens farver i et spind af en hjulspinder. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Disse spind af hjulspindere hænger ned fra en tagrende, Fyn. Planten er en stokrose (Alcea rosea). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Blattodea Kakkerlakker og termitter
Denne orden omfatter omkring 500 slægter og 4400 arter af kakkerlakker, samt omkring 300 slægter og 3000 arter af termitter. Begge grupper findes kloden rundt i varmere egne.

Mange kakkerlak-arter har tilpasset sig til at leve i byer, hvor de ofte er en voldsom plage. I traditionel kinesisk medicin anvendes disse dyr mod en række lidelser, bl.a. underlivsproblemer, hjerneblødning og benbrud samt som et middel mod ældning. Nyere forskning har påvist, at disse dyr indeholder mindst ni forskellige bakteriedræbende stoffer, og et andet stof kan dræbe AIDS-virus.

I det nordlige Kina har kakkerlakker været udnyttet som føde gennem hundreder af år. En creme indeholdende bl.a. kakkerlakindvolde smøres af mange kinesiske kvinder på huden for at holde den ung. I landet findes en blomstrende industri, hvor man holder millioner af kakkerlakker i fangenskab til produktion af medicin og hudcreme.

 

 

Kakkerlakker holder især til på fugtige steder. Denne blev fotograferet i et badeværelse i byen Bontoc, nordlige Luzon, Filippinerne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pholcidae
En stor familie med omkring 94 slægter og over 1800 arter, udbredt på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis. Disse edderkopper spinder et uregelmæssigt spind i huler eller under sten og løs bark, i beboede områder også i huse, kældre, garager m.m.

Mejeredderkoppen (Pholcus phalangioides) er navngivet efter sine lange ben, der minder lidt om mejernes ben. På engelsk kaldes den bl.a. for skull spider, da dens forkrop minder en smule om et menneskes kranium. Kroppen hos udvoksede hunner er omkring 8 mm lang, hos hannerne lidt mindre, og benene er 4-5 cm lange. Oprindeligt var denne art hjemmehørende i varmere egne af Asien, men er blevet spredt med mennesker kloden rundt, med undtagelse af Antarktis.

Arten har bredt sig meget i Nordeuropa i de senere år. Den blev første gang set i København i 1880 og i Jylland i 1969, og i dag er den udbredt i hele landet. Den er komplet harmløs for mennesker.

 

 

Pholcus phalangioides, Fyn. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet september 2020)

 

(Senest revideret april 2024)