Hammershus – Nordeuropas største borgruin

 

 

Med sin strategiske beliggenhed på toppen af en 74 m høj klippeknude, omgivet af stejle skrænter til tre sider, var Hammershus i sandhed svær at indtage. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Nordeuropas største borgruin Hammershus – opkaldt efter den nærliggende granitknude Hammeren – ligger kraftfuldt på toppen af en 74 m høj klippeknude. Fæstningen blev anlagt et strategisk godt sted, omgivet af stejle skrænter til tre sider. Selvom beliggenheden synes ideel mod udefrakommende fjender, var det dog på grund af af interne stridigheder, borgen blev opført.

I Middelalderen var der evig strid mellem kongehus og bispesæde, da sejrherren havde ret til at beskatte befolkningen – og dermed blive rig. Kong Valdemar Sejr, som besad et af Bornholms fire herreder, lod opføre Lilleborg midt på øen, mens ærkebiskoppen i Lund, Anders Sunesøn, der på den tid havde magten over de tre andre herreder, som modtræk lod Hammershus opføre. Det skete engang i 1200-tallet.

En senere ærkebiskop i Lund, Jakob Erlandssøn, konkurrerede med Kong Christoffer d. 1. om magten på Bornholm. I 1265 blev Hammershus erobret af Kong Erik Klipping, som imidlertid gav den tilbage til ærkebiskoppen i 1276. Også under to efterfølgende ærkebiskopper, Jens Grand og Esger Juul, spillede borgen en vigtig rolle i magtkampen mellem konge og kirke.

 

 

Bornholm 1999-2005
Dette billede viser et kvadratisk tårn ved navn Manteltårnet, der en overgang fungerede som fængsel for politiske fjender af kongen. Tårnet til venstre er et vagttårn, kaldt Rævetårnet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hjælp til opførelsen fra ’de underjordiske’
Et bornholmsk sagn fortæller, at ’de underjordiske’ hjalp til med at opføre borgen. Disse små, alfeagtige væsner er på størrelse med 8-10 års børn, går klædt i bondetøj og bærer røde eller grå hatte. De er normalt skikkelige og hæderlige, passer deres og har ofte samlet mange rigdomme. Hvis de låner noget af menneskene, kan disse være sikre på at blive betalt godt tilbage. Det ligner godt nok sten eller hestepærer, men vent bare! Skulle man derimod komme uhæderligt til noget af deres guld, kan man være sikker på, at det bliver forvandlet til værdiløst ragelse. De underjordiske bor – som navnet siger – under jorden, ofte i oldtidshøje.

Efter sagnet påbegyndtes opførelsen af Hammershus først på en nærliggende høj, hvor de underjordiske holdt til. Det viste sig nu, at alt, hvad man havde opført om dagen, blev revet ned om natten. Man besluttede så at flytte konstruktionen til borgens nuværende beliggenhed, og det var de underjordiske åbenbart tilfredse med, for nu blev opførelsen ikke forstyrret. Tværtimod var der nogle ukendte personer, som hjalp med at mure – men kun om natten.

Bygherren satte nu folk på udkig for at erfare, om det var de underjordiske, der var på spil, men udkigsmændene faldt uvægerligt i søvn. Så prøvede en modig mand at holde nattevagt på selve muren – men det skulle han aldrig have gjort. Næste morgen så man, at muren i løbet af natten var vokset yderligere, men af vagten fandt man kun et stykke tøj, som stak ud midt på den nybyggede mur. Siden da vovede ingen at holde øje med de natlige sysler, og borgen blev færdigbygget uden yderligere problemer.

 

 

Ifølge en bornholmsk legende blev en del af Hammershus opført af ‘de underjordiske’. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tungt beskattet
Hammershus blev flere gange erobret af danske konger, men hver gang afstået til bispesædet i Lund, som udbyggede fæstningen. Hvem der end havde magten, så var de virkelige tabere dog bornholmerne, som blev tungt beskattet for at skaffe penge til denne evige strid, og reelt fik de intetsomhelst til gengæld. Da meget få mennesker på den tid havde rede penge, blev skatten afregnet i naturalier i form af korn, smør, kvæg, fjerkræ og brænde. I et normalt år betalte befolkningen typisk 1700 tdr. korn (ca. 200 tons), 180 tdr. smør, 104 stk. kvæg, 37 svin, 360 gæs, 2670 høns, 3390 læs brænde samt 260 lübske mark. Inden varerne blev sendt videre, blev de opbevaret i smørkældre og magasiner på Hammershus. Desuden skulle bønderne arbejde for borgen et bestemt antal dage – uden betaling.

I 1361 erobrede Valdemar Atterdag atter Hammershus, men for at stå på god fod med den magtfulde kirke overlod han borgen til ærkebispen i Lund på den betingelse, at kongehuset kunne kræve den tilbage nårsomhelst.

 

Lübeckerne
Det gjorde Christian d. 2. så i 1522, og det betød en ende på den interne strid. Samme år angreb lübeckerne imidlertid Bornholm. De var rige og magtfulde handelsfolk fra de nordtyske Hansestæder, som dog ikke nøjedes med at være handelsfolk, men også erhvervede sig rigdomme gennem sørøveri i Østersøen. Lübeckerne indtog Hammershus, påbegyndte en nedrivning af borgen, plyndrede bornholmerne og forlod derpå øen.

Året efter blev Christian d. 2. styrtet af Frederik d. 1., som til denne handling havde modtaget hjælp fra lübeckerne. Da disse ønskede at kontrollere hele handelen i Østersøen, fik de Bornholm i pant fra Kong Frederik i 50 år, med tilhørende ret til at beskatte bornholmerne. Til gengæld var det deres pligt at forsvare øen mod danskernes ærkefjende – svenskerne.

I 1525 overtog lübeckerne magten på Bornholm, og nu blev Hammershus genopført i stor stil, bl.a. med ny ringmur, slotskirke, bro, kanontårne samt en række halvrunde murtårne. Til opførelsen anvendtes røde munkesten, som fragtedes hertil fra Schleswig. Den tyske kommandant på Hammershus, Schweder Kettingk, var meget populær blandt bornholmerne. Han lod ikke blot borgen genopføre, men stod også bag en lang række forsvarsværker langs den bornholmske kyst. Under Syvårskrigen (1563-70) modstod han og hans folk alle svenske angreb. Rester af forsvarsværkerne kan stadig ses mange steder.

 

 

Bornholm 2016a
I 1525 overtog lübeckerne magten på Bornholm, og nu blev Hammershus genopført i stor stil, bl.a. med ny ringmur, slotskirke, bro, kanontårne samt en række halvrunde murtårne. Dette billede viser resterne af det kæmpemæssige magasin, hvor naturalierne fra de inddrevne skatter blev opbevaret. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Svensk overherredømme
I overensstemmelse med aftalen overdrog lübeckerne i 1575 atter styret på Bornholm til den danske konge. I 1645 angreb svenskerne igen øen, erobrede Hammershus og tog kontrol over borgen, men kun for en kort periode. Snart drog de hjem til Sverige igen.

Under en af de utallige Svenskekrige, i 1657-58, erobrede svenskerne alt land øst for Øresund, herunder også Bornholm. Under krigen havde Corfitz Ulfeldt begået højforrædderi gennem at rådgive svenskerne. Den svenske kommandant Johan Printzensköld blev indsat som lenshøvding på Hammershus. Han var særdeles upopulær, ikke kun på grund af de høje skatter, han indførte, men især fordi unge bornholmere blev tvangsudskrevet til den svenske hær.

Bornholmerne startede et oprør i 1658 under ledelse af Jens Pedersen Kofoed, præsten Povl Anker og Hasle-borgmesteren Peder Olsen. Printzensköld red til Rønne for at sende bud efter svenske forstærkninger, men hos byens borgmester blev han taget til fange og skudt ned på gaden.

Oprørerne drog til Hammershus, hvor man ikke vidste, at Printzensköld var død. En bornholmer iklædtes hans tøj, og svenskerne på borgen lod sig narre. De troede, at deres kommandant ville blive aflivet, eller at han var gået over til fjenden, for de overgav sig uden kamp. En delegation slap gennem den svenske flåde til det belejrede København, hvor de blev modtaget som helte. Bornholm blev højtideligt overdraget Frederik d. 3. til evig arv og eje. Til gengæld lovede kongen i 1659, at øen aldrig mere måtte afstås til nogen fremmed magt.

 

 

Bornholm 1999-2005
Ruinerne af et vagttårn ved navn Blommetårnet. Fuglen t.v. er en allike (Coloeus monedula) – en almindelig ynglefugl på ruinerne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Statsfængsel og turistattraktion
Hammershus er op gennem tiderne blevet anvendt som statsfængsel, og mange af enevældens modstandere holdtes som fanger her. Corfitz Ulfeldt, som var anklaget for højforræderi, sad sammen med sin hustru Leonora Christine og deres tjener indespærret i ’rustkammeret’ i Manteltårnet. I marts 1661 flygtede de ved hjælp af sammenbundne lagner fra et værelse 13 m over jorden. Fra kysten ville de flygte til Sverige, men alle både neden for borgen var bevogtet. De vandrede så til Allinge, men blev hurtigt fanget og ført tilbage. Deres førhen ’frie’ forhold blev nu strammet, og de blev indsat på hver sin etage i Manteltårnet. I december 1661 blev de løsladt efter ca. 16 måneders fangenskab mod at overgive al deres ejendom til kongen.

Forfaldet af Hammershus var allerede startet, da lübeckerne forlod stedet. Med opførelsen af Christiansø flådebase i 1684 mistede borgen sin militære betydning, og i 1743 besluttede man at nedrive den. Bornholmerne kunne købe byggematerialer fra Hammershus, og i løbet af det første år solgtes 50.000 mursten til opførelse af bygninger andre steder på øen. På det tidspunkt var teglværksproduktionen endnu meget begrænset på Bornholm.

I 1814 blev det forbudt at hente sten på borgruinen, og i 1822 blev den fredet. I 1885 startede den første restaurering af det ca. 34.000 m2 store område. Teglmurene er udsat for et stort slid af vind og vejr, så nye restaureringsarbejder er hele tiden påkrævet.

 

 

I dag er Hammershus en populær turistattraktion med over 300.000 besøgende om året. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet februar 2016)

 

(Seneste opdatering september 2017)