Ryler

 

 

Islandsk ryle (Calidris canutus) i sommerdragt, fotograferet under dens nordgående træk, Delaware Bay, New Jersey, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sortgrå ryle (Calidris maritima) i yngledragt, Rauðanupur, nordlige Island. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fouragerende sandløbere (Calidris alba) i vinterdragt, Pan de Azucar Nationalpark, Chile. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Han af skeryle (Calidris pygmaea) i yngledragt, fotograferet i dens territorium, Kosa Ruskaya Koshka, Chukotka, østlige Sibirien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Svømmende brushøns (Calidris pugnax) i vinterdragt, Ngorongoro-krateret, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ryle er en betegnelse for en række mindre til meget små vadefugle i slægten Calidris, som i dag rummer 24 arter. Tidligere var der færre arter i slægten, men efter genetiske undersøgelser er flere arter, som tidligere var placeret i andre slægter, blevet overført til Calidris, deriblandt skeryle (C. pygmaea) og brushane (C. pugnax).

Hovedparten af disse fugle yngler i arktiske områder, nogle få også i subarktiske og nordlige tempererede regioner. De tilbringer vinteren langs kyster og indlands-vådområder i tempererede, subtropiske og tropiske egne kloden rundt.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk kalidris, et navn benyttet af den græske filosof Aristoteles (384-322 f.Kr.) for en eller anden grå vandfugl. Den danske betegnelse ryle er sikkert en lydefterligning af den almindelige ryles (C. alpina) stemmeytring under parringsspillet, et rullende “ryl-ryl-ryl-ryl-ryl.”

Jeg vil gerne rette en stor tak til kunstneren Jens Gregersen for velvillig tilladelse til at citere tekst og anvende billeder fra hans smukke bog Arktisk sommer, der først udkom på forlaget Gyldendal i 2014.

 

Kraftpræstationer
Ryler er meget fascinerende. De nordligste arter lever på kanten af det mulige. Sommeren her er særdeles kort, og det er knald eller fald, om de når at opfostre ungerne. En længere periode med dårligt vejr kan bevirke, at talrige ungekuld går tabt.

En række studier af ryler i de senere år har åbenbaret, at hunnerne hos nogle arter ofte lægger to kuld æg efter ankomsten til ynglepladsen, ét til hannen og ét til den selv, eller i nogle tilfælde til to forskellige hanner! Når man tager i betragtning, at hvert kuld æg vejer næsten lige så meget som fuglen selv, er det noget af en kraftpræstation.

Den spidshalede ryle (C. acuminata) yngler i det centrale og østlige Sibirien, og om vinteren trækker den til Australien og New Zealand. I bogen Arktisk sommer skriver Jens Gregersen: “Fornylig har fugleforskere fundet ud af, at ungfuglene foretager et mærkeligt fornuftsstridigt træk. De tager vejen til Yukon-deltaet i Alaska, altså stik øst. Når det tages i betragtning, at den spidshalede ryle yngler i landet mellem floderne Lena og Kolyma, er det mellem 2000 og 4000 km i den forkerte retning. Når de ankommer dertil, er de radmagre. Så tilbringer de nogen tid her og æder sig fede på den rigelige føde, som findes her. Engang i efteråret tager de så turen til Australien, i ét stræk! Det er henved 10.000 km, men den spidshalede ryle har lange, stærke vinger. Deres forældre trak den direkte vej mod syd gennem Mongoliet og Kina over Japan, Korea, Filippinerne og Ny Guinea til Australien. De foretager mange stop på rejsen. På et tidspunkt vil de forenes med deres unger, som havde valgt den store omvej via Alaska.”

 

 

Spidshalet ryle ved rede, Kolyma-floden, Sibirien. (Illustration fra Jens Gregersens bog Arktisk sommer, med tilladelse)

 

 

 

Calidris alba Sandløber
Denne lille vader er en cirkumpolar ynglefugl, som forekommer i højarktiske vådområder i Grønland, Svalbard, den nordlige del af Taymyr-halvøen, Severnaya Zemlya, Lena-deltaet, Nysibiriske Øer, det nordlige Alaska (sjælden), samt arktiske øer i Canada, fra Banks til Ellesmere, mod syd til Southampton.

Vinteren tilbringes langs kyster i tempererede, subtropiske og tropiske områder, så langt mod syd som det sydlige Sydamerika, Sydafrika og Australien. I Danmark er arten en almindelig træk- og vintergæst.

Det latinske artsnavn betyder ‘hvid’, hvilket hentyder til artens hvide vinterdragt. Det danske navn sigter til dens vane med at løbe langs brændingen, hvor den konstant stikker næbbet ned i sandet efter føde.

 

 

Sandløbere i vinterdragt hviler på kystklipper i selskab med en enkelt Atacama-måge (Leucophaeus modestus), Pan de Azucar Nationalpark, Chile. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fouragerende sandløbere i vinterdragt, Pan de Azucar Nationalpark. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sandløbere i vinterdragt søger føde på en sandstrand, Border State Park, syd for San Diego, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En enkelt sandløber i overgangsdragt æder æg af dolkhaler (Limulus polyphemus) i selskab med islandske ryler (Calidris canutus) og stenvendere (Arenaria interpres), Delaware Bay, New Jersey, USA. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Sandløber ved reden, Zackenberg, Østgrønland. (Illustration fra Jens Gregersens bog Arktisk sommer, med tilladelse)

 

 

 

Calidris alpina Almindelig ryle
En vidt udbredt art med en cirkumpolar forekomst, opdelt i 10 underarter. Den yngler i arktiske, subarktiske og nordlige tempererede egne, mod syd til det sydlige Alaska, Hudson Bay, Island, de Britiske Øer, det nordlige Tyskland, Polen og de Baltiske Stater, men forekommer ikke i den sydlige del af Sibirien og Centralasien.

I de senere år er de fleste europæiske bestande gået kolossalt tilbage på grund af afvandinger og tilgroning af egnede levesteder. I Danmark var underarten schinzii en meget almindelig ynglefugl i 1800-tallet, men bestanden er faldet drastisk til under 400 par i dag.

Det latinske artsnavn hentyder til bjerge i Lapland, hvorfra den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78), da han beskrev arten i 1758, havde modtaget et eksemplar.

 

 

Underarten schinzii yngler i det sydøstlige Grønland, Island, den sydlige del af de Britiske Øer, det sydlige Skandinavien samt de Baltiske Stater. Disse fugle i yngledragt blev observeret i Silalækur, Aðaldal, nordlige Island (øverst), samt ved Nissum Fjord, Vestjylland. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Underarten sakhalina er udbredt fra det nordøstlige Rusland mod øst gennem et kæmpemæssigt område til Chukotka, østlige Sibirien. – Kosa Ruskaya Koshka, Chukotka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fødesøgende og hvilende almindelige ryler, underarten sakhalina, nær Anadyr Lufthavn, Chukotka. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Almindelige ryler i overgangsdragt søger føde og hviler under trækket sydpå, naturreservatet Tipperne, Ringkøbing Fjord. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Calidris bairdii Bairdsryle
Denne lille fugl yngler i den nordlige tundra, fra den nordøstligste del af Sibirien (Wrangel-øen og Chukotka-halvøen) mod øst gennem Alaska og det nordlige Canada til det nordvestlige Grønland. Den tilbringer vinteren i Sydamerika.

Artsnavnet blev givet til ære for Spencer Fullerton Baird (1823-87), der arbejdede som naturhistoriker og assisterende sekretær i Smithsonian Institution.

 

 

Bairdsryle, Laguna de Chaxas, Salares de Atacama, Chile. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Calidris canutus Islandsk ryle
Efter et slag i England i 1016 mellem den engelske prins Edmunds tropper og vikinger, ledet af den danske prins Knud (995-1035), søn af Svend Tveskæg, blev Knud kronet som konge af England. I 1018 blev han også konge i Danmark og i 1028 i Norge.

Ifølge overleveringen betragtede Knud den Store, som han blev kaldt, en bestemt slags vadefugl, passende opfedet med hvidt brød og mælk, som en delikatesse. På engelsk fik fuglen navnet knot, opkaldt efter kongen, som på engelsk blev kaldt for Cnut the Great eller Canute. Åbenbart kendte den svenske naturhistoriker Carl von Linné (1707-78) denne legende, for da han beskrev fuglen i 1758, gav han den navnet Tringa canutus.

Artens danske navn er uheldigt, da arten kun passerer Island på træk. Den burde hedde tundraryle. I bogen Arktisk sommer skriver Jens Gregersen: “Det danske navn islandsk ryle skyldes, at et æg, der var indsamlet på Island og efter sigende skulle komme fra den islandske ryle, var blevet overbragt af en engelsk naturalist i midten af 1800-tallet. Men det var et falsum.”

Den islandske ryle, opdelt i 6 underarter, yngler i den arktiske tundra i Alaska, det nordøstlige Canada, Grønland, samt det centrale og østlige Sibirien. Om efteråret trækker den til Vesteuropa, Afrika, Florida, Mellemamerika, det sydlige Sydamerika, Australien og New Zealand. Nogle få tilbringer vinteren i Middelhavet, samt i det sydlige Indien.

I Danmark er den almindelig på både forårs- og efterårstræk, og op mod 80.000 fugle er optalt i Vadehavet, der således er af international betydning for arten. Den ses også fåtalligt om vinteren i Vadehavet.

Når fuglene ankommer til ynglepladserne i tundraen, er der kun meget begrænsede føderessourcer til stede, så fuglene sulter bogstavelig talt og skal derfor undervejs opbygge et fedtlag, som de kan tære på. Under det nordgående træk gør fugle af underarten rufa, der yngler på de canadiske arktiske øer, ophold i Delaware Bay, New Jersey, for at blive fedet op på de næringsrige æg af den atlantiske dolkhale (Limulus polyphemus), som i maj samles her i tusindvis for at lægge æg. Dette falder sammen med op mod en million vadefugles ankomst fra vinterkvartererne, hovedsagelig islandske ryler, stenvendere (Arenaria interpres), tyknæbbede dværgryler (Calidris pusilla) og sandløbere (Calidris alba).

Man har anslået, at fugle og fisk årligt i USA konsumerer op mod 320 tons dolkhaleæg. Mere om dette fascinerende dyr kan læses på siden Dyreliv – Krybdyr, padder og invertebrater: Dolkhaler – levende forsteninger i knibe.

 

 

Islandske ryler (af underarten rufa) og stenvendere (Arenaria interpres) raster på en strand under højvande, Delaware Bay, New Jersey, USA. I baggrunden lattermåger (Leucophaeus atricilla) og amerikanske sølvmåger (Larus smithsonianus). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Islandske ryler og stenvendere æder æg af dolkhaler (Limulus polyphemus), Delaware Bay. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Islandsk ryle (af underarten islandica) ruger blandt kantlyng (Cassiope tetragona) og rypelyng (Dryas octopetala), Zackenberg, Østgrønland. (Illustration fra Jens Gregersens bog Arktisk sommer, med tilladelse)

 

 

 

Calidris ferruginea Krumnæbbet ryle
Denne talrige vadefugl yngler i den sibiriske tundra, fra Yamal- og Taimyr-halvøerne mod øst til Chukotka-halvøen, samt på de Nysibiriske Øer. Den overvintrer hovedsagelig i Afrika, samt i nogen grad i de sydlige egne af Asien, Indonesien og Australien. Arten er ret almindelig på efterårstræk i Danmark, mere fåtallig om foråret.

Under en registrering af vadefugle og andre vandfugle langs Tanzanias kyst i 1988 og 1989 talte vi omkring 21.000 krumnæbbede ryler, hvilket svarer til omkring 86 fugle/km. Vores ‘guesstimate’ siger, at omkring 100.000 individer af denne art overvintrer langs Tanzanias kyst. (Kilde: Petersen, I.K., T. Bregnballe, K. Halberg & O. Thorup 1989. Tanzania Wader Survey. A preliminary report of the Danish-Tanzanian ICBP-expedition 1988. Københavns Universitet)

Det latinske artsnavn er afledt af latin ferrugo (‘jern-rust’), fra ferrum (‘jern’), hvilket sigter til denne arts rustrøde bryst i yngletiden.

 

 

En stor flok krumnæbbede ryler sammen med 4 krabbeædere (Dromas ardeola), 2 strandhjejler (Pluvialis squatarola), samt nogle få mongolske præstekraver (Charadrius mongolicus), Msimbazi Beach, Dar es Salaam, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Krumnæbbede ryler, nogle få mongolske præstekraver (Charadrius mongolicus) og en enkelt sandløber (Calidris alba, den lille hvide fugl), Msimbazi Beach. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Her ses 2 krumnæbbede ryler forrest i midten, foruden en del ørkenpræstekraver (Charadrius leschenaultii), 2 terekklirer (Xenus cinereus, med gule ben), samt en enkelt sandløber (Calidris alba, den hvide fugl yderst t.h.), Msimbazi Beach. I baggrunden en sodfarvet måge (Ichthyaetus hemprichii) og krabbeædere (Dromas ardeola). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Under højvande raster disse krumnæbbede ryler i mangrovetræer, Kirongwe, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Krumnæbbede ryler i færd med at skifte til yngledragt, Ngorongoro-krateret, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Krumnæbbet ryle i yngledragt, Taimyr-halvøen, Sibirien. (Illustration fra Jens Gregersens bog Arktisk sommer, med tilladelse)

 

 

Fouragerende krumnæbbede ryler i begyndende overgangsdragt til vinterdragt, naturreservatet Tipperne, Ringkøbing Fjord. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Calidris maritima Sortgrå ryle
Denne art yngler i arktiske bjergegne i det nordlige Canada, fra Banks Island mod syd til Ellesmere og Baffin Islands, i Grønland og Island, på Jan Mayen, Bjørneøen og Svalbard, langs den skandinaviske bjergkæde, i Nordnorge og den nordvestligste del af Rusland, på Franz Josef Land, Novaya og Severnaya Zemlya, samt på Taimyr-halvøen.

Vintermånederne tilbringes langs kysterne i det nordvestlige og vestlige Europa, mod syd til Portugal, i den sydligste del af Grønland, samt langs Nordamerikas Atlanterhavskyst, mod syd til South Carolina.

Det latinske artsnavn betyder ’tilknyttet havet’, afledt af mare (‘hav’). Om vinteren ses den næsten udelukkende langs kyster. Fornavnet sortgrå hentyder til fuglens mørke vinterdragt. I sommerdragten er den brunspættet på ryggen.

 

 

Sortgrå ryle i yngledragt, Rauðanupur, nordlige Island. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På afstand er denne rugende sortgrå ryle næsten umulig at få øje på i det visne græs på heden Selvogsheiði, sydlige Island. Jeg fandt kun reden, fordi jeg fra bilen så fuglen afløse sin rugende mage. Da jeg steg ud af bilen for at kigge nærmere på fuglen, flaksede den af sted og løftede vingerne med den blege underside for at lokke mig væk fra reden. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Få dage gammel dununge af sortgrå ryle, Rauðanupur, nordlige Island. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Calidris mauri Alaskaryle
Yngleudbredelsen af denne art er stort set begrænset til Alaska, hvor den er talrig, specielt omkring Yukon-flodens udløb. Små og ustabile bestande findes også i Chukotka i det østlige Sibirien, samt på St. Lawrence Island i Beringshavet.

Om efteråret trækker den til kyster langs Stillehavet og Atlanterhavet, fra den sydvestligste del af Canada og New Jersey mod syd gennem Caribien, Mexico og Mellemamerika til det nordlige og vestlige Sydamerika.

Det latinske artsnavn hædrer den italienske botaniker Ernesto Mauri (1791-1836), som var direktør for den botaniske have i Rom.

 

 

Fouragerende han af Alaskaryle, Kosa Ruskaya Koshka, Chukotka, østlige Sibirien. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Han af Alaskaryle i parringsspil, Kosa Ruskaya Koshka. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Calidris minuta Dværgryle
En talrig vadefugl med en estimeret bestand på mellem 1 og 1,5 mio. Den yngler i den sibiriske tundra mellem floderne Pechora og Kolyma, og der er tillige en isoleret bestand i den nordligste del af Norge samt den nordvestligste del af Rusland.

Arten overvintrer hovedsagelig i Afrika, samt i nogen grad omkring Middelhavet og fra Mellemøsten langs kysterne af den Arabiske Halvø til det Indiske Subkontinent.

På latin betyder artsnavnet ‘meget lille’.

 

 

Dværgryle i færd med at skifte til yngledragt, Ngorongoro-krateret, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dværgryle med unger, Taimyr-halvøen, Sibirien. (Illustration fra Jens Gregersens bog Arktisk sommer, med tilladelse)

 

 

 

Calidris minutilla Amerikansk dværgryle
Denne diminutive fugl, den mindste af vadefuglene, yngler i arktisk tundra og taiga i Alaska og Canada, fra Yukon til det nordlige British Columbia østpå til Labrador og Nova Scotia, samt tillige på de østlige øer i Aleuterne.

Den overvintrer fra det sydlige USA mod syd gennem Mexico og Caribien til Peru og det nordlige Brasilien.

Artsnavnet er afledt af latin minutus (‘meget lille’), samt endelsen illa, som udtrykker noget småt. Det kan således oversættes som ‘særdeles lille’.

 

 

Amerikanske dværgryler fouragerer sammen med kortnæbbede sneppeklirer (Limnodromus griseus), Salton Sea, Californien. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Amerikanske dværgryler æder alkalifluer (Ephydra hians), Lake Mono, Californien. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Calidris pugnax Brushane, brushøne
Denne mærkværdige fugl er unik blandt vadefugle, idet hannen i yngletiden er udstyret med en kæmpestor fjerkrave omkring halsen. Når ynglesæsonen starter, samles hannerne på en danseplads i et græsklædt område, og når en hun besøger pladsen, begynder hannerne at kæmpe (uden at ytre en lyd) for at tiltrække hendes opmærksomhed. Hun spadserer rundt på pladsen og tager alle hannerne i øjesyn, inden hun vælger én af dem, som hun parrer sig med. Derpå forlader hun pladsen for på egen hånd at tage sig af redebygning, udrugning og ungepasning.

Som ynglende er brushanen vidt udbredt i arktiske, subarktiske og nordlige tempererede egne, fra det østlige England tværs over Nordeuropa og det nordlige Sibirien til omkring Kolyma-floden. Der er også spredte bestande i Centralasien.

I Danmark har den været i rivende tilbagegang som ynglefugl i de senere år på grund af dræning og tilgroning af egnede levesteder, og bestanden tæller i dag færre end 50 redebyggende hunner, flest i Tøndermarsken, naturreservatet Tipperne i Ringkøbing Fjord, samt Vejlerne i Thy.

Overvintringsområdet omfatter Syd- og Vesteuropa, Afrika, den Arabiske Halvø, det sydlige Asien, samt i mindre grad Australien. Arten er ret almindelig på træk i Danmark.

Førhen blev brushanen kaldt for Philomachus pugnax, men genetiske undersøgelser har åbenbaret, at den er nært beslægtet med Calidris-rylerne. Det tidligere slægtsnavn er afledt af græsk philos (‘holde af’) og makhomai (‘at slås’), mens artsnavnet er afledt af latin pugno (‘jeg kæmper’) og ax (‘tilbøjelig til’).

 

 

Brushaner på danseplads afventer ankomst af hunner, naturreservatet Tipperne, Ringkøbing Fjord. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Da hunnerne ankommer, bliver der stor aktivitet blandt hannerne, Tipperne. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hunner vandrer rundt for at vælge den han, som de vil parre sig med, Tipperne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Brushøns i parring, Tipperne. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rede af brushøne, naturreservatet Klægbanken, Ringkøbing Fjord. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Brushane i vinterdragt, Ngorongoro-krateret, Tanzania. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Brushane bader, Ngorongoro-krateret. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Disse brushøns raster et usædvanligt sted: en stenplatform ved den hellige sø i Pushkar, Rajasthan, Indien. Nogle af brushanerne fremviser en smule af sommerdragtens krave. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Calidris pygmaea Skeryle
Denne lille fugl minder om adskillige andre små ryler, men på tæt hold åbenbares dens mærkelige spadeformede næb. På grund af dette næb placerer nogle taksonomer arten i en særskilt slægt, Eurynorhynchus.

Som ynglende er den begrænset til arktiske og subarktisk tundra langs kyster i det nordøstlige Sibirien, fra Chukotka mod syd til den nordlige del af Kamchatka. Den er aftaget alarmerende i de senere år, hovedsagelig på grund af ødelæggelse af mange af dens fourageringspladser i Kina, som den er afhængig af undervejs til vinterkvartererne i det sydlige Kina, Indokina og i nogen grad østkysten af Indien. Disse vadeflader i Kina er blevet afvandet og omdannet til saltpander, rejefarme og rismarker.

I dag tæller verdensbestanden måske færre end 100 ynglepar, og det frygtes, at arten vil uddø i vild tilstand inden for de næste få årtier. En bestand findes i fangenskab i Slimbridge Wetland Wildlife Reserve, Gloucestershire, England.

 

 

Han af skeryle i yngledragt, fotograferet i dens territorium, Kosa Ruskaya Koshka, Chukotka, østlige Sibirien. Da jeg besøgte denne sandodde i 2011 sammen med Jens Gregersen og Max Nitschke, var der et enkelt ynglepar, muligvis 2, i området. Andre år har der været op til 4 par. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Calidris ruficollis Rødhalset ryle
Denne lille ryle er en almindelig ynglefugl i arktisk og subarktisk tundra i det nordlige Sibirien, fra Taimyr-halvøen mod øst til Chukotka. Nogle få par yngler af og til i det vestlige Alaska.

Arten tilbringer vinteren i et kæmpestort område, fra det nordøstlige Indien og Bangladesh mod øst til det sydlige Kina, og derfra mod syd gennem Indokina, Malaysia, Indonesien, Filippinerne og Ny Guinea til Australien og New Zealand.

Artsnavnet er afledt af latin rufus (‘rødlig’) og collum (‘hals’), hvilket sigter til fuglens yngledragt. I vinterdragten er undersiden næsten kridhvid.

 

 

Rødhalset ryle på dens yngleplads, Schirnaya-bjergene, Chukotka, østlige Sibirien. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne rugende rødhalsede ryle er godt skjult blandt vissent græs, Schirnaya-bjergene. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rede af rødhalset ryle, Schirnaya-bjergene. Redematerialet omfatter bl.a. blade af dværgbirk (Betula nana). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Calidris temminckii Temmincksryle
Denne lille art er en almindelig ynglefugl i et kæmpemæssigt område, fra det centrale og nordlige Skandinavien og det nordlige Finland mod øst gennem arktisk og subarktisk tundra i Rusland og Sibirien til Chukotka, samt på de Nysibiriske Øer.

I bogen Arktisk sommer skriver Jens Gregersen: “Da jeg ankom til Tobseda ved Pechora-flodens delta i Barentshavet i juni 2003, blev jeg vel modtaget af den hollandske fugleforsker Rudolf Drent (1937-2008). “Se den lille helikopter!” udbrød han; det var temmincksrylen, der stod stille i luften og lød som en distinkt græshoppe.”

Det han hentydede til var temmincksryle-hannens markante parringsspil, som den dels foretager ved at stå stille i luften og svirre med vingerne, dels ved at løbe efter hunnen med udbredte vinger.

Arten blev navngivet til ære for den hollandske zoolog Coenraad Jacob Temminck (1778-1858), som var den første direktør for det nationale naturhistoriske museum i Leiden, fra 1820 til sin død. Han beskrev denne ryle i 1815.

 

 

Temmincksryle, nær Anadyr Lufthavn, Chukotka, østlige Sibirien. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Rede af Temmincksryle, Kosa Ruskaya Koshka, Chukotka. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Calidris tenuirostris Kæmperyle
Som dens navn antyder, er denne art blandt de største i slægten, kun en anelse mindre end brushanen (ovenfor). Den yngler i bjerge i arktisk og subarktisk tundra i det nordøstlige Sibirien, fra Yakutia mod øst til Chukotka. Den er en regelmæssig gæst i det vestlige Alaska.

Bestanden af denne fugl er gået drastisk tilbage i de senere år, hovedsagelig på grund af ødelæggelse af mange af dens fourageringspladser i Kina, som den er afhængig af undervejs til vinterkvartererne i Malaysia, Indonesien, Filippinerne, Ny Guinea og Australien. Disse vadeflader i Kina er blevet afvandet og omdannet til saltpander, rejefarme og rismarker. I dag er arten opført som akut truet på IUCNs liste over truede arter.

Artsnavnet er afledt af latin tenuis (‘slank’) og rostrum (‘næb’).

 

 

Mønsteret på bryst og ryg i kæmperylens yngledragt falder bemærkelsesværdigt godt sammen med omgivelserne. Dette par i deres yngleterritorium blev observeret i Zolotoi Khrebet-bjergene, Chukotka, østlige Sibirien. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

(Oprettet september 2023)