Vildnis i vækst

 

 

Hunderose er yderst almindelig på Vorsø, og gennem mange år dominerede den i adskillige områder på de gamle fredmarker, her på Østermark, 23. juni 1983 (øverst). Senere blev arten meget almindelig på de nye fredmarker. På det nederste billede gløder hundreder af hyben i aftensolen på Centralmark, november 1990. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kaj Halberg

 

 

Som omtalt på siden Fredningen af Vorsø blev tre fjerdedele af Vorsø, i alt ca. 45 ha, straks efter Københavns Universitets overtagelse af øen i december 1928 henlagt i naturtilstand, dvs. menneskene måtte ikke blande sig i naturens gang. De velplejede skove, plantager og marker begyndte hurtigt at se mindre velplejede ud. Vindfælder fik lov til at ligge, hvor de var faldet, og drængrøfter og markveje voksede til i urter og buske.

Denne beskrivelse af vegetationsudviklingen på de opgivne marker er for størstedelens vedkommende baseret på den kortlægning af øens vegetation, som professor Knud Jessen foretog i 1950’erne (Jessen 1968), foruden mine egne kortlægninger i 1991-92 (Halberg 1996) og 2006 (Halberg 2006). Disse kortlægninger er vist i fig. 4-6 nederst på siden.

Vegetationsudviklingen i de gamle skove og plantagerne er beskrevet af Dal & Fabricius (2013), mens udviklingen på Vorsø Kalv og Langøerne er beskrevet på særskilte sider på denne hjemmeside.

For at gøre teksten mere læsevenlig er de latinske navne udeladt. De fremgår af siden Karplanter på Vorsø. Planternes danske navne er skrevet med stort begyndelsesbogstav.

De nævnte stednavne fremgår af fig. 1, og under læsning af teksten kan man iøvrigt orientere sig ved hjælp af fig. 4-9 nederst på siden.

 

 

Fig. 1. Kort over Vorsø med de vigtigste lokalitetsnavne. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

De gamle fredmarker

 

Græstæppe fordrives af høje urter og træer
De landbrugsarealer, som blev fredet i 1928 (i dag kaldt ’de gamle fredmarker’), dækkedes i 1929 af især én- og to-årige planter, først og fremmest Hvid Okseøje og Lugtløs Kamille, men arter som Rødknæ, Almindelig Brunelle og Almindelig Dværgløvefod var også meget almindelige.

Allerede i 1933 var de fleste af disse planter blevet udkonkurreret af græsser som Almindelig Hvene, Almindelig Hundegræs og Fløjlsgræs sammen med bl.a. Agertidsel og Hindbær.

Græstæppet blev langsomt fordrevet af et plantesamfund, som var domineret af Gederams og Hindbær, iblandet især Agertidsel og Stor Nælde. Efter 1955 begyndte Gederams imidlertid hurtigt at brede sig på bekostning af de øvrige arter. Det fremgår af luftfotos, at bestandene var cirkelformede, hvilket fortæller, at arten har bredt sig vha. underjordiske udløbere. Den eksplosive spredning kan også forklares ved, at Gederams er meget konkurrencedygtig. Den vokser højt, og dens visne løv indeholder kemiske stoffer, der virker væksthæmmende på andre planter. Den gode muldjord på Vorsø gavnede også arten.

I 1962 var udbredelsen af græsmark og gederams-hindbær-samfund på markerne nogenlunde lige stor, nemlig 45% hver, mens ungskov og krat (se næste afsnit) dækkede 10%.

I de forløbne 60 år har ungskov og krat langsomt bredt sig, og på de gamle fredmarker findes i dag kun hist og her på Vestermark fortsat pletter med græsmark, gederams-hindbær-samfund og højstaude-eng. I den sydøstlige del af denne mark blev flere græsarealer gennem 1980’erne overtaget af Almindelig Mangeløv i selskab med enkelte Fjerbregner. Førstnævnte har siden bredt sig og dækker i dag store områder. Det eneste større areal med græsmark findes nu syd for Vestre Remise, og her er det tydeligt, at rådyr har forsinket tilgroningen.

 

 

Frem til 1980’erne var den sydvestlige del af Vestermark domineret af græsser. Her ses Draphavre nær øens sydvestligste spids, 2. august 1976. De rødlige partier er Gederams. I baggrunden Vestre Remise med ynglende skarver. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Gennem 1980’erne blev mange af græsarealerne i den sydøstlige del af Vestermark overtaget af Almindelig Mangeløv, som siden har bredt sig og i dag dækker store områder. – 17. september 1992. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ungskov og uigennemtrængelige krat
Nær de to gamle skove, Østerskov og Vesterskov, fik græsserne hurtigt selskab af unge træer, først og fremmest Ask og Ahorn, hvis frø spredes vidt omkring med vinden. 24. november 1928 hærgedes Østjylland af en orkanagtig storm fra sydvest, og frø af især Ask, Ahorn og Skovelm fra Østerskov blev spredt over hele den forladte Østermark nordøst for skoven. Frø af Bøg er for tunge til at vindspredes, så den kunne ikke gøre sig gældende.

Ahorn blev hurtigt næsten enerådende i den opståede ungskov, som i 2006 dækkede ca. 8 ha (se fig. 6). Ask, Elm, Spidsløn og Almindelig Ædelgran forsøgte at klare sig i konkurrencen, men kun et fåtal af de tre førstnævnte nåede op i kronelaget.

Som nærmere beskrevet på siden Elmesyge på Vorsø fik elmesygen i 1990’erne bugt med alle større Elme i ungskoven på Østermark, men der skyder hele tiden nye op. På skovbunden her voksede førhen et væld af buske, bl.a. Hunderose, Hassel, Kvalkved, Almindelig og Engriflet Hvidtjørn, samt Almindelig Hyld. I dag er skovbunden meget mørk på grund af Ahorns skyggedannelse, og der vokser kun nogle få Hvidtjørne, mens Hyld stedvis danner krat.

Græsset forsvandt snart i ungskoven, og siden omkring 1980 har skovbunden stedvis været dækket af tæpper af skyggetålende planter, først og fremmest Dunet Steffensurt, Stinkende Storkenæb og Feber-Nellikerod. Nær en tidligere mergelgrav i det nordøstlige hjørne af marken er Sanikel og Skov-Stilkaks talrige.

Andre steder på øen foregik skovdannelsen til at begynde med kun langs skovbrynene. I denne ungskov dominerer i dag Ask og Ahorn, og i busklaget findes bl.a. Skovelm, Hassel, Seljepil og Almindelig Hvidtjørn.

I et lille område af Østermark mellem Østerskov og vejen, kaldt Hugget, indvandrede straks efter fredningen en tæt bevoksning af Rødel, som allerede i 1936 var over 4 m høj. Senere indvandrede Ask, som i dag næsten helt har udkonkurreret Rødellene.

I løbet af 1970’erne og 80’erne dannedes mange steder på de gamle fredmarker store tornede krat af Slåen, Mirabel, Hunderose, Engriflet Hvidtjørn, Gråpil og Hyld, som var så tætte, at det var umuligt at trænge igennem dem. I denne periode opstod der også rundt om på markerne grupper af ungskov, hvor Ask og Ahorn er mest almindelig, iblandet Skovelm, Stilkeg, Hassel, Seljepil, Benved og Vortebirk.

Fra plantagen Vestre Remise (se afsnittet Sump som i 1700-tallet nedenfor) spredtes Gråpoppel gennem rodskud til den omkringliggende del af Vestermark, hvor den dannede en ungskov, som dog snart blev kraftigt hæmmet af ynglende skarver. Under denne ungskov fandtes overordentlig tætte krat af Hyld. Humle, som allerede i 1960’erne voksede i Vestre Remise, udvandrede, og i dag er buskene i større områder på fredmarken nær remisen fuldstændig overgroede af denne livskraftige slyngplante.

På de gamle fredmarker havde ungskoven i 2006 næsten fordrevet såvel græsmark som gederams-hindbær-samfundene, og krattene var også i svag tilbagegang. Bunden i de opståede ungskove var dog stadig ret lys, og der voksede et væld af urter, især Feber-Nellikerod, Dunet Steffensurt og Almindelig Bingelurt, og tillige arter som Almindelig Mangeløv, Bredbladet Mangeløv, Ramsløg, Burre-Snerre, Stor Konval, Dag-Pragtstjerne, Stinkende Storkenæb og Krybende Læbeløs. I kystnære områder ud mod den nordvestlige kystskrænt, samt ud mod Nordengen (engen langs nordkysten), fandtes i bunden af ungskoven især Vild Kørvel, Sanikel, Stor Konval og Løgkarse.

I løbet af 2010’erne brød mange af krattene af Slåen, Mirabel, Hunderose, Engriflet Hvidtjørn, Gråpil og Hyld på de gamle fredmarker sammen på grund af ælde, og disse steder skyder nu talrige unge træer op, især Ask og Ahorn.

 

 

Planteregistrering i 1930’erne blandt mandshøje Ahorn på den forladte Østermark nordøst for Østerskov. Efter fredningen blev denne art hurtigt næsten enerådende i den opståede ungskov, og i dag findes i dette område en tæt skov af godt 90-årige træer. (Foto efter Wiinstedt 1938)

 

 

Samme ungskov som ovenfor, 13. december 1981. Østermark er nu totalt domineret af Ahorn, der på dette tidspunkt er omkring 50 år gamle. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ungskov af Ahorn med kraftig opvækst af Skovelm, nordøsthjørnet af Østermark, 27. april 2022. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I 1960’erne dominerede Rødel totalt i Hugget i den sydvestlige del af Østermark, hvor der var dannet højstammet skov i 1980’erne. Allerede i 1991 var den dog næsten blevet udkonkurreret af Ask. På dette billede fra 28. januar 2006 ses lyse stammer af Ask samt enkelte mørkere stammer af Rødel. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I løbet af 1970’erne og 80’erne dannedes mange steder på de gamle fredmarker store tornede krat, der var så tætte, at det var umuligt at trænge igennem dem. Her ses blomstrende Slåen på Vestermark, 12. maj 1988. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Flere steder på øen findes ret tætte krat af Benved, her i udkanten af Vestermark nær vestkysten, 27. april 2022. I bunden vokser bl.a. Løgkarse, Stor Nælde og Vorterod. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Med den stigende grundvandstand på reservatet begyndte Gråpoplerne i centrum af Vestre Remise at dø, men inden deres død havde de vha. rodskud bredt sig til den omkringliggende del af Vestermark, hvor de dannede en ungskov, som dog snart blev kraftigt hæmmet af ynglende skarver. – 16. maj 1988. (Foto copyright © by Kaj Halberg)
 
 
 
Humle udvandrede fra Vestre Remise, og i dag er buskene i større områder på Vestermark nær remisen fuldstændig overgroede af denne livskraftige slyngplante, i dette tilfælde en gammel Hyld. I baggrunden ungskov af Gråpoppel. – 10. september 2013. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Krat af Hyld på Østermark, hensygnende pga. ælde, 27. april 2022. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Østre Remise var en vildtplantning på ca. 0,4 ha, som blev anlagt midt på Østermark omkring 1920. Plantagen var afgrænset mod vest af et hegn af Engriflet Hvidtjørn, som på dette billede fra 1. maj 1978 er ca. 60 år gamle. I 2006 var de stærkt henfaldne, og i 2022 var de sidste rester forsvundet i skovbunden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tepotten er en lille plantage på 400 m2 ved sydkysten, anlagt sidst i 1800-tallet, opkaldt efter et ganske lille vandhul midt i plantningen. På dette billede fra 29. april 2022 ses bl.a. Ahorn, Ask, Bøg, Gråel, Lund-Rapgræs og Mælkebøtte. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

De nye fredmarker

 

Sydmark og Nordmark – fra marker til hindbærkrat og ungskov
Tre marker på øen, tilsammen ca. 14 ha, blev opdyrket til og med 1978. De kaldes i dag ’de nye fredmarker’, opdelt i Sydmark, Nordmark og Centralmark. I efteråret 1978 blev størstedelen af disse marker pløjet, men ca. 2,5 ha vest for gården blev efterladt som stubmark. På Centralmark fandtes en frugtplantage, hvor træerne blev fældet i 1981.

I lighed med, hvad der skete på de gamle fredmarker omkring 1930, var de nye fredmarker de første par år totalt domineret af én- og to-årige arter, specielt Lugtløs Kamille og Almindelig Kvik. Kvik, som havde været et almindeligt ukrudt på agerjorden, overtog snart store områder af den pløjede mark i selskab med bl.a. Mælkebøtte. Kvik tåler udmærket pløjning, idet hver en stump af dens underjordiske rodstængel er i stand til at danne en ny plante.

På stubmarken kunne straks i 1979 spire frø af Gederams, der i stort tal var spredt fra den tætte bevoksning på Vestermark, men på pløjemarken var Kvik-dækket allerede så tæt, at spiringen af Gederams blev hæmmet. De Gederams-planter, som havde formået at spire her, bredte sig dog hurtigt vha. underjordiske udløbere, og allerede i 1984 havde denne art overtaget størsteparten af Nordmark og hele den vestlige del af Sydmark i selskab med bl.a. Agertidsel, Hindbær og Stor Nælde.

I den østlige del af Sydmark og på Centralmark var nedfaldet af Gederams-frø langt mindre, og græsmarken, som især var bevokset med Kvik, Almindelig Hundegræs og Fløjlsgræs, holdt længe stand.

I 2006 var langt det meste af græsmarken og bestandene af Gederams på de nye fredmarker blevet næsten fuldstændig overtaget af kæmpemæssige bevoksninger af Hindbær i selskab med bl.a. Korbær, Stor Nælde, Agertidsel og Burre-Snerre. Visse steder var Lådden Perikon og Kantet Perikon almindelige.

Græsmarken holdt længe stand på nogle småpletter langs markernes rand ud mod kystzonen. I et bælte langs sydkysten voksede i 2006 mange planter, som var fåtallige på reservatet, bl.a. Mark-Tusindgylden, Grøn Høgeskæg, Fin Kløver, Stribet Kløver, Bitter Bakkestjerne, Håret Høgeurt, Eng-Brandbæger og Skov-Angelik. I 2022 kunne alle disse arter ikke genfindes i dette område, men Angelik findes fortsat på Nordmark.

På en grusbanke på Sydmark, der strakte sig mod nordvest fra Tepotten, formåede Gederams aldrig at gøre sig gældende, og i 1991 fandtes her et artsrigt, overdrevsagtigt område, domineret af Draphavre og Fløjlsgræs, iblandet en mængde mere sjældne urter, bl.a. Pomerans-Høgeurt, Følfod, Vild Løg og Gul Kløver. I 2006 havde Hindbær og Korbær overtaget en stor del af området, og af mere fåtallige urter fandtes kun Skov-Jordbær.

I dag findes stedvis tætte krat af Slåen, Hvidtjørn og Mirabel på de to marker, især på Nordmark. Gråpil og Seljepil danner krat langs Vesterskovs bryn, på den centrale del af Sydmark og langs et hegn af Mirabel i kanten af Nordmark.

Hen langs Vesterskovs sydlige og nordøstlige skovbryn, samt i den østligste del af Sydmark, voksede i løbet af 1980’erne ungskov op, domineret af Skovelm med islæt af Ask, Vortebirk, Rødel og Bævreasp. Når Elmene har opnået en vis højde, bliver de uvægerligt angrebet af elmesyge og dør, men lige så hurtigt vokser der nye op. Dette fænomen er nærmere beskrevet på siden Elmesyge på Vorsø. Urtefloret i disse ungskove er i dag domineret af Stor Nælde i selskab med bl.a. Almindelig Mangeløv, Stinkende Storkenæb og Feber-Nellikerod.

I nordvesthjørnet af Sydmark skød straks efter fredningen i 1978 mange Rødelle op, spredt fra et enkelt træ i sydvesthjørnet af Vesterskov. I dag danner disse træer højstammet skov.

Samtidig spredtes tusindvis af frø fra nogle få store Ahorn i Tepotten, og på et stort areal af Sydmark omkring plantagen (den føromtalte grusbanke undtaget) skød i de følgende år et væld af unge træer op. I 1993 var her udviklet en tæt ungskov, hvor de højeste træer målte 8-9 m. I 2006 havde skoven bredt sig yderligere, og de højeste af træerne var over 15 m. Udviklingen svarer nøje til den, der fandt sted på Østermark nordøst for Østerskov 50 år tidligere.

På Sydmark, vest for et lille område med gammel fredmark i sydøsthjørnet af øen, var i 2006 opstået en ungskov, domineret af Ask, Ahorn og Skovelm. Siden er Ask og Elm gået meget tilbage. I 2022 fandtes i skovbunden her Almindelig Lungeurt i mængde.

 

 

De nye fredmarker var de første par år totalt domineret af én- og to-årige arter, specielt Lugtløs Kamille og Almindelig Kvik, der her vokser på den centrale del af Sydmark, juli 1979. Bag marken ses fra venstre Vesterskov, gården, samt et hegn af Landevejspopler, bagest Østerskov. (Foto Flemming Christensen, copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En stor bevoksning af Mælkebøtte på Sydmark nær Tepotten, 6. maj 1988. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I løbet af 1980’erne blev det meste af Nordmark og Sydmark overtaget af Gederams. Her ses en stor bevoksning af arten på Nordmark, 25. juli 1985. I forgrunden Nordengen med bl.a. Tagrør, Lådden Dueurt og Agertidsel. Den sorte baggrund er Vesterskov. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På dette aftenbillede fra 3. juli 1988 har Gederams fuldstændigt overtaget Sydmark øst for Tepotten (t.h.). Kalven ses t.v., i baggrunden Stensballe Skov. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På Nordmark og Sydmark findes fortsat enkelte pletter domineret af græsser og andre urter. Her ses en fugtig lavning på Sydmark sydvest for gården med Eng-Rævehale (de lyse planter), Agertidsel og Kærtidsel. I baggrunden krat af Gråpil og Seljepil. – 5. juli 2006. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Parti i den nordlige del af Sydmark med Fløjlsgræs og en kraftig bevoksning af Eng-Brandbæger, som siden er forsvundet. Buskene i baggrunden er Gråpil og Seljepil. – 12. juli 1988. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Opvoksende Rødelle i nordvesthjørnet af Sydmark, 2. oktober 1981. De er på dette tidspunkt 2 år gamle, og de højeste måler ca. 2 m. Bagest ses Tepotten. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Rødellene i nordvesthjørnet af Sydmark, 3. februar 1987. De er på dette tidspunkt ca. 8 år gamle og 7-8 m høje. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I dag danner Rødellene højstammet skov her. Dette billede er taget fra samme position som på tegningen ovenfor, 27. april 2022. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kort efter fredningen af Sydmark i 1978 skød et væld af unge Ahorn op omkring Tepotten. På dette billede fra 19. maj 1984 er de ældste af træerne 5 år gamle og af mandshøjde. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tepotten, set fra vest, 25. oktober 1992. Der var nu udviklet en tæt ungskov omkring plantagen, hvor de højeste træer målte 8-9 m. De to mørke træer er Østrigsk Fyr, som blev plantet i Tepotten omkring 1893. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I 2006 havde ungskoven bredt sig yderligere, og de højeste af træerne, der nu var omkring 28 år gamle, var over 15 m høje. Her danner træerne en kompakt ’mur’ ud mod sydkysten, 26. januar 2006. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På dette billede fra 26. april 2022 var de ældste af træerne i ungskoven af Ahorn øst for Tepotten ca. 43 år gamle. Bagest skimtes de to Østrigske Fyrre. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ungskov af Ahorn og Rødel (t.v.) på den østligste del af Sydmark, vest for Østerdam, 28. april 2022. I bunden et tæt dække af Vorterod. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mange af Seljepilene på de nye fredmarker er nu så gamle, at de er begyndt at bryde sammen. Her ses en ca. 45 år gammel Seljepil på Sydmark, 27. april 2022. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Centralmark – fra frugtplantage til tætte krat og ungskov
På Centralmark, der indtil fredningen var frugtplantage, foregik vegetationsudviklingen noget anderledes. Denne mark er opdelt i to områder, som er adskilt fra hinanden af et hegn af Mirabel, og andre Mirabelle-hegn findes mellem denne mark og Nordmark, samt ud mod engen langs nordkysten. Blandt Mirabellerne vokser bl.a. Ask og Ahorn, og i det nordlige hegn Berliner-Poppel.

Efter fredningen i 1978 blev størstedelen af Centralmark hurtigt dækket af græsser, domineret af Kvik, som i 1991 var fortrængt i store områder af Fløjlsgræs. I en lavning i den sydlige del af marken langs vejen er der meget fugtigt, og indtil midten af 1980’erne fandtes her et tæppe af Lav Ranunkel, som siden blev sat stærkt tilbage af bl.a. Kvik.

Tidligt indvandrede i denne lavning en ungskov af Rødel, som i dag danner en tæt ungskov. Der er stadig fugtigt i bunden, hvis vegetation domineres af græsser. Vand-Mynte og Nyrebladet Ranunkel indvandrede omkring 2000, men sidstnævnte er forsvundet igen og vokser nu kun i vejens midterrabat.

Centralmark var i 1991 et af de artsrigeste områder på øen og husede et væld af fåtallige urter, bl.a. Maj-Gøgeurt, Hare-Star, Blågrøn Star, Mark-Frytle, Eng-Brandbæger, Rank Evighedsblomst og Læge-Ærenpris. Af disse kunne kun Blågrøn Star og Eng-Brandbæger genfindes i 2006, men der var mange andre interessante urter, såsom Almindelig Agermåne, Lådden Perikon, Kantet Perikon, Bleg Star og Krybende Læbeløs. Under Mirabelle-hegnene voksede Sanikel i mængde, og der var også fire små bestande af Skov-Hullæbe.

I modsætning til, hvad der skete på Sydmark og Nordmark, gjorde tornede buske sig hurtigt gældende på Centralmark, og i dag findes der tætte, næsten uigennemtrængelige krat, som er magen til dem, der tidligere fandtes på de gamle fredmarker.

Fra det østlige bryn af Vesterskov spredtes sidst i 1970’erne utallige frø af Ask ud over marken, og i løbet af 1980’erne voksede mange tusinde småtræer op. De blev gennem flere år holdt kraftigt nede af rådyr, som åd de fleste af knopperne i vintertiden. I 1991 havde en del af træerne dog formået at skyde i vejret. Resten var kun 30-40 cm høje, og de stod så tæt, at det var vanskeligt at færdes i området.

Mange af disse Ask var i 2006 op til 10 m høje, men påfaldende mange havde et knæk på stammen 30-40 cm over jorden – netop hvor rådyrene tidligere havde bidt topskuddene af. Stadig stod træerne utrolig tæt, og visse steder taltes op til 25 pr. m2. Siden 1990’erne er der også i det sydøstlige hjørne af Centralmark skudt en ungskov af Ask i vejret.

I de senere år er flertallet af Askene på marken imidlertid døde på grund af asketoptørre, en sygdom, som skyldes sæksporesvampen asketoptørre-stilkskive (Hymenoscyphus fraxineus). Dele af marken var i 2022 et virvar af levende og døde stammer af Ask, med enkelte opvoksende Bævreaspe indimellem.

I de få tilbageværende åbne dele af marken er Korbær gået stærkt frem, og Fløjlsgræs er stort set forsvundet.

 

 

Et af de gamle Mirabelle-hegn på overgangen mellem Centralmark og Nordmark, 25. april 2019. Mange af Mirabellerne er knækket eller væltet, og en mængde Ahorn og Ask er vokset op i hegnet. I bunden ses et tæppe af Vorterod. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Overgangen mellem gårdspladsen og Centralmark, 14. juni 1982. Der er ret fugtigt, og Lav Ranunkel dominerer. Der ses også store bevoksninger af Rødknæ og tre kloner af Alsike-Kløver, som begge hurtigt forsvandt, samt Kærtidsel og en opvoksende Rødel. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I en lavning i den sydlige del af Centralmark langs vejen er der meget fugtigt, og her voksede hurtigt en tæt ungskov af Rødel op. På dette billede fra 7. marts 1987 er træerne ca. 8 år gamle. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Her ses samme bevoksning af Rødel, 27. april 2022. De ældste af træerne er nu omkring 43 år gamle. Bunddækket består af Vorterod og visne vinterstandere af Stor Nælde. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I 1990’erne var det meste af Centralmark domineret af Fløjlsgræs (de violette partier). På billedet ses også Kærtidsel, Almindelig Mangeløv, Hunderose og Engriflet Hvidtjørn. I baggrunden Vesterskov. – 24. juni 1994. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I løbet af 1990’erne blev en stor del af Centralmark bevokset med tornede krat, især af Engriflet Hvidtjørn og Hunderose. Blandt tjørnene rager Ask og Gråpil op. Forrest ses en artsrig græsmark med bl.a. Fløjlsgræs, Kærtidsel, Kantet Perikon og Hvid Snerre. – 12. juli 2001. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I dag trives fortsat en række lyskrævende arter på Centralmark langs vejen, bl.a. Almindelig Agermåne, der her ses sammen med Fløjlsgræs og Eng-Brandbæger, 12. juli 2001. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I løbet af 1990’erne skød en ungskov af Ask i vejret i den sydøstlige del af Centralmark. På dette billede fra 31. januar 2006 ses også enkelte Rødel (de mørkere stammer). Siden er mange af Askene døde af asketoptørre. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Et virvar af levende og døde Ask på Centralmark, med enkelte opvoksende Bævreaspe, 29. april 2022. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sump som i 1700-tallet
Drænene i de gamle fredmarker forgik efterhånden, og efter fredningen af den sidste agerjord i 1978 besluttede man i 1980 at ødelægge så mange dræn som muligt i disse marker for at accelerere processen hen imod naturtilstand. Det betød, at der hurtigt blev dannet nye sumpede områder på øen, og sumpvegetation bredte sig kraftigt gennem de følgende årtier.

 

Vestre Remise
Denne plantage, som ved fredningen i 1929 indeholdt to små vandhuller, var adskilt fra den sydlige del af Vestermark ved en vejdæmning. Syd for denne vej fandtes en lavning på omkring 0,2 ha, der endnu i 1941 var græsmark. Senere skete der en forsumpning af denne lavning, og omkring 1960 var der omkring de to damme og i lavningen opstået en blandet vegetation af rørsump, brøndsel-sump og eng, samt krat af Gråpil (se fig. 2 øverst).

I denne mosaik af plantesamfund voksede en mængde arter, bl.a. Tagrør, Strand-Kogleaks, Grenet Pindsvineknop, Almindelig Skjolddrager, Knippe-Star, Bittersød Natskygge, Fliget Brøndsel, Tigger-Ranunkel, Krybhvene og Ager-Mynte.

Gennem de følgende 30 år skete der en drastisk ændring af vegetationen i remisen. Efter en årrække med stigende grundvandstand blev de to oprindelige damme og lavningen efterhånden det meste af året omdannet til én stor dam, kaldt Vesterdam.

De af remisens træer, som stod under vand hele året, døde, og de nøgne træer blev den perfekte yngleplads for skarver, der indvandrede fra Vesterskov. Da skarven blev totalfredet på Vorsø i 1971, steg antallet stærkt, og fuglene bredte sig efterhånden til hele remisen. Alle træerne døde med undtagelse af Gråpoppel, som formåede at sprede sig vha. rodskud. I områder med mange skarver gik bundvegetationen også ud. De områder, som fuglene efterhånden forlod, blev hurtigt invaderet af Hyld, og små områder med græs blev også etableret.

På grund af den kraftige guano-påvirkning ændrede sumpvegetationen karakter og domineredes i 1991 af Strand-Kogleaks og Tagrør i selskab med Bredbladet Dunhammer, der var indvandret omkring 1980 (fig. 2 i midten). Iøvrigt sås især Fliget Brøndsel, Vand-Pileurt, Spyd-Mælde og Rød Gåsefod. Sidstnævnte dækkede i sensommeren store områder, når dammen begyndte at tørre ud. Krattet af Gråpil havde bredt sig kraftigt mod sydøst og dækkede nu en tidligere højstaude-eng.

I 2006 havde Tagrør bredt sig til det meste af lavningen, og nord for den tidligere vej dominerede Strand-Kogleaks i selskab med især Rørgræs og Bredbladet Dunhammer (fig. 2 nederst). Rød Gåsefod var stort set forsvundet, mens Strand-Skræppe var indvandret. Omkring dammen var en del af Hyldene forsvundet, og store områder var dækket af højstaude-samfund, domineret af Lådden Dueurt.

De samme arter som i 2006 dominerer i dag, med undtagelse af Strand-Skræppe, som er forsvundet igen. Udbredelsen af de enkelte arter varierer imidlertid meget over en 5-årig periode.

 

 

Fig. 2. Vegetationstyper i Vestre Remise og lavningen syd for denne i 1960 (øverst), 1991 (i midten), samt 2006. (Efter Halberg & Gregersen 2010)

 

 

Vestre Remise, 11. september 1992, med stubbe af Gråpoppel, som er blevet dræbt af en kombination af stigende grundvand og guano fra ynglende skarver. I forgrunden bevoksninger af Rød Gåsefod (de lave lysegrønne planter), Strand-Kogleaks (de mørkegrønne planter t.v.), samt forrest Tagrør, som har erobret den sydlige del af lavningen syd for vejdæmningen. I baggrunden krat af Hyld og ungskov af Gråpoppel på Vestermark. Enkelte gråænder og krikænder raster i dammen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En fiskehejre hviler nær en blomstrende Hyld i Vestre Remise, 24. juni 1988. Foran busken ses vegetation af Almindelig Rapgræs, Kruset Skræppe, Tagrør, samt Rød Gåsefod, som er overklattet af skarver. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bevoksningerne af Rød Gåsefod i Vestre Remise var et populært fødeemne for rådyr. – 5. juli 1989. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Omkring 2000 havde Tagrør bredt sig til næsten hele lavningen syd for remisen. Den mørkegrønne bevoksning t.h. er Strand-Kogleaks, som vokser hen langs den gamle vejdæmning mellem remisen og Vestermark. I kanten af remisen blomstrende Hyld, bagest t.h. den nordvestlige del af Vestermark. – 19. juni 2000. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

På dette billede fra 15. november 2009 ses i forgrunden vintervisne Tagrør i lavningen, mens Strand-Kogleaks (de rødlige planter) danner et smalt bælte rundt langs den sydlige og vestlige kant af selve Vesterdam. Den nordlige og østlige kant af dammen er især bevokset med Rørgræs i selskab med Strand-Kogleaks, Bredbladet Dunhammer (de grønne planter yderst t.h.), samt Strand-Skræppe (den lille lysegrønne klon t.v.). Rød Gåsefod er stort set forsvundet. Krattene af Hyld nord for dammen er nu gamle, og deres stammer er tæt bevokset med gule laver, sandsynligvis almindelig væggelav (Xanthoria parietina). Bagest ses ungskov på Vestermark. Den rødlige busk yderst t.v. er en Benved. Der raster atter gråænder og krikænder i dammen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kulmade
Sydøst for gården, ved vestbrynet af Østerskov, fandtes frem til 1979 en græsmark, der blev anvendt til kreaturgræsning og høslæt. Her var Tusindfryd i 1970’erne så talrig, at den farvede store dele af marken hvid. I gamle dage, før marken blev drænet, fandtes her en eng, som man kaldte for Kulmade – et navn, der rimeligvis hentyder til engens sorte mosejord. (Made er et gammelt ord for eng).

Efter drænenes ødelæggelse i 1980 steg vandstanden, og marken blev atter til en fugtig eng. Gennem 1980’erne var vegetationen om foråret totalt domineret af Lav Ranunkel, som stadig er meget almindelig her. Den fik op gennem 1990’erne konkurrence fra forskellige græsser, fortrinsvis Krybhvene og Knæbøjet Rævehale, og der fandtes også store bestande af Rørgræs, Vand-Pileurt, Vand-Mynte, Bittersød Natskygge, Eng-Rævehale, Fliget Brøndsel, Gåse-Potentil og Mose-Bunke. De fleste af disse arter findes fortsat, og der er adskillige flotte tuer af Knippe-Star.

Da skarverne i Østerskov i 1990’erne ynglede i stort tal helt ud til skovbrynet ved engen, voksede her gødningstålende arter som Rød Gåsefod, Mangefrøet Gåsefod, Bleg Pileurt og Spyd-Mælde. I 2006 var der ikke nær så mange skarver, og af de nævnte arter kunne kun Rød Gåsefod genfindes. Også den er nu forsvundet.

 

 

Kulmade var frem til 1979 en græsmark. På dette billede fra 22. maj 1978 er Tusindfryd så talrig, at den farver store dele af marken hvid. Der ses også blomstrende Lav Ranunkel og Slåen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Her er Kulmade tegnet 15. juni 1978, kort efter høhøsten. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Efter drænenes ødelæggelse i 1980 steg vandstanden, og Kulmade blev atter til en fugtig eng. Fra 1980’erne og frem til i dag fremtræder den hvert forår fuldstændig gul, farvet af et tæt tæppe af Lav Ranunkel. På dette billede fra 11. juni 1997 ses også bl.a. Eng-Rævehale og Kærtidsel. I baggrunden Østerskov, som er delvis udgået pga. påvirkning fra skarvernes guano. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I 2001 domineredes Kulmade af forskellige græsser. Her ses Krybhvene og Rørgræs, samt Vand-Mynte. Bagest Østerskov. – 12. juli 2001. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

I den vestlige del af Kulmade findes i dag en stor bevoksning af Vand-Pileurt. – 18. juli 2017. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En flot tue af Knippe-Star, Kulmade, 30. april 2022. Bagest ses ungskov på Sydmark, t.v. en stor Gråpil. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Østerdam
Den centrale del af et mindre område med gammel fredmark i sydøsthjørnet af øen forsumpede i løbet af 1930’erne, og der opstod en fugtig lavning, som var vanddækket om vinteren. I 1938 var der i denne lavning udviklet en engvegetation, domineret af Lav Ranunkel, Almindelig Kvik og Gåse-Potentil.

I 1970’erne var området vokset til i høje urter, domineret af Rørgræs, Stor Nælde og Almindelig Mjødurt. I 1980 blev mange af drænene på øen destrueret, hvilket snart medførte en generel vandstandsstigning. I lavningen i sydøsthjørnet opstod i løbet af få måneder en regulær dam, som blev døbt Østerdam. Den stod vanddækket om vinteren og det meste af foråret, men tørrede ud i løbet af sommeren.

I første halvdel af 1980’erne var dammen næsten dækket af et tæppe af Storblomstret Vandranunkel, men i 1991 var den blevet udkonkurreret af Rørgræs sammen med arter som Grenet Pindsvineknop, Bredbladet Dunhammer, Strand-Kogleaks, Blågrøn Kogleaks, Bittersød Natskygge, Fliget Brøndsel og Vand-Pileurt (fig. 3a).

Almindelig Sumpstrå og Kær-Guldkarse var fåtallige, og op mod ungskoven nord for dammen voksede en stor bestand af Rød Gåsefod, som var gavnet af ynglende skarvers gødning. Dammen havde bredt sig mod øst ind i Poppelplantagen, og vandstandsstigningen havde forårsaget, at en mængde Gråpopler var væltet, de fleste af dem ud over stranden.

I 2006 havde dammen omtrent samme udbredelse som i 1991, men der var sket store ændringer i vegetationen (fig. 3b). Rørgræs dominerede stadig i en zone omkring dammen, mens Bredbladet Dunhammer og Strand-Kogleaks var gået stærkt frem i selve dammen. Grenet Pindsvineknop, der havde dækket store arealer i 1991, kunne mærkeligt nok ikke genfindes. Rød Gåsefod, Almindelig Sumpstrå og Kær-Guldkarse var ligeledes forsvundet. Vand-Mynte og Strand-Skræppe var indvandret og dækkede store områder. Vand-Ærenpris var også kommet til, men var fåtallig.

I 2022 var Strand-Kogleaks gået stærkt frem og dækkede størstedelen af dammen sammen med Bittersød Natskygge, som dannede store, sammenfiltrede bevoksninger. Bredbladet Dunhammer var nu indskrænket til en lille bevoksning i den nordlige del, og Rørgræs var ligeledes gået stærkt tilbage. Allerede i 2018 kunne Strand-Skræppe, Blågrøn Kogleaks og Vand-Ærenpris ikke genfindes, og det samme var tilfældet med Vand-Mynte i 2022. Dammen er nu fuldstændig tilvokset, og der står kun blankt vand i vinterperioden.

 

 

Fig. 3. Vegetationstyper i og omkring Østerdam, 1991 (a) og 2006 (b). (Efter Halberg 2006).

 

Signaturforklaring:
o = ungskov af Gråpoppel.
= ungskov domineret af Ask.
= tornet krat af Slåen, Engriflet Hvidtjørn og Hunde-Rose.
– – – = grænse mellem Poppelplantagen og fredmarken.
x = betonpæl med nummer.
Dominerende urter: B = Fliget Brøndsel. Ba = Rørgræs. C = Rød Gåsefod. E = Marehalm. Ep = Almindelig Sumpstrå. Ga = Burre-Snerre. K = Almindelig Kvik. Ma = Vand-Mynte. Pa = Vand-Pileurt. Ph = Tagrør. Rm = Strand-Skræppe. S = Strand-Kogleaks. Sp = Grenet Pindsvineknop. St = Blågrøn Kogleaks. T = Bredbladet Dunhammer. U = Stor Nælde.

 

 

I første halvdel af 1980’erne fandtes i Østerdam store bevoksninger af Storblomstret Vandranunkel. Træerne er Gråpopler. – 24. maj 1984. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Østerdam med store bevoksninger af Bredbladet Dunhammer og Bittersød Natskygge (forrest), 22. maj 2017. I baggrunden ungskov syd for Østerskov med ynglende skarver. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fugtig lavning med Vorterod og Rørgræs i den nordligste del af den gamle fredmark nord for Østerdam, umiddelbart syd for Østerskov, 27. april 2022. I perioder med høj vandstand står lavningen i forbindelse med Østerdam. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fig. 4. Vegetationskort over Vorsø 1960 (efter Jessen 1968).

 

 

Fig. 5. Vegetationskort over Vorsø 1991 (efter Halberg 1996).

 

 

Fig. 6. Vegetationskort over Vorsø 2006 (efter Halberg 2006).

 

 

Signaturforklaring til fig. 4-6.

 

 

Fig. 7. Luftfoto af Vorsø fra sydvest, juli 1981. Forrest rager den nordøstlige spids af Vorsø Kalv frem. Dernæst et system af gamle krumodder ved navn Kalvøerne, der voksede til i strandeng og i løbet af 1950’erne og 60’erne voksede sammen med Vorsø. Til højre ses en nyere krumodde af sand, som startede sin vækst i 1940’erne. De hvide træer i forgrunden er Vestre Remise, som siden 1960’erne har huset en koloni af skarver, hvis gødning har tilkalket træerne. Denne plantage ligger på Vestermark, en af de marker, som blev fredet i 1928. På denne mark fandtes i 1981 stadig mange åbne områder, domineret af græsarter og Gederams (de rødlige partier). Nord for Vesterskov (i midten af billedet) var marken bevokset med ungskov. I baggrunden ses den anden gamle skov, Østerskov. Her indvandrede skarven i 1976, og der ses tilkalkning af nogle partier. I løbet af 1990’erne blev denne skov totalt ødelagt af skarvernes påvirkning, samt af elmesyge, og i dag findes her ungskov, domineret af Ahorn. Nordøst for Østerskov var den gamle fredmark Østermark i 1981 allerede næsten fuldstændig dækket af ungskov af især Ahorn. De åbne partier til højre på billedet, samt mellem de to gamle skove og et mindre område ved nordkysten, er de marker, som blev fredet i 1978. I 1981 var disse partier dækket af et græstæppe, iblandet Gederams og andre urter. Den lille isolerede plantage ved sydkysten til højre er Tepotten – således kaldet på grund af et ganske lille vandhul midt i plantningen. Allerbagest i billedet ses tre sandede småøer, Langøerne, hvoraf den inderste siden omkring 2010 har været vokset sammen med nordøstspidsen af Vorsø. (Foto Flemming Christensen, copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fig. 8. Luftfoto af Vorsø fra sydvest, august 1997. Gederamsen er nu næsten forsvundet fra de gamle fredmarker, men dominerer på den østlige del af de nye fredmarker (yderst t.h.). Krat og ungskov har bredt sig meget. De lyse partier i forgrunden er domineret af Draphavre. Østerskov er nu særdeles præget af skarvernes påvirkning. (Foto copyright © by Eigil Holm)

 

 

Fig. 9. Luftfoto af Vorsø og Kalven fra sydvest, 13. oktober 2012. Øen er nu så godt som skovdækket, og åbne arealer med græs og andre urter ses kun i sydvesthjørnet, på Kalven og Langøerne, på Kulmade (den grønne eng t.h.), samt enkelte steder på Nordmark og Sydmark (t.v. for de høje træer ved nordkysten, samt t.h. i billedet, centralt). (Foto copyright © by Eigil Holm)

 

 

 

Denne side er en revideret og udvidet udgave af et kapitel i bogen Vorsø – et fristed for naturen (Halberg & Gregersen 2010).

 

 

 

Referencer
Dal, T. & P. Fabricius 2013. Vorsø Skov VII. Registrering af vedvegetationen i skovene og udvalgte prøveflader på Vorsø 2012. Rapport til Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet. Tilgængelig på nettet: curis.ku.dk/portal/files/147630305/Vors_2012.pdf
Halberg, K. 1996. Flora og vegetation på naturreservatet Vorsø 1930-1992. Flora og Fauna 101: 79-100.
Halberg, K. 2006. Vegetationsudviklingen på naturreservatet Vorsø 1929-2006. Rapport til Aage V. Jensens Fonde.
Halberg, K. & J. Gregersen (red.) 2010. Vorsø – et fristed for naturen. Eigil Holms Forlag.
Jessen, K. 1968. Flora og vegetation på reservatet Vorsø i Horsens Fjord. Botanisk Tidsskr. 63: 1-201.
Wiinstedt, K. 1938. Vegetationen paa Reservatet Vorsø i Horsens Fjord. Botanisk Tidsskr. 44: 260-306.

 

 

 

(Oprettet februar 2017)

 

(Senest revideret november 2022)