Vorsøs geologi og geomorfologi

 

 

Krumodden i sydvesthjørnet af Vorsø opstod i 1940’erne. Sidst i 1990’erne begyndte den at krumme mod nord. Dette billede er fra 21. januar 2020. (Foto copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Eigil Holm

 

 

 

Vorsø, Vorsø Kalv og de tre Langøer har hver sin geologiske historie. Vorsø er en meget lav bakke fra sidste istid, højeste punkt er kun 4 m. Vorsø Kalv rummer i den sydlige del det højeste punkt på reservatet – en 9 m høj bakke fra sidste istid, mens resten af øen er hævet havbund. Langøerne er bevoksede sandrevler (fig. 1).

Landet omkring Horsens Fjord hører til den del af Jylland, der hæver sig. Siden Stenalderhavet stod højest, har landet her hævet sig 1,5-2 m. Det ses, hvor Stenalderhavets klinter ligger med hævet havbund foran sig. Klintfoden ligger 1,5-2 m over det nuværende havniveau, og jægerstenalderens kystbopladser ligger i omtrent samme højde.

Horsens Fjord er en gravsænkning, og fjordbunden sænker sig langs bestemte, næsten lodrette planer, såkaldte forkastninger. En sådan forkastning går mellem Vorsø og fastlandet (fig. 2). Den bevirker, at Vorsø synker med en hastighed på 30-40 mm i løbet af hundrede år. Sænkningen har forårsaget, at nogle af jægerstenalderens bopladser ligger under vandet ud for Vorsøs vest- og sydkyst. Der findes heller ikke gamle kystklinter på øen.

 

 

Fig. 1. Jordbundskort for naturreservatet Vorsø. Kalvens jordbund er rettet til smeltevandssand efter undersøgelser på øen 2007. (Delvis efter DGU’s karteringskort)

 

 

Fig. 2. Den røde linje angiver forkastningen mellem Vorsø og fastlandet. Dybdekurverne viser, at alle øerne ligger inden for 1-meter kurven. (Efter Vang 2005)

 

 

 

Tidevand og stormflod
Vorsø, Vorsø Kalv og Langøerne ligger i en lavvandet del af Horsens Fjord. Havbunden sænker sig umærkeligt fra fastlandet, og 1-meter dybdekurven nås først syd for alle øerne (fig. 2). Det betyder, at havbunden omkring øerne er tørlagt ved ebbe, når vinden har sænket vandstanden i fjorden og i Kattegat.

Tidevandet er af stor betydning for vandudskiftningen omkring øerne. Forskellen mellem flod og ebbe er ca. 35-50 cm, størst ved springflod, når sol og måne arbejder sammen.

Tidevandsstrømme hindrer Vorsø Kalv og Vorsø i at vokse sammen, og til stadighed findes en rende mellem Vorsø og sandrevlen, som vokser mod øst fra Kalvens nordøstspids. Tidevandet udgraver og vedligeholder også render mellem Langøerne, men en odde, som udgår fra nordøstspidsen af Vorsø, voksede omkring 2010 sammen med den inderste Langø.

Når en nordvestenstorm presser vand ind i Kattegat, bliver der højvande, fordi Storebælt, Lillebælt og Øresund ikke kan lede vandet hurtigt nok ind i Østersøen. Hvis en storm i Østersøen dernæst blæser op og presser vand ud gennem bælterne, bliver der stormflod med vandhøjder på mere end 1 m over dagligt vande.

En sådan stormflod 1. november 2006 forårsagede, at vandstanden ved udløbet af Bygholm Å nær Horsens måltes til 189 cm over dagligt vande – den største højde nogensinde målt på egnen.

Højvandet gør det muligt for bølgerne at vokse sig større end ellers, og de angriber kysten med stor kraft. Samtidig roder de op i havbunden, hvor de bryder og hvirvler sand og grus op. Det føres ind mod kysterne og aflejres på selve kysten eller i revler. Opslemmet materiale føres ind over strandengene og aflejres mellem planterne. Herved vokser strandengene i højde.

 

 

Ålegræs og blæretang
Indtil 1930’erne var fjordbunden omkring Vorsø dækket af ålegræs, også kaldt almindelig bændeltang, en plante, som har jordstængler og rødder godt forankret i bunden. De op til 2 m lange stængler og blade stod dengang så tæt som i en græsmark. Når bølger bryder i ålegræs, kan de ikke erodere havbunden og forårsager derfor ikke megen skade.

I 1930’erne blev ålegræsset næsten udryddet af en sygdom, og det er aldrig vendt tilbage med fuld styrke (Holm 2000, Rasmussen 1973). Da det forsvandt, blev dets plads overtaget af alger, især blæretang. Men alger har ingen rødder og fæster sig i stedet til sten eller muslingeskaller. De kan derfor ikke beskytte havbunden mod bølgeslag. De har blærer fyldt med luft, som bærer dem oppe. Om efteråret, når blæretang-planterne er blevet store, griber bølgerne dem og kaster dem op på stranden. Her rådner de, mens stenene eller skallerne bliver ladt tilbage.

 

 

Fig. 3. Øverste figur viser fjorden omkring Vorsø før ålegræssets forsvinden i 1933. Græsset dækker næsten hele bunden. I 1970 (nederst) er ålegræsset stort set borte. Bunden og tidevandsstrømmene har ændret sig stærkt, og der er dannet talrige revler af sand og sten. Krumodden, en lang odde af sten og sand, er opstået mod sydvest. Pilene viser retningen af havstrømmene ved ebbe og flod. (Rasmussen 1973, her delvis efter Holm 2000)

 

 

 

Erosion og aflejring
Havets angreb på havbunden medfører, at sand og sten hvirvles op. Bølgerne aflejrer materialet som revler parallelt med havbundens dybdekurver (fig. 3). En særligt stor og stabil revle af sten ligger langs Vorsøs sydkyst (fig. 4).

Bølgeslaget mod kysten danner den såkaldte bølgestrøm, der fører sand og sten langs kysten og forlænger denne ud i åbent vand. Det ses ved Vorsøs sydvestkyst, hvor der i tidernes løb to gange er dannet krumodder. De ældste blev kaldt Kalvøerne, men de er forlængst vokset sammen med hinanden og med selve Vorsø (fig. 4).

Lidt længere mod sydøst strækker sig fra Vorsø mod Kalven en ca. 100 m lang og 20 m bred sandodde, som er opstået i 1900-tallet. Sidst i 1980’erne begyndte spidsen af denne odde at krumme mod nord, hvorfor den blev døbt Krumodden. Den er nu ved at nå selve Vorsø (fig. 4), og med tiden vil der blive dannet en strandsø med et smalt udløb.

Materialet på Krumodden stammer dels fra havbunden, dels fra den centrale del af Vorsøs sydkyst, hvor havet eroderer. Skiftet mellem den eroderede del og den del, hvor der sker aflejringer, er meget brat (fig. 5-6). Erosionskysten er fyldt med store sten, mens aflejringskysten består af sand, småsten og skaller af muslinger og snegle. Men efter næste storm har kysten skiftet udseende, fx kan skallerne blive dækket af sand.

 

 

Fig. 4. Vorsøs sydvesthjørne med vestkysten i forgrunden, 9. juni 2006. T.h. ses et bredt krumoddekompleks, kaldet Kalvøerne, som tidligere var adskilt fra Vorsø ved en rende. Kalvøerne er nu vokset sammen med hinanden og med Vorsø, og den eneste rest af renden er nogle mindre strandsøer. Krumodden, som vokser vestpå fra sydkysten, er under stadig udvikling. Spidsen af den drejer mod nord, og med tiden vil en strandsø blive dannet. Syd for øen ses den nævnte stenrevle, som omkring 2005 begyndte at brede sig mod øst og i 2013 voksede sammen med sydøsthjørnet af Vorsø. (Foto copyright © by Eigil Holm)

 

 

Fig. 5. Den centrale del af sydkysten, 2. august 2007. Dette område blev indtil omkring 2010 eroderet, og på billedet ses mange store og mellemstore sten. (Foto copyright © by Eigil Holm)

 

 

Fig. 6. Den vestlige del af sydkysten, 2. august 2007. Her aflejres materiale. Fig. 5 og 6 er taget fra samme punkt ved Tepotten mod hhv. øst og vest. (Foto copyright © by Eigil Holm)

 

 

 

Nordengen
På nordkysten af Vorsø er der lavvandet, og bølgerne kan ikke opnå stor styrke. Langs kysten vokser salttålende planter, fx strand-annelgræs, som danner tætte måtter, samt almindelig kvik, rød svingel, strandasters og kveller. Siden 1973 er engelsk vadegræs kommet til. Disse planter fanger sand og ler fra fjordvandet under højvande og stormflod. Herved dannes i første omgang spredt plantedække, der siden afløses af strandeng. Denne landdannelse ses mest i nordøsthjørnet, mens resten af Nordengen stort set ikke er vokset i reservatets næsten 100-årige historie.

 

 

Langøerne
Disse småøer, som består af to lidt større, en mindre og nogle meget små holme, dækker tilsammen omkring 1 ha. De er meget gamle og ses allerede på det ældste kort over øen fra 1784 (vist på siden Stenalderværksted, landbrug og naturreservat).

Oprindelig var de sandrevler, som var så høje, at de lå tørt om sommeren, længe nok til, at salttålende panter kunne nå at vokse op og sende deres rødder og jordstængler gennem sandet. Herved blev revlerne stabile og kunne ikke skylles væk under stormflod. Tværtimod højner stormfloderne bunden mellem planterne og stabiliserer øerne yderligere. I dag er øernes største højde ca. 1 m.

En sandodde er siden 1980’erne vokset ud fra nordøstspidsen af Vorsø og voksede omkring 2010 sammen med den inderste af Langøerne (fig. 7).

 

 

Fig. 7. Sandodden i nordøsthjørnet, 13. september 2007. På dette tidspunkt er den næsten vokset sammen med den inderste af Langøerne. På odden ses vegetation af strand-mælde, mens kanten af øen domineres af engelsk vadegræs. Oppe på øen ses især rød svingel. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Vorsø Kalv
Vorsø Kalv, som dækker et areal på omkring 2,2 ha, består af en 9,1 m høj bakke mod syd og en afsmalnende, lav del mod nord (fig. 8). Bakken indeholder moræneler nederst og lagdelt smeltevandssand og grus ovenover. Det ses i en lille klint mod syd, hvor havet stadig kan erodere (fig. 9). I 2007 viste en udgravning på toppen af bakken, at den består af smeltevandsgrus.

Gennem tiderne har havet ført materiale fra klinten både øst og vest om bakken, afhængigt af vindretningen. Det er aflejret som to revler, der er mødtes nord for bakken. Imellem disse revler har der været en strandsø, som senere er groet til. Revlerne blev bevokset, og ved højvande og stormflod har planterne fanget sand og ler, hvorved det lave land blev højere. I årenes løb er nordøstspidsen blevet længere, og den vokser stadig mod øst (fig. 8).

Det ekstreme højvande d. 1. november 2006 oversvømmede det meste af den lave del af Kalven. Højvandsgrænsen var endnu synlig i august 2007, markeret af et bånd af strand-kamille, strand-mælde og andre salttålende planter. Siden omkring 1980 er en lille lund af vortebirk vokset op midt på lavlandet, hvor et enkelt modertræ satte frø og dannede en ‘skov’ af afkom. Højvandet i 2006 dræbte mange af træerne (fig. 10).

 

 

Fig. 8. Luftfoto af Vorsø Kalv, 9. juni 2006. På den lave klint t.h. blomstrer hvidtjørn. T.v. herfor ligger en 9 m høj bakke med krat af især slåen. Midt på øen ses en lille lund af vortebirk. (Foto copyright © by Eigil Holm)

 

 

Fig. 9. Profil i klinten på Vorsø Kalv, 2. august 2007. Spadens blad er stukket ind ved morænelerets grænse mod det overliggende smeltevandssand. (Foto copyright © by Eigil Holm)

 

 

Fig. 10. Vorsø Kalv i profil, 2. august 2007. Bakken er bevokset med græs, hvidtjørn, slåen m.m. Birkelunden på den hævede havbund blev delvis dræbt under stormfloden 1. november 2006. Over øen ses flokke af grågæs. (Foto copyright © by Eigil Holm)

 

 

 

Vorsøs fremtid – geologisk set
På en konference om havstigning afholdt i Horsens 19. september 2005 blev der fremstillet kort over kysterne i Horsens Fjord ud fra den antagelse, at havet kunne stige 50 cm fra år 2000 til 2100. Hertil skal lægges 150 cm under stormflod. De 50 cm er anbefalet som en rimelig arbejdshypotese af Teknologirådet, mens de 150 cm er en såkaldt 50-års begivenhed, hvormed menes, at der er risiko for et sådant højvande én gang inden for de næste 50 år. Tallet er fremkommet ved sammenligning med vandstandsmålinger for Århus og Fredericia. Det ekstreme højvande 1. november 2006 var over dette mål.

Fig. 11 viser, at store dele af Vorsø vil blive oversvømmet under sådanne kommende 50-års stormfloder. Mange træer vil dø i de oversvømmede områder. Vorsø Kalvs flade del og Langøerne vil også blive oversvømmet, men vil næppe forsvinde, da disse områder er stabiliseret af plantevækst.

Siden 2010 er ålegræsset kommet stærkt igen, og erosionen i havbunden er delvis standset. Det ses bl.a. af, at revlerne i nordøsthjørnet og langs sydkysten er vokset sammen med hhv. den inderste Langø og sydøsthjørnet af Vorsø.

 

 

Fig. 11. Den røde kurve viser, hvor meget af Vorsø og Brigsted Enge, der vil blive oversvømmet, hvis havet stiger 50 cm, og der oven i dette kommer en 150 cm høj stormflod (Holm 2005).

 

 

 

Denne side er en lettere omarbejdet udgave af et kapitel i bogen Vorsø – et fristed for naturen (Halberg & Gregersen 2010). Denne bog er i dag udsolgt.

 

 

 

Referencer
Holm, E. 2000. Horsensegnen. Atlas – Natur – Miljø – Historie – Erhverv. Eigil Holms Forlag
Holm, E. 2005. Kortlægning af havstigningen og fremtidig planlægning. Foreningen Horsens-Ren Fjord, nyhedsbrev nr. 13:347-351
Rasmussen, E. 1973. Systematics and Ecology of the Isefjord Marine Fauna (Denmark). With a Survey of the Eelgrass (Zostera) Vegetation and its Communities. Ophelia 11:1-507
Vang, T. 2005. Havforskerens synspunkter. Foreningen Horsens-Ren Fjord, nyhedsbrev nr. 13:358-367

 

 

 

(Oprettet april 2021)