Vegetation på Vorsø Kalv

 

 

Vorsø Kalv, set fra Vestermark på Vorsø, 1. juli 1993. Forrest på Kalven et fladt parti med græsarter, Hvidtjørne, et krat af Rynket Rose (t.v.), samt en ret stor bevoksning af Vortebirk (midt i billedet). På den 9,1 m høje bakke ses krat af Slåen, Hyld og Hvidtjørn. De lyse partier er domineret af Draphavre. I mellemgrunden Kalvøerne, et sammenvokset system af gamle krumodder. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Kaj Halberg

 

 

Vorsø Kalv er en lille ø med et areal på omkring 2,2 ha, beliggende umiddelbart sydvest for selve Vorsø. Kalven, som den kaldes i det følgende, består dels af en 9,1 m høj bakke med buskvegetation i den sydlige del, dels et fladt, græsbevokset område, som strækker sig ud i en lang, sandet odde mod øst-nordøst. Bakken består af moræneler nederst og lagdelt smeltevandssand og grus ovenover, mens det flade område er aflejret materiale. Kalvens omrids har ikke ændret sig meget siden 1930.

Øen blev tidligere anvendt til fåregræsning, og på toppen af bakken dyrkedes i begyndelsen af 1900-tallet kartofler. I 1920’erne og indtil begyndelsen af 1940’erne fandtes på både odden og bakken en stor koloni af Stormmåger og Hættemåger, som i høj grad prægede vegetationen. Forekomsten er nærmere omtalt på siden Ynglefuglene på Vorsø. Mågerne forsvandt i 1940’erne i takt med indvandring af Ræv til reservatet.

For at gøre teksten mere læsevenlig er planternes latinske navne udeladt. De fremgår af siden Karplanter på Vorsø. De danske navne er skrevet med stort begyndelsesbogstav. Planteangivelser fra 1933 skyldes Wiinstedt (1938), fra 1940-62 Jessen (1968).

 

Kystvegetation
På odden fandtes i 1933 følgende bæltedannelser: I vandkanten spredt bevoksning af Strand-Annelgræs, Harril og Strandgåsefod, iblandet Strandasters, Sandkryb, Kveller og Vingefrøet Hindeknæ. Næste bælte indeholdt Strand-Mælde samt Rød Svingel og Skov-Hanekro.

Den højeste del af odden var næsten dækket af mågereder, og kun Almindelig Kvik syntes at kunne tåle den stærke gødning fra fuglene. Spredt fandtes lidt Blæresmelde, Engelskgræs, Hvid Snerre, Lugtløs Kamille og Kruset Skræppe.

I 1962 fandtes en næsten identisk vegetation, dog var Rød Svingel gået stærkt frem på den højere del af odden, efter at mågerne var forsvundet, og en bevoksning af Strand-Malurt var i 1944 indvandret til nordsiden.

Odden var i 1991 en smule kortere end i 1962. Det skyldes givetvis, at en mængde Skarver gennem 1980’erne benyttede spidsen af den som rasteplads, og det meste af vegetationen blev svedet bort af deres ekskrementer. Det er sikkert også af denne grund, at den tidligere store bevoksning af Kveller stort set var forsvundet.

I dag raster der langt færre Skarver på spidsen, og Strandgåsefod er under stærk spredning. På den bredere del af odden er plantelivet stort set uændret. Fig. 1 viser et tværsnit af oddens vegetation i 2006.

Langs kysten rundt om øen vokser de fleste steder yderst Strand-Annelgræs, Harril og/eller Strandgåsefod, fulgt af et bælte domineret af Kvik, Strand-Mælde og Skov-Hanekro. Tre steder langs østkysten findes Marehalm, som indvandrede i 1951, og siden har den næsten ikke bredt sig.

Ved nordkysten indvandrede Tagrør i 1943 og Strand-Kogleaks i 1951. Disse bevoksninger bredte sig i de følgende år en smule, men er i dag stort set forsvundet, hvilket især skyldes konkurrence fra Engelsk Vadegræs, som indvandrede til Kalven i 1973 (Adsersen 1974). I 1991 var der stadig kun en enkelt tue, men siden er det gået stærkt. I 2006 fandtes bevoksninger spredt rundt langs øens øst- og sydkyst (fig. 2 nederst), og i 2022 havde den bredt sig endnu mere, på bekostning af bl.a. de to nævnte arter. Indvandringen af Vadegræs til reservatet er nærmere beskrevet på siden Vegetation på Langøerne.

Rynket Rose er en anden invasiv art, som blev fundet første gang på Kalven i 1962. Siden har den bredt sig stærkt langs kysten og danner flere steder tætte krat (fig. 2).

 

 

Fig. 1. Tværsnit af oddens vegetation i 2006, markeret I på fig. 2 (efter Halberg 2006). Dominerende arter er understreget.

 

 

Signaturforklaring: A = Almindelig Kvik. Ag = Kryb-Hvene. Al = Strand-Mælde. Ar = Strand-Malurt. Bl = Blæresmelde. Ca = Agertidsel. Cf = Almindelig Hønsetarm. Cv = Horsetidsel. E = Marehalm. F = Rød Svingel. FV = Finbladet Vejsennep. Ga = Burre-Snerre. GV = Gærde-Valmue. Hl = Fløjlsgræs. Ka = Strand-Kamille. KS = Kruset Skræppe. MV = Muse-Vikke. Pa = Vej-Pileurt. Ph = Tagrør. Ra = Rødknæ. SH = Skov-Hanekro. SP = Snerle-Pileurt. Vt = Alm. Stedmoderblomst.

 

 

 

Landvegetation på det flade område
I modsætning til kystvegetationen har landvegetationen på Kalven undergået store forandringer siden fredningen. Det flade område mellem odden og bakken domineredes i 1962 af Almindelig Kvik, men siden gik Draphavre stærkt frem og var allerede i 1991 totalt dominerende, iblandet bl.a. Almindelig Hvene, Rød Svingel, Fløjlsgræs, Almindelig Stedmoderblomst og Skov-Brandbæger. Af vedplanter fandtes Hvidtjørn og Hyld. Dette billede var stort set uændret i 2006. Krybende Hestegræs indvandrede efter 1962 og bredte sig siden en smule. Den dækkede i 2006 ca. 100 m2.

Omkring 1980 indvandrede Vortebirk til det flade område, hvor et enkelt modertræ satte frø og i løbet af 1990’erne dannede et åbent krat, der dækkede omkring 300 m2. Dette krat blev noget reduceret på grund af en kraftig stormflod i november 2006, som overskyllede det flade område med saltvand. Siden har arten dog bredt sig meget, og i dag findes der to adskilte smålunde. I 2022 fandtes en klon af Engelsød nær den ene lund.

 

 

Det lave parti af Kalven med Gederams og en Hyld, 2. august 1980. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Vegetation på den lave del, 12. juli 2001, med bl.a. Rød Svingel (de rødbrune partier), Draphavre (de lyse partier), Fløjlsgræs, Krybende Hestegræs, samt Vortebirk. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Et ekstremt højvande d. 1. november 2006 oversvømmede det meste af den lave del af øen og dræbte mange af Vortebirkene. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Det ene af de to birkekrat, 26. april 2022. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Krybende Hestegræs indvandrede efter 1962 og dækkede i 2006 ca. 100 m2. Den synes siden at være gået tilbage. De rødlige partier på øverste billede er Rød Svingel. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Kalven er det eneste sted på reservatet, hvor Almindelig Stedmoderblomst er almindelig, her fotograferet 24. maj 1978. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Landvegetation på bakken
På den sydvendte skrænt fandtes i 1933 et tæt krat af Almindelig Hvidtjørn, Engriflet Hvidtjørn, Slåen, Hunderose og Blågrøn Rose. (Det har siden vist sig, at en del af tjørnene drejer sig om Koraltjørn). Dette krat har i årenes løb bredt sig til toppen af bakken, hvor Slåen i dag dominerer sammen med en tæt, sammenfiltret bevoksning af en Brombær-art, og Mirabel er også kommet til.

I tilknytning til krattet fandtes i 1933 adskillige overdrevsplanter, bl.a. Stor Knopurt, Bitter Bakkestjerne, Knoldet Mjødurt, Håret Høgeurt, Mark-Krageklo, Pigget Star, Almindelig Pimpinelle, Knold-Ranunkel, Bidende Stenurt og Filtet Kongelys. Adskillige af disse var forsvundet allerede i 1962, og i dag er Filtet Kongelys den eneste tilbageværende af disse arter.

På ryggen af bakken nord for krattet ynglede i 1933 mange Stormmåger og Hættemåger (se foto). Mellem rederne dominerede Almindelig Hundegræs og Fløjlsgræs, iblandet fx Almindelig Hvene, Almindelig Røllike, Blåhat og Almindelig Syre. I 1962 var dette område efter mågernes forsvinden næsten helt overtaget af Almindelig Kvik og Stor Nælde med lidt pletter af Hundegræs, Draphavre, Hvid Snerre, Almindelig Hønsetarm og Almindelig Syre.

Jessen (1968) mente, at et Draphavre-samfund var under retablering efter at være fordrevet af mågerne, og det viste sig at holde stik. I mange år var størsteparten af højderyggen totalt domineret af Draphavre, med enkelte pletter af Hvid Snerre, Almindelig Hvene, Almindelig Kvik, Rød Svingel og Stor Nælde. I de senere år er store dele af Draphave-bevoksningen dog blevet fordrevet af Slåen, Brombær og Almindelig Mangeløv.

Jessen profeterede også, at et Gederams-Hindbær-samfund var under indvandring, og det var da også tilfældet gennem en årrække. Gederams var almindelig i 1980’erne og 90’erne, især ved foden af bakken, men er siden stort set forsvundet. Hindbær har altid været fåtallig på den tørre bakke, og i dag findes kun småpletter hist og her. Almindelig, Smalbladet og Bredbladet Mangeløv er indvandret, og især Almindelig er i stærk fremgang.

Siden 1940’erne har Ræve og Grævlinger haft tilholdssted på Kalven. Jordbunden bærer i høj grad præg af dyrenes aktivitet, og dele af bakken og skrænten er undermineret af deres grave. Dette betyder, at mange enårige planter og andre lyskrævende arter fortsat kan trives på Kalven.

I 1991 fandtes, specielt i området mærket RG (fig. 2 i midten), arter som Almindelig Fuglegræs, Mark-Forglemmigej, Horse-Tidsel, Filtet Kongelys, Ager-Snerle, Læge-Ærenpris, Almindelig Svinemælk, Ru Svinemælk, Korsknap, Almindelig Katost, Blød Storkenæb, Randhåret Vinterkarse, Pigget Star og Enårig Rapgræs.

I 2006 var dette område fuldstændig vokset til i Burre-Snerre og Agertidsel, og selv om bakken stadig bar stærkt præg af dyrenes aktivitet, fandtes der langt færre af de ovennævnte arter, uvist af hvilken grund.

I 2022 var situationen vendt tilbage til forholdene i 1991, idet Grævlinger nu fuldstændigt havde undermineret toppen af bakken med talrige grave. Her findes nu atter en mængde lyskrævende arter, bl.a. Mark-Forglemmigej, Bakke-Forglemmigej, Horse-Tidsel, Filtbladet Kongelys, Blød Storkenæb, Hyrdetaske, Ager-Stedmoderblomst, Gåsemad, Fliget Tvetand, Tandfri Vårsalat og Enårig Rapgræs.

Nu afdøde botaniker Bernt Løjtnant nævnte engang en fascinerende teori for mig, idet han sagde, at det var nærliggende at antage, at sådanne gravkomplekser – i lighed med stærkt gødede og oprodede fuglekolonier på kysten – fra gammel tid har været voksested for lyskrævende plantearter. Da menneskene begyndte at opdyrke jorden, kunne disse arter spredes fra de oprindelige voksesteder til markerne. Den almindelige antagelse er ellers, at disse planter blev indslæbt af mennesker, da dyrkningen begyndte, og fra markerne spredtes til strande, rævegrave og fuglekolonier. Men måske forholder det sig altså lige omvendt.

Under de gamle tjørne på den sydvendte skrænt er der i dag meget åbent, og lyskrævende arter vokser side om side med skovplanter. I 2006 fandtes her bl.a. Dansk Arum, Vild Kørvel, Ager-Snerle, Almindelig Svinemælk, Stor Konval, Feber-Nellikerod, Skov-Hundegræs og Skovarve, og i 2022 bemærkedes desuden Almindelig Vinterkarse, Mælkebøtte, Korsknap, Tofrøet Vikke, Ru Svinemælk, Almindelig Fuglegræs og Tornet Salat.

 

 

Fig. 2. Vegetationstyper på Vorsø Kalv i 1962 (øverst), 1991 (i midten) og 2006 (nederst) (efter Jessen 1968, Halberg 1992, Halberg 2006).

 

 

Signaturforklaring: – – – = 5-fods-kurve (ca. 1,6 m). – – = 10-fods-kurve (ca. 3,1 m). 29 = 29 fod (ca. 9,1 m). L = landstranden. RG = rævegravsområde med mange urter (kort b).

Vedplanter: B = bevoksning af Vortebirk. K = krat af Hvidtjørne-arter, Slåen, Hunderose og Blågrøn Rose. Rc (kort a og b), ∆ (kort c) = Hunde-Rose. Rr (kort a og b), ▲ (kort c) = Rynket Rose. x = Hyld.

Urter: A = Almindelig Kvik. Ag = Kryb-Hvene. Ar = Strand-Malurt. As = Strandasters. At = Almindelig Hvene. Av = Draphavre. C = Gederams. Ca = Agertidsel. Cv = Horsetidsel. D = Almindelig Hundegræs. E = Marehalm. F = Rød Svingel. FA = Rød Svingel – Kvik-eng. Fa = Strand-Svingel. Ga = Burre-Snerre. Gm = Hvid Snerre. GP = Gåse-Potentil. H = Krybende Hestegræs. Hl = Fløjlsgræs. J = Harril. KB = Knoldet Brunrod. P = Strand-Vejbred. Ph = Tagrør. Pm = Strand-Annelgræs. R = Hindbær. S = Strand-Kogleaks. Sa = Ager-Svinemælk. Se = Kveller. Sg = Strandgåsefod. SH = Skov-Hanekro. Sp = Kær-Svinemælk. Ss = Skov-Brandbæger. U = Stor Nælde. V = Vadegræs. Vt = Alm. Stedmoderblomst.

 

 

Blandet koloni af Hættemåger og Stormmåger på bakken og ved foden af den, maj 1929. Bakken er helt uden vegetation af vedplanter, som på dette tidspunkt var begrænset til foden af den sydvendte skrænt. (Foto Teodor Bang, venligst stillet til rådighed af Agnar Bang Moltke)

 

 

Stor bevoksning af Vild Kørvel på bakken, 24. maj 1978. Arten er ikke bemærket her i de senere år, men vokser ved foden af den sydvendte skrænt. På det flade areal neden for bakken ses Hvidtjørn og Hyld. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Blød Storkenæb på toppen af bakken, 24. maj 1978. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Brombær og Hindbær på den nordvendte skråning af bakken, 26. april 2022. I baggrunden slåenkrat. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Toppen af bakken med Draphavre og frøstande af Filtet Kongelys, 26. april 2022. De friskgrønne partier har fornylig været oprodet af Grævling. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bakke-forglemmigej, voksende i en grævlingegrav på toppen af bakken, 26. april 2022. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gåsemad, voksende i en grævlingegrav på toppen af bakken, 26. april 2022. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gammel Koraltjørn på den sydvendte skrænt, 26. april 2022. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Denne side er en revideret udgave af et afsnit i bogen Vorsø – et fristed for naturen (red. Halberg & Gregersen).

 

 

 

Referencer
Adsersen, H. 1974. Spartina (Vadegræs) i Horsens Fjord. Flora og Fauna, 80:37-42.
Halberg, K. 1992. Vorsø. Flora og vegetation 1929-91. Rapport til Skov- og Naturstyrelsen.
Halberg, K. 2006. Vegetationsudviklingen på naturreservatet Vorsø 1929-2006. Rapport til Aage V. Jensens Fonde.
Halberg, K. & J. Gregersen (red.) 2010. Vorsø – et fristed for naturen. Eigil Holms Forlag.
Jessen, K. 1968. Flora og vegetation på reservatet Vorsø i Horsens Fjord. Botanisk Tidsskr. 63:1-201.
Wiinstedt, K. 1938. Vegetationen paa Reservatet Vorsø i Horsens Fjord. Botanisk Tidsskr. 44:260-306.

 

 

 

(Oprettet maj 2022)