Mosser på Vorsø

 

 

Sten på gårdspladsen med rig forekomst af pude-gråmos (Grimmia pulvinata), 15. oktober 2008. (Fotos copyright © by Thorild Vrang Bennett)

 

 

Af Erik Aude & Thorild Vrang Bennett

 

 

På Vorsø er fundet i alt 76 arter af mosser. Jessen (1968) registrerede 57 arter i perioden 1937-66, mens vi på to dage i 2008 fandt 47 arter. 28 af Jessens arter blev genfundet, mens 29 arter ikke kunne genfindes. Der fandtes 19 nye arter i forhold til tidligere.

 

Ændringer i mossammensætningen
Udskiftningen blandt mosserne inden for de sidste 40-70 år har således været stor, hvilket overvejende skyldes den frie vegetationssuccession, som er fremherskende på næsten hele øen. I de fleste naturtyper på reservatet har mosserne i dag et relativt begrænset vækstpotentiale i forhold til konkurrerende højere planter. Der findes dog steder, hvor mosserne har ret gunstige vilkår, fx Vesterskov, samt gården og laboratoriet med slåede arealer, fliser og tagbeklædning.

Vi fandt flest arter på døde og levende træstammer, samt på kampesten, henholdsvis 13, 11 og 11 arter. Almindelig kortkapsel (Brachythecium rutabulum) viste sig at have den bredeste økologiske amplitude, da vi fandt den i 8 forskellige naturtyper og ofte som meget dominerende (se skemaet). Jessen benævnte arten som ’ret almindelig’ på de gamle fredmarker og som ’hist og her’ i skove og remiser. Vi vil betegne den som meget almindelig på hele øen. Om der er tale om en signifikant fremgang for arten, kan ikke afgøres med denne type undersøgelse, men vil kræve en systematisk overvågning i en række permanente prøvefelter.

Almindelig kortkapsel findes imidlertid overalt i det danske landskab, og Ejrnæs & Poulsen (2001) har påvist, at netop denne art er gået signifikant frem på danske overdrev siden 1950. Noget kunne tyde på, at den generelt er i markant fremgang i Danmark. Om det skyldes øget kvælstofnedfald eller klimatiske ændringer, eller at arten pga. sit relativt høje, helårlige vækstpotentiale er den sidste mosart, som giver op i det ikke afgræssede, tilgroede landskab, eller en kombination af disse faktorer, er umuligt at sige uden videnskabelige undersøgelser.

Sammenlignelige studier af mosser på døde bøgetræstammer i forskellige europæiske lande tyder på en sammenhæng mellem eutrofiering og almindelig kortkapsels fremgang. Det viste sig, at arten var hyppigere i lande med stor intensiv landbrugsproduktion, bl.a. Holland, Belgien og Danmark, end i lande med mindre landbrugsproduktion, bl.a. Ungarn og Slovenien (Odor et al. 2006).

En anden art, som har fået det bedre, er hårspidset furehætte (Orthotrichum diaphanum), som vi fandt i 5 forskellige naturtyper (se skemaet). Vi vurderer, at den er almindelig på øen, hvorimod Jessen omtalte den som sjælden. Artens fremgang er bemærkelsesværdig, men kan skyldes, at den har reageret positivt på det øgede antal træer på øen samt måske øget kvælstofnedfald og globale klimaændringer. Arten er ikke afhængig af et gunstigt skovklima som andre skovmosser og kan desuden vokse på både sten og eternit.

 

 

Forskelligbladet vortetand (Kindbergia praelonga), Vorsø, 15. oktober 2008. (Foto copyright © by Thorild Vrang Bennett)

 

 

Spids spydmos (Calliergonella cuspidata), Vorsø, 15. oktober 2008. (Foto copyright © by Thorild Vrang Bennett)

 

 

Ændringer i skovene
Skovene på øen har forandret sig meget de sidste 50 år. Skovarealet er forøget betydeligt, og skovene har som følge af dræningsstop fået en mere naturlig vandstand. Desuden er der kommet mange flere rodvæltede og døde træer. Alt dette giver et bedre skovklima, som er meget gunstigt for mosserne. Andre forandringer i skovene har imidlertid været ugunstige for mosserne, især i Østerskov, hvor skarvernes store gødningsmængder førhen forårsagede afsvidning af træernes bark, samt en ultra-eutrofiering af jordbunden. Det har betydet, at de fleste store gamle træer er væltet og erstattet af hyld, som ikke giver det samme gunstige skovklima.

Derudover er en stor del af det nye skovareal omkring Østerskov koloniseret af ahorn, en skovtype, hvor både skovbunden og træstammerne er meget artsfattige og næsten totalt uden vegetation. Administrativt har man vedtaget, at denne mellemeuropæiske art nu er hjemmehørende i Danmark, men dette ændrer ikke det mindste ved det faktum, at den de fleste steder – og ikke mindst på Vorsø – opfører sig meget invasivt. Også i selve Østerskov er ahorn nu den mest dominerende træart, hvilket betyder, at skoven har fået et ugunstigt skovklima med en meget mørk og ensformig skovbund.

De mange rodvæltede træer har dog givet plads til en af de nye mosarter på reservatet, almindelig fløjlsmos (Dicranella heteromalla), som vi fandt ved basis af et af de nyligt væltede træer. Denne art er almindelig i skove i det østlige Danmark.

I den nationale skovovervågning har man udpeget 8 mosarter, som sammen med en række udpegede laver og svampe afslører, om skoven har et gunstigt skovklima, dvs. lang kontinuitet og høj naturkvalitet (Rune et al. 2007). Af disse 8 arter fandt Jessen 6: Krybende silkemos (Homalothecium sericeum), slank stammemos (Isothecium myosuroides), stor stammemos (I. alopecuroides), almindelig fladmos (Neckera complanata), almindelig skælryg (Porella platyphylla), samt grøn køllemos (Zygodon viridissimus). Flere af disse arter var imidlertid tilknyttet Østerskov, og for to arters vedkommende et enkelt træ i skoven. I 2008 fandt vi ingen indikatorarter i Østerskov, men til gengæld 4, krybende silkemos, slank stammemos, almindelig fladmos og tand-køllemos (Zygodon conoideus) i Vesterskov, samt på en gammel eg i Skovhegnet, dog kun på meget få stammer.

 

 

Stribet næbmos (Eurhynchium striatum) med talrige sporehuse, Vesterskov, 15. oktober 2008. (Foto copyright © by Thorild Vrang Bennett)

 

 

Bølget katrinemos (Atrichum undulatum) er almindelig på rodkagen af væltede træer, her i Vesterskov, 15. oktober 2008. (Foto copyright © by Thorild Vrang Bennett)

 

 

Ændringer på marker og græshede
En række sårbare topfrugtede mosser på typisk 0,5 til 2 cm’s højde er uddøde på øen. Disse små mosser er afhængige af forstyrrelse og blev tidligere fundet på lysåbne naturtyper som marker, græshede og grusgrav, som nu er forsvundet fra Vorsø. I alt fandt Jessen 18 arter på mark og græshede, men disse blev ikke genfundet i 2008. I de lysåbne arealer, som endnu ikke er sprunget i skov, findes der i dag over store områder stort set ingen mosser, fx langs kysten, hvor tætte græstæpper er dominerende. Pletvis på de tidligere marker er der dog tætte mostæpper, fx under hindbær.

 

 

Hulbladet fedtmos (Pseudoscleropodium purum) på den nordlige del af Centralmark, 15. oktober 2008. (Foto copyright © by Erik Aude)

 

 

Plæne-kransemos (Rhytidiadelphus squarrosus) på den nordlige del af Centralmark, 15. oktober 2008. (Foto copyright © by Thorild Vrang Bennett)

 

 

Ændringer på stråtage
Tidligere havde alle bygninger på øen stråtage, og her fandt Jessen 5 mosarter. I dag har kun laboratoriet stråtag, men selv om dette er af nyere dato, fandt vi her 6 arter. Kun én af disse, almindelig kløvtand (Dicranum scoparium), blev også fundet af Jessen. På stråtaget fandt vi som det eneste sted på øen også den invasive mos stjerne-bredribbe (Campylopus introflexus). Denne art indvandrede til Danmark i 1960’erne og kan i fx klitter konkurrere med hjemmehørende mosser og laver. På Vorsø opfører den sig ikke invasivt.

 

Nedenstående skema viser mossernes habitatvalg og hyppighed på Vorsø. Øverst arter fundet i 2008, derunder arter, som blev konstateret af Jessen, men som ikke blev genfundet i 2008. Enkelte fund af Bryum og Ulota var ikke mulige at artsbestemme, fordi de på besøgstidspunktet fremstod uden sporehuse. De latinske og danske navne er opdateret, så de følger navngivningen i Allearter-databasen (dataudtræk udført 14. marts 2020).

 

A = Hyppighed på Vorsø, vurderet subjektivt med anvendelse af følgende klasser: 5) meget almindelig, 4) almindelig, 3) hist og her, 2) sjælden, 1) meget sjælden.
B = Døde træer i skov
C = Levende træer i skov
D = Skovbund
E = Rodkager i skov
F = Mergelgrav i skov
G = Kampesten ved gården
H = Gamle marker
K = Plæne ved gården
L = Grusvej og sti
M = Vandhul med døde træer
N = Fliser ved gården
P = Stråtag på laboratoriet
R = Eternittag på laden
S = Antal naturtyper 2008
T = Antal naturtyper 1937-66
 
 
 
 

 

 

Referencer
Allearter-databasen.dk
Ejrnæs, R. & R. Poulsen 2001. Trends in the Bryophyte and Lichen Flora of Danish Semi-Natural Grasslands over the Last 50 Years. Lindbergia 26(3):115-120
Jessen, K. 1968. Flora og vegetation på reservatet Vorsø i Horsens Fjord. Botanisk Tidsskr., 63:1-201
Odor, P., J. Heilmann-Clausen, M. Christensen, E. Aude, K.W. van Dort, A. Piltaver, I. Siller, M.T. Veerkamp, R. Walleyn, T. Standovar, A.F.M. van Hees, J. Kosec, N. Matocec, H. Kraigher & T. Grebenc 2006. Diversity of dead wood inhabiting fungal and bryophyte assemblage in semi-natural beech forests in Europe. Biological Conservation, 131:58-71
Rune, F., E. Aude & J. Heilmann-Clausen 2007. 25 danske indikator-arter (svampe, mosser og laver) til overvågning af skovhabitat-typer (NOVANA). dmu.dk/1_Om_DMU/2_Tvaerfunk/3_fdc_bio/ta/Appendix7_25_indikatorarter.pdf

 

 

 

(Oprettet marts 2020)