Svampe og svampedyr på Vorsø

 

 

Et væld af vintersvampe på en død elm i Østerskov, t.h. gul fløjlsfod (Flammulina velutipes), i midten almindelig østershat (Pleurotus ostreatus), nederst t.v. sveden sodporesvamp (Bjerkandera adusta), øverst en henfalden skællet stilkporesvamp (Cerioporus squamosus). – 6. december 1987. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

En dynamisk svampeø – svampe og svampedyr på Vorsø
 

 

Af Thomas Læssøe

 

 

“Hele nordøsthjørnet i og omkring lergraven var i går og i dag oversået med svampe. Mest iøjnefaldende var kegle-vokshattene, men rødbladene gjorde ved deres antal også god reklame. Ind imellem disse var der også små rariteter. Skør køllesvamp [i dag kaldt bugtet køllesvamp] bør forøvrigt også nævnes blandt de fremtrædende. En enkelt lavning husede 20-30 knipper.” – Thomas Læssøe, dagbogsnotat 25. juli 1980.

 

 

Svampelivet på Vorsø (med undtagelse af de lavdannende svampe, som er omtalt på siden Laver på Vorsø), blev udførligt beskrevet i artiklen Vorsø – mykologisk set (Læssøe 1989), som primært var baseret på mine relativt omfattende studier på øen først i 1980’erne. De tidligere ret få publicerede fund (Jessen 1968) blev også inddraget, og Henry Dissing stillede sine noter og kollektioner fra besøg i 1960 og 1961 til rådighed.

Siden 1980’erne har der ikke været systematiske studier af svampene på øen, men ikke mindst et halvdags besøg 18. september 1991 med engelske kolleger, bl.a. Brian Spooner, Alick Henrici, Bruce Ing og Graham Kinsey, gav ophav til en række nyfund på øen.

Også to forårsbesøg, et solobesøg 27. maj 1996 samt et besøg 30. april 1997 sammen med Jens H. Petersen, Pia Boisen Hansen og Christian Lange, gav vigtige tilføjelser til listen. Under et solobesøg 17. juli 1994 koncentreredes indsatsen om kernesvampe og diverse mikrosvampe, hvilket igen gav et boost til listen.

Fem timers indsamling 15. september 2008 gav 42 nye arter til listen ud af i alt 126 arter. Der er endnu flere nye fund i de 126, da det ikke er lykkedes at bestemme en del af kerne- og bævresvampene, hvoraf flere formodentlig er nye for landet. Dette skal ses på baggrund af de meget få svampe, der var fremme denne dag på grund af forudgående udtørrende vind.

Et besøg af undertegnede og den estiske mykolog Kadri Poldmaa i september 2017 øgede også listen.

Den komplette artsliste over Vorsøs svampe og svampedyr ses i listen nedenfor. Den er en revision af listen fra 1989, som er ført nomenklatorisk up-to-date, og der er også foretaget en revision med deraf følgende ændringer af en del af indsamlingerne. Enkelte arter er af den grund forsvundet fra listen, men flere er kommet til. Listen tæller nu i alt 766 arter (via søgning på Svampeatlas, med enkelte tilføjelser), foruden 168 arter af laver og lavparasiterende svampe (se siden Laver på Vorsø).

 

Hvor godt er svampelivet dækket på Vorsø?
Det har vist sig fra tilsvarende undersøgelser, ikke mindst i England, at der mindst vil være en faktor 7 flere svampe end karplanter i et givet undersøgelsesområde helt op til landestørrelse. Da der i øjeblikket vokser omkring 380 arter karplanter på Vorsø, skal man derfor regne med, at der findes mindst 2600 svampearter på øen, hvilket vil sige, at der i øjeblikket er kendt ca. 30 % af det forventelige antal arter. I hele Danmark er kendt over 8000 svampearter, men tallet kan forventes at stige til over 10.000.

Ikke alle svampegrupper har fået lige stor opmærksomhed. Fx er der alt for få bladparasitter på den nuværende liste, og det er også slående, at der kun er registreret ganske få arter af slørhat (Cortinarius). Blot nogle få timers feltarbejde på den rigtige årstid ville kunne berige listen med en række arter.

 

Ændringer i svampelivet
Overskriften En dynamisk svampeø fortæller, at svampelivet på øen er i kraftig forandring pga. landbrugets ophør og den deraf følgende tilgroning og samtidig pga. den omfattende etablering af fuglekolonier på øen. Sidstnævnte medfører en øget eutrofiering af jordbunden og træernes bark, hvilket forårsager meget markante, men ikke nødvendigvis registrerede ændringer i svampelivet, måske allermest markant hos de lavdannende arter (se siden Laver på Vorsø).

Der er stort set ingen kæmpestore bøge tilbage på øen, hvilket formodentlig vil have bevirket en forsvinden af mindst 20 ektomykorrhiza-dannende svampearter (skørhatte, mælkehatte, rørhatte m.v.), men formentlig betydeligt flere. Der er dog stadig bøge-associerede arter i Østerskov og måske også andre steder. Den øgede næringstilstand vil i sig selv også have forandret ektomykorrhiza-sammensætningen.

En ny udvikling har været forekomsten af asketoptørre, forårsaget af asketoptørre-stilkskive (Hymenoscyphus fraxineus). Det er svært at sige, hvilken betydning dette vil få på fungaen, men i fasen med mange døde træer vil visse arter få en stor opblomstring.

En anden markant udvikling har været tilgroningen af det tidligere afgræssede overdrev mod nordøst, hvor der stadig først i 1980’erne var en meget veludviklet forekomst af overdrevssvampe og kratsvampe, fx var alle 5 arter af krat-vokshat at finde omkring den lille mergelgrav nær nordøstspidsen. Floraen i området har ændret sig markant, og der er nu et egentligt kronedække. Selv om der ikke foreligger nye undersøgelser, må det formodes, at de fleste af overdrevssvampene er forsvundet og erstattet af skovarter. Besøget i september 2017 synes at bekræfte tilbagegangen i ’overdrevssvampene’ i dette område. De store bevoksninger af gederams på fredmarkerne udgjorde også en markant biotop, og de tilhørende svampe er nu borte eller stærkt decimerede.

Henry Dissings studier først i 1960’erne dokumenterede forekomsten af en masse trævlhatte, fx i samliv med gråpoppel og pil i Vesterdam. Et tilsvarende element blev ikke fundet i 1980’erne, da de fleste af træerne var gået ud pga. skarvernes guano. Et nyt besøg i Vesterdam i 2008 viste dog, at der stadig findes trævlhatte på øen.

To meget karakteriske og let registerbare ektomykorrhiza-arter, kruset foldhat (Helvella crispa) og rustrød skælrørhat (Leccinum aurantiacum), blev heller ikke genfundet i 1980’erne. Konklusionen må være, at der er sket en gradvis nedgang i antallet af ektomykorrhiza-svampe – eller ihvertfald en forandring i deres forekomst. I 1980’erne blev spiselig rørhat (Karl-Johan) (Boletus edulis) fundet en enkelt gang under seljepil. Der er også set mindre rørhatte i slægten Xerocomellus, men de var så parasiterede af gulskimmel, at de ikke kunne artsbestemmes.

Den fede muldbund i skovene giver ikke megen plads til typiske morbunds-mykorrhizasvampe, og sådanne er mest fundet på digerne eller i Nørre Remise. Trævlhattene er relativt højt repræsenteret, hvilket også kan forklares i jordbundsforholdene.

Det flade aspekt er ikke befordrende for fx knoldslørhatte (Cortinarius, underslægten Phlegmacium), hvor kun purpurstokket slørhat (C. porphyropus) er fundet – på trods af en masseforekomst af arter lidt længere inde langs Horsens Fjord, syd for Stensballe.

Der er i det hele taget meget få slørhatte på listen, men dette skyldes også, at arterne i underslægten Telamonia er meget svære at bestemme. Der ligger en del ubestemte fund på museet i København. Antallet af skørhatte-arter (8) og mælkehatte-arter (8) er heller ikke imponerende, og alle fundne arter er almindelige og vidt udbredte.

 

De mest interessante arter på Vorsø
De følgende arter er nok de mest bemærkelsesværdige blandt de ikke-lavdannende svampe på øen. Det gælder hele striben af kratvokshatte (Camarophyllopsis og Hodophilus), men måske især brungul vokshat (H. micaceus s.l.) (i bred forstand) og Konrads vokshat (Hygrocybe konradii). I det samme kratmiljø i øens nordøsthjørne er der også fundet stridhåret rødblad (Entoloma strigosissimum), endda med en supersjælden parasit, rødblad-snylteskorpe (Hypomyces porphyreus), samt yderligere en stribe sjældne rødblad-arter og sammesteds den overalt sjældne bævrekølle (Tremellodendropsis tuberosa). Også køllesvampene er godt repræsenterede, ikke mindst ved den sjældne og flotte violet køllesvamp (Ramariopsis pulchella).

På skovtræerne er nok især børstehåret spejlporesvamp (Inonotus hispidus) værd at nævne, og nærmere skovbunden den rødlistede mørkhat Psathyrella pannucioides. I urtesamfundet kan den sjældne urte-barkhat (Hohenbuehelia cyphelliformis) fremhæves.

På gederams er der fundet urte-savbladhat (Lentinellus herbarum), der kun er kendt fra Vorsø, samt fra Vandplasken i Vendsyssel.

Klokke-morkelskive (Scleromitrula spiraeicola) er en meget lille, men også meget særpræget svamp, med Vorsø som eneste danske findested. Den danner hvilelegemer, formodentlig på mjødurt, hvorfra den siden udvikler et meget lille morkel-agtigt frugtlegeme. Ved besøget i 2017 blev skivesvampen Tatraea dumbirensis fundet – stadig det eneste danske fund.

Kødkernesvampen Heleococcum aurantiacum blev for næsten 100 år siden beskrevet fra Botanisk Have i København og er stort set ikke set siden, heller ikke i Danmark – men den er altså også fundet på Vorsø.

Blandt svampedyrene (Mycetozoa) – tidligere kaldt slimsvampe – er der flere spændende fund af arter med meget få kendte forekomster i Danmark. Der kunne nævnes mange flere, men mange er små og uanseelige og kan ligeså godt være overset andre steder. Det skal ikke glemmes, at Vorsø har fået mere opmærksomhed end den gennemsnitlige danske lokalitet.

 

Svampelivet i fremtiden
Det er som bekendt svært at spå om fremtiden, og meget vil afhænge af den dynamik, som fuglekolonierne står for. Hvis øen fortsat vil være hjemsted for store kolonier af skarv og fiskehejre, vil øen blive præget af fosfor- og kvælstoftolerante arter, både inden for de saprotrofe svampe og blandt laverne. Ektomykorrhiza-svampene vil formodentlig stadig findes, men med en meget mindre betydning end tidligere. Fuglekolonierne er på nuværende tidspunkt (2020) stærkt formindskede, og det er muligt, at den formindskede næringstilførsel vil bevirke genindvandring af næringsfølsomme arter, men der vil formodentlig gå en rum tid.

Sålænge der stadig findes hassel- og pilebuske, samt skovpartier med rødel, eg og evt. ædelgran, vil der også være et element af ektomykorrhiza-dannende svampe i jordbunden, selv om deres betydning for stofomsætningen formentlig vil mindskes. Også forekomsten af græssende rådyr vil have indflydelse på svampelivets sammensætning over tid. Svampe tilknyttet kvælstoftolerante planter, fx hyld, vil uden tvivl bevare en høj forekomst.

 

Tak
Tak til de indenlandske kolleger Jan Vesterholt, Steen A. Elborne, Jens H. Petersen, Pia Boisen Hansen, Henry Dissing, Henning Knudsen, Peer Corfixen, Christian Lange, Ronald Toft og Knud Hauerslev (†) for hjælp ved indsamling og bestemmelse, samt til udenlandske ditto: Brian M. Spooner, Alick Henrici, Johan Nitare, Bruce Ing, Peter Roberts, Niels Hallenberg, Kadri Poldmaa m.fl. for samme service. Også tak til folket, der har passet på øen – ikke mindst Bodil Deen Petersen, Lars Abrahamsen, Jens Gregersen og Kaj Halberg.

 

 

Artsliste over svampe og svampedyr på Vorsø

 

Svampenes livsformer er angivet med følgende forkortelser:

BIO: svampe med ukendt biotrofi, fx jordtunger, køllesvampe og vokshatte.

EM: Ektomykorrhiza-dannende svampe, dvs. svampe, der lever i et tæt samliv med ektomykorrhiza-dannende træer, fx bøg, eg, el, pil, gran og fyr, men fx ikke ask, ahorn, hvidtjørn og røn. Træer med EM har små fortykkede rødder, hvor det yderste lag består af svampehyfer.

FAG: Fagotrofe organismer, fx svampedyr og amøber. Føden optages på partikelform og opløses siden i en vakuole. Ægte svampe opløser deres føde enzymatisk uden for cellerne og optager stofferne gennem cellevæggen.

NEK: Nekrotrofe svampe, dvs. svampe, som dræber og siden nedbryder deres substrat. Det kan være en snyltekølle, der dræber en billelarve, eller en honningsvamp, der dræber et træ.

PAR: Parasitiske svampe, fx meldug og rustsvampe. Disse svampe er afhængige af en levende vært, som de normalt ikke slår ihjel.

SAP: Saprotrofe svampe, dvs. svampe, som udelukkende lever af dødt organisk stof.

 

Arternes status i Danmark angives til sidst efter en tankestreg. Den ofte omtalte mergelgrav ligger i nordøsthjørnet af øen. De latinske navne på de nævnte karplanter kan ses på siden Karplanter på Vorsø.

 

 

KOBLINGSSVAMPE

 

Pilobolus crystallinus Boldkaster-art
Observeret i felten samt fremdyrket på rådyrgødning. SAP. – Alm.

 

 

SÆKSVAMPE

 

Skivesvampe m.v.

 

Aleuria aurantia Almindelig orangebæger
På skovdige under elm. SAP. – Alm.

 

Allophylaria filica Bregne-stilkskive
På fjerbregne. Tidligere rapporteret som Pezizella filicinum. SAP. – Næppe sjælden.

 

Ascobolus cf. crenulatus Gullig prikbæger
Fremdyrket på rådyrgødning – ikke registreret på svampeatlas. SAP. – Alm.

 

Ascocoryne cylichnium Stor sejskive
Alm. på ved af fx seljepil. SAP. – Alm.

 

Ascocoryne sarcoides Rødlilla sejskive
Kun et usikkert fund, umodent/ukønnet. SAP. – Alm.

 

Ascodichaena rugosa
På egegrene i fredmarken. SAP/PAR. – M. alm.

 

Ascotremella faginea Violet bævreskive
To fund på ved af løvtræ, det ene formodentlig ask. SAP. – Hist og her.

 

Ascozonus woolhopensis Vinter-ringsæk
Et enkelt fund fra markmuse-lort og et fra rævelort. SAP. – Formodentlig meget alm., især fremme om vinteren på smågnaver-fæces.

 

Bisporella citrina Almindelig gulskive
På ved af løvtræ. SAP. – M. alm.

 

 

Almindelig gulskive på en væltet stamme, Østermark, 28. september 1987. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Botryotinia ficariarum Knoldskive-art
Fundet et par gange, både med kønnet og ukønnet stadium. PAR. – Status uafklaret, næppe sjælden.

 

Brunnipila clandestina Hindbær-frynseskive
Tidligere alm. på gederams. SAP. – Alm.

 

Calloria neglecta Nælde-orangeskive
Registreret et par gange som Cylindrocolla urticae, det ukønnede stadium, men formentlig alm. SAP. – Alm. på døde nældestængler.

 

Calycellina chlorinella Sartgrøn hårskive
Alm. i høj gederams på fjorgamle stængler, sandsynligvis gået voldsomt tilbage. SAP. – Sikkert alm. på diverse grove urtestængler, nok især dueurt/gederams/hjortetrøst.

 

Calycellina ochracea Liden hårskive
Registreret en enkelt gang. SAP. – Fundet nogle få gange, sikkert ret alm.

 

Calycellina spiraeae Hårskive-art
En enkelt gang på blade af mjødurt. SAP. – Ikke tidligere rapporteret fra DK.

 

Capitotricha bicolor var. bicolor Prægtig frynseskive
Fundet adskillige gange, bl.a. på hvidtjørn. SAP. – Ret alm., især på eg.

 

Capitotricha rubi Orangegul frynseskive
Fundet af H. Dissing i 1961. SAP. – Hist og her.

 

Cheilymenia vitellina Æggegul hårbæger
Fundet flere gange på jord i højstaude-samfund og vejkanter. SAP. – Alm., ofte blandt nælder.

 

Chlorociboria aeruginascens Almindelig grønskive
Alm. over det meste af øen, fx på ved af hassel, pil og eg. SAP. – Alm.

 

 

Almindelig grønskive, Vesterskov, 22. september 1984. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Chlorociboria aeruginella Urte-grønskive
På feber-nellikerod. SAP. – Udbredelse dårligt kendt, formodentlig vidt udbredt.

 

Ciboria caucus Rakle-knoldskive
En enkelt gang på rakler af seljepil. SAP (PAR?). – Alm.

 

Cistella grevillei s.l. Lædergul hårskive (i bred forstand)
På snerre-stængler en enkelt gang, men formodentlig alm., også på andre urtestængler. SAP. – Alm.

 

Colpoma quercinum Ege-sprækkeskive
På egekviste. PAR. – M. alm.

 

Coprotus albidus Småbæger-art
Fundet en enkelt gang på musefæces. SAP. – Ikke velundersøgt.

 

Cyathicula coronata Krone-stilkskive
Alm. på urtestængler, bl.a. kær-svinemælk. SAP. – Alm.

 

Cyathicula cyathoida Pokal-stilkskive
Alm. på urtestængler, bl.a. nælde. SAP. – M. alm.

 

Dematioscypha dematiicola Mørk hårskive
Fundet i det ukønnede Haplographium-stadium på et meget gammelt frugtlegeme af stor krystalporesvamp (Skeletocutis nivea) sammen med Hypocrea pallida, samt som kønnet på pileved. SAP. – Formodentlig alm.

 

Durella connivens Linseskive-art
På gamle elmestammer. SAP. – Formodentlig vidt udbredt, men ikke godt kendt.

 

Encoelia furfuracea Hassel-læderskive
Fundet en enkelt gang i marts på en gammel hassel på gl. fredmark. SAP (PAR?). – Hist og her.

 

Geoglossum cookeianum Bred jordtunge
Tidligere alm. i mergelgravsområdet. SAP. – Hist og her, ofte kystnært på sandet jord.

 

Geoglossum fallax Småskællet jordtunge
Fundet et par gange på gl. fredmark. SAP. – Hist og her.

 

Geoglossum umbratile Slank jordtunge
Tidligere meget talrig i mergelgravsområdet. SAP. – Hist og her.

 

Glutinoglossum glutinosum Slimet jordtunge
Tidligere ret alm. i mergelgravsområdet. SAP. – Hist og her.

 

Hamatocanthoscypha cf. laricionis Kogle-hårskive
En enkelt gang på kogle af østrigsk fyr ved gården. SAP. – Antagelig ret alm.

 

Helicogonium orbiliarum
Fundet i hymeniet på en voksskive i 2008. PAR. – Første danske fund. Arten beskrevet i 1999.

 

Helvella crispa Kruset foldhat
Fundet 1960 (H. Dissing), men ikke set siden og formodentlig forsvundet. EM. – Alm. over det meste af landet, især på bedre, evt. kalkholdig jord.

 

Heterosphaeria patella Pude-læderskive
Registreret en enkelt gang på pastinak-stængler. SAP. – M. alm.

 

Humaria hemisphaerica Halvkugleformet børstebæger
På jord under avnbøg i Nørre Remise. EM. – Ret alm., især under bøg.

 

Hyalorbilia inflatula
På rådden egegren, formodentlig alm. SAP. – M. alm.

 

Hymenoscyphus caudatus Blad-stilkskive
Registreret et par gange, men sikkert alm. SAP. – Alm.

 

Hymenoscyphus conscriptus Stilkskive-art
Fundet et par gange på kviste af båndpil. SAP. – Alm.

 

Hymenoscyphus fructigenus Frugt-stilkskive
På agern. SAP. – Alm.

 

Hymenoscyphus repandus Stilkskive-art
Et enkelt fund fra ubestemt urtestængel. SAP. – Formodentlig alm.

 

Hymenoscyphus rokebyensis Stilkskive-art
På frugtskåle af bøg i Østerskov et par gange. Formodentlig er det samme art, som er fundet på hasselnødder. SAP. – Status ikke afklaret.

 

Hymenoscyphus scutulus Almindelig stilkskive
Formodentlig alm. på fx svinemælk- og nældestængler, men kun registreret få gange. SAP. – M. alm.

 

Hymenoscyphus serotinus Krumsporet stilkskive
Kun registreret en enkelt gang, muligvis på bøg, som er det normale substrat. SAP. – Alm.

 

Hymenoscyphus sublateritius (?) Stilkskive-art
Fundet en enkelt gang. Materialet skal revideres. SAP. – Dårligt kendt.

 

Hymenoscyphus suspectus Stilkskive-art
Et par gange, dels på råddent græs på strandengen mod øst, dels på tagrør i Vesterdam. SAP. – Status ikke afklaret.

 

Hyphodiscus viridipilosus Grønlig hårskive
En enkelt gang på rådden elmestamme sammen med Echinosphaeria canescens. SAP? – Formodentlig sjælden, men kan være overset.

 

Iodophanus carneus Kødfarvet prikbæger
Fremdyrket på rådyrgødning. SAP. – Alm.

 

Iodophanus testaceus Prikbæger-art
På jord og førne i bevoksning af lav ranunkel og almindelig kvik. SAP. – Status ikke afklaret.

 

Karstenia rhopaloides Grårosa barkhul
Kun fundet en enkelt gang på ask (?), men sikkert ret alm. SAP. – Alm.

 

Lachnum nudipes Mjødurt-frynseskive
En enkelt gang på mjødurt-stængler, men sikkert alm. SAP. – Alm.

 

Lachnum tenuissimum Spinkel frynseskive
På græsser, bl.a. fløjlsgræs, sikkert m. alm. SAP. – M. alm.

 

Lachnum virgineum Jomfru-frynseskive
Formodentlig alm., fundet på bøgeskåle, urtestængler, diverse kviste etc. SAP. – M. alm.

 

Lasiobolus cf. ciliatus Øjebæger-art
På rådyrgødning. SAP. – Formodentlig alm.

 

Leotia lubrica Ravsvamp
Meget lokal på de gamle fredmarker, især under eg. SAP (EM?). – Ret alm.

 

Lophodermium cf. gramineum
På almindelig kvik. SAP. – Formodentlig alm., status ukendt.

 

Melastiza cornubiensis Mørkrandet rødbæger
På eksponeret mineraljord ved rodvæltet træ i Østerskov. SAP. – Ret alm.

 

Mollisia amenticola Ellekogle-gråskive
På rødel-rakler. SAP. – Formodentlig alm.

 

Mollisia cinerea Almindelig gråskive
På nedbrudt ved, bl.a. bøg. SAP. – Alm.

 

Mollisia discolor var. longispora Varietet af tofarvet gråskive
På gren af poppel (?). SAP. – Formodentlig alm., især på eg.

 

Mollisia ligni Ved-gråskive
På dødt ved af løvtræ. Formodentlig alm., men kun registreret en enkelt gang. SAP. – Alm.

 

Mollisia melaleuca Sorthvid gråskive
Et enkelt fund fra frønnet ved er henført til denne art, der tilhører et vanskeligt kompleks af nærtstående arter. SAP. – Formodentlig vidt udbredt.

 

Monilinia fructigena Æble-knoldskive
Fundet i det ukønnede stadie på æbler. PAR. – M. alm.

 

Monilinia johnsonii Hvidtjørnebær-knoldskive
Fundet en enkelt gang på sidste års hvidtjørnebær i april. SAP/PAR. – Formodentlig vidt udbredt.

 

Morchella semilibera Hætte-morkel
Gennem en årrække langs vejen i kanten af Centralmark, også fundet længst mod vest i Vesterskov. SAP? – Hist og her i de federe egne.

 

 

Hætte-morkel langs vejen i kanten af Centralmark, 8. maj 1997. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Naevala perexigua
Et enkelt fund på egeblade ved laboratoriet. SAP. – Dårligt kendt.

 

Nannfeldtia phegopteridis (?)
Et fund på blade af almindelig mangeløv er med nogen tvivl henført hertil. SAP? – Udbredelse ikke kendt.

 

Olla millepunctata Almindelig kugleskive
På stængler af flere urter, bl.a. snerre og perikon samt på pileved. SAP. – M. alm.

 

Orbilia leucostigma Krumsporet voksskive
På råddent ved af løvtræ, fx pil. SAP. – Meget alm.

 

Orbilia sarraziniana Voksskive-art
På råddent ved. Tidligere rapporteret som O. luteorubella. SAP. – Formodentlig ret alm.

 

Orbilia xanthostigma Voksskive-art
På kernesvampen Rosellinia aquila på ahorn. Tidligere rapporteret som O. coccinella. SAP. – Alm.

 

Otidea minor Ørebæger-art
Under seljepil, muligvis kun et enkelt sted. EM. – Ret sjælden og kun på kalkholdig jord.

 

 

Otidea minor, voksende under en seljepil på Østermark, 31. august 1988. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Peziza fimeti Møg-bægersvamp
På gammel æblestub, et noget usædvanligt substrat for denne normalt gødnings– eller jordboende art. SAP. – Formodentlig ret alm.

 

Peziza michelii Gulkødet bægersvamp
På jord ved gården og i Tepotten. EM. – Alm., ihvertfald i landets østlige dele.

 

Peziza varia Ved-bægersvamp
I stort tal på loftbrædder i den nu nedrevne lade (tidl. rapporteret som P. cerea), samt på ved i skov. SAP. – Alm.

 

Polydesmia pruinosa Dunskive
Diatrype disciformis på bøg, på Rosellinia aquila på ahorn, på Eutypa på pil, samt på Nemania serpens på bøg. PAR. – Alm.

 

Propolis farinosa Almindelig vedsprængerskive
Alm., især på pil og hassel. SAP. – Alm.

 

Pseudombrophila cervaria Hjortebrun Randbæger
Fremdyrket på rådyrgødning. SAP. – Formodentlig ret alm.

 

Pseudombrophila merdaria Randbæger-art
På nedfalden skarvrede (rapporteret som P. deerata). SAP. – Formentlig vidt udbredt.

 

Pseudombrophila theioleuca Almindelig randbæger
Fremdyrket på rådyrgødning. SAP. – Formodentlig alm.

 

Psilachnum chrysostigmum Gulnende hårskive
På almindelig mangeløv og fjerbregne. SAP. – M. alm.

 

Pyrenopeziza escharodes Kerneskive-art
På sidste års hindbær-ris. SAP. – Formodentlig alm.

 

Pyrenopeziza petiolaris Ahorn-kerneskive
På ahorn-bladstængler. SAP. – Formodentlig alm.

 

Rhytisma acerinum Ahorn-rynkeplet
På blade af ahorn. PAR. – M. alm.

 

Rutstroemia firma Gren-brunskive
Fundet et par gange på egekviste, men sikkert mere udbredt. SAP (PAR?). – Ret alm. på eg.

 

Rutstroemia luteovirescens Olivengul brunskive
Var ihvertfald tidligere meget alm. på ahorn-bladstilke overalt i ahorn-opvæksten. SAP/PAR. – Formentlig alm.

 

 

Olivengul brunskive er almindelig på bladstilke af ahorn. (Foto copyright © by Thomas Læssøe)

 

 

Rutstroemia petiolorum Brunskive-art
På bladstilke af bøg i Østerskov, Nørre Remise og Tepotten. SAP/PAR. – Ret sjælden eller overset.

 

Scleromitrula spiraeicola Klokke-morkelskive
Hidtil eneste danske fund dybt i græs ikke langt fra mjødurt-bestand, hvor sklerotiet formentlig er dannet på stængler. SAP/PAR. – Sikkert sjælden, men let at overse.

 

Scutellinia cf. subhirtella Skjoldbæger-art
På gårdspladsen i grus. SAP. – Ikke afklaret.

 

Scutellinia scutellata s.l. Frynset skjoldbæger (i bred forstand)
Alm., især på pileved fugtige steder. SAP. – Alm. Tilhører et vanskeligt artskompleks.

 

Scutellinia sp. ’vorsoensis’
Udbredt omkring mergelgraven. Som regel lille med korte brune til mørkebrune randhår. Blev af H. Dissing anset for en ubeskrevet art, henligger stadig som sådan. SAP. – Kun kendt fra Vorsø?

 

Sepultariella patavina Smudsig børstebæger
Trofast på siderne af mergelgraven under gråpil. EM? – Ret sjælden.

 

Tapesia knieffii Gråskive-art
På tagrør. Materiale skal revideres. Andre Tapesia-arter er overført til fx slægten Mollisia. SAP. – Dårligt kendt.

 

Tatraea dumbirensis
På løvtræ. Første danske fund. SAP. – Meget sjælden eller overset.

 

Thelebolus microsporus Ottesporet småbæger
Fremdyrket på rådyrgødning. SAP. – Sikkert alm.

 

Trichobolus zukalii Ægsporet småbæger
Fremdyrket på rådyrgødning. SAP. – Ikke afklaret, men formodentlig vidt udbredt.

 

Trichoglossum hirsutum Håret jordtunge
Var alm. i mergelgravsområdet og længere mod vest i gl. fredmark. SAP. – Hist og her.

 

Trichopeziza mollissima Flødefarvet frynseskive
Alm. på bl.a. nældestængler. SAP. – M. alm. på urtestængler.

 

Trichopeziza sulphurea Svovlhåret frynseskive
Fundet få gange på nældestængler. SAP. – Alm., især på nældestængler.

 

Trichopezizella nidulus Rede-frynseskive
På stængler af stor konval og almindelig mjødurt. SAP. – Alm.

 

 

Meldug

 

Erysiphe adunca
På pileblade. PAR. – Alm.

 

Golovinomyces artemisiae
På gråbynke. PAR. – Formodentlig alm.

 

Golovinomyces depressus
På glat burre ved gårdspladsen. PAR. – Alm.

 

Golovinomyces sordidus
På strand-vejbred, sikkert alm. PAR. – Alm.

 

Neoerysiphe galii
På snerre. PAR. – Formodentlig alm.

 

Podosphaera epilobii
På dueurt. PAR. – Formodentlig alm.

 

 

Kernesvampe og tyksæksvampe

 

Acrogenospora carmichaeliana Tocellet kulmund
På eg. SAP. – Kun ganske få fund, men meget let at overse.

 

Albertinella polyporicola
Et enligt Vorsø-fund udgør et af de få jyske fund. SAP (PAR?). – Hist og her på gamle frugtlegemer af flad lakporesvamp.

 

Aphanoascus fulvescens
Et fund fra gammel rævelort (?) med skarvefjer, også fundet på død skarv og på gammelt redemateriale. SAP. – En af de mere almindelige fjer/hår-svampe.

 

Apiognomonia errabunda
På egeblade. SAP. – Dårligt kendt.

 

Bertia moriformis Almindelig morbærkerne
Alm., indsamlet et par gange, bl.a. på hyld. SAP. – Alm., både på løv- og nåletræ.

 

Botryosphaeria dothidea
På hunderose. SAP? – Sikkert alm.

 

Camarops lutea Gulsplint-kulsnegl
Kun fundet en enkelt gang. – Hist og her.

 

Camarops polysperma Elle-kulsnegl
På rødel. SAP/PAR. – Hist og her.

 

Capronia inconspicua
Fundet en enkelt gang meget kryptisk på algeslim på gren af hunderose. SAP (PAR?). – Fundet enkelte gange og oprindeligt beskrevet fra Danmark.

 

Capronia pilosella
Fundet enkelte gange. SAP (PAR?). – Formodentlig m. alm.

 

Cephalotricha sulphurea
På ved i Østerdam. SAP. – Kun fundet enkelte gange, men let at overse.

 

Chaetosphaeria inaequalis
Registreret en enkelt gang sammen med det ukønnede stadium Conytrichum caesium, formodentlig alm. SAP. – Dårligt kendt, men sikkert m. alm.

 

Chaetosphaeria innumera
Registreret et par gange på ved af løvtræ med større eller mindre sikkerhed, sikkert alm. SAP. – Dårligt kendt.

 

Chaetosphaeria myriocarpa
Et par gange på afbarket ved af løvtræ, sikkert alm. SAP. – Dårligt kendt, men formodentlig m. alm.

 

Claviceps purpurea Almindelig meldrøjer
Fundet flere gange i det kønnede stadie og som sklerotie på hundegræs, rød svingel, kvik og rajgræs. PAR. – M. alm.

 

Cryptosphaeria eunomia var. fraxini
Kun registreret en enkelt gang, men formodentlig alm. på øens aske. SAP (PAR?). – Formodentlig alm.

 

Clypeosphaeria mamillana
Kun et enkelt fund på hunderose. SAP (PAR?). – Formodentlig ret alm.

 

Cordyceps farinosa Puppe-pudderkølle
Alm. på sommerfuglepupper. Inkluderer måske også materiale af C. tenuipes. NEK. –Alm.

 

Cordyceps militaris Puppe-snyltekølle
Kun på Vorsø Kalv på sommerfuglelarver. NEK. – Ret alm.

 

Cryptodiaporthe salicina
På pil en enkelt gang, men sikkert alm. på pil. SAP (PAR?). – Ikke kendt, men sikkert alm.

 

Cytospora ambiens Kulknippe-art
På båndpil. SAP/PAR. – Formodentlig alm.

 

Dialonectria episphaeria s.l. Kulskorpe-cinnobersvamp (i bred forstand)
Diaporthe pustulata på ahorn. Tilhører et meget vanskeligt artskompleks. PAR/SAP. – M. alm.

 

Diaporthe carpini Kulknippe-art
Fundet på avnbøg i Nørre Remise. SAP (PAR?). – Formodentlig vidt udbredt i værtens udbredelsesområde.

 

Diaporthe parabolica Kulknippe-art
Fundet en enkelt gang på mirabel/slåen. SAP (PAR?). – Formodentlig ikke sjælden.

 

Diaporthe pustulata Kulknippe-art
En enkelt gang i ahorn-bark. SAP (PAR?). – Formodentlig alm.

 

Diatrype bullata Pile-kulskorpe
På grene af båndpil og ubestemt pil. SAP. – Alm.

 

Diatrype disciformis Kant-kulskorpe
På bøgegrene, men nu sikkert sjælden eller forsvundet. SAP. – M. alm.

 

Diatrype quercina Ege-kulskorpe
På egekviste. SAP (PAR?). – Alm.

 

Diatrype stigma s.l. Udbredt kulskorpe (i bred forstand)
På flere løvtræsværter på øen, men er ikke kritisk bestemt i forhold til 2-3 andre meget lignende arter. SAP. – I den brede forstand m. alm.

 

Diatrypella favacea s.l. Klemt kulskorpe (i bred forstand)
På gamle hassel og også på rødel og birk. SAP (PAR?). – Alm.

 

Didymosphaeria futilis
Fundet en enkelt gang på hunderose. SAP (PAR?). – Status ikke afklaret.

 

Echinosphaeria canescens Brun børstekerne
Kun fundet en enkelt gang på afbarket elm. SAP. – Ret alm.

 

Echinosphaeria strigosa Børstekerne-art
Fundet på hunderose og pil. SAP. – Hist og her.

 

Epichloë clarkii Fløjlsgræs-kernerør
Flere steder på fløjlsgræs, især mod nordøst, bestemt udelukkende ud fra værten. PAR. – Formodentlig ret alm., men flere nærtstående arter.

 

Epichloë typhina Almindelig kernerør
På hundegræs. PAR. – Som ovenstående.

 

Eutypa flavovirens Grønkødet kulskorpe
Registreret på slåen, mirabel og hassel, men kan gro på mange værter. SAP. – Alm.

 

Eutypa lata Almindelig kulskorpe
På grene af sur-kirsebær nær gården. SAP. – Alm.

 

Eutypa spinosa Grov kulskorpe
På store bøgestammer i Østerskov. PAR/SAP. – Ret alm.

 

Eutypella prunastri Kulskorpe-art
Alm. på slåen og formodentlig også andre Prunus-arter på øen. SAP (PAR?). – Formodentlig alm.

 

Eutypella stellulata Kulskorpe-art
På elm. SAP. – Formodentlig ret alm.

 

Fragosphaeria purpurea
Fremdyrket på fugtigkammerkultur af levende askebark. SAP. – Meget dårligt kendt.

 

Gloniopsis praelonga Kulmund-art
Kun et fund fra 1989 på råddent ubestemt ved. SAP. – Formodentlig ret alm.

 

Hapalocystis bicaudata
En enkelt gang på væltet, men frisk elm. SAP (PAR?). – Formodentlig vidt udbredt, men sikkert gået voldsomt tilbage pga. elmesyge.

 

Heleococcum aurantiacum
Fundet 1991, sikkert første danske fund, efter at den blev beskrevet i Botanisk Have i København i forrige århundrede. SAP. – Dårligt kendt.

 

Hormotheca robertiani
På grønne blade af stinkende storkenæb. PAR. – Formodentlig alm.

 

Hydropisphaera peziza Skålformet cinnobersvamp
Fundet en del gange, dels på råddent ved og dels på rådden skællet stilkporesvamp. SAP/PAR. – Alm.

 

Hypomyces aurantius Almindelig snylteskorpe
På rødmende læderporesvamp og birkeporesvamp. SAP/PAR. – Alm.

 

Hypomyces leotiicola Ravsvamp-snylteskorpe
Fundet en enkelt gang i det ukønnede stadium på frugtlegeme af ravsvamp. PAR. – Ret sjælden?

 

Hypomyces papulaporae Jordtunge-snylteskorpe
Kun fundet i det ukønnede stadium på henholdsvis håret jordtunge og bred jordtunge. PAR. – Alm.

 

Hypomyces porphyreus Rødblad-snylteskorpe
Flere gange i den nordøstlige del af øen, specielt i mergelgravsområdet. Snylter på rødblade i underslægten Pouzarella, iflg. litteraturen kun på stridhåret rødblad (E. strigossimum). PAR. – Meget sjælden og kun fundet på ganske få lokaliteter, også globalt.

 

Hypoxylon fragiforme Kuljordbær
På bøg i Østerskov, nu forsvundet (?). SAP. – M. alm.

 

Hypoxylon fuscum Kegleformet kulbær
Alm. på hassel-kæppe. SAP. – M. alm.

 

Hypoxylon macrocarpum Skorpe-kulbær
På bøg og andet løvtræ. SAP. – Ret alm.

 

Hypoxylon petriniae Nedsænket kulbær
Flere gange på nedfaldne askegrene. SAP. – Alm.

 

Hypoxylon rubiginosum Rustfarvet kulbær
På en tyk, afbarket stamme, formodentlig bøg. SAP. – Alm.

 

 

Kulbær-art på en død gren, Vorsø, 22. september 1987. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hysterium acuminatum Almindelig kulmund
Meget alm. på bark af forskellige løvtræer overalt på øen, fx slåen og pil. SAP. – M. Alm.

 

Jackrogersella multiforme Foranderlig kulbær
Fundet et par gange, bl.a. på slåen. SAP. – Alm., især på vortebirk og rødel.

 

Keissleriella ocellata
På døde stængler af prikbladet perikon. SAP. – Formentlig vidt udbredt.

 

Kretzschmaria deusta Stor kulsvamp
På ask og bøg. SAP/PAR. – M. alm.

 

Lasiosphaeria ovina Fåre-kernesvamp
Registreret enkelte gange på råddent ved af løvtræ. SAP. – Ret alm.

 

Lasiosphaeris hirsuta s.l. Sorthåret kernesvamp (i bred forstand)
Formodentlig ret alm., fundet flere gange på dødt ved, en enkelt gang på jord. SAP. – Alm.

 

Lentomitella cirrhosa
Et enkelt fund (bør revideres). SAP. – Formodentlig alm.

 

Leptosphaeria acuta Spids kulkegle
På nældestængler. SAP. – M. alm.

 

Lichenopeltella alpestris
På stængler af hunderose. SAP. – Dårligt kendt

 

Lopadostoma turgidum
På friske bøgegrene. SAP. – Alm. på bøg.

 

Lophiostoma macrostomum
På døde stængler af mjødurt. SAP. – Formodentlig vidt udbredt.

 

Lophiostoma semiliberum
På stængler af stor nælde og ubestemt græs. SAP. – Alm.

 

Lophiostoma vagabundum
På gederams og mjødurt. SAP. – Alm.

 

Melanconis stilbostoma
På vortebirk i det ukønnede Melanconium bicolor-stadium. SAP/PAR. – Sikkert vidt udbredt.

 

Melanomma pulvis-pyrius
Registreret et par gange på nøgent ved af løvtræ, formodentlig alm. Et fund på hunderose repræsenterer muligvis en nærtstående art. SAP. – M. alm.

 

Microthyrium ciliatum
På blade af kristtorn. SAP. – Dårligt kendt.

 

Mycosphaerella aspidii
På almindelig mangeløv. SAP/PAR. – Dårligt kendt.

 

Mycosphaerella fragariae
Røde bladpletter på jordbær-blade. PAR. – Formodentlig alm.

 

Mycosphaerella lignicola (?)
Et fund på elmebark med algeslimlag er henført til dette dårligt udredte taxon. SAP? – Dårligt kendt.

 

Mycosphaerella punctiformis
Formodentlig m. alm., bl.a. på egeblade og sikkert også andre løvtræsblade. SAP. – M. alm. men sjældent registreret.

 

Mycosphaerella ulmi
På elmeblade. PAR. – Alm.

 

Nectria cinnabarina s.l. Almindelig cinnobersvamp (i bred forstand)
Alm., ikke mindst på ahorn, også et fund fra egekvist. Et fund af det ukønnede stadium på nøgent ved i Vesterdam udgør et usædvanligt substrat. SAP/PAR. – M. alm.

 

 

Almindelig cinnobersvamp på døde grene, Østermark, 14. januar 1990 (øverst), 29. november 1992 (i midten) samt 22. september 1985. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Nectria pallidula Cinnobersvamp-art
En enkelt gang på askekvist. SAP. – Dårligt kendt og ikke en Nectria i snæver forstand.

 

Nectriopsis exigua Snyltespind-art
På svampedyret skinnende støvkølle (Stemonitopsis typhina). PAR. – Dårligt kendt, men formentlig alm. i det ukønnede stadium.

 

Nectriopsis sporangiicola Snyltespind-art
På svampedyr, kun fundet som skimmel. PAR. – Dårligt kendt.

 

Nemania chestersii Stribesporet kuldyne
På pil i Vesterdam. SAP. – Hist og her.

 

Nemania serpens Almindelig kuldyne
Meget alm. på ved af løvtræ over hele øen. SAP. – Alm.

 

Neobarya parasitica
Kun fundet en enkelt gang på almindelig morbærkerne (Bertia moriformis) og kun i det ukønnede stadium. PAR. – Sikkert ikke sjælden.

 

Nigrograna fuscidula
På råddent ved af løvtræ. SAP. – Formentlig vidt udbredt.

 

Nodulosphaeria erythrospora
På nældestængler, sikkert alm. SAP. – Formentlig alm.

 

Onygena corvina Fjersvamp
På fjer af råge og skarv. SAP. – Hist og her, men nok overset.

 

Ophiobolus acuminatus
På stængler af liden burre. SAP. – Formodentlig alm.

 

Ophiocordyceps entomorrhiza Grå snyltekølle
Fundet flere steder, men især talrig i mergelgravsområdet på kratløber (Carabus nemoralis), både larver og voksne. NEK. – Hist og her, måske især i landets østlige egne.

 

Ophiostoma novo-ulmi (forårsager elmesyge)
Ikke fundet som frugtlegemer, men elmene dræbt i forbindelse med typiske symptomer. PAR. – Alm.

 

Otthia spiraeae
Fundet i det ukønnede stadium Diplodia crataegi på blade af hvidtjørn. PAR. – Formodentlig alm.

 

Phomatospora dinemasporium
Fundet i det ukønnede stadium Dinemasporium strigosum på fløjlsgræs. SAP (PAR?). – Dårligt kendt.

 

Phomatospora cf. endopteris
På mangeløv – en anelse afvigende i de mikroskopiske karakterer. Eneste danske fund. SAP. – Ikke udredt.

 

Phyllachora graminis
På græs. SAP/PAR. – Alm.

 

Plagiosphaera immersa
På nældestængler. SAP. – Dårligt kendt.

 

Pleuroceras plerostylum
På båndpil. SAP. – Dårligt kendt.

 

Protocrea farinosa Krystalpore-kødkerne
To fund, begge på stor krystalporesvamp, både i det seksuelle og i Gliocladium-stadiet. PAR. – Ret alm.

 

Quaternaria dissepta Korsprik-art
På elm. SAP. – Formodentlig vidt udbredt.

 

Rosellinia aquila Tykskallet kulkaviar
På ahorn sammen med dunskive. SAP. – Formentlig hist og her, men forvekslet let med andre arter.

 

Rosellinia marcucciana Måtteløs kulkaviar
På pil i Vesterdam. SAP. – Alm.

 

Rosellinia mammiformis Kulkaviar-art
Fundet en enkelt gang på ved af løvtræ. SAP. – Sikkert ikke alm. i forhold til den nærtstående art R. marcucciana.

 

Schizothecium conicum
Fremdyrket på rådyrgødning. SAP. – Formodentlig alm.

 

Schizothecium tetrasporum
Fremdyrket på gødning af mosegris (?). SAP. – Formentlig m. alm., især på smågnavergødning.

 

Sporormiella australis
Fremdyrket på rådyrgødning. SAP. – Formodentlig alm.

 

Sporormiella minima
Isoleret fra gødning af rådyr og mosegris (?). SAP. – Sikkert alm.

 

Stomiopeltis pinastri
På nåle af østrigsk fyr. SAP. – Formodentlig m. alm.

 

Syspastospora parasitica
Kun fundet en enkelt gang på den ukønnede melet snyltekølle (Cordyceps farinosa) på en tyk sommerfuglepuppe og på en ubestemt snylter på rød gedehams. PAR. – Kun fundet få gange i landet og formentlig ret sjælden.

 

Trichoderma aureoviride Æggegul kødkerne
På bl.a. hyld og pil. SAP. – Ret alm.

 

Trichoderma gelatinosa Geleagtig kødkerne
Et fund på løvtræ. PAR? – Sjælden.

 

Trichoderma placentula Kødkerne-art
Et fund på gederams. PAR? – Dårligt kendt.

 

Trichoderma pulvinatum Snyltende kødkerne
På birkeporesvamp i Nørre Remise. SAP (PAR?). – Alm.

 

Trichoderma strictipile Grønprikket kødkerne
Et fund på ved af løvtræ. PAR? – Ret alm.

 

Trichothyrina filicum
På blade af almindelig mangeløv. SAP. – Dårligt kendt.

 

Tubeufia cerea Gulbrun tyksækkrukke
På rådden egebark med tæt dække af skimmelsvampe m.v. PAR. – Alm.

 

Winterella suffusa
På grene af rødel i det ukønnede Disculina vulgaris-stadium. SAP? – Formentlig alm.

 

Xylaria carpophila Bogskål-stødsvamp
Fundet mange steder på bøgeskåle. Nu sjælden eller forsvundet. SAP. – Alm.

 

Xylaria hypoxylon Grenet stødsvamp
På poppel og pil. SAP. – M. alm.

 

 

Grenet stødsvamp, Vorsø, 31. oktober 1989. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Xylaria longipes Slank stødsvamp
Meget alm. på ved i ahorn-ungskoven på Østermark. SAP. – Alm. over det meste af landet.

 

 

Slank stødsvamp er meget almindelig på Østermark, her fotograferet 23. juli 1981. Det er atypisk for arten at vokse i knipper, og svampene på billedet har karakterer, der peger hen imod kølle-stødsvamp. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Xylaria polymorpha Kølle-stødsvamp
På båndpil. SAP/PAR. – Ret alm.

 

 

BASIDIESVAMPE

 

Barksvampe

 

Athelia epiphylla Almindelig barkhinde
Et enkelt fund på hassel, men formodentlig alm. SAP. – M. alm.

 

Botryobasidium aureum Gylden spindhinde
Alm. på ved. SAP. – Alm.

 

 

Gylden spindhinde er måske den almindeligste barksvamp på Vorsø. Det gule spind repræsenterer svampens ukønnede stadie. (Foto copyright © by Thomas Læssøe)

 

 

Botryobasidium conspersum Olivengrå spindhinde
Sikkert alm., men kun registreret få gange i det ukønnede Acladium-stadium på råddent løvtræ. SAP. – Alm.

 

Botryobasidium pruinatum Ruhyfet spindhinde
Registreret en enkelt gang. SAP. – Hist og her, måske især i landets federe egne.

 

Bulbillomyces farinosus Æg-kalkskind
På ved i fugtige lavninger. SAP. – Alm.

 

Byssomerulius corium Læder-åresvamp
På ved, bl.a. ahorn. SAP. – M. alm.

 

Cerocorticium molare Tandet naftalinskind
På ved i Østerskov. SAP. – Sjælden.

 

Chondrostereum purpureum Purpur-lædersvamp
På bøg i skarvekolonien i Østerskov. SAP/PAR. – Alm.

 

Coniophora puteana Gul tømmersvamp
Brunmuldsdanner, fundet på æble og hvidtjørn samt på fyrrekogle. Sidstnævnte har karakterer, der også peger på C. arida, men den er opført her grundet de ikke-dextrinoide sporer. SAP. – M. alm.

 

Cylindrobasidium evolvens Sprækkehinde
På ved, inkl. gråpoppel. SAP. – M. alm.

 

Dendrothele acerina Navr-skiveskorpe
På bark af levende navr. SAP? – M. alm. i værtens udbredelsesområde.

 

Gloiothele lactescens Bitterskorpe
På stærkt nedbrudt ved overalt på øen. SAP. – Alm. over det meste af landet.

 

Hymenochaete rubiginosa Stiv ruslædersvamp
Fundet i Østerskov 1960 (H. Dissing), samt i egeplantningen i Vesterskov 1980. SAP. – Vidt udbredt på gamle egestubbe.

 

Hymenochaetopsis corrugata Sprække-ruslædersvamp
På hunderose. SAP. – Ret sjælden, men måske overset.

 

Hyphoderma roseocremeum Lillaplettet kalkskind
På pil i Vesterdam. SAP. – Alm.

 

Hyphodontia arguta Tandsvamp-art
På ahorn (?). SAP. – Formodentlig alm.

 

Hypochnicium geogeneum Kalkskind-art
På bøg i Østerskov. SAP. – Formodentlig ret alm.

 

Hypochnicium lundellii Kalkskind-art
På smalbladet dunhammer i Østerdam. SAP. – Formodentlig ret alm.

 

Hypochnicium punctulatum Kalkskind-art
Fundet på rådden pil i mergelgraven. SAP. – Formodentlig ret alm.

 

Lyomyces crustosa Vortet hyldehinde
Registreret en enkelt gang på hassel på gl. fredmark. SAP. – M. alm.

 

Lyomyces sambuci Almindelig hyldehinde
Alm. på hyld og andre vedplanter, men også registreret på mose-bunke. Består muligvis af flere nærtstående arter. SAP. – M. alm.

 

Mycoacia aurea Lang vokspig
Fundet en enkelt gang på poppel. SAP. – Ret sjælden.

 

Mycoacia fuscoatra Mørk vokspig
På pil i mergelgraven. SAP. – Hist og her.

 

Mycoacia uda Citrongul vokspig
Alm., bl.a. på hunderose og ahorn. SAP – Alm.

 

Peniophora incarnata Laksefarvet voksskind
Alm. på diverse løvtræsgrene. SAP. – M. alm.

 

Peniophora laeta Tandet voksskind
Fundet på fastsiddende avnbøg-grene i Nørre Remise. SAP/PAR. – Formodentlig vidt udbredt i værtens udbredelsesområde.

 

Peniophora lycii Grynet voksskind
På pil og elm, formodentlig alm. SAP. – M. alm.

 

Peniophora polygonia Polygon-voksskind
På poppel. SAP. – Alm.

 

Peniophora quercina Ege-voksskind
På eg på de gamle fredmarker. SAP. – M. alm.

 

Phanerochaete sordida Randtråd-art
På ved i Vesterskov og på gl. fredmark. SAP. – Alm.

 

Phlebia radiata Stråle-åresvamp
På bark af pil, eg og ask. SAP. – Alm.

 

 

Stråle-åresvamp på en død elm, Østerskov, 6. december 1987. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Phlebia rufa Ege-åresvamp
På elm (?). SAP. – Alm.

 

Phlebia tremellosa Bævrende åresvamp
Fundet i Østerskov på elm eller ask. SAP. – Alm.

 

Phlebia tuberculata
På løvtræ. SAP. – Ret alm. i landets østlige egne.

 

Phlebiella gaspesica Strenghinde-art
På mangeløv. SAP. – Sjælden eller overset.

 

Radulomyces confluens Glat naftalinskind
Et enkelt fund på seljepil. SAP. – M. alm.

 

Resinicium bicolor Voksagtig tandsvamp
På elm en enkelt gang. SAP. – M. alm., normalt på nåletræ.

 

Rhizoctonia fusispora Repeterhinde-art
På førne. SAP? – Formodentlig alm.

 

Schizophyllum amplum Poppel-hængeøre
På døde popler i Vesterdam og Østerdam. SAP. – Hist og her.

 

Scopuloides rimosa Dughinde
På fugtigt liggende løvtræ. SAP. – Alm.

 

Serpula lacrymans Ægte hussvamp
Fundet i den gamle lade før nedrivningen i 1981. SAP. – Vidt udbredt indendørs, men kun kendt fra ét sted i naturen.

 

Steccherinum fimbriatum Trådet skønpig
Kun registreret en enkelt gang, men formodentlig alm. SAP. – Alm.

 

Steccherinum ochraceum Almindelig skønpig
Alm., muligvis især på ask. SAP. – Alm.

 

Stereum complicatum Liden lædersvamp
På slåen. SAP. – Et dårligt forstået taxon. Udbredt over hele landet?

 

Stereum hirsutum Håret lædersvamp
Ret alm., også fundet på drivtømmer. SAP. – M. alm.

 

Stereum rugosum Rynket lædersvamp
Alm. over det meste af øen. SAP/PAR. – M. alm.

 

Tomentella asperula Frynsehinde-art
Med båndpil. EM. – Formodentlig ret alm.

 

Tomentella ellisii Frynsehinde-art
Med birk og avnbøg i Nørre Remise og med pil. EM. – Formodentlig alm.

 

Tomentella fuscocinerea Frynsehinde-art
Med pil. EM. – Formodentlig alm.

 

Tomentella sublilacina Frynsehinde-art
Sikkert alm. med pilene. EM. – En af de almindeligste danske frynsehinder.

 

Trechispora cohaerens Vathinde-art
På bøg i Østerskov og flere andre steder på diverse løvtræ. SAP. – Alm.

 

Trechispora farinacea s.l. Pigget vathinde (i bred forstand)
Formodentlig alm., fundet på ved af løvtræ og østrigsk fyr. SAP. – Alm., men tilhører et vanskeligt artskompleks.

 

Trechispora nivea Vathinde-art
På bøg i Østerskov. SAP. – Alm.

 

Vuilleminia comedens Almindelig barksprænger
På eg i Vesterskov samt på gl. fredmark. PAR. – M. alm.

 

Vuilleminia coryli Hassel-barksprænger
Alm. på hassel. PAR. – Alm.

 

Xylodon paradoxus Hvid tandsvamp
Meget alm. på ved af løvtræ overalt på øen. SAP. – M. alm.

 

Xylodon raduloides Labyrint-tandsvamp
På ved i Vesterskov. SAP. – M. alm.

 

 

Poresvampe

 

Abortiporus biennis Rødmende pjalteporesvamp
En enkelt gang ved foden af elm i Vesterskov. SAP. – Hist og her i landets federe egne, mest i parker.

 

Antrodiella serpens Gulrandet elastikporesvamp
Fundet i forbindelse med Inonotus nodulosus på bøg. SAP. – Ret alm.

 

Antrodiella semisupina s.l. Elastikporesvamp-art
På ved, bl.a. ahorn. SAP. – Ret alm.

 

Bjerkandera adusta Sveden sodporesvamp
På ved af løvtræ over store dele af øen. SAP. – M. alm. Se billede øverst på siden.

 

Bjerkandera fumosa Grågul sodporesvamp
På båndpil. SAP. – Ret alm.

 

Cerioporus squamosus Skællet stilkporesvamp
En del steder, bl.a. på ask. SAP/PAR. – Alm.

 

Cerioporus varius Foranderlig stilkporesvamp
Alm. på løvtræ, inkl. drivtømmer. SAP. – Alm., ikke mindst i pilekrat.

 

Ceriporia reticulata Netagtig voksporesvamp
På ved i Østerskov. SAP. – Alm.

 

Daedaleopsis confragosa Rødmende læderporesvamp
Alm. på pile på de gamle fredmarker og omkring Vesterdam. SAP. – Alm.

 

Datronia mollis Blød begporesvamp
På ved af bl.a. poppel. SAP. – Alm.

 

Fomes fomentarius Tøndersvamp
Fundet i Nørre Remise og Vesterskov, tilsyneladende etableret i forbindelse med elmesygen og vel derfor igen på retur (?). Fundet på bøge i Østerskov i 2008. SAP/PAR. – Alm., især på bøg og birk.

 

Fomitopsis pinicola Randbæltet hovporesvamp
Fundet et par gange på bøg, poppel og formodentlig elm – brunmuldsdanner. SAP. – Alm.

 

Fuscoporia ferrea Skorpe-ildporesvamp
På pil. SAP. – Alm.

 

Fuscoporia ferruginosa Rustbrun ildporesvamp
Ret alm. på ved af diverse løvtræer. SAP. – Alm.

 

Ganoderma applanatum Flad lakporesvamp
Var ihvertfald tidligere ret alm. i skovene og i haven, bl.a. på bøg og poppel. SAP. – Alm.

 

 

Flad lakporesvamp på en død bøg, Østerskov, 26. september 1987. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ganoderma pfeifferi Kobberød lakporesvamp
Kendt fra øen allerede i 1961 (H. Dissing) og frem til 1980. Nu formentlig forsvundet. PAR/SAP. – Hist og her på øerne, sjælden i Jylland, mest på gamle bøge.

 

Gloeophyllum sepiarium Fyrre-korkhat
Kun fundet på drivtømmer. SAP. – Alm.

 

Hapalopilus rutilans Rødlig okkerporesvamp
Hist og her i skovene og på gl. fredmarker, bl.a. på elm og poppel. SAP. – Hist og her.

 

Heterobasidion annosum Almindelig rodfordærver
På poppel og muligvis hvidtjørn. PAR/SAP. – Alm.

 

Inonotus hispidus Børstehåret spejlporesvamp
Var i mange år tilstede på et par gamle aske i Østerskov, men siden disse væltede, er arten ikke genfundet. Kan måske genindvandre, selv om den er yderst sjælden i Jylland. PAR. – Sjælden.

 

 

Børstehåret spejlporesvamp på en gammel ask, Østerskov, 6. september 1984. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Laetiporus sulphureus Svovlporesvamp
På rødel i Østerskov. SAP/PAR. – Ret alm. på en lang række løvtræsarter, især eg.

 

 

Svovlporesvamp, Østerskov, 4. august 1985. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Lentinus substrictus Forårs-stilkporesvamp
Fundet på Centralmark 1989. SAP. – Ret alm.

 

Mensularia nodulosa Bøge-spejlporesvamp
På bøg i Nørre Remise og Østerskov, nu muligvis forsvundet. SAP. – Ret alm. over det meste af landet.

 

Mensularia radiata Elle-spejlporesvamp
På hassel, rødel og muligvis pil. SAP/PAR. – Alm.

 

Meripilus giganteus Kæmpeporesvamp
På bøg i Østerskov, nu måske forsvundet. SAP/PAR. – Alm. over det meste af landet, især mod øst.

 

 

Kæmpeporesvamp var førhen ret almindelig på gamle bøge i Østerskov, men er nu muligvis forsvundet. – 16. oktober 1983. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Phellinopsis conchata Pile-ildporesvamp
På flere gamle seljepile. SAP (PAR?). – Hist og her, gerne på god, evt. kalkrig jord.

 

Phellinus pomaceus Blomme-ildporesvamp
Alm. på gamle mirabel og slåen. PAR. – Alm.

 

 

Blomme-ildporesvamp på mirabel, Centralmark, 8. december 1986 (øverst) og 27. oktober 1989. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Physisporinus sanguinolentus Blod-skorpeporesvamp
På ved af løvtræ i Vesterskov. SAP. – M. alm.

 

Piptoporus betulinus Birkeporesvamp
På vortebirk i Vesterskov og Nørre Remise. SAP/PAR. – M. alm.

 

 

Birkeporesvamp på en vortebirk i Nørre Remise, 16. oktober 1983. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Postia alni Blegblå kødporesvamp
I Vesterskov. SAP. – Alm.

 

Postia caesia Blålig kødporesvamp
På ædelgran i Vesterskov. SAP. – Alm.

 

Rigidoporus populinus Sammenvokset trylleporesvamp
På bl.a. hyld og gråpoppel. SAP/PAR. – Ret alm.

 

Skeletocutis nemoralis Stor krystalporesvamp
Meget alm., især på ahorn og ask (?), men også fundet i en helt resupinat form på eg. SAP. – Alm.

 

Spongiporus cerifluus Hængende kødporesvamp
Et par gange i ahorn-ungskoven på Østermark samt i Nørre Remise. SAP. – Ret sjælden.

 

Trametes hirsuta Håret læderporesvamp
Flere steder på popler. SAP. – Alm.

 

 

Håret læderporesvamp på en død gråpoppel, Østerdam, november 1988. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Trametes versicolor Broget læderporesvamp
Flere steder på eg, poppel og muligvis bøg. SAP. – M. alm.

 

 

Broget læderporesvamp, Østerskov, 1. februar 1987. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Køllesvampe

 

Clavaria falcata Hvid køllesvamp
Alm. på jord, især mod nordøst. SAP? – Alm.

 

Clavaria fragilis Bugtet køllesvamp
Alm., især i mergelgravsområdet, formodes i tilbagegang eller forsvundet. SAP? – Hist og her.

 

Clavaria incarnata Kødrød køllesvamp
Først i 1980’erne m. alm., især i mergelgravsområdet, nu sikkert i stærk tilbagegang eller forsvundet. SAP? – Hist og her, især i landets federe egne.

 

Clavulina coralloides Kam-troldkølle
Under pil yderst mod nordøst. EM. – Alm.

 

Clavulina rugosa Rynket troldkølle
Kun fundet en enkelt gang, kan være forsvundet. EM. – Ret alm., især under nåletræer.

 

Clavulinopsis corniculata Eng-køllesvamp
Var især alm. i mergelgravsområdet, men er måske nu helt væk. SAP? – Ret alm.

 

Clavulinopsis helvola Orangegul køllesvamp
Var ihvertfald tidligere m. alm. omkring mergelgraven. SAP? – Ret alm.

 

Clavulinopsis laeticolor Flamme-køllesvamp
Var førhen alm., især ved mergelgraven. Formodentlig gået voldsomt tilbage. SAP? – Ret alm.

 

Clavulinopsis luteoalba Abrikos-køllesvamp
Fundet enkelte gange i mergelgravsområdet, formodes forsvundet. SAP? – Hist og her.

 

Clavulinopsis (Ramariopsis) microspora s.l. Småsporet køllesvamp (i bred forstand)
Var ihvertfald tidligere m. alm. i mergelgravsområdet. SAP? – Hist og her. Er en del af et vanskeligt kompleks.

 

Macrotyphula fistulosa Pibet køllesvamp (pibet rørkølle)
Fundet et par gange i Vesterskov og Nørre Remise, hvor den måske stadig kan være tilstede. SAP. – Ret alm. over det meste af landet.

 

 

Pibet køllesvamp, Vesterskov, 18. oktober 1989. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Macrotyphula juncea Trådagtig køllesvamp (trådkølle)
Alm. over hele øen på bladførne, ikke mindst af ask. SAP. – Alm.

 

Ramaria stricta Rank koralsvamp
Kun et enkelt fund fra Vesterskov. SAP. – Alm.

 

Ramariopsis kunzei Mangegrenet køllesvamp
Enkelte fund i mergelgravsområdet, nu sikkert helt væk. SAP? – Hist og her, kalkelskende.

 

Ramariopsis pulchella Violet køllesvamp
Alm. i mergelgravsområdet. SAP? – Ret sjælden, kalkelskende.

 

Typhula erythropus Rødstokket trådkølle
Meget alm. over hele øen, ikke mindst på bladstilke af ask. SAP. – M. alm.

 

Typhula gyrans Liden trådkølle
På løvtræsblade et par gange. SAP. – Alm.

 

Typhula incarnata Rosa trådkølle
På græsser på Vorsø Kalv i november. PAR. – Formodentlig ret alm.

 

Typhula lutescens Gullig trådkølle
Fundet i Nørre Remise. Materialet bør revideres. SAP? – M. sjælden?

 

Typhula phacorrhiza Lang trådkølle
Meget alm. på bladførne. SAP. – M. alm.

 

Typhula spathulata Aske-trådkølle
På småkviste af ask (?). SAP? – Formodentlig ret alm.

 

 

Lamelsvampe og hængeskåle

 

Agaricus arvensis Ager-champignon
Under ligusterhæk ved gården. SAP. – Alm.

 

Agaricus silvaticus Lille blod-champignon
Under poppel. SAP. – Alm.

 

Agaricus urinascens Landsby-champignon
En del mycelier langs østkysten på gl. fredmark. SAP. – Hist og her på bedre jord.

 

Agrocybe dura Fastkødet agerhat
Var ret almindelig på de opgivne marker, nu sikkert forsvundet. SAP. – Ret alm.

 

Agrocybe pediades Almindelig agerhat
Var ret almindelig på de opgivne marker, nu formentlig forsvundet. SAP. – Alm.

 

Agrocybe praecox Tidlig agerhat
Registreret nogle gange og må formodes stadig at være tilstede. SAP. – Ret alm.

 

Amanita ceciliae Stor kam-fluesvamp
Kun fundet en enkelt gang, under bøg i vestkanten af Østerskov, sikkert forsvundet. EM. – Ret sjælden og kun i landets fedeste egne.

 

Amanita excelsa Høj fluesvamp
Nørre Remise og Østerskov. EM. – Alm.

 

Amanita muscaria Rød fluesvamp
Under birk på fredmarken. EM. – Alm.

 

Amanita phalloides Grøn fluesvamp
På digerne i Østerskov og Vesterskov, kan være forsvundet. EM. – Alm. i landets federe egne.

 

Amanita rubescens Rødmende fluesvamp
I vestkanten af Østerskov, nu måske forsvundet. EM. – M. alm.

 

Amanita vaginata Grå kam-fluesvamp
Fundet tre gange med noget forskellig morfologi, dels under birk/hassel og under gammel hassel. EM. – Hist og her.

 

Armillaria lutea Køllestokket honningsvamp
Kun registreret med sikkerhed et par gange, men sikkert den almindeligste honningsvamp på øen. SAP/PAR. – M. alm.

 

Armillaria ostoyae Mørk honningsvamp
Kun registreret med sikkerhed en enkelt gang, men formodentlig ret alm. SAP/PAR. – Alm.

 

 

Hyfestrenge (rhizomorfer) af en honningsvamp-art på en afbarket elm, Vesterskov, 17. september 1992. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Arrhenia retiruga Lille moskantarel
På bladmosser dybt i gederams-bevoksning, nu måske forsvundet. SAP (PAR?). – Alm.

 

Aspropaxillus giganteus Kæmpe-tragtridderhat
På gl. fredmark, især i mergelgravsområdet. SAP. – Ret alm.

 

Atheniella acicula Orange huesvamp
Alm. på småkviste over hele øen. SAP. – Alm.

 

Atheniella flavoalba Gulhvid huesvamp
Fundet af H. Dissing 1960 blandt mos i Vesterskov. SAP. – Alm.

 

Bolbitius reticulatus Netåret gulhat
Kun fundet en enkelt gang på rådden ask eller elm. SAP. – Ualmindelig, især på lokaliteter med naturskovspræg.

 

Bolbitius titubans Almindelig gulhat
Fundet enkelte gange omkring gården og laboratoriet. Kan måske stadig findes i eve og græsvegetation langs stranden. SAP. – Alm.

 

 

Almindelig gulhat, voksende på nedfaldne strå fra laboratoriets tag, 25. september 1988. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Boletus edulis Spiselig rørhat (Karl Johan)
Kun fundet en enkelt gang under seljepil på Nordmark. EM. – Alm.

 

Calocybe carnea Rosa fagerhat
Fundet en enkelt gang i mergelgravsområdet. SAP. – Ret alm.

 

Calocybe gambosa Vårmusseron
Kun fundet ved mergelgraven i nordøsthjørnet 1980. Kan være forsvundet. SAP. – Ret alm., ikke mindst på kalkrige jorder.

 

Calyptella campanula Gul nældehue
Fundet enkelte gange. SAP. – Alm.

 

Calyptella capula Hvidlig nældehue
Fundet enkelte gange. SAP. – Alm.

 

Camarophyllopsis schulzeri Tyndbladet vokshat
Fundet i 1960 (H. Dissing), og igen i 1980, omkring mergelgraven i nordøsthjørnet. BIO. – Temmelig sjælden, ikke mindst i typisk overdrevsvegetation.

 

Chalciporus piperatus Peberrørhat
Et enkelt fund fra 1961 under seljepil (H. Dissing). EM. – Alm. i hele landet, normalt anset for 100 % bundet til nåletræer, men også til rød fluesvamp.

 

Chlorophyllum rhacodes s.l. Rabarber-parasolhat (i bred forstand)
I kanten af Tepotten. SAP. – Alm. Der findes mindst tre danske arter i dette artskompleks.

 

Clitocybe ditopus Mel-tragthat
Fundet sent på sæsonen på ædelgran-nåledække i Vesterskov. SAP. – Alm.

 

Clitocybe fragrans Vellugtende tragthat
Fundet spredt på de gamle fredmarker. SAP. – Alm.

 

Clitocybe metachroa Grå tragthat
Et enkelt fund fra Østerskov 1988. SAP. – Alm.

 

Clitocybe nebularis Tåge-tragthat
På bladførne et par gange på gl. fredmark. SAP. – Alm.

 

Clitocybe nitrophila Gødnings-tragthat
På den gamle mødding i 1980, nu forsvundet eller evt. stadig at finde på strandeve. SAP. – Udbredelse ikke klarlagt.

 

Clitopilus hobsonii Skæv melhat
På en del forskellige substrater, bl.a. strandeve, råddent ved og bark. SAP. – Alm.

 

Clitopilus prunulus Gråhvid melhat
Kun fundet en enkelt gang under seljepil på gl. fredmark 1961 (H. Dissing). Formodentlig forsvundet. SAP? – Alm.

 

Collybia cookei Gulknoldet lighat
Fundet på rådne tåreblad. SAP/PAR. – Alm.

 

Conocybe ambigua ? Keglehat-art
På kalkholdig jord ved mergelgraven. Materialet bør revideres. SAP. – Formodentlig sjælden og kun kendt fra enkelte fund i Danmark.

 

Conocybe macrocephala Keglehat-art
Et enkelt fund på fed mergeljord i nordøsthjørnet. Materialet bør revideres. SAP. – Formodentlig vidt udbredt.

 

Conocybe mesospora Keglehat-art
Et enkelt fund på jord i Tepotten. SAP. – Sjælden eller overset.

 

Conocybe ochrostriata ? Keglehat-art
På mudder i Østerdam. Materialet bør revideres. SAP. – Formodentlig vidt udbredt.

 

Conocybe rickeniana Kastanjebrun keglehat
Et enkelt fund, men kan let være overset. SAP. – Formodentlig alm.

 

Conocybe semiglobata Halvkugleformet keglehat
Enkelte fund. SAP. – Formodentlig alm.

 

Coprinellus bisporus Tosporet blækhat
Et enkelt fund fra overskidte grene i skarve-koloni. SAP.  – Dårligt kendt, men formodentlig sjælden.

 

Coprinellus disseminatus Bredsået blækhat
En del fund og sikkert ret alm. SAP. – M. alm.

 

Coprinellus domesticus Hus-blækhat
Kun et enkelt sikkert fund. SAP. – Formodentlig ret alm.

 

Coprinellus flocculosus Fnugget blækhat
Fundet et par gange, både i den mere naturlige vegetation og på gårdspladsen i 1980’erne. Et fund på en pind synes usædvanligt. SAP. – Ikke alm., men udbredelse dårligt kendt.

 

Coprinellus heptemerus Hjorte-blækhat
Fremdyrket i 1988 fra rådyrgødning. SAP. – Alm.

 

Coprinellus hiascens Udspilet blækhat
Fundet en enkelt gang på optrådt sti i fugtig askebevoksning. SAP. – Sikkert ret alm.

 

Coprinellus micaceus Glimmer-blækhat
Alm. SAP. – M. alm.

 

 

Glimmer-blækhat, Vesterskov, 25. september 1987. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Coprinellus pellucidus Skær blækhat
Fremdyrket på rådyrgødning 1996. SAP. – Status dårligt kendt, sikkert alm.

 

Coprinellus radians Grynet blækhat
På nedbrudte poppelstammer i Vesterdam 1983. SAP. – Formodentlig ikke sjælden.

 

Coprinellus xanthothrix Gultrådet blækhat
Et enkelt fund på bøgeførne i 1984. SAP. – Vidt udbredt og formodentlig alm.

 

Coprinopsis atramentaria Almindelig blækhat
Enkelte fund, bl.a. ved foden af døde popler. SAP. – Alm.

 

 

Almindelig blækhat, Vorsø, 30. oktober 1989. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Coprinopsis cinerea Mødding-blækhat
Fundet et par gange på staldgødning og anden gødning. SAP. – Formodentlig alm., men nedgangen i åbne møddinger har sikkert gjort den sjældnere.

 

Coprinopsis cortinata s.l. Slør-blækhat (i bred forstand)
Alm., især på mergelholdig jord under hvidtjørn m.v. SAP. – Formodentlig ret alm., ihvertfald i de federe egne.

 

Coprinopsis echinospora Fuglemøg-blækhat
Var i hvertfald tidligere meget alm. på overskidte stammer og grene under øens fuglekolonier. SAP. – Ret sjælden eller overset – en fuglekoloni/fuglerasteplads-specialist.

 

 

Fuglemøg-blækhat var tidligere meget almindelig, men i takt med skarvens tilbagegang er den muligvis forsvundet. – Østerskov, 18. oktober 1989 (øverst) og 26. september 1987. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Coprinopsis lagopus Dunstokket blækhat
Et par fund, men sikkert mere alm. end dette antyder. SAP. – M. alm.

 

Coprinopsis pannucioides Blækhat-art
Et enkelt fund på delvis formuldet ved. SAP. – Formodentlig ret sjælden.

 

Coprinopsis patouillardii Blækhat-art
Fundet på hestegødning i 1960-61 (H. Dissing). Kan evt. stadig findes på rådyrgødning. SAP. – Sikkert ret alm.

 

Coprinopsis phaeospora Fælled-blækhat
På græs. SAP. – Formodentlig alm.

 

Coprinopsis picacea Skade-blækhat
Fundet en enkelt gang i Østerskov. Kan vel være forsvundet sammen med bøgene. SAP. – Ret alm., især på kalkholdig jord i bøgeskove.

 

Coprinopsis stercorea Pjusket blækhat
Fremdyrket på rådyrgødning ved flere lejligheder. SAP. – Formodentlig alm.

 

Coprinus comatus Stor parykhat
Fundet omkring det gamle stuehus på næringsrig jord. SAP. – Alm.

 

Cortinarius lucorum Aspe-Slørhat
Fundet i alle poppel-bevoksninger og er en af øens almindeligste mykorrhizasvampe. EM. – Formodentlig ret alm.

 

Cortinarius porphyropus Purpurstokket slørhat
Fundet under sejlepil, oprindelig angivet som purpurbrun slørhat (C. purpurascens). EM. – Hist og her.

 

Cortinarius saniosus Gultrævlet slørhat
Under poppel. EM. – Formodentlig ret alm.

 

Crepidotus caspari Lundells muslingesvamp
Sikkert ret alm., men kun få fund registreret. SAP. – Ret alm.

 

Crepidotus cesatii Almindelig muslingesvamp
Vidt udbredt og alm., fx på pinde af ahorn og pil. SAP. – M. alm.

 

Crepidotus epibryus Førne-muslingesvamp
På græs ved laboratoriet. SAP. – Hist og her.

 

Crepidotus luteolus Gul muslingesvamp
Var ihvertfald tidligere m. talrig på gederams og stor nælde overalt på fredmarkerne etc. SAP. – Alm.

 

Crepidotus mollis Blød muslingesvamp
På elm 1961 (H. Dissing). Ikke set siden og måske forsvundet. SAP. – Alm.

 

Crepidotus variabilis Forskelligformet muslingesvamp
Kun kendt fra et fund 1960 på kvist af ahorn (H. Dissing). SAP. – Ret alm.

 

Crinipellis scabellus Børstefod
Fundet sommeren 1961 i poppel-bevoksning på kviste og græs (H. Dissing), genfundet 1991. SAP. – Alm. på tørre steder.

 

Cuphophyllus ochraceopallidus Isabella-vokshat
Omkring 1980 alm. i mergelgravsområdet. I 1960 også fundet andre steder på fredmarken (H. Dissing). BIO. – Hist og her på kalkrig bund.

 

Cuphophyllus pratensis Eng-vokshat
Enkelte fund på gl. fredmark. BIO. – Ret alm.

 

Cyclocybe erebia Mørk agerhat
Flere fund på gl. fredmark. SAP. – Hist og her på bedre jord, især i næringsrige skovvejkanter.

 

Cystoderma amianthinum Okkergul grynhat
Enkelte fund på åbne mosrige steder, bl.a. Kalven. SAP. – Alm.

 

Cystoderma carcharias Rødgrå grynhat
I tæt gederams med mos i bunden. SAP. – Hist og her, mest i nåleskov.

 

Deconica crobula Træflis-stråhat
Fundet på kraftige urtestængler. SAP. – Alm.

 

Deconica inquilina Græs-stråhat
På diverse førnetyper spredt på øen. SAP. – Alm.

 

Delicatula integrella Slørhuesvamp
Fundet en enkelt gang i Vesterskov 1961 (H. Dissing), men kan fint være på øen i dag. SAP. – Hist og her, lokalt alm. i de østlige egne.

 

Dermoloma cuneifolium Eng-nonnehat
Alm. på mergelbunden i den nordøstlige del, mest i den mørke, noget puklede form, nu formodentlig på retur eller forsvundet. SAP. – Hist og her.

 

Dermoloma aff. pseudocuneifolium Mark-nonnehat
Fundet ved mergelgraven i nordøsthjørnet. SAP/BIO? Tidligere rapporteret som D. pragensis. – Materialet er lidt afvigende og lægger sig midt imellem D. josserandii og D. pseudocuneifolium. Sidstnævnte er ret udbredt i Danmark, mens førstnævnte muligvis ingen sikre forekomster har.

 

Entoloma ameides Sødlig rødblad
På mergeljord i nordøsthjørnet. BIO. – Meget sjælden.

 

Entoloma aprile Maj-rødblad
Under elm. SAP/EM? – Hist og her, men dårligt udredt.

 

Entoloma araneosum Spindelvævs-rødblad
På jord i mergelgravsområdet. SAP. – Hist og her på kalkholdig jord.

 

Entoloma asprellum Ru rødblad
Fundet to gange 1960-61 ved mergelgraven (H. Dissing). Nu sikkert forsvundet. SAP. – Hist og her.

 

Entoloma cephalotrichum Hvidhåret rødblad
På jord på gl. fredmark. SAP. – Sjælden eller overset.

 

Entoloma chalybaeum Blåbladet rødblad
I mos på gl. fredmark. BIO. – Hist og her.

 

Entoloma clandestinum Tykbladet rødblad
Ved mergelgraven 1961 (H. Dissing), nu sikkert forsvundet. SAP. – Sjælden.

 

Entoloma clypeatum Flammet rødblad
På jord i slåen-tjørnekrat. SAP/EM. – Ret alm.

 

Entoloma conferendum Stjernesporet rødblad
På jord på gl. fredmark. SAP. – Alm.

 

Entoloma dysthales Gråhåret rødblad
Flere fund på jord i mergelgravsområdet. SAP. – Hist og her på kalkholdig jord.

 

Entoloma dysthaloides Dyster rødblad
Alm., især på mergeljorden i nordøsthjørnet, også fundet i Vesterskov nær laboratoriet. SAP. – Hist og her på god jord, sikkert overset.

 

Entoloma favrei Rødblad-art
På jord i gederams/nælde/mangeløv-vegetation. SAP. – Dårligt kendt.

 

Entoloma griseocyaneum Gråblå rødblad
Formentlig fundet ved mergelgraven i 1960 (H. Dissing), nu sikkert forsvundet. BIO. – Ret sjælden.

 

Entoloma hebes Krat-rødblad
Meget alm. på jord, især i mergelgravsområdet samt i vestkanten af Østerskov. SAP. – Formodentlig alm.

 

Entoloma incanum Grøngul rødblad
Alm. på jord i mergelgravsområdet. BIO. – Hist og her på kalkholdig jord.

 

Entoloma incarnatofuscescens Tragt-rødblad
Meget alm. på nøgen jord i hvidtjørne-krattet omkring mergelgraven først i 1980’erne. Kan måske stadig findes. SAP. – Hist og her i de federe egne, ofte forstyrrede steder.

 

Entoloma infula Hvidbladet rødblad
Fundet af H. Dissing 1961 på jord i ung opvækst af slåen. SAP. – Sjælden.

 

Entoloma papillatum Papil-rødblad
En del tidlige fund. Materialet bør revideres. SAP/BIO? – Hist og her.

 

Entoloma pleopodium Duftende rødblad
Fundet enkelte gange på nøgen jord på gl. fredmark. SAP. – Ikke alm., men vidt udbredt.

 

Entoloma porphyrophaeum Porfyrbrun rødblad
På jord i kanten af Østerskov. BIO. – Sjælden overdrevssvamp.

 

Entoloma rhodopolium f. nidorosum Stinkende rødblad
Fundet flere gange på fed muldjord. SAP. – Alm.

 

Entoloma scabiosum Trævlet rødblad
Fundet en enkelt gang i gederams-nælde-bevoksning under hassel på gl. fredmark. SAP. – Sjælden.

 

Entoloma sepium Slåen-rødblad
På jord under slåen. SAP/EM. – Ret sjælden.

 

Entoloma sericatum s.l Rank rødblad (i bred forstand)
Fundet i store mængder under pil i Vesterdam, men visse karakterer ikke i overensstemmelse med litteraturens angivelser. SAP. – Alm.

 

Entoloma sericellum Silkehvid rødblad
Mærkeligt nok kun kendt fra to fund i 1961 ved mergelgraven (H. Dissing). Sikkert forsvundet. BIO. – Hist og her.

 

Entoloma serrulatum Savbladet rødblad
På jord i mergelgravsområdet. BIO. – Ret alm.

 

Entoloma sodale s.l. Brunskællet rødblad (i bred forstand)
På jord i mergelgravsområdet. BIO. – Hist og her, men navnet er under afvikling, da det har vist sig at indeholde en hel stribe andre arter, og ingen ved, hvad navnet egentlig dækker over.

 

Entoloma sordidulum Smudsig rødblad
Fundet et par gange i forsommeren under eg, hvidtjørn, elm etc. SAP/EM. – Alm., ihvertfald i de federe egne.

 

Entoloma strigosissimum Stridhåret rødblad
To fund, begge i det mergelrige nordøsthjørne, sammen med andre arter i underslægten Pouzarella. SAP. – Meget sjælden.

 

Entoloma tibiicystidiatum Rødblad-art
Kun ét fund fra mergelgraven i nordøsthjørnet. SAP. – Sjælden eller overset.

 

Entoloma turbidum Plantage-rødblad
Denne ellers typiske granplantagesvamp blev i 1982 fundet på Vorsø Kalv i græs/gederams-vegetation med mos i bunden. SAP/BIO? – Hist og her.

 

Entoloma undatum Bæltet rødblad
Tidligere m. alm., især i mergelgravsområdet. SAP. – Hist og her, især på kalk.

 

Episphaeria fraxinicola Askeskål
Kun et enkelt fund på askegren, men sikkert overset. SAP. – Formentlig alm.

 

Flagelloscypha minutissima Lille hængeskål
Fundet en enkelt gang. SAP. – Antagelig alm.

 

Flagelloscypha pilatii Græs-hængeskål
I vådt græs om sommeren. SAP. – Antagelig alm.

 

Flammulaster granulosus Gulbrun grynskælhat
Alm. på mergeljord mod nordøst. SAP. – Hist og her.

 

Flammulaster subincarnatus Blegrosa grynskælhat
Fundet en enkelt gang på bøgeskåle i Nørre Remise, men sikkert overset. SAP. – Alm.

 

Flammulina velutipes Gul fløjlsfod
Alm. over det meste af øen, bl.a. på poppel, hyld, elm, slåen, pil og ask. Materiale fra pil og poppel (hvis det findes) bør revideres. SAP (PAR?). – Alm.

 

 

Gul fløjlsfod på væltede elme, Østerskov, 16. november 1989 (øverst) og 20. december 1992. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Galerina marginata Randbæltet hjelmhat
Alm. på mosklædte, nedbrudte løvtræsstammer i skovene og på fredmarken. SAP. – Alm.

 

Galerina pumila Honninggul hjelmhat
Fundet af H. Dissing 1960. Materialet bør revideres. PAR. – Hist og her.

 

Galerina vittiformis Dunstokket hjelmhat
Kun registreret en enkelt gang, men formentlig mere alm., end dette antyder. PAR. – Alm.

 

Gliophorus psittacinus Papegøje-vokshat
Først i 1980’erne alm. i mergelgravsområdet, kan nu være forsvundet. BIO. – Ret alm.

 

Gymnopilus aff. fulgens Tørve-flammehat
Et enkelt fund fra Vesterdam 1983 er med en vis tvivl henført til denne sjældne art. SAP. – Meget dårligt kendt.

 

Gymnopilus penetrans Plettet flammehat
Et enkelt fund på en henfalden granstolpe på Vestermark 2009 (obs. K. Halberg, bestemt af T. Læssøe). SAP. – M. alm.

 

 

Plettet flammehat en henfalden granstolpe i den overdækkede gang på Vestermark, som i sin tid førte ned til observationsskjulet ved Vesterdam. – 15. november 2009. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gymnopilus spectabilis Fibret flammehat
Flere steder, fx Østerskov og gl. fredmark. SAP. – Hist og her.

 

Gymnopus confluens Knippe-fladhat
På førne i kratskov mod nordøst. SAP. – Alm.

 

Gymnopus dryophilus Løv-fladhat
Især i egeplantningen i Vesterskov. SAP. – M. alm.

 

Gymnopus peronatus Bestøvlet fladhat
På mosdækket drivtømmer på Kalven. SAP. – M. alm.

 

Hebeloma crustuliniforme s.l. Almindelig tåreblad (i bred forstand)
Under vortebirk ved mergelgraven. EM. – Alm.

 

Hebeloma gigaspermum Storsporet tåreblad
Under gråpil. EM. – Formentlig hist og her.

 

Hebeloma helodes Rank tåreblad
I Vesterdam og på fredmarken, under pil. EM. – Alm.

 

Hebeloma mesophaeum Lerbrun tåreblad
Under seljepil. EM. – M. alm.

 

Hebeloma sacchariolens Sødtduftende tåreblad
Under eg m.v. Udover den typiske form er der fundet en afvigende form, formodentlig med eg. EM. – Ret alm.

 

Hemimycena cucullata Tætbladet huesvamp
Fundet flere gange i mergelgravsområdet. SAP. – Hist og her, ihvertfald i de østlige egne.

 

Hemimycena delectabilis Nitrøs huesvamp
Tidligere m. alm. på forrige års gederams-stængler, må være gået tilbage i takt med denne arts tilbagegang. SAP. – Sikkert ret alm.

 

Hemimycena gypsella Huesvamp-art
Fundet nogle gange dybt i tuer af almindelig mangeløv. SAP. – Svær at registrere, men formentlig vidt udbredt.

 

Hemimycena mauretanica Smalsporet huesvamp
Fundet en enkelt gang på bøgeskål i Tepotten. SAP. – Sikkert vidt udbredt.

 

Hemimycena subimmaculata Huesvamp-art
På almindelig kvik i haven. SAP. – Dårligt kendt.

 

Hodophilus atropunctus s.l. Punktstokket vokshat (i bred forstand)
Enkelte fund 1980-84 i mergelgravsområdet. Skal sikkert henføres til en anden art i komplekset. BIO. – Sjælden, især i kalkrige kratskove.

 

Hericium coralloides Koralpigsvamp
Eneste fund er på en død bøg i Østerskov 1990 (obs. K. Halberg, bestemt af T. Læssøe). SAP. – Ret sjælden.

 

 

Koralpigsvamp på en død bøg, Østerskov, november 1990. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hodophilus foetens Latrin-vokshat
I 1980’erne meget alm. i mergelgravsområdet. BIO. – Ret sjælden, men klart den almindeligste krat-vokshat.

 

 

Latrin-vokshat er en typisk repræsentant for det nordøstlige hjørne af øen, nær den gamle mergelgrav. (Foto copyright © by Thomas Læssøe)

 

 

Hodophilus phaeophylla s.l. Krat-vokshat (i bred forstand)
Fundet af H. Dissing i 1960 og stadig hyppig først i 1980’erne, især omkring mergelgraven i nordøsthjørnet. BIO. – Ret sjælden, især i kalkrige kratskove.

 

Hodophilus micaceus s.l. Brungul vokshat (i bred forstand)
Talrig først i 1980’erne omkring mergelgraven. BIO. – Temmelig sjælden, men vidt udbredt på især kalkrige lokaliteter.

 

Hohenbuehelia cyphelliformis Urte-barkhat
Et enkelt fund. SAP. – Ret sjælden.

 

Homophron spadiceum Daddelbrun mørkhat
På ved af løvtræ. SAP. – Formodentlig ret alm.

 

Hydropus subalpinus Vår-fnugfod
Fundet på ved af løvtræ 1960 i Vesterskov (H. Dissing), samt 1980 i Tepotten. SAP. – Hist og her i de østlige dele, stedvis alm.

 

Hygrocybe aurantiosplendens Orangegylden vokshat
Kun usikkert registreret i mergelgravsområdet 1980. BIO. –  M. sjælden.

 

Hygrocybe calciphila Kalk-vokshat
Fundet en del gange i 1980 i mergelgravsområdet, men kan nu være forsvundet. BIO. – Sjælden.

 

Hygrocybe ceracea Voksgul vokshat
Fundet i krat mod nordøst. BIO. – Ret alm.

 

Hygrocybe conica s.l. Kegle-vokshat (i bred forstand)
Fundet 1960-61 i mergelgravsområdet (H. Dissing). M. alm. først i 1980’erne, ofte i meget store, fibrede former. BIO. – Ret alm.

 

Hygrocybe glutinipes Slimstokket vokshat
En af de få vokshatte, som ikke er fundet i mergelgravsområdet, men rundt omkring i mosrige skovkanter, fx vestkanten af Østerskov. BIO. – Hist og her.

 

Hygrocybe helobia Hvidløgs-vokshat
Kun kendt fra et lidt usikkert fund fra 1960 i ung askeopvækst med mos i bunden (H. Dissing). BIO. – Hist og her.

 

Hygrocybe insipida Liden vokshat
Bl.a. i mergelgravsområdet. BIO. – Hist og her.

 

Hygrocybe konradii Konrads vokshat
Flere fund fra mergelgravsområdet 1980-81. Nogle kollektioner falder i formen subglobispora. BIO. – Ret sjælden.

 

Hygrocybe miniata Mønje-vokshat
Fundet i en orange form en enkelt gang i mergelgravsområdet. SAP. – Hist og her.

 

Hygrocybe mucronella Bitter vokshat
Først i 1980’erne alm. i mergelgravsområdet, men kan nu være forsvundet. BIO. – Ualmindelig.

 

Hymenopellis radicata Almindelig pælerodshat
Tidligere alm. i Østerskov og Nørre Remise. SAP. – Alm.

 

Hypholoma fasciculare Knippe-svovlhat
Fundet nogle få gange på ved af løvtræ, bl.a. pil. SAP. – M. alm.

 

Hypholoma subericaeum Eng-svovlhat
På førne i Vesterdam sidst på sæsonen. SAP. – Hist og her.

 

Hypsizygus ulmarius Elme-gråblad
På elm i Østerskov. SAP/PAR. – Meget sjælden.

 

Infundibulicybe geotropa Stor tragthat
På jord i slåenkrat. SAP. – Ret alm.

 

Infundibulicybe gibba Almindelig tragthat
En lidt usikker angivelse, da fundet blev gjort på råddent ved, hvor andre noget lignende tragthatte forekommer. SAP. – Alm.

 

Inocybe asterospora Stjernesporet trævlhat
Registreret i 1960 (H. Dissing). Var i 1980 stadig tilstede under hassel/eg på skovdiget nær laboratoriet og i 1982 under bøg (?) i vestkanten af Østerskov. EM. – Hist og her, ihvertfald i de federe egne.

 

Inocybe flocculosa Fnugget trævlhat
Fundet af H. Dissing i Vesterdam 1961. EM. – Alm.

 

Inocybe fuscidula Brunfibret trævlhat
Fundet af H. Dissing under poppel i Vesterdam 1961. EM. – Alm.

 

Inocybe huijsmanii Rosazonet trævlhat
Et enkelt fund under båndpil. EM. – Sjælden.

 

Inocybe lacera Laset trævlhat
Fundet 1961 (H. Dissing), samt igen 1982, under seljepil. EM. – Alm.

 

Inocybe langei Langes trævlhat
Fundet af H. Dissing i Vesterdam 1961. EM. – Alm., især på bedre jord under eg, lind etc.

 

Inocybe mixtilis Randknoldet trævlhat
Fundet af H. Dissing i Vesterdam og Østerskov 1960. EM. – Alm.

 

Inocybe pelargonium Pelargonie-trævlhat
To fund af H. Dissing i Vesterdam 1960 kan formentlig henføres til denne art. EM. – Dårligt kendt, men anses p.t. for at være sjælden. Vokser med både løv- og nåletræer.

 

Inocybe phaeodisca Brunøjet trævlhat
Fundet af H. Dissing i Vesterdam 1961, sikkert under poppel eller pil. EM. – Sjælden, men status ikke afklaret til bunds.

 

Inocybe praetervisa Grovfibret trævlhat
En enkelt gang i egeplantningen i Vesterskov. EM. – Alm.

 

Inocybe salicis Pile-trævlhat
Fundet en enkelt gang i Vesterdam under pil. EM. – Sjælden eller overset.

 

Inocybe subporospora Trævlhat-art
Fundet en enkelt gang i Vesterdam under pil. EM. – Sjælden eller overset.

 

Laccaria amethystina Violet ametysthat
Fundet en enkelt gang under seljepil sammen med rød ametysthat 1980. EM. – Alm.

 

Laccaria laccata Rød ametysthat
Under pil og eg spredt ud over de gamle fredmarker samt i Poppelplantagen. EM. – M. alm.

 

Laccaria tortilis Krybende ametysthat
Under seljepil 1960-61 (H. Dissing) og igen 1982. EM. – Ret alm.

 

Lachnella villosa Hvid frynserede
På nældestængel. SAP. – Alm.

 

Lacrymaria lacrymabunda Grædende mørkhat
Fundet af H. Dissing i Vesterdam-området 1961, senere en enkelt gang på muldbund i ungskov af ahorn. SAP. – Alm.

 

Lactarius blennius Dråbeplettet mælkehat
Kun fundet under avnbøg/bøg i Nørre Remise, kan dreje sig om L. fluens. EM. – Alm.

 

Lactarius glyciosmus Kokos-mælkehat
Under birk/hassel i tæt gederams-vegetation. EM. – Alm.

 

Lactarius obscuratus Elle-mælkehat
Under rødel. EM. – Hist og her.

 

Lactarius pubescens Dunet mælkehat
Fundet under enlig vortebirk ved mergelgraven. EM. – Alm.

 

Lactarius pyrogalus Hassel-mælkehat
Under hassel på gl. fredmark nord og nordvest for Vesterskov. EM. – Ret alm.

 

Lactarius quietus Ege-mælkehat
I egeplantningen i Vesterskov 1980 samt i kanten af Østerskov. Tidligere også registreret på fredmarken. EM. – M. alm.

 

Lactarius rufus Rødbrun mælkehat
Under vortebirk i Nørre Remise. EM. – Alm.

 

Lactarius subdulcis Sødlig mælkehat
Fundet under bøg i vestkanten af Østerskov. Nu sikkert forsvundet. EM. – Alm.

 

Leccinum aurantiacum Rustrød ege-rørhat
Fundet en enkelt gang i 1960 (H. Dissing), formentlig under en eg i kanten af den daværende frugtplantage på Centralmark. EM. – Ikke alm., men vidt udbredt.

 

Lentinellus herbarum Urte-savbladhat
Var tidligere udbredt på gederams-stængler på de gamle fredmarker, men formodentlig gået kraftigt tilbage. Et fund fra marts var uventet. SAP. – M. sjælden.

 

Lepiota griseovirens Grågrøn parasolhat
Masseforekomst i krattet langs nordøstkysten 2017. SAP. – Sjælden.

 

 

Grågrøn parasolhat er en nytilkommen art på Vorsø. I 2017 blev mange fundet i krattet langs nordøstkysten. (Foto copyright © by Thomas Læssøe)

 

 

Lepiota subincarnata Hvidbæltet parasolhat
Fundet en enkelt gang i mergelgravsområdet. SAP. – Ret sjælden.

 

Lepista nuda Violet hekseringshat
Enkelte fund, bl.a. på den forhenværende mødding. SAP. – Alm.

 

Lepista saeva Bleg hekseringshat
Kun fundet i mergelgravsområdet mod nordøst. SAP. – Ret alm.

 

Lepista sordida Spinkel hekseringshat
Ret alm., bl.a. i mergelgravsområdet, men også på førne under marehalm. Desuden i en atypisk udgave fra indersiden af poppelbark i Vesterdam. SAP. – Ret alm.

 

Leucoagaricus leucothites Rosabladet silkehat
Fundet 1960 eller 61 af H. Dissing på strandeng nær kær-svinemælk. SAP. – Hist og her, nogle steder ret alm.

 

Macrocystidia cucumis var. latifolia Agurkehat-varietet
Fundet mange steder. SAP. – Hist og her. Et par kollektioner fra 1961 (H. Dissing) repræsenterer muligvis var. leucospora – et dårligt udredt taxon, som formodentlig er ret sjælden.

 

Mallocybe dulcamara Bittersød trævlhat
Fundet 1960-61 under pil, bl.a. ved mergelgraven (H. Dissing). EM. – Alm.

 

Marasmiellus ramealis Gren-bruskhat
Meget alm., ikke mindst på gl. fredmarker, bl.a. på hindbær. SAP. – Alm.

 

Marasmiellus vaillantii Fælled-bruskhat
Fundet enkelte gange på egekvist og på hindbær-stængler, ret usædvanlige substrater for denne art (?). SAP. – Sikkert ret alm.

 

Marasmius bulliardii Furet bruskhat
En enkelt gang på poppelblade i kanten af Vesterskov. SAP. – Ret alm.

 

Marasmius curreyi Teglrød bruskhat
På strandeng og på gårdspladsen i rød svingel/siv-samfund. SAP. – Hist og her. Overset.

 

Marasmius epiphyllus Blad-bruskhat
Fundet nogle gange på ikke-identificerede blade, måske ask. SAP. – Hist og her.

 

Marasmius limosus Kær-bruskhat
På tagrør i Vesterdam og langs nordkysten. SAP. – M. alm.

 

Marasmius oreades Elledans-bruskhat
Alm. på strandengene rundt om øen. PAR. – M. alm.

 

Marasmius rotula Hjul-bruskhat
Meget alm. på småpinde over det meste af øen. SAP. – M. alm.

 

Marasmius setosus Bøgeblads-bruskhat
På bladstilke af bøg i Østerskov og Nørre Remise samt på hassel- og pileblade. SAP. – Alm.

 

Marasmius torquescens Filtfodet bruskhat
På bladførne i Østerskov 1988. SAP. – Hist og her, især i bøgeskov.

 

Megacollybia platyphylla Bredbladet væbnerhat
På bøg i Østerskov og Nørre Remise. SAP. – M. alm.

 

Melanophyllum haematospermum Sodet parasolhat
Kun fundet 1988 i det mergelholdige nordøsthjørne. SAP. – Hist og her i de federe egne.

 

Melanotus phillipsii Almindelig stråhat
Formentlig alm. i alle øens græsarealer og også fundet på lyse-siv. SAP. – M. alm.

 

Merismodes anomalus Almindelig læderskål
På pil og hunderose. SAP. – M. alm.

 

Mycena abramsii Sommer-huesvamp
Ret alm. på det meste af øen. SAP. – Sikkert ret alm.

 

Mycena aetites Plæne-huesvamp
Kun få sikre fund, men kan være forvekslet med nærtstående arter. SAP. – Formodentlig alm.

 

Mycena amica Iris-huesvamp
På løvtræ. SAP. – Hist og her.

 

Mycena arcangeliana Oliven-huesvamp
Meget alm. over hele øen. SAP. – Alm.

 

Mycena bulbosa Siv-huesvamp
I tue af lyse-siv og på tagrør. SAP. – Formentlig alm.

 

Mycena capillaris Trådfin huesvamp
På bøgeblade i Nørre Remise. SAP. – Alm.

 

Mycena cinerella Mel-huesvamp
Fundet et par gange, bl.a. på Kalven. SAP. – Ret alm. på sur førne.

 

Mycena citrinomarginata Gulægget huesvamp
Alm. SAP. – Formentlig ret alm.

 

Mycena clavularis Dunskivet huesvamp
Fundet på hylde- og pilebark. SAP. – Formentlig hist og her.

 

Mycena crocata Gulmælket huesvamp
Meget alm. over store dele af øen og ikke kun på bøg. SAP. – Alm.

 

Mycena epipterygia Gulstokket huesvamp
Især i højstaude-vegetation. SAP. – Alm.

 

Mycena erubescens Galde-huesvamp
Formodentlig på egebark. SAP. – Hist og her, men noget overset.

 

Mycena filopes Jod-huesvamp
Meget alm. overalt på øen. SAP. – M. alm.

 

Mycena galericulata Toppet huesvamp
Meget alm. på ved af løvtræ over hele øen. SAP. – M. alm.

 

Mycena galopus Hvidmælket huesvamp
Alm. på førne, bl.a. i egeplantningen i Vesterskov. SAP. – M. alm.

 

Mycena haematopus Blødende huesvamp
Meget alm., ikke mindst på ved af ahorn. SAP. – M. alm.

 

 

Blødende huesvamp, Vorsø, 27. september 1987. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Mycena inclinata Nikkende huesvamp
Fundet af H. Dissing 1960 på træstykker, formentlig eg. SAP. – Ret alm., især på eg.

 

Mycena leptocephala Klor-huesvamp
Kun registreret et par gange i gederams-vegetation, men også på pileførne i Vesterdam. SAP. – M. alm.

 

Mycena metata Rødlig huesvamp
I gederams-bevoksninger på gl. fredmark og på Kalven. SAP. – Alm., især på nåledække.

 

Mycena mirata Huesvamp-art
Alm. på vedstykker, kviste, frugter etc., især i mergelgravsområdet. SAP. – Formentlig ret alm., men overset.

 

Mycena mucor Huesvamp-art
På egeblade samt på pileblade! Sidstnævnte materiale kan muligvis repræsentere M. terena, som er beskrevet fra Norge i nyere tid. SAP. – Sikkert vidt udbredt.

 

Mycena olida Bleg huesvamp
Fundet på ved i hvidtjørnekrat. SAP. – Formentlig ret alm., især nederst på stående levende løvtræer.

 

Mycena polyadelpha Egeblads-huesvamp
På egeblade. SAP. – Formodentlig ret alm., men kun få registreringer.

 

Mycena polygramma Mangestribet huesvamp
Spredt over øen, bl.a. på eg og hyld. SAP. – Alm.

 

Mycena pseudocorticola Gråblå bark-huesvamp
På elm i Østerskov. SAP. – Alm. på mosklædt løvtræsbark.

 

Mycena pterigena Bregne-huesvamp
Meget alm. på førne af almindelig mangeløv i den tætte gederams-vegetation. SAP. – Ret alm. på rådne bregneblade.

 

Mycena pura Skær huesvamp
Fundet relativt få gange, spredt over hele øen samt på Kalven. SAP. – M. alm.

 

Mycena rosea Rosa huesvamp
På avnbøg-førne i Nørre Remise. SAP. – Hist og her, nogle steder alm.

 

Mycena sanguinolenta Rødmælket huesvamp
Fundet en del gange på førne og ved. SAP. – M. alm. i både løv- og nåleplantager.

 

Mycena stylobates Fureskivet huesvamp
I gederams-vegetation. SAP. – Ret alm. i mange forskellige miljøer.

 

Mycena tenerrima Pudret huesvamp
Meget alm. på en lang række mere eller mindre forveddede substrater, inkl. hasselnødder. SAP. – Alm.

 

Mycena vitilis Blankstokket huesvamp
Især alm. i egeplantningen i Vesterskov, hvor den gror på delvis begravede småkviste. SAP. – M. alm.

 

Mycena zephirus Brunplettet huesvamp
Fundet 1960 eller 61 af H. Dissing i Vesterskov, sikkert i forbindelse med ædelgran-plantningen. SAP. – Alm. på nåletræsførne.

 

Mycenella salicina Glatsporet dughat
Talrig på jord i mergelgravsområdet. SAP. – Sjælden, men overset. Kalkelskende.

 

Mycetinis alliaceus Stor løghat
Kendt fra Østerskov og Nørre Remise. SAP. – Alm.

 

Naucoria amarescens Bitter knaphat
Med pil lige øst for gården. EM. – Formentlig vidt udbredt.

 

Naucoria bohemica Birke-knaphat
Fundet i gederams under vortebirk. EM. – Hist og her.

 

Naucoria escharoides Lys elle-knaphat
Med rødel. EM. – Alm.

 

Naucoria salicis Pile-knaphat
Med pil i Vesterdam 1961 (H. Dissing). EM. – Hist og her.

 

Naucoria scolecina Mørk elle-knaphat
Med rødel. Fundet sammen med lys elle-knaphat, som var meget lysere. EM. –Alm.

 

Panaeolus acuminatus Høj glanshat
Fundet et par gange. SAP. – Alm.

 

Panaeolus foenisecii Høsletsvamp
Fundet omkring gården 1960-61 (H. Dissing). SAP. – M. alm. i plæner, klitterræner etc.

 

Panaeolus olivaceus Lysstokket glanshat
På møddingsrester ved gården samt i skarvekoloni. SAP. – Alm.

 

Panaeolus papilionaceus Almindelig glanshat
På hestegødning 1960 (H. Dissing). SAP. – Alm.

 

Paralepista flaccida Brunstænket hekseringshat
Kun en enkelt gang på blandet førne, bl.a. bøg. SAP. – Alm.

 

Parasola conopilus Kegle-hjulhat
Kun fundet et par gange. SAP. – Alm.

 

Parasola kuehneri Skygge-hjulhat
På jord i kratskov. SAP. – Hist og her.

 

Parasola lactea Glat hjulhat
Fundet enkelte gange, men sikkert ret alm. SAP. – Alm.

 

Parasola megasperma Storsporet hjulhat
På jord i græsbevokset sti i skovbryn. SAP. – Formodentlig sjælden, kun fundet få gange.

 

Parasola plicatilis Plæne-hjulhat
Flere fund fra græsrabatter. SAP. – Alm.

 

Paxillus involutus Almindelig netbladhat
Fundet 1961 (H. Dissing), og også i nyere tid, under vortebirk. EM. – M. alm.

 

Phaeomarasmius erinaceus Spidsskælhat
Fundet på pil og hunderose. SAP. – Hist og her.

 

Phloeomana hiemalis Sen huesvamp
Fundet et par gange, men sikkert overset. SAP. – Alm., især på mosbevoksede stammer.

 

Phloeomana speirea Kvist-huesvamp
Meget alm. over hele øen, inkl. en form med gul stoktop, f. camptophylla. SAP. – M. alm.

 

Pholiota connisans Pile-skælhat
På jord nær pile. SAP. – Hist og her.

 

Pholiota gummosa Grøngul skælhat
På jord nær pil i skarvekolonien i Vesterdam 1983. SAP. – Ret alm.

 

Pholiota lenta Løv-skælhat
På bladførne under bøg i Nørre Remise. SAP. – Alm.

 

Pholiota limonella Skælhat-art
Ved foden af elmestamme. SAP. – Ualmindelig.

 

Pholiota squarrosa Krumskællet skælhat
På æble og ask. SAP/PAR. – Alm.

 

Pholiotina mairei Spinkel dansehat
På mergelholdig jord i nordøsthjørnet, hvor den ihvertfald tidligere var meget alm. SAP. – Hist og her, men sikkert overset.

 

Pholiotina velata Tandet dansehat
Et enkelt fund. Kan let være overset og findes formodentlig stadig på øen. SAP. – Ret alm. på fed jord.

 

Pleurotus dryinus Korkagtig østershat
På elm i Østerskov. SAP. – Hist og her.

 

 

Korkagtig østershat på en død elm, Østerskov, 27. oktober 1989. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pleurotus ostreatus Almindelig østershat
Hyppig på elm, ask og poppel. SAP. – Ret alm.

 

 

I milde vintre kan almindelig østershat ses vinteren igennem, som disse, der er dækket af et tyndt lag is. Desuden ses øverst t.v. sveden sodporesvamp (Bjerkandera adusta), nederst t.h. gul fløjlsfod (Flammulina velutipes). – Østerskov, 6. december 1987. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Almindelig østershat på en ask i Vesterskov, 14. januar 1990. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Pluteus cervinus Sodfarvet skærmhat
Alm. på ved af diverse løvtræer. SAP. – Alm.

 

Pluteus cinereofuscus Gråbrun skærmhat
På rådden bøg i Østerskov. SAP. – Ret alm.

 

Pluteus nanus Pudret skærmhat
Fundet hist og her. SAP. – Hist og her.

 

Pluteus podospileus Fløjls-skærmhat
På jord i Østerskov. SAP. – Hist og her, måske især mod øst.

 

Pluteus pouzarianus Plantage-skærmhat
På nåledække af ædelgran. SAP. – Ret alm.

 

Pluteus romellii Gulstokket skærmhat
På småpinde flere steder. SAP. – Ret alm.

 

Pluteus salicinus Stiv skærmhat
På ved af løvtræ i Vesterskov og Østerskov. SAP. – Ret alm.

 

Pluteus thomsonii Gråstokket skærmhat
Et enkelt fund i ungskov af ahorn. SAP. – Hist og her.

 

Psathyrella candolleana Candolles mørkhat
Flere fund, inkl. på drivtømmer. SAP. – Alm.

 

Psathyrella corrugis Rødægget mørkhat
Formodentlig ret alm. på løvtræspinde. SAP. – Alm.

 

Psathyrella microrrhiza Rod-mørkhat
En del fund. SAP. – Alm.

 

Psathyrella obtusata Mørkhat-art
Et enkelt fund. SAP. – Formentlig alm.

 

Psathyrella olympiana Mørkhat-art
Fundet en enkelt gang på pileved i Vesterdam. SAP. – Hist og her.

 

Psathyrella parva Mørkhat-art
Ét fund. SAP. – Kun dette danske fund.

 

Psathyrella piluliformis Lysstokket mørkhat
Kun et enkelt fund. SAP. – Alm., især på bøgestubbe.

 

Psathyrella cf. prona Vej-mørkhat
På jord i den daværende frugtplantage på Centralmark 1960 (H. Dissing). SAP. – M. alm.

 

Psathyrella pseudocorrugis Mørkhat-art
Et enkelt fund 1961 (H. Dissing). SAP. – Sikkert ret alm.

 

Psathyrella rubiginosa Mørkhat-art
Fundet på gederams på Kalven. SAP. Hist og her.

 

Psathyrella aff. scheppingensis Mørkhat-art
Fundet på Kalven. Ifølge L. Örstadius er den tæt på, men ikke identisk med P. scheppingensis. SAP.

 

Psathyrella senex Brunøjet Mørkhat
Fundet i en gruppe på småpinde på muldet bund. SAP. – Hist og her.

 

Pseudoclitocybe cyathiformis Almindelig bægertragthat
I høj gederams på gl. fredmark. SAP. – Ret alm.

 

Pseudospermum flavellum Gul trævlhat
Et par gange under seljepil. EM. – Alm., efter sigende især under birk og poppel.

 

Resupinatus applicatus Lysfiltet barkhat
Alm. på råddent ved over hele øen. SAP. – Alm.

 

Resupinatus trichotis Mørkfiltet barkhat
Alm. SAP. – Alm.

 

Rhodocollybia butyracea f. asema Horngrå fladhat
Alm. SAP. – M. alm.

 

Rhodocybe gemina Kødfarvet Troldhat
Mest i mergelgravsområdet, men også omkring Vesterdam, senest i 2008. Også fundet i gråpoppel-plantning i Østerskov 1960 (H. Dissing). SAP. – Hist og her. Kalkelskende.

 

Rickenella fibula Orange mosnavlehat
Mange steder på øen i mos. PAR. – M. alm.

 

Rickenella swartzii Finstokket mosnavlehat
Alm. over det meste af øen. PAR. – Alm.

 

Russula cyanoxantha Broget skørhat
Fundet af H. Dissing i Østerskov 1961. EM. – Alm.

 

Russula delica Tragt-skørhat
Under eg i Vesterskov. EM. – Alm.

 

Russula fellea Galde-skørhat
Under bøg i Nørre Remise. EM. – Alm.

 

Russula graveolens Bugtet skørhat
Fundet under eg. EM. – Ret alm.

 

Russula nigricans Sværtende skørhat
Under bøg m.v. i Nørre Remise. EM. – M. alm.

 

Russula ochroleuca Okkergul skørhat
Fundet under bøg og ædelgran. EM. – M. alm.

 

Russula pelargonia Pelargonie-skørhat
Under pile. EM. – Formodentlig vidt udbredt.

 

Russula cf. undulata Purpurbroget skørhat
Et usikkert fund under eg i Vesterskov. EM. – Ret alm., især i landets østlige dele.

 

Sagaranella tylicolor Kvælstof-gråblad
I mos på Kalven. Burde trives på Vorsø! SAP. – Hist og her, men overset.

 

Schizophyllum commune Kløvblad
På drivtømmer i strandeven. SAP. – Alm.

 

Simocybe haustellaris Skæv skyggehat
Tre fund, bl.a. på angelik. SAP. – Hist og her.

 

Strobilurus esculentus Gran-koglehat
På kogleskæl af ædelgran. SAP. – Alm., normalt på Picea-kogler.

 

Strobilurus tenacellus Sommer-koglehat
På kogle af østrigsk fyr ved gården. SAP. – Ret alm.

 

Stropharia coronilla Ager-bredblad
På ny fredmark, formentlig væk igen. SAP. – Alm.

 

Stropharia cyanea Blågrøn bredblad
Alm. på jord og førne over det meste af øen. SAP. – Alm., i hvert fald i de federe egne.

 

Stropharia pseudocyanea Blegblå bredblad
Fundet flere gange på fredmarkerne. SAP. – Ret alm.

 

Stropharia semiglobata Halvkugleformet bredblad
På hestegødning i 1960 (H. Dissing), siden forsvundet. SAP. – Alm.

 

Tricholoma lascivum Stinkende ridderhat
Kun fundet i Nørre Remise nær bøg/avnbøg og vortebirk. EM. – Alm.

 

Tricholoma sulphureum Svovl-ridderhat
Under bøg på Østerskovs vestdige, nu sikkert forsvundet. EM. – Alm.

 

Tricholoma ustale Sveden ridderhat
Sjælden under bøg, nu sikkert forsvundet. EM. – Alm. på lidt bedre jord under bøg.

 

Tricholomopsis rutilans Purpur-væbnerhat
Fundet af H. Dissing først i 1960’erne i Vesterskov, vel på Picea eller Abies. SAP. – Alm.

 

Tubaria conspersa Bleg fnughat
På pileførne. SAP. – Ret alm.

 

Tubaria dispersa Tjørne-fnughat
Alm. under hvidtjørn. SAP. – Alm.

 

Tubaria furfuracea Kliddet fnughat
Alm. på diverse førne. SAP. – M. alm.

 

Volvariella murinella Musegrå posesvamp
Fundet en del gange nær mergelgraven. SAP. – Ret sjælden.

 

Volvariella pusilla Liden posesvamp
Fundet af H. Dissing i 1960 mellem græs. SAP. – Hist og her.

 

Volvariella surrecta Snyltende posesvamp
På tåge-tragthat i mergelgravsområdet. PAR. – Sjælden.

 

Xerocomellus cf. porosporus Hvidsprukken rørhat
Et usikkert fund under bøg/avnbøg i Nørre Remise. EM. – Ret alm.

 

Xerocomellus chrysenteron s.l. Rødsprukken rørhat (i bred forstand)
Fundet 1960-61 i Nørre Remise (H. Dissing). EM. – Alm. Det kan sagtens dreje sig om finsprukken rørhat, der først blev beskrevet langt senere.

 

 

Bugsvampe

 

Apioperdon pyriforme Pære-støvbold
Fundet enkelte gange, bl.a. Vesterskov og Nørre Remise. SAP. – Alm.

 

Bovista nigrescens Sortagtig bovist
Fundet 1960 (H. Dissing), formentlig forsvundet fra øen. SAP. – Alm. på oftest gødskningspåvirkede græsarealer.

 

Crucibulum crucibuliforme Krukkesvamp
Fundet 1961 (H. Dissing). Ikke set siden, men er formodentlig stadig at finde på øen. SAP. – Ret alm.

 

Cyathus olla Klokke-redesvamp
På markvej i den daværende frugtplantage på Centralmark 1960 (H. Dissing). Nu formodentlig forsvundet. SAP. – Ret alm.

 

Langermannia gigantea Kæmpe-støvbold
Fundet ca. 1940 af K. Jessen (1968), og atter set i 2006 nær Tepotten. Denne art vil nyde godt af den tiltagende eutrofiering. SAP. – Ret alm., dog sjælden i de magreste egne.

 

Lycoperdon excipuliforme Højstokket støvbold
Fundet et par gange, måske stadig tilstede på øen. SAP. – Ret alm.

 

Lycoperdon molle Skov-støvbold
Fundet en enkelt gang ved rævegrav mod nord. SAP. – Hist og her.

 

Lycoperdon perlatum Krystal-støvbold
På jord i rævegravskompleks under ahorn m.v. SAP. – Alm.

 

Lycoperdon utriforme Skællet støvbold
Er angivet fra Østerskov/Poppelplantagen af K. Jessen (1968), bestemt af M. Lange – en lidt usædvanlig habitat for denne art. SAP. – Ret alm.

 

Mutinus caninus Hunde-stinksvamp
Fundet spredt på øen. SAP. – Alm.

 

Phallus impudicus Almindelig stinksvamp
Kun fundet enkelte gange i Nørre Remise. SAP. – M. alm.

 

Scleroderma areolatum Plettet bruskbold
Fundet med sikkerhed en enkelt gang under eg. EM. – Ret alm.

 

Scleroderma bovista Bovist-bruskbold
Under eg. EM. – Ret alm.

 

Scleroderma verrucosum Stilket bruskbold
Fundet flere gange under eg, samt i 1960 eller 61 af H. Dissing under poppel. EM. – Alm.

 

Sphaerobolus stellatus Bombekaster
På hyld i Vesterskov og drivtømmer på Kalven. SAP. – Alm.

 

 

Bævresvampe m.v.

 

Auricularia auricula-judae Almindelig judasøre
Meget alm., fundet på benved, hyld, ask, elm, poppel og ahorn. SAP. – Alm.

 

 

Judasøre er meget almindelig på reservatet, især på gamle hyld. – 1. juli 1982. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Her vokser judasøre på en væltet stamme i Østerskov, 22. september 1987. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Calocera cornea Liden guldgaffel
Registreret over det meste af det skovdækkede areal, på ved af diverse løvtræer. SAP. – Alm.

 

Calocera viscosa Almindelig guldgaffel
Fundet 1961 (H. Dissing). Ikke registeret siden, er tilknyttet nåletræ. SAP. – Alm.

 

Dacryomyces stillatus Almindelig tåresvamp
På bøgeved. SAP. – M. alm., især på nåleved.

 

Exidia glandulosa Ege-bævretop
Fundet nogle få gange på egegrene. SAP. – Alm.

 

Exidia nigricans Almindelig bævretop
Kun registreret få gange, men formentlig mere alm. end dette antyder. SAP. – M. alm.

 

Exidiopsis calcea Kalkhvid bævrehinde
Fundet på ahorn (?). SAP. – Ret alm., ikke mindst på elm, men også på nåletræ.

 

Exidiopsis effusa Smuk bævrehinde
På ved af ask. SAP. – Formodentlig alm.

 

Myxarium nucleatum Klar bævretop
Meget alm., fx på ask, eg og poppel. SAP. – M. alm.

 

 

Klar bævretop, Vorsø, 31. oktober 1989. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Myxarium subhyalinum Bævretop-art
Fundet en enkelt gang på rådden egegren. SAP. – Formodentlig alm.

 

Ofella cf. glaira Bævretop-art
Fundet en enkelt gang på rådden pilegren. SAP. – Formodentlig alm.

 

Tremella mesenterica Gul bævresvamp
Alm. på grene med voksskind overalt på øen, især Peniophora incarnata (?). PAR. – Meget alm. parasit på voksskind over hele landet.

 

 

Gul bævresvamp, Vorsø, 29. november 1992. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Tremella versicolor Voksskind-bævresvamp
Fundet en gang på Peniophora lycii på elm. PAR. – Ret alm.

 

Tremellodendropsis tuberosa Bævrekølle
Kun på mergelbund i det nordøstlige hjørne, hvor den vel kan være forsvundet igen. SAP. – Sjælden. Kalkelskende.

 

 

Rust- og brandsvampe

 

Melampsora euphorbiae Vortemælk-skorperust
På vortemælk. PAR. – Formodentlig alm.

 

Melampsora ribesii-viminalis Skorperust-art
På blade af båndpil. PAR. – Formodentlig alm.

 

Melampsora populnea Poppel-skorperust
Rust i et mindre område på bingelurt. PAR. – Formentlig vidt udbredt.

 

Microbotryum stellariae Fladstjerne-støvbladrust
I støvdragerne på fladstjerne. PAR. – Ret alm.

 

Miyagia pseudosphaeria
Rust på svinemælk. PAR. – Sikkert alm.

 

Phragmidium bulbosum Brombær-flercellerust
På korbær. PAR. – Alm.

 

Phragmidium mucronatum Rose-flercellerust
Rust på hunderose. PAR. – Formodentlig alm.

 

Puccinia albescens Tvecellerust-art
Skålrust om foråret på desmerurt. PAR. – Hist og her.

 

Puccinia allii Tvecellerust-art
Flere fund på skovløg. PAR. – Formentlig over det meste af landet.

 

Puccinia caricina Tvecellerust-art
Skålruststadiet på bladstilk af stor nælde. PAR. – Sikkert ret. alm.

 

Puccinia lapsanae Tvecellerust-art
Rust på haremad. PAR. – Formodentlig alm.

 

Puccinia malvacearum Stokrose-tvecellerust
Rust på katost. PAR. – Alm.

 

Puccinia phragmitis Tagrør-tvecellerust
Rust på tagrør. PAR.– M. alm.

 

Puccinia pulverulenta Dueurt-tvecellerust
Rust på glat dueurt. PAR. – Formentlig alm.

 

Puccinia punctiformis Tidsel-tvecellerust
Rust på agertidsel. PAR. – Alm.

 

Puccinia recondita Tvecellerust-art
Skålrust på gul frøstjerne. PAR. – Hist og her.

 

Urocystis anemones Anemone-brand
På hvid anemone. PAR. – Formodentlig alm.

 

Uromyces ambiguus Encellerust-art
På skovløg. Materialet bør revideres. PAR. – Formodentlig alm.

 

Uromyces cf. dactylidis Ranunkel-encellerust
Fundet som skålrust på vorterod. PAR. – Sikkert alm.

 

Uromyces rumicis Encellerust-art
Rust på skræppe. PAR. – Formodentlig alm.

 

Ustilago cf. avenae Brandsvamp-art
På dravhavre. Materiale bør revideres. PAR. – Formodentlig alm.

 

 

Skimmel- og skorstensvampe

 

Arthrinium puccinioides
En hyfomycet på førne af blågrøn star. SAP. – Dårligt kendt.

 

Bactridium flavum
Formodentlig ret almindelig på meget råddent ved, men kun registreret en enkelt gang. SAP. – Hist og her, men sikkert overset.

 

Beauveria bassiana
Fundet på billekadaver. PAR/SAP. – Alm.

 

Cephalotrichum microsporus
Ukønnet svamp, fremdyrket på rådyrgødning. SAP. – Formodentlig alm.

 

Cephalotrichum stemonitis
Fremdyrket på gødning af mosegris (?). SAP. – Sikkert alm.

 

Cladosporium cladosporioides
Fundet på nedfaldet kristtorn-blad. SAP. – Formentlig m. alm.

 

Cladosporium macrocarpum
Registreret en enkelt gang på marehalm og med lidt usikkerhed på poppelblade. Sikkert alm., men en slægt med mange identifikationsproblemer. SAP/PAR. – Formodentlig m. alm.

 

Dictyochaeta cf. simplex
Ukønnet svamp fundet på ege-skåle. SAP. – Dårligt kendt.

 

Gibellula pulchra
På små edderkopper i højt græs ved laboratoriet. NEK. –Alm.

 

Helminthosporium solani
På bittersød natskygge. SAP? – Dårligt kendt.

 

Helminthosporium velutinum
Ukønnet svamp fundet en enkelt gang på benved-grene. SAP? – Alm.

 

Lemalis aurea
En ukønnet svamp fundet på kogle af østrigsk fyr i Tepotten. SAP. – M. alm.

 

Oedocephalum glomerulosum
Fremdyrket på rådyrgødning, ukønnet medlem af bægersvamp-ordenen. SAP. – Dårligt kendt.

 

Penicillium brevicompactum Penselskimmel-art
Fundet på gødning. SAP. – Formodentlig alm.

 

Periconia cookei
Skimmelsvamp fundet på urtestængler. SAP. – Alm., især på skærmplanters stængler.

 

Periconia curta
På star. SAP. – Dårligt kendt.

 

Periconia minutissima
På urtestængler. SAP. – Formodentlig alm.

 

Phoma cf. rubiginosa
Ukønnet tyksæksvamp på hyben af hunderose. PAR/SAP. – Dårligt kendt.

 

Pyrenophora dermatoidea
Et enkelt fund. SAP? – Dårligt kendt.

 

Sepedonium microspermum Gulskimmel-art
På ubestemt rørhat af slægten Xerocomellus i Nørre Remise. PAR/SAP. – M. alm.

 

Septoria rubi
Rubus. PAR. – Formodentlig m. alm.

 

Septotrullula bacilligera
På bark af rødel. SAP? – Dårligt kendt.

 

Stachybotrys atra
Fremdyrket på gnavergødning (mosegris?). SAP. – Formodentlig m. alm.

 

Torula herbarum
På urtestængler. SAP. – M. alm.

 

Trimmatostroma betulinum
På pil et par gange. SAP? – Sikkert m. alm., især på birk og pil.

 

Verticillium rexianum Snylteskorpe-art (ukønnet)
Fundet på svampedyret Stemonitopsis typhina. PAR. – Formentlig alm., men registreringer mangler.

 

 

PROTISTA

 

Svampedyr (Mycetozoa)

 

Arcyodes incarnata
På ved på gl. fredmark. FAG. – Hist og her.

 

Arcyria denudata Karminrød skålsvøb
På ved i Vesterskov. FAG. – Alm.

 

Arcyria incarnata Rosa skålsvøb
På ved på gl. fredmark. FAG. – Alm.

 

Arcyria obvelata Okkergul skålsvøb
På ved flere steder. FAG. – Alm.

 

Arcyria pomiformis Skålsvøb-art
På ved, bl.a. eg. FAG. – Ret alm.

 

Brefeldia maxima Kæmpeklat
Ved basis af levende træ i Østerskov. FAG. – Hist og her.

 

Ceratiomyxa fruticulosa Vedpolyp
På ved, inkl. drivtømmer. FAG. – M. alm.

 

Comatricha nigra Sort støvnål
Flere fund på ved. FAG. – M. alm.

 

Cribraria cancellata Tremme-netbold
På ved i Østerskov. FAG. – Ret alm.

 

Dictydiaethalium plumbeum Blygrå netskorpe
På ved 1991. FAG. – Hist og her.

 

Diderma deplanatum Slange-kalkskal
På bregneførne. FAG. – Hist og her

 

Diderma montanum Kalkskal-art
På gederams på Kalven. Fundet afviger svagt fra det typiske, men skal formodentlig henføres hertil. FAG. – Ikke alm.

 

Didymium bahiense Kalkskal-art
Et enkelt usikkert fund. FAG. – Ikke alm.

 

Didymium difforme Kalkskal-art
På mere eller minde fugleklattede blade. FAG. – Formodentlig alm.

 

Didymium squamulosum Kalkskal-art
På ved flere steder. FAG. – M. alm.

 

Didymium trachysporum
Fremdyrket på askebark. FAG. – Kun et enkelt yderligere fund på Botanisk Museum, så formentlig sjælden.

 

Echinostelium corynephorum
Fremdyrket på fyrrebark. FAG. – Dårligt kendt, svær at registrere.

 

Fuligo septica Gul troldsmør
Tilsyneladende kun fundet af H. Dissing 1961 i Vesterskov. Kan være overset. FAG. – Alm.

 

Licea parasitica
Fremdyrket på askebark. FAG. – Formodentlig alm.

 

Lycogala epidendrum s.l. Almindelig rødært (i bred forstand)
Alm. på ved overalt på øen. FAG. – M. alm. Tilhører et artskompleks.

 

 

Almindelig rødært, Nørre Remise, 1. juli 1982. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Paradiacheopsis fimbriata
Fremdyrket på fyrrebark. FAG. – Dårligt kendt

 

Perichaena depressa
Fundet på askebark. FAG. – Hist og her.

 

Physarum album Nikkende støvknop
Flere fund på ved. FAG. – Alm.

 

Physarum leucophaeum Støvknop-art
Flere fund på ved og et på birkeporesvamp. FAG. – Alm.

 

Physarum pusillum Støvknop-art
Et enkelt fund. FAG. – Meget få danske fund, formentlig sjælden.

 

Pocheina rosea
Fundet på østrigsk fyr. SAP. – Dårligt kendt. Tilhører de acrasiale svampedyr.

 

Reticularia jurana Støvpude-art
Et enkelt fund. FAG. – Hist og her.

 

Reticularia lycoperdon Skinnende støvpude
Formodentlig alm. FAG. ­– Alm.

 

Stemonitis fusca Sodbrun støvkølle
Et enkelt fund på ved. FAG. – Alm.

 

Stemonitis smithii Støvkølle-art
På ved i Østerskov. FAG. – Kendt fra relativt få danske lokaliteter, men sikkert vidt udbredt.

 

Stemonitopsis hyperopta Kortstokket støvkølle
På rådden pind. FAG. – Alm.

 

Stemonitopsis typhina Skinnende støvkølle
Fundet på ved af ask. FAG. – Ret alm.

 

Trichia botrytis Hårbold-art
Flere fund på råddent ved. FAG. – Formodentlig alm.

 

Trichia decipiens Hårbold-art
På ved. FAG. – Alm.

 

Trichia varia Foranderlig hårbold
Alm. på ved. FAG. – M. alm.

 

Tubifera ferruginosa Kanel-støvrør
På birkestamme. FAG. – Alm.

 

 

Referencer
Danmarks svampeatlas. svampe.databasen.org
Gøtzsche, H.F. Danish myxomycetes. myx.dk
Jessen, K. 1968. Flora og vegetation på reservatet Vorsø i Horsens Fjord. Botanisk Tidsskr. 63: 1-201
Læssøe, T. 1989. Vorsø – mykologisk set. Skov- og Naturstyrelsens forskningsrapport nr. 3 fra Naturreservaterne. Tidsskriftet Svampe 20: 59-80
Svampeherbariet ved Statens Naturhistoriske Museum

 

 

 

(Oprettet marts 2020)