Fugle i Tyrkiet

 

 

En ungfugl af klippespætmejse (Sitta neumayer) kigger ud fra redestedet i en ruin i den oldgræske by Hierapolis, Pamukkale. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fiskehejre (Ardea cinerea) i aftensol, Igdir, østlige Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Syngende han af stenspurv (Petronia petronia), Yazılıkaya, nær Hattuşa, Çorum-provinsen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ung gråkrage (Corvus corone ssp. cornix) i kvarteret omkring Galata-tårnet, Det Gyldne Horn, Istanbul. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Middelhavssølvmåge (Larus michahellis) på algebevokset sten langs havnefronten, Sultanahmet, Istanbul. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

På denne side vises billeder fra 4 besøg i Tyrkiet, i 1973, 1975, 2006 og 2018. Familier, slægter og arter præsenteres i alfabetisk rækkefølge. Teksten er for en stor del baseret på hjemmesiderne ebird.org og Wikipedia, etymologien oftest på J.A. Jobling 2010. The Helm Dictionary of Scientific Bird Names, Christopher Helm, London. Nomenklaturen følger for langt størstedelens vedkommende IOC World Bird List (worldbirdnames.org).

 

 

Accipitridae Ørnefugle
Denne store familie, som omfatter omkring 66 slægter og ca. 250 arter af rovfugle, fra små til store, er udbredt i hele verden, med undtagelse af Antarktis.

 

Buteo Våger
En slægt med omkring 28 arter, udbredt på alle kontinenter med undtagelse af Australien og Antarktis.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske navn på musvågen (B. buteo). Ordet våge kommer af oldnordisk vakr, måske afledt af litauisk vanagas (‘høg’).

 

Buteo rufinus Ørnevåge
Denne store våge yngler i et meget stort område, fra Østeuropa mod øst til Xinjiang, mod syd til Arabien, Iran og Afghanistan, samt i det nordlige Afrika. De nordligste bestande er trækfugle, som tilbringer vintermånederne så langt mod syd som Bangladesh, det nordlige Indien, Iran, Sudan, Sydsudan, Ethiopien og Kenya.

Artsnavnet er latin og betyder ‘gylden-rødlig’, hvilket hentyder til fjerdragten, der overvejende er rødbrun.

 

 

Ørnevåge hviler på en pæl foran bjerget Ağrı Dağı (Ararat), nær grænsen til Iran. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Neophron percnopterus Ådselgrib
Denne lille grib, det eneste medlem af slægten, har en meget stor udbredelse, fra Middelhavet mod øst gennem Mellemøsten til Kazakhstan og det Indiske Subkontinent, samt i Sahel-zonen i Afrika, mod syd til det nordlige Tanzania. Der fandtes også førhen en isoleret bestand i Angola, Namibia og Sydafrika, men den regnes i dag for værende uddød.

Der anerkendes p.t. 3 underarter, nominatformen i det nordligste udbredelsesområde, samt Afrika, som har et overvejende gråt næb, indiske fugle af racen ginginianus med gult næb, og endelig en særskilt, større underart, majorensis, på de østligste af Kanarieøerne.

Arten lever i åbent terræn, hvor den yngler på klippehylder, sjældnere i træer. Foruden at æde ådsler træffes den ofte på lossepladser, og den er også i stand til at fange mindre pattedyr, fugle og krybdyr. Den er blandt de få fugle, som anvender redskaber. Æg af andre fugle, som er for store til at blive knust med næbbet, smadres itu ved at kaste sten på dem med næbbet.

Ådselgribben er også i tilbagegang i store dele af udbredelsesområdet på grund af ødelæggelse af levesteder, jagt, forgiftning samt sammenstød med elledninger.

Slægtsnavnet stammer fra den græske mytologi. Neophron og Aegypius var to unge mænd, som var gode venner, men Neophron blev oprørt over, at hans moder Timandra havde en affære med Aegypius. For at straffe Aegypius gjorde Neophron tilnærmelser til Aegypius’ moder Bulis. Det lykkedes, og han fik Bulis til at gå ind i et mørkt værelse, hvor hans moder og Aegypius snart skulle mødes. Derpå distraherede Neophron sin moder, hvorimod han fik Aegypius til at gå ind i værelset, hvor han elskede med sin egen moder. Da Bulis opdagede det, rev hun øjnene ud på sin søn, hvorefter hun begik selvmord. Aegypius bad Zeus om hævn, men i stedet forandrede guden begge de unge mænd til gribbe som straf for deres handlinger.

Artsnavnet er afledt af græsk perknos (‘af mørk farve’) og pteron (‘vinge’).

I Oldtidens Egypten var fuglen hellig, tilegnet månegudinden Isis, og da den var beskyttet gennem en faraonisk lov, var den så almindelig i byens gader, at den fik øgenavnet faraos høne.

 

 

Ådselgrib renser fjerdragt, nær Karaman. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Alaudidae Lærker
Denne familie rummer 21 slægter med omkring 100 arter, udbredt i Afrika og Eurasien, med en enkelt art i såvel Amerika som Australien.

 

Galerida
En lille slægt, som omfatter 7 arter af lærker med top, deriblandt arter, som tidligere var placeret i slægterne Calendula, Heliocorys og Ptilocorys. Disse fugle er vidt udbredt i Eurasien og Afrika.

Slægtsnavnet er afledt af latin galerum (‘hat’) – ikke et særligt beskrivende navn på lærker med top!

 

Galerida cristata Toplærke
Denne art, som er opdelt i ca. 33 underarter, er udbredt i et kolossalt stort område, fra Mellem- og Sydeuropa og det nordlige Afrika mod øst gennem Mellemøsten og Arabien til Kazakhstan, det nordlige Indien, Mongoliet, det nordlige Kina, samt Korea, idet den mangler i det tibetanske højland.

Den var tidligere en ret udbredt ynglefugl i Danmark, især omkring havne, men er gået drastisk tilbage og findes nu formentlig kun på en enkelt lokalitet, Hirtshals havn.

Artsnavnet er latin og betyder ‘med top’.

 

 

Toplærke, Hierapolis, Pamukkale. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ardeidae Hejrer
Hejrer omfatter 18 slægter med omkring 64 arter af langbenede og langnæbbede fiskeædende vandfugle, som er udbredt overalt i verden med undtagelse af polarområderne.

Mange medlemmer af familien er præsenteret på siderne Fiskeri, samt Dyreliv – Fugle: Fugle i Taiwan.

 

Ardea
En slægt med ca. 13 arter af hovedsagelig store hejrer, udbredt i næsten hele verden.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for hejre.

 

Ardea cinerea Fiskehejre
Fiskehejren er vidt udbredt, idet den forekommer i Europa, størstedelen af Asien og Afrika, samt på Madagascar.

Artsnavnet er latin og betyder ‘askefarvet’.

Andre billeder af denne art vises på siderne Fiskeri, Dyreliv – Fugle: Fugle i Taiwan, Fugle på det Indiske Subkontinent, samt Dyreliv: Byens dyreliv.

I Amerika erstattes den af den lignende, men lidt større stor blåhejre (A. herodias), som er præsenteret på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i USA og Canada.

 

 

Fiskehejre, Kuş Gölü, nordvestlige Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Ciconiidae Storke
Disse store fugle, der omfatter 6 slægter med 19 arter, findes i de fleste egne af kloden, kun manglende i polarområderne, samt størsteparten af Nordamerika og Australien.

Ordet stork stammer fra oldgermansk sturkoz.

 

Ciconia Typiske storke
En slægt med 7 arter, udbredt i Afrika, Eurasien og Sydamerika.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for stork.

 

Ciconia ciconia Hvid stork
Den hvide stork har to underarter, hvoraf nominatracen yngler på den Iberiske Halvø, i Nordafrika og Østeuropa, samt fra Tyrkiet mod øst til det nordlige Iran, mens underarten asiatica yngler i Turkestan. Vintermånederne tilbringes i Afrika syd for Sahara, med undtagelse af regnskov og ørken, samt i det sydøstlige Arabien og på det Indiske Subkontinent.

Førhen blev den lignende, men større og sortnæbbede Manchurerstork (C. boyciana) i det østlige Asien regnet for en underart af hvid stork.

 

 

Storkereder på taget af en faldefærdig bygning, mellem Bergama og Dikili, vestlige Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Storkepar på rede, Alpaslan, nordøst for Dinar. En koloni af spanske spurve (se nedenfor) findes i bunden af reden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fouragerende stork, mellem Dikili og Ayvalik, vestlige Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Columbidae Duer
En stor familie med omkring 50 slægter og ca. 345 arter, udbredt på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis.

 

Spilopelia
Tidligere var medlemmer af denne slægt placeret i slægten Streptopelia (nedenfor), men genetiske analyser, samt studier baseret på stemmer, førte til den konklusion, at to arter, perlehalsdue (Spilopelia chinensis) og palmedue (nedenfor), adskilte sig tilstrækkeligt fra de øvrige Streptopelia-arter til at udgøre en særskilt slægt.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk spilos (‘plet’) og peleia (‘due’), hvilket sigter til perlehalsduens hvide pletter på siden af halsen og i nakken.

 

Spilopelia senegalensis Palmedue
Denne lille due er vidt udbredt, idet den findes i store dele af Afrika, på den Arabiske Halvø, samt i Mellemøsten, østpå til Indien. Den træffes også på Cypern. I 1889 blev den indført til det vestlige Australien, hvor bestande er blevet etableret adskillige steder. Arten lever i mange forskellige habitater, bl.a. halvørken, krat, landbrugsland og byer.

Palmeduen er også kendt under navnene Senegaldue og latterdue, og i Indien kaldes den ofte for little brown dove (’lille brun due’). Navnet latterdue hentyder til dens kurren, et lavmælt, langtrukkent croo-doo-doo-doo-doo, der minder lidt om en latter.

Andre billeder af denne art kan ses på siderne Dyreliv – Fugle: Fugle i Afrika, samt Dyreliv: Byens dyreliv.

 

 

Palmeduer, Istanbul. Arten er meget almindelig i denne by. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Dén due ville udgøre en god frokost!” – Denne kat i Istanbul lurer på en palmedue, men ’misser’ den. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Streptopelia Turtelduer
En slægt med omkring 13 arter af små til mellemstore duer, hvoraf størsteparten er udbredt i Afrika, med adskillige arter i tropisk og subtropisk Asien, hvoraf en enkelt, østlig turteldue (S. orientalis), også findes i tempererede egne af Asien, mens tyrkerduen (nedenfor) har udvidet sit udbredelsesområde til Mellemøsten og hele Europa.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk streptos, som betyder ‘snoet’, ofte i betydningen ‘snoet halsbånd’, hvilket i denne forbindelse sigter til det mere eller mindre komplette halsbånd hos mange medlemmer af slægten; endvidere af peleia (‘due’).

Andre arter, som tidligere var placeret i denne slægt, er blevet overført til slægterne Spilopelia (ovenfor) og Nesoenas.

 

Streptopelia decaocto Tyrkerdue
Tyrkerduen var oprindeligt hjemmehørende på det Indiske Subkontinent, men bredte sig i løbet af Middelalderen til Mellemøsten, og i 1700-tallet var den nået frem til Istanbul. I 1820’erne havde den bredt sig til Balkan, mens ekspansionen af størsteparten af Europa fandt sted særdeles hurtigt, mellem 1930’erne og 1950’erne.

Den første observation i Danmark var i 1948, og siden har den bredt sig til så godt som hele landet, hvor den især er almindelig i bebyggede områder.

Denne arts kurren er et ret monotont, evigt gentaget “ku-kuuuur-ku”, som til tider kan være ret irriterende. Da jeg var ung og forberedte mig til studentereksamen, var det ret varmt, så jeg blev nødt til at have et vindue åbent. En tyrkerdues favorit-kurreplads var vores nabos flagstang, som befandt sig omkring 15 m fra mit vindue. Dens kurren var så irriterende, at jeg måtte gå ud og jage den bort, men fem minutter senere var den tilbage på flagstangen. Nå, jeg bestod trods alt min eksamen alligevel.

Forskellige legender er knyttet til tyrkerduens videnskabelige artsnavn, som er græsk og betyder atten, fra deka (ti) og okto (otte). En af legenderne beretter, at da Jesus bar sit kors mod Golgata, bemærkede en romersk soldat, at han var udmattet, og følte medlidenhed med ham. I vejkanten var der en gammel kone, som solgte mælk, og soldaten gik over til hende og spurgte, hvor meget hun skulle have for en kop mælk. Hun svarede, at den kostede 18 mønter. Soldaten havde dog kun 17 mønter, så han forhandlede med hende for at få hende til at sælge en kop for 17 mønter. Hun holdt imidlertid stædigt på sit, og soldaten måtte gå uden mælken.

Da Jesus blev korsfæstet, blev den gamle kone forvandlet til en tyrkerdue og dømt til resten af sine dage at gentage dekaokto, dekaokto (‘atten, atten’). Hvis hun nogensinde indvilliger i at sige dekaepta (‘sytten’), vil hun få sin menneskelige form tilbage, men hvis hun i trods siger dekaenea (‘nitten’), går verden under.

Det undrer mig, hvordan grækerne fik et tre-tonet kald til at lyde som et fire-stavelses ord, men måske udtales det ‘dekokto’?

 

 

Tyrkerduer i toppen af en cypres, Kuş Gölü, nordvestlige Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Tyrkerdue på et skilt, Pamukkale. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Corvidae Kragefugle
Denne næsten kosmopolitiske familie rummer 24 slægter med over 120 arter af ravne, krager, råger, alliker, skader, skovskader, alpealliker og alpekrager, nøddekriger og mange andre. Disse fugle er generelt meget sky, da de er blevet stærkt efterstræbt, men i de senere år har mange af dem tilpasset sig et liv i byer, hvor de lades i fred.

Talrige medlemmer af denne familie er beskrevet på siden Dyreliv – Fugle: Kragefugle.

 

Corvus Ravne, krager, råger
Medlemmer af denne slægt er blandt de mest intelligente fugle, og den rummer også de største spurvefugle. Den omfatter omkring 45 arter, udbredt i så godt som alle verdens tempererede områder med undtagelse af Sydamerika.

De større arter kaldes ravne, mens de lidt mindre benævnes krager eller råger. Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for ravn.

 

Corvus corone ssp. cornix Gråkrage
Adskillige autoriteter betragter i dag de danske krager som to særskilte arter, sortkragen, C. corone, og gråkragen, C. cornix. Dette er uforståeligt, da sortkragen nu, ifølge dette split, er udbredt i Vesteuropa og Fjernøsten, med en yderst pletvis forekomst i den europæiske del af Rusland og Centralasien, mens store områder imellem er uden sortkrager. På den anden side findes gråkragen i de fleste områder, hvor sortkragen mangler. Af denne grund, samt fordi de to fugle ofte hybridiserer, foretrækker jeg at betragte dem som én og samme art, opdelt i 6 underarter.

Som dens navn fortæller, er sortkragen helt sort, mens gråkragen har grå eller hvid nakke, vingedækfjer og bug. I Danmark er gråkragen meget almindelig, mens sortkragen er begrænset til Sønderjylland.

Da kragen jages i en stor del af sit udbredelsesområde, er den normalt meget sky over for mennesker og flygter ofte på lang afstand. Men i mange byer, hvor fuglene lades i fred, viser de kun ringe frygt for mennesker.

Artsnavnet er en latiniseret form af korone, det oldgræske ord for krage.

 

 

Omkring Topkapi-paladset i Istanbul viser kragerne overhovedet ingen frygt for mennesker. Fuglen på det nederste billede forsøgte at åbne en lynlås på en barnevogn, men måtte opgive. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Gråkrager æder mad, som er lagt ud til halvvilde katte på muren af en ruin, Istanbul. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En nyudfløjet gråkrage i kvarteret omkring Galata-tårnet, Istanbul. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pica Skader
Tidligere var kun 2 arter anerkendt i denne slægt, almindelig husskade (nedenfor) i Eurasien, Nordafrika og det vestlige Nordamerika, samt gulnæbbet husskade (Pica nuttalli), som er endemisk i Californien.

Nylige genetiske undersøgelser har imidlertid opsplittet den almindelige husskade i et antal arter, foruden almindelig husskade Maghreb-husskade (P. mauritanica) i Nordafrika, Asir-husskade (P. asirensis) i det sydvestlige Saudi Arabien, orientalsk husskade (P. serica) i det østlige og sydlige Kina, Taiwan, og det nordlige Indokina, sortgumpet husskade (P. bottanensis) i det vestlige-centrale Kina og den nordøstlige del af Himalaya, samt sortnæbbet husskade (P. hudsonia) i det vestlige Nordamerika.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske navn på husskaden. Navnet skade har intet med ødelæggelse at gøre, men kommer af et gammelt ord for ’spids trætop’, hvilket hentyder til fuglens lange, tilspidsede hale. Men dens indsamling af skinnende genstande, fx af sølv, har gjort, at den i europæisk symbolik forbindes med at stjæle, jfr. mundheldet ”tyvagtig som en skade”. (Kilde: denstoredanske.dk/Symbolleksikon/Dyr/skade)

 

Pica pica Almindelig husskade
Denne art, opdelt i 6 underarter, er udbredt i hele Europa samt i et bredt bælte mod øst gennem tempererede egne af Asien til Stillehavskysten i det sydøstlige Sibirien, og endvidere er der en separat bestand i Kamchatka-området. Mod syd når den Middelhavet, det sydlige Iran, det nordlige Pakistan og Ladakh, samt de nordligste egne af Tibet og Kina. Som beskrevet ovenfor er nogle tidligere underarter blevet opgraderet til selvstændige arter af nogle autoriteter.

I lighed med gråkragen var husskaden førhen en sky fugl, der flygtede for mennesker på lang afstand. I dag yngler den imidlertid almindeligt i byer, hvor den har vænnet sig til, at mennesker normalt ikke er farlige.

Husskadens rolle i folketroen er beskrevet på siden Dyreliv – Fugle: Kragefugle.

 

 

Husskader på en elmast, Pamukkale. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Emberizidae Værlinger
Efter en række genetiske studier rummer denne familie nu kun en enkelt slægt, Emberiza, med omkring 45 arter, vidt udbredt i Eurasien og Afrika.

Slægtsnavnet er afledt af det oldtyske navn på disse fugle, Embritz.

 

Emberiza hortulana Hortulan
Denne art yngler fra Sverige og Finland mod øst til det sydlige Sibirien og Mongoliet, mod syd til Middelhavet, Tyrkiet og det nordlige Iran, og vinteren tilbringes i Sahel-zonen i Afrika. Den yngler ikke i Danmark, men ses fåtalligt på træk.

I Mellem- og Sydeuropa har den en pletvis udbredelse, specielt i Frankrig, hvor den engang var almindelig. Men da den betragtes som en delikatesse af mange franskmænd, er den aftaget drastisk, på trods af at den blev fredet i 1999. I 2007 erklærede den franske regering, at den ville tilstræbe, at fredningen blev respekteret. Om det skal lykkes, vil fremtiden vise.

Artsnavnet er afledt af latin hortulus (’tilknyttet haver’).

Rustværlingen (E. caesia) minder meget om hortulanen, men har en mere bleggul, til tider orange strube, hvor de sorte striber er mindre distinkte. Et billede af denne art findes på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i Afrika.

 

 

Hortulan han, Samsun, Sortehavskysten. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Emberiza melanocephala Hætteværling
Denne markante art yngler fra Balkan og Grækenland mod øst gennem Tyrkiet og Syrien til Ukraine, Kaukasus og Iran, og vinteren tilbringes på den Indiske Halvø. Hybridisering finder sted, hvor dens yngleudbredelse overlapper med den nært beslægtede brunhovedede værlings (E. bruniceps).

Artsnavnet er afledt af oldgræsk melas (‘sort’) og kephale (‘hoved’).

 

 

Syngende han af hætteværling, Pergamon, vestlige Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fringillidae Finker
En stor familie med omkring 228 arter, opdelt i ca. 50 slægter. Disse fugle er udbredt i hele verden med undtagelse af Australien og polar-regionerne. De fleste arter har et kraftigt konisk næb, beregnet til at knække frø.

 

Bucanetes
En lille slægt med kun to arter, udbredt på de Kanariske Øer, i størstedelen af det nordlige Afrika, samt fra Egypten mod øst gennem Mellemøsten til Centralasien.

Slægtsnavnet er en latinisering af oldgræsk bukanetes (‘trompetér’), hvilket sigter til kaldet hos ørkendompap (nedenfor).

 

Bucanetes githagineus Ørkendompap
Denne lille fugl er vidt udbredt, idet den findes på de Kanariske Øer, i det nordlige Afrika mod syd til Mauritanien, Mali og Chad, med isolerede bestande i Sudan, Ethiopien og Djibouti, samt fra det centrale og sydlige Tyrkiet og Arabien mod øst til Kazakhstan og det nordvestlige Indien. Siden 1971 har den koloniseret et lille område i det sydlige Spanien.

Det latinske artsnavn hentyder til klinte (Agrostemma githago). Forbindelsen er uklar.

 

 

Denne unge han af ørkendompap var kommet lidt på afveje, idet den blev truffet på Sortehavskysten mellem Ünye og Terme. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hirundinidae Svaler
En stor familie med 19 slægter og omkring 90 arter, udbredt verden rundt på alle kontinenter, idet landsvalen (nedenfor) endog er en sjælden gæst i Antarktis. Størst diversitet forekommer i Afrika.

 

Cecropis
En lille slægt med 9 arter, udbredt i varmere egne af Afrika og Asien. Rødrygget svale (herunder) forekommer tillige i Sydeuropa. Nogle autoriteter placerer disse fugle i slægten Hirundo (nedenfor).

Slægten er muligvis navngivet efter Kekropia, en mytisk konge i Athen. Jobling (2010) nævner Kekropis, en kvinde fra Athen, uden nærmere forklaring.

 

Cecropis daurica Rødrygget svale
Denne art, som førhen blev kaldt for Hirundo daurica, er vidt udbredt, idet den forekommer i Afrika mod syd til Sahel-zonen og Zambia, samt fra Sydeuropa mod øst gennem Kazakhstan og Mongoliet til det sydøstlige Sibirien og Japan, og derfra mod syd til det centrale Indien og det nordlige Indokina.

Artsnavnet hentyder til Dauria, et landskab i det sydøstlige Sibirien, hvor et nomadisk mongolsk folk ved navn Dauuri eller Daguuri engang levede. Type-eksemplaret blev formodentlig indsamlet her.

Nogle underarter af denne fugl minder utrolig meget om asiatisk stribesvale (C. striolata), som yngler i det sydlige Kina, Taiwan, Indokina og Filippinerne, med en disjunkt bestand fra Java mod øst til Timor. Stribesvalen er ofte en smule større og har mindre rødbrunt på isse og kinder, men de to arter er meget vanskelige at adskille i felten. For mig er det lidt af et mysterium, hvorfor man regner dem som to arter. Billeder af stribesvalen findes på siden Dyreliv – Fugle: Fugle i Taiwan.

 

 

Rødryggede svaler, bysvaler og landsvaler (begge omtalt nedenfor) samler mudder til redebygning, Tatlisu, Kapıdağ-halvøen, Marmarahavet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Delichon Bysvaler
En lille slægt med 4 arter, udbredt i Eurasien og Afrika.

Slægtsnavnet er et anagram af chelidon, en latiniseret udgave af oldgræsk khelidon (‘svale’).

 

Delichon urbicum Bysvale
Denne fugl yngler i et kæmpemæssigt område, fra Norge, de Britiske Øer og Portugal mod øst til det vestlige Sibirien, det nordlige Xinjiang og det vestlige Mongoliet, mod syd til det nordvestlige Afrika, Jordan, Iran og Afghanistan. Den tilbringer vinteren i Afrika syd for Sahara, i mindre grad i Arabien og det sydlige Indien.

Artsnavnet er latin og betyder ‘lever i byer’.

Førhen blev bestande længere mod øst i Asien betragtet som tilhørende denne art, men er siden blevet splittet ud og danner nu to andre arter, asiatisk bysvale (D. dasypus) og sibirisk bysvale (D. lagopodum).

 

 

Bysvaler, rødryggede svaler og en enkelt landsvale samler mudder til redebygning, Tatlisu, Kapıdağ-halvøen, Marmarahavet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Bysvaler og landsvaler letter, Tatlisu. Planten i baggrunden er almindelig katost (Malva sylvestris). (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hirundo
Denne slægt rummer omkring 16 arter, alle med undtagelse af en enkelt begrænset til den Gamle Verden. Landsvalen (nedenfor) forekommer også i Nord- og Sydamerika.

Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for svale.

 

Hirundo rustica Landsvale
Landsvalen er verdens mest udbredte svaleart. Den bygger oftest rede på bygninger, gerne i lader og stalde – deraf dens navn. Seks underarter er udbredt i størsteparten af den nordlige halvkugle, fra de Britiske Øer mod øst til Japan, og fra Nordnorge, det centrale Sibirien og Kamchatka mod syd til Nordafrika, Egypten, det sydlige Iran og det sydlige Kina, samt i det meste af Nordamerika, fra det nordlige Canada til det sydlige Mexico. Fire af underarterne er trækfugle, som tilbringer vinteren så langt mod syd som Sydafrika, det nordlige Australien og Argentina. Arten kan ses året rundt i det sydlige Mexico, den sydlige del af den Iberiske Halvø, Egypten, Himalaya, det sydlige Kina, samt Taiwan.

Arten er nærmere beskrevet på siden Bøger: Hvor vandet møder himlen.

Artsnavnet er latin og betyder ‘lever på landet’.

 

 

En landsvale og en bysvale samler mudder til redebygning, Tatlisu, Kapıdağ-halvøen, Marmarahavet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Laniidae Tornskader
Tornskader er en gruppe spurvefugle, som gør sig bemærket i landskabet, da de ofte sidder i toppen af træer eller buske, på pæle eller elledninger, på udkig efter bytte i form af bl.a. biller, guldsmede, bier, firben og mus. De udgør en lille familie med 34 arter i 2 slægter, hovedsagelig udbredt i Eurasien og Afrika, med en enkelt art i Ny Guinea og 2 i Nordamerika.

Tidligere var familien meget større, idet den omfattede busktornskader, kvastrygge, kratskader, bubuer og hjelmtornskader. En række genetiske studier har imidlertid afsløret, at disse grupper ikke er nært beslægtede med ægte tornskader. Det har medført, at busktornskader, kvastrygge, kratskader og bubuer er blevet overført til familien Malaconotidae, hjelmtornskader til familien Vangidae.

 

Lanius Typiske tornskader
Hovedparten af de 32 arter i denne slægt er hjemmehørende i Eurasien og Afrika, med en enkelt art i Ny Guinea og 2 i Nordamerika.

Slægtsnavnet er afledt af latin lanio (‘slagter’), afledt af laniare (‘jeg sønderriver’), hvilket hentyder til disse fugles vane med at spidde deres byttedyr på torne til senere brug, ikke ulig et slagteri, hvor kødet hænges op.

 

Lanius senator Rødhovedet tornskade
Denne fugle yngler i ret åbne områder, fra Mellem- og Sydeuropa mod øst til Kaukasus og Iran, mod syd til Nordafrika, Jordan og Kuwait, mens vinteren tilbringes i Afrika syd for Sahara, mod syd til Gabon, det nordlige Zaire, Uganda og det nordlige Kenya.

Artsnavnet skulle efter sigende skyldes fuglens isse og nakke, hvis rødbrune farve minder om farven på en stribe på romerske senatorers toga.

 

 

Rødhovedet tornskade han, mellem Eceabat og Gelibolu, vestlige Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Laridae Måger, terner og saksnæb
Denne store kosmopolitiske familie rummer 22 slægter med omkring 100 arter.

 

Larus
Førhen var de fleste måger placeret i denne slægt, men genetiske studier har medført, at slægterne Ichthyaetus, Chroicocephalus, Leucophaeus og Hydrocoloeus er blevet genoprettet. Systematikken af de større arter i slægten er meget kompliceret, og et antal tidligere underarter er fornylig blevet ophøjet til særskilte arter. I dag rummer slægten måske omkring 30 arter.

 

Larus michahellis Middelhavssølvmåge
Som dens navn siger, findes denne art i Middelhavet. Den minder meget om almindelig sølvmåge (L. argentatus), men kendes bl.a. på sine gule ben og det meget kraftige næb. Den er yderst almindelig i Tyrkiet.

 

 

Middelhavssølvmåge på dens yngleplads på klipper ved Şile, Sortehavet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Middelhavssølvmåger med dununger i rederne, som er anbragt på et hustag i Istanbul. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

En Middelhavssølvmåge hviler på en lampe, men jages væk af en anden fugl, Istanbul. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne Middelhavssølvmåge drikker af et springvand, fuldstændig upåvirket af kæresteparret i baggrunden, Istanbul. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Meropidae Biædere
En familie med 3 slægter og ca. 27 arter af mellemstore insektædende fugle, hvoraf de fleste forekommer i Afrika og Asien, med nogle få arter i Sydeuropa, Australien og Ny Guinea. De er karakteriseret ved at have nedadbøjet næb, en slank krop og sædvanligvis en lang hale. Mange af arterne har pragtfulde farver.

 

Merops
Langt hovedparten af biæderne, omkring 24 arter, er placeret i denne slægt.

Slægtsnavnet er det klassiske græske navn på den almindelige biæder (nedenfor). Oprindelig betød ordet ‘begavet med tale’, anvendt i poesien til at beskrive personer, som ‘talte med to stemmer’, af meros (‘del’) og ops (‘stemme’).

 

Merops apiaster Biæder
Denne art yngler i to vidt adskilte områder. Den største bestand, som er udbredt fra Mellem- og Sydeuropa og Nordafrika mod øst til det sydlige Sibirien og Afghanistan, samt nogle få steder i Arabien, overvintrer i Afrika syd for Sahara. Den anden, mindre bestand er standfugle i Sydafrika, måske oprindeligt etableret af trækfugle, som af en eller anden grund forblev i området.

Artsnavnet kommer af apiastra, det klassiske latinske navn på den almindelige biæder, afledt af apis (‘bi’).

 

 

Biædere nær deres yngleplads, mellem Eceabat og Gelibolu, vestlige Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Muscicapidae Den Gamle Verdens fluesnappere
Genetisk forskning har åbenbaret, at mange mindre fugle, som tidligere blev anset for at være små drosselfugle i drossel-familien (Turdidae), i realiteten er fluesnappere. I dag omfatter familien omkring 51 slægter med ca. 324 arter, som er vidt udbredt i Afrika og Eurasien. Familienavnet er afledt af latin musca (‘flue’) og capere (‘at fange’).

 

Oenanthe Stenpikkere og stensmutter
Efter en række genetiske undersøgelser rummer denne slægt i dag omkring 32 arter, da medlemmer af den nu ugyldige slægt Cercomela, kaldt stensmutter, er blevet placeret i Oenanthe.

Disse fugle er vidt udbredt i Europa, Asien og Afrika, mens en enkelt art, vores hjemlige stenpikker (nedenfor), også yngler i Grønland og det østlige Canada, samt i Alaska og det vestlige Canada.

Slægtsnavnet er afledt af græsk oenos ‘vin’ og anthos (‘blomst’), hvilket sigter til, at den almindelige stenpikker vender tilbage til Grækenland fra Afrika om foråret, når vinrankerne blomstrer.

Det engelske navn på stenpikkere er wheatears, et gammelt folkenavn, som betyder white arse (‘hvid røv’) – et navn, som den almindelige stenpikker fik på grund af sin iøjnefaldende hvide overgump.

 

Oenanthe melanoleuca Østlig Middelhavsstenpikker
Denne art blev tidligere betragtet som værende samme art som vestlig Middelhavsstenpikker (O. hispanica), og nogle autoriteter anerkender ikke opsplitningen. Begge arter har to former, den ene med sort strube, den anden med samme farve på struben som på brystet.

Den østlige art/underart yngler fra Syditalien og Balkan mod øst gennem Tyrkiet og Nærøsten til det sydvestlige Kazakhstan og det vestlige Iran, mens vinteren tilbringes i de centrale og østlige dele af Sahel-zonen i Afrika, mod øst til Rødehavet.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk melas (‘sort’) og leukos (‘hvid’), således ‘broget’.

 

 

Østlig Middelhavsstenpikker han af sortstrubet form æder en larve, Pergamon, vestlige Tyrkiet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Oenanthe oenanthe Almindelig stenpikker
Vores hjemlige stenpikker yngler i et kolossalt stort område, i næsten hele Europa, fra Island og Nordnorge mod syd til Middelhavet, og derfra mod øst gennem Sibirien, Tyrkiet, Iran og Centralasien til Alaska og det nordvestlige Canada, og tillige bestande i Grønland og de nordøstligste egne af Canada.

Det mærkelige er, at hele bestanden overvintrer i Afrika syd for Sahara. Det betyder, at fugle fra Grønland og det østlige Canada krydser over Atlanten, en strækning på omkring 3000 km. Fugle fra det vestlige Canada og Alaska flyver hele vejen over Asien. Man skulle tro, at evolutionen havde forårsaget, at nogle bestande ville vælge andre overvintringsområder, men det er ikke tilfældet.

 

 

En meget lys han af almindelig stenpikker, Demirkazik, Ala Dağları, sydlige Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Phoenicurus Rødstjerter
I denne slægt er hannerne generelt meget mere farvestrålende end hunnerne. Den indeholder 14 arter, udbredt fra Vesteuropa og Nordafrika mod øst gennem tempererede egne af Asien, og derfra mod syd til Indien og Indokina.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk phoinix (‘rødbrun’) samt oura (‘hale’), der i lighed med det danske navn sigter til disse fugles rødlige hale. Stjert er en gammel dansk betegnelse for hale.

 

Phoenicurus ochruros Husrødstjert
Denne art, opdelt i omkring 8 underarter, er vidt udbredt, idet den yngler fra Europa (medundtagelse af de nordligste egne, Skotland og Irland) og Mellemøsten mod øst gennem Centralasien til det centrale Kina, mod syd til de nordlige dele af Himalaya. Den overvintrer i Sydeuropa, det nordlige og nordøstlige Afrika, Arabien, Mellemøsten og det Indiske Subkontinent.

Fjerdragten varierer betydeligt. Hanner af de østlige underarter har sort maske og øvre del af brystet, sodfarvet overside, samt rødbrun bug og hale, mens de hos vestlige underarter er næsten sorte med hvidlig undergump og armsvingfjer, samt rødbrun hale.

Artsnavnet er afledt af oldgræsk okhros (‘bleggul’) samt oura (‘hale’) – et besynderligt navn, da alle racerne har rødbrun hale.

 

 

Han af husrødstjert, Ilgaz, mellem Çankiri og Kastamonu. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Passeridae Den Gamle Verdens spurve, snefinker
Som familienavnet antyder, er disse fugle, der omfatter omkring 43 arter i 8 slægter, begrænset til den Gamle Verden, og de er ikke nært beslægtede med den Nye Verdens spurve, der tilhører familien Passerellidae. Da de europæiske nybyggere ankom til Amerika, mindede disse fugle dem om spurvene derhjemme, så de kaldte dem for ‘spurve’.

 

Passer Typiske spurve
En slægt med omkring 28 arter, der er vidt udbredt i Afrika og Eurasien. Slægtsnavnet er det klassiske latinske ord for spurve.

 

Passer domesticus Gråspurv
Denne velkendte fugl er oprindeligt hjemmehørende i Europa, det nordlige og nordøstlige Afrika, samt de fleste tempererede og subtropiske egne af Asien, men er siden blevet indført til næsten hele kloden. Mange steder var den førhen en almindelig ynglefugl, men er gået drastisk tilbage i de senere år, hovedsagelig på grund af den øgede anvendelse af kemiske sprøjtemidler i landbruget.

I Tyrkiet finder megen hybridisering sted mellem gråspurven og den nært beslægtede spansk spurv (nedenfor).

Artsnavnet er latin og betyder ’tilknyttet huse’, af domus (‘hus’).

Andre billeder af denne art kan ses på siderne Dyreliv: Byens dyreliv, samt Natur: Invasive arter.

 

 

Gråspurv han på dens yngleplads over indgangen til Pamukkale. Dens plettede øvre bryst antyder hybridisering med spansk spurv. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Passer hispaniolensis Spansk spurv
Denne fugl ligner meget den nært beslægtede gråspurv (ovenfor), og de to arter hybridiserer ofte. Hannens underside er stærkt stribet med sort, dens isse er kastanjefarvet, ikke grå som hos gråspurven, og kinderne er hvide, ikke grå. Hunnen er let stribet på flankerne og har en tydelig øjenbrynsstribe.

Arten er udbredt fra Kap Verde-øerne og de Kanariske Øer mod øst gennem Middelhavet og Mellemøsten til Kazakhstan og Pakistan.

Artsnavnet er afledt af Hispania, det klassiske latinske navn på Spanien. Type-eksemplaret blev indsamlet i dette land.

 

 

En koloni af spansk spurv er anlagt i bunden af denne storkerede i Alpaslan, nordøst for Dinar. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hunner af spansk spurv på kystklipper nær Şile, Sortehavet. Bemærk striberne på flankerne og en tydelig øjenbrynsstribe. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Petronia petronia Stenspurv
Denne art er nu det eneste medlem af slægten Petronia, da andre arter, som førhen var placeret i slægten, er blevet overført til slægterne Gymnoris og Carpospiza.

Stenspurven er udbredt i golde, stenede områder, fra de Kanariske Øer, den Iberiske Halvø og Nordafrika mod øst gennem Middelhavet og Mellemøsten til Xinjiang, Mongoliet og det nordlige Kina. Fugle i Centralasien trækker mod syd om vinteren, eller til lavere højder i bjergområder.

Slægts- og artsnavn er et lokalt bolognesisk navn på denne fugl, oprindeligt fra oldgræsk petros (‘klippe’), hvilket sigter til dens habitat.

 

 

Stenspurv han, Yazılıkaya, nær Hattuşa, Çorum-provinsen. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pelecanidae Pelikaner
Disse meget store vandfugle har et kolossalt stort næb og en enorm strubesæk, som kan udspiles til det utroligste, når fuglen er på fiskeri – ikke ulig en stor kurv. Tungen er imidlertid ret lille, hvilket tillader fuglen at sluge store fisk.

Førhen mente man, at strubesækken var beregnet til at rumme mad til adskillige dage, men det er ikke tilfældet. Denne tro var anledningen til en morsom limerick, skrevet i 1910 af den amerikanske digter Dixon Lanier Merritt (1879-1972):

 

Oh, a wondrous bird is the pelican!
His beak holds more than his belican.
He takes in his beak
Food enough for a week.
But I’ll be darned if I know how the helican.

 

En del af spidsfindigheden går desværre tabt i oversættelsen. Her er min (ret frie) udgave:

 

Hvilken underfuld fugl er en pelikan!
Hans næb rummer mer’, end hans mave kan.
Han ta’r i sit næb
en uges føde på slæb,
men Fanden ta’ mig, om jeg ved, hvordan han kan.

 

Der er i alt 8 arter, alle tilhørende slægten Pelecanus. Førhen blev de opdelt i to grupper, én med 4 arter, hvis adulte dragt er overvejende hvid, den hvide pelikan (nedenfor), krøltoppet (P. crispus), amerikansk hvid (P. erythrorhynchos), samt australsk (P. conspicillatus), og en anden med de resterende 4 arter, som har overvejende grå eller brun fjerdragt, rosa (P. rufescens), grå (P. philippensis), brun (P. occidentalis), samt Peru-pelikan (P. thagus).

Nylige DNA-undersøgelser har imidlertid afsløret, at Den Gamle Verdens 5 arter (hvid, krøltoppet, rosa, grå og australsk) danner én udviklingslinje, mens de amerikanske arter (amerikansk hvid, brun og Peru-pelikan) danner en anden. Hvid pelikan var den første, der afveg fra den fælles stamfader, hvilket antyder, at pelikaner opstod i Den Gamle Verden og senere spredtes til Amerika.

Traditionelt er pelikaner blevet betragtet som værende i slægt med skarver, slangehalsfugle, suler, fregatfugle og tropikfugle, men genetiske undersøgelser har åbenbaret, at de danner en orden, Pelecaniformes, sammen med hejrer, hammerhovedhejre (Scopus umbretta) og træskonæb (Balaeniceps rex).

 

Pelecanus onocrotalus Hvid pelikan
Denne art har en kæmpestor udbredelse, idet den yngler på spredte lokaliteter fra Sydøsteuropa mod øst til Kazakhstan og det nordvestlige Indien, samt i størstedelen af Afrika. Nordlige bestande er trækfugle, som overvintrer i Afrika, Arabien og Mellemøsten, samt på det Indiske Subkontinent.

Artsnavnet er en latiniseret form af onokrotalos, det klassiske græske ord for pelikaner.

 

 

Hvide pelikaner på yngleplads, Kuş Gölü, nordvestlige Tyrkiet. I mangel af egnede redepladser er der opsat stativer, som fuglene kan bygge rede på. Storskarver (Phalacrocorax carbo, se nedenfor) yngler også her. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Phalacrocoracidae Skarver
Skarver udgør en kosmopolitisk familie med omkring 41 arter af små til mellemstore fiskeædende fugle. Nylige genetiske undersøgelser har konkluderet, at skarver bør placeres i 7 slægter: Phalacrocorax (12 arter), Leucocarbo (16 arter), Microcarbo (5 arter), Urile (3 arter), Nannopterum (3 arter), Gulosus (topskarv, nedenfor), samt Poikilocarbo (perleskarv).

En mængde arter er præsenteret på siderne Silhouetter og Fiskeri.

 

Gulosus aristotelis Topskarv
Denne art, det eneste medlem af slægten, er vidt udbredt langs europæiske klippekyster, fra Kola-halvøen, Nordnorge og Island via de Britiske Øer, Frankrig, Spanien og Portugal til Marokko, samt mange steder i Middelhavet og Sortehavet.

Der er 3 underarter, aristotelis, som yngler langs de europæiske Atlanterhavskyster, desmarestii, der er udbredt i Middelhavet og Sortehavet, samt riggenbachi, der er begrænset til Marokko.

Slægtsnavnet er latin og betyder ‘forslugen’, mens artsnavnet hædrer den græske filosof, historiker og videnskabsmand Aristoteles (384-322 f.Kr.), hvis 10-binds-værk Ton peri ta zoia historion (‘Spørgsmål omkring dyr’ eller ‘Dyrenes historie’) betragtes som et af de første værker inden for den beskrivende zoologi. (Jobling, 2010)

 

 

Topskarver, underarten desmarestii, på deres yngleplads på kystklipper nær Şile, Sortehavet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Phalacrocorax
I øjeblikket indeholder denne slægt 12 arter. Slægtsnavnet kommer af oldgræsk phalakros (‘skaldet’) og korax (‘ravn’), hvor ‘skaldet’ hentyder til den hvide (men fjerklædte) isse hos storskarven (nedenfor) i yngletiden, mens ‘ravn’ formodentlig sigter til den i øvrigt sorte fjerdragt hos denne fugl.

 

Phalacrocorax carbo Storskarv
Denne art har en meget stor, men noget pletvis udbredelse, idet den findes i hele Europa og det meste af Asien, i Australien og New Zealand, samt i det nordøstlige Nordamerika og Grønland.

I 1800-tallet blev den forfulgt overalt i Europa, dels fordi den var en konkurrent til fiskerne, dels fordi dens gødning ødelagde de træer, hvori den ynglede. Den fuldstændige modsætning til denne forfølgelse ses i Fjernøsten, hvor fiskere gennem tusinder af år har anvendt tæmmede skarver til fiskeri. Billeder af denne praksis kan ses på siden Fiskeri.

Artsnavnet er latin og betyder ‘trækul’, hvilket naturligvis hentyder til fuglens farve.

 

 

Storskarver og hvide pelikaner (se ovenfor) på yngleplads, Kuş Gölü, nordvestlige Tyrkiet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Procellariidae Skråper og petreller
En stor familie af havfugle, som omfatter omkring 99 arter i 16 slægter.

Disse fugle er karakteriseret ved at have rørformede næsebor placeret på den øverste næbhalvdel, og i næseborene udmunder en kirtel. Når de søger føde, sluger disse fugle uvægerligt en mængde havvand, og overskydende salt i deres krop udskilles gennem denne kirtel.

Jeg har ikke været i stand til at finde forklaringen på det mærkelige navn skråpe. Disse fugle fik det engelske navn shearwater på grund af deres vane med at flyve lavt over vandet, så deres vingespidser næsten ’skærer’ (shears) vandoverfladen.

Ordet petrel hentyder til Sankt Peter, som ifølge legenden kunne gå på vandet. Før petreller og andre stormfugle letter, padler de med fødderne i overfladen, hvilket ser ud, som om de går på vandet.

 

Puffinus Skråper
Denne slægt omfatter omkring 21 arter, udbredt i alle klodens have. Slægtens taksonomi er emnet for megen debat, og antallet af anerkendte arter varierer efter kilde.

Slægtsnavnet er baseret på det engelske ord puffin. Dette ord, samt dets varianter i form af poffin og puffing, sigter til de tilberedte kroppe af fede skråpeunger, der blev betragtet som en delikatesse i gamle dage. Ordet puffin kan dateres så langt tilbage som 1337, men i løbet af 1600-tallet blev det gradvis overført til en anden havfugl, lunden (Fratercula arctica). (Jobling, 2010)

 

Puffinus yelkouan Yelkouan-skråpe
Denne art blev tidligere anset for at være en underart af den almindelige skråpe (P. puffinus), men blev så splittet ud fra denne art og sammen med fugle fra de Baleariske Øer kaldt for Middelhavsskråpe. Nu danner den en selvstændig monotypisk art, som er udbredt i den centrale og østlige del af Middelhavet, idet fuglene på Balearerne er udskilt som en selvstændig art, kaldt Balearskråpe (P. mauretanicus). Hvad der komplicerer sagen er, at der findes mindst én blandet koloni af yelkouan-skråpe og Balearskråpe på den baleariske ø Menorca.

Det usædvanlige navn yelkouan-skråpe er afledt af et tyrkisk ord, yelkovan, som betyder ‘den der jager vinden’.

 

 

Dette billede viser en lille del af en flok på ca. 1500 yelkouan-skråper og 1500-2000 Middelhavssølvmåger (se ovenfor), som fisker efter sardiner (Sardina pilchardus) i Marmara-havet ud for Istanbul. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sittidae Spætmejser
Spætmejser udgør en familie af små spurvefugle med omkring 29 arter, alle placeret i slægten Sitta. Disse fugle er kendetegnet ved deres fødesøgning, hvor de kryber op og ned ad træstammer på udkig efter larver, som de trækker ud ved hjælp af deres kraftige næb.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk sitte, en fugl som en spætte, nævnt af den græske grammatiker Hesychius af Alexandria (5. eller 6. årh. e.Kr.), samt af den græske filosof og videnskabsmand Aristoteles (384-322 f.Kr.).

 

Sitta neumayer Klippespætmejse
Denne art lever i klippefyldte egne, fra Balkan og Grækenland mod øst gennem Tyrkiet, Libanon og det nordlige Syrien til Kaukasus og det vestlige Iran. Længere mod øst erstattes den af den lignende, men større østlig klippespætmejse (S. tephronota).

Artsnavnet blev givet til minde om den østrigske naturhistoriker og forhandler af naturhistoriske genstande Franz Neumayer (1791-1842), der levede i Dubrovnik og indsamlede naturhistoriske emner i omegnen.

 

 

Disse klippespætmejser yngler i ruiner i den oldgræske by Hierapolis, Pamukkale. To af fuglene har føde i næbbet. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Ungfugl af klippespætmejse, Hierapolis. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Strigidae Ugler
En stor familie med 25 slægter og næsten 220 arter, udbredt på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis.

 

Athene
Denne slægt, som rummer 9 arter, findes på alle kontinenter med undtagelse af Australien og Antarktis.

I den græske mytologi repræsenterede eller ledsagede kirkeuglen (nedenfor) Athene, den jomfruelige visdommens gudinde. På grund af denne tilknytning blev ugler i Vesten ofte betragtet som symbol på viden og visdom.

 

Athene noctua Kirkeugle
Denne lille ugle yngler i et meget stort område, fra Danmark og Estland mod syd til Middelhavet og det nordlige og nordøstlige Afrika, samt fra det sydlige Rusland, Tyrkiet, Mellemøsten og Arabien gennem Centralasien til Ussuriland i det sydøstlige Sibirien, samt det nordlige Korea. Den er også blevet indført til England og New Zealand.

I Danmark var den tidligere en ret udbredt ynglefugl, men er gået drastisk tilbage i takt med indførslen af det moderne landbrug med kemiske sprøjtemidler, der dræber mange af artens byttedyr, som mest består af større insekter. I 2021 blev der kun registreret 9 ynglepar, så der er alvorlig risiko for, at den uddør i landet inden for få år.

Artsnavnet var det gamle romerske navn på denne ugle, som var hellig for gudinden Minerva, det romerske modstykke til den græske gudinde Athene.

 

 

Kirkeugle, Izmir. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sylviidae Vestsangere
Denne familie var engang kæmpestor, indeholdende alle ‘sangere’, men genetisk forskning har medført, at langt størsteparten er blevet overført til andre familier, efterladende bare 32 arter i familien, opdelt i 2 slægter, Sylvia og Curruca. Disse fugle er vidt udbredt i Eurasien og Africa.

 

Curruca
En slægt med 25 arter, som blev splittet ud fra slægten Sylvia i 2014.

Slægtsnavnet er navnet på en uidentificeret lille fugl, nævnt af den romerske digter Decimus Junius Juvenalis (født ca. 55 e.Kr.).

 

Curruca ruppeli Sortstrubet sanger
Denne art yngler i Grækenland og det vestlige Tyrkiet, hvor den lever i maki og andre tørre steder. Den er trækfugl, som overvintrer langs de sydøstlige kyster af Middelhavet, mod vest til Egypten.

Artsnavnet hædrer den tyske naturhistoriker og opdagelsesrejsende Wilhelm Peter Eduard Simon Rüppell (1794-1884), der indsamlede talrige planter og dyr i Afrika.

 

 

Sortstrubet sanger, mellem Urla og Mordogan, nær Izmir. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Threskiornithidae Ibiser og skestorke
Denne familie med 14 slægter af langbenede vandfugle er udbredt på alle kontinenter med undtagelse af Antarktis. Traditionelt er den blevet opdelt i to underfamilier, ibiser og skestorke. Et nyere genetisk studium konkluderer imidlertid, at skestorke er nært beslægtede med den Gamle Verdens ibiser, mens den Nye Verdens ibiser tidligt blev udspaltet. (Kilde: J.L. Ramirez, C.Y. Miyaki & S.N. del Lama 2013. Molecular phylogeny of Threskiornithidae (Aves: Pelecaniformes) based on nuclear and mitochondrial DNA. Genetics and Molecular Research 12 (3): 2740-2750)

 

Geronticus
En lille slægt med kun 2 arter, eremitibis (nedenfor), samt kapibis (G. calvus), der er begrænset til Sydafrika, Lesotho og Eswatini.

The generic name is derived from Ancient Greek geron (‘old man’), referring to the bald crown of these birds.

Slægtsnavnet er afledt af oldgræsk geron (’gammel mand’), en hentydning til den fjerløse isse hos disse fugle.

 

Geronticus eremita Eremitibis
Denne art, som førhen var vidt udbredt i Mellemøsten, Nordafrika, Sydeuropa og Alperne, forsvandt fra Europa for over 300 år siden. De øvrige bestande gik også stærkt tilbage, og midt i 1900-tallet kendte man kun to ynglekolonier: i det sydlige Marokko samt i byen Birecik, som ligger ved bredden af Eufrat-floden i det sydlige Tyrkiet, nær grænsen til Syrien.

Førhen æredes fuglen i Birecik af de lokale muhammedanere, idet man hævdede, at den under sit træk sydpå ledte pilgrimme, som var på hajj, på den rette vej mod Mekka. Hvert år fejrede man fuglenes tilbagekomst til byen med en fest. Tilbagegangen fortsatte imidlertid, og i 1972 var der kun 26 ynglepar tilbage i Birecik.

På dette tidspunkt påbegyndte en kendt tyrkisk fuglemaler, Salih Acar, hans kone Belkis, samt Udo Hirsch, en ung tysk etnolog og naturfotograf, deres bestræbelser på at bevare arten, bl.a. gennem at opsætte kunstige redehylder på klippevæggen oven for byen.

Udo Hirsch udtalte: “Førhen byggede ibiserne gode, dybe reder. Artens æg er kuglerunde, ikke ovale, og de triller nemt. I dag er ibisernes reder kun afskygninger af deres gamle jeg, bestående af pinde, plasticposer og græs, og et enkelt kraftigt spark fra en forskrækket voksen fugl kan nemt få et æg til at trille ud af reden og ned fra hylden. Det samme gælder for ungerne. Når de skændes om føden, bliver den yngste ofte smidt ud af reden og falder 12 m ned på jorden.”

Siden har det vist sig, at deres anstrengelser bar frugt. I 1980’erne besluttede det tyrkiske nationalparkvæsen at standse tilbagegangen ved at anbringe alle fuglene i semi-fangenskab. Der blev bygget to store volierer, hvor fuglene bliver holdt om vinteren. Hvert år indfanges de i juli eller august, hvorefter de tilbringer vinteren i indhegningerne. I marts løslades de, så de har mulighed for at yngle i deres naturlige habitat. Nogle af dem yngler på kunstige redehylder, der er sat op på klippevæggen. Disse hylder hælder indad for at modvirke tab af æg og unger. I dag findes der over 100 ynglepar i byen. (Kilde: traveltoeat.com/saving-the-northern-bald-ibis-birecik-turkey)

Den første beskrivelse og illustration af en eremitibis findes i Historiæ animalium, Liber III, offentliggjort i 1555 af den schweiziske læge og naturhistoriker Conrad Gessner (1516-65). Han kaldte den Corvus sylvatico (‘skovkrage’), hvilket på datidens tysk blev til waldrapp – et navn, som er bevaret frem til i dag.

Artsnavnet kommer af oldgræsk eremia (’ørken’), hvilket sigter til artens vigtigste levested. Det danske navn er en meget uheldig oversættelse af slægtsnavnet, idet man nemt kan forledes til at tro, at det hentyder til en eremit (eneboer). Fuglen burde hedde ørkenibis, da det jo er tåbeligt at anvende navnet ’eneboer-ibis’ for en kolonirugende fugl!

 

 

I Birecik opsatte tyrkiske og tyske naturfredningsfolk kunstige redehylder til eremitibiserne på klippevæggen oven for byen. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Eremitibis. Illustration fra Historiæ animalium. (Offentligt domæne)

 

 

 

(Oprettet november 2023)