Fugle på Vorsø

 

 

Sjaggere æder frugter af hvidtjørn, 10. november 1988. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Jens Gregersen og Kaj Halberg

 

 

 

Nedenfor findes en oversigt over fuglearter, som er truffet på reservatet, med en kort karakteristik af deres forekomst. Listen opdateres med jævne mellemrum. De fleste af ynglefuglene er behandlet særskilt på siden Ynglefuglene på Vorsø, hvor der findes to tabeller, som viser yngletal for alle arter siden 1947.

Anvendte latinske navne og systematik følger IOC World Bird List (worldbirdnames.org).

 

 

Phasianidae Hønsefugle

 

Agerhøne Perdix perdix
Ynglede i begyndelsen af 1900-tallet, endnu regelmæssig indtil 1960’erne (Jørgensen 1906, Madsen 1971). I 1936 observeredes en flok på 22 i en pløjemark i september (N.H. Jensen).

Siden 1975 kun en enkelt forekomst: 29/4 – 31/5-94 1 par næsten dagligt omkring husene og på Sydmark.

 

 

Fasan Phasianus colchicus
Førhen talrig ynglefugl, fx sås i feb. 1979 30-40 fugle. Siden landbrugets nedlæggelse i 1978 i jævn tilbagegang, dog stadig omkring 17 par i 1997. Uddøde som ynglefugl omkring 2007, siden enkelte iagttagelser, sikkert strejfgæster fra fastlandet.

 

 

Fasan-kok, Sydmark, 6. maj 1978. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Vagtel Coturnix coturnix
Meget sjælden gæst. 1 på sydstranden 26/8-19.

 

 

 

Anatidae Andefugle

 

Mørkbuget Knortegås Branta bernicla ssp. bernicla
Uregelmæssig gæst, dog årlig 1983-95. Oftest overflyvende, største flokke 850 trak ØNØ 4/6-85, 1250 23/5-89, 780 trak SV 29/9-93. Højeste rastende antal 19 ved Kalven 15/9-93. En enkelt sommerforekomst: 2 Brigsted Strand 25/7-14.

 

 

Lysbuget Knortegås Branta bernicla ssp. hrota
Meget sjælden gæst. 1 sammen med 3 Mørkbugede Knortegæs 17/5-86.

 

 

Canadagås Branta canadensis
Tidligere fåtallig gæst. I de hårde vintre 1987, 1996 og 1997 regelmæssig, højeste antal 41 i perioden 24/2 – 30/3-87. Tiltaget siden 2000, men i svingende antal, som regel mellem 10 og 70. Ses året rundt.

 

 

Bramgås Branta leucopsis
Førhen fåtallig gæst, 1987-92 9 observationer af 1-2 fugle. Senere tiltaget, og fra omkring 2010 årligt overtrækkende flokke i okt., maks. 520 mod vest 23/10-18. I vinteren 2020-21 regelmæssigt overflyvende med op til 300 – en del af en flok på henved 3000, som overvintrede i Horsens Fjord, hovedsagelig på Alrø. Raster til tider i Østvejlen og ved Kalven.

 

 

Blisgås Anser albifrons
Fåtallig gæst. 2 fløj over og landede på Alrø 13/10-86, 1 overflyvende 2/5-90, 1 anskudt Brigsted Enge 30/12-90. Siden er enkelte set blandt Grågæs, op til 8 9/3-16.

 

 

Grågås Anser anser
Talrig gæst, ses hele året. Tiltog i 1990’erne med årlige maks. siden 1999 på 1200-1800 i aug.-sept. Store antal forekommer uregelmæssigt og kan afhænge af jagt i området. I perioder overnatter op til 1000, hovedsagelig i Vestvejlen og omkring Kalven.

Arten har ganske få gange forsøgt at yngle siden 2009, men kun succes i 2010, hvor et par med 4 gæslinger blev set i Vesterdam.

 

 

Grågæs og Havørn ved Kalven, august 2020. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Grågås med gæslinger, Vesterdam, 10. maj 2010. (Foto copyright © by Ernst Hjøllund)

 

 

 

Kortnæbbet Gås Anser brachyrhynchus
Tidligere fåtallig gæst, 3 på Brigsted Enge 6/3-85, 50 overflyvende 11/10-88, 2 over Vejlen 21/2-92, 27 overflyvende 25/10-13. Siden tiltaget, mest som overflyvende i flokke på op til 30, men 43 overnattede i Haldrup Vig 16/1-22.

 

 

Sædgås Anser fabalis
Fåtallig gæst, flest i kolde vintre. Nogle større antal: 13 12-16/2-86, 17 18/12-91, 25 27/1-96, 10 6/1-13, 22 21/2-14. I februar 2010 opholdt 84 sig på Brigsted Enge.

 

 

Indisk gås Anser indicus
Sjælden gæst, set enkelte gange blandt Grågæs, muligvis hybrider.

 

 

Pibesvane Cygnus columbianus ssp. bewickii
Fåtallig trækgæst okt.-nov., flest overflyvende, maks. 29 rastende i Vejlen 23/10-93.

 

 

Sangsvane Cygnus cygnus
Indtil 1995 fåtallig vintergæst, herefter tiltagende og fra 2002 alm., størst antal 260 rastende 27/2-03. Efter 2010 har antallet været dalende. Fuglene fouragerer især på vinterafgrøder omkring fjorden.

 

 

Knopsvane Cygnus olor
Alm. gæst, flest i vinterhalvåret. I 1980’erne ofte op til 100 fugle, maks. 194 16-22/2-84. Antallet har været faldende over en længere periode, ikke over 50 i de senere år.

Undtagelsesvis et enkelt par ynglende, sidst i 1998.

 

 

Rustand Tadorna ferruginea
Meget sjælden gæst. 1 ved Søvind Bæks udløb 27/8-94.

 

 

Gravand Tadorna tadorna
Tidligere alm. gæst feb.-juli, maks. antal rastende 248 1/5-90, 185 6/3-95. Er siden gået markant tilbage, efter 2001 årsmaks. under 100, i 2020 under 75. Uregelmæssig og fåtallig aug.-jan.

Fåtallig ynglefugl, årligt som regel 1-2 par.

 

 

Skeand Spatula clypeata
Fåtallig trækgæst, mest regelmæssig om efteråret, maks. 32 1/9-89. Ses oftest i Vesterdam.

 

 

Skeand han, Vesterdam, 6. april 2004. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Atlingand Spatula querquedula
Fåtallig trækgæst. 11 observationer af 1-2 fugle 1981-2009, bl.a. 1 par set i Vesterdam 5/4-91 og 3 (1 par og 1 hun) i Vesterdam 12/4-09.

 

 

Pibeand Mareca penelope
Alm. træk- og vintergæst, årsmaks. normalt omkring 350, men 645 1/11-95 og 620 12/10-15. Ses hele året, men meget fåtalligt maj-juli.

Fouragering i efterårsmånederne finder udpræget sted i Østvejlen.

 

 

Knarand Mareca strepera
Tidligere fåtallig gæst med 15 observationer 1983-2009, oftest 1-2 fugle, dog 6 10/9-08. Fra 2010 tiltaget og næsten årligt forekommende, maks. 6 7/11-20.

 

 

Spidsand Anas acuta
Fåtallig trækgæst, mest regelmæssig i mar., mere fluktuerende gennem efteråret, sjældent over 10. Største antal 37 5/4-91. Arten er aftaget betydeligt i de senere år.

 

 

Spidsænder, Vesterdam, 17. august 1979. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Krikand Anas crecca
Alm. trækgæst om efteråret, mere fåtallig om foråret, ret sjælden vintergæst. Rastede førhen talrigt i Vesterdam, fx 545 12/11-95 og 695 28/10-96. Siden 2015 er den imidlertid ikke set rastende her, og i dag observeres den mest i Øst- og Vestvejlen, maks. 140 7/11-13, 200 5/10-14, 272 22/08-18. Jan.-maj ses sjældent over 50.

 

 

Svømmende Krikand han, Vesterdam, 7. april 1990. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Krikand hun pudser fjer på en væltet stamme, Vesterdam, april 1990. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Gråand Anas platyrhynchos
Til stede hele året, flest i perioder med begyndende frost. Antal kulminerer normalt i dec. med omkring 1500 fugle, maks. 2195 22/12-02. Er aftaget markant efter 2010. Se fig.

Tidligere vekslede ynglebestanden normalt mellem 2 og 6 par, dog 9 par i 1989 og 8 par i 1994, siden aftaget drastisk, og i dag er der blot 1-2 par.

 

 

Forekomsten af Gråand på naturreservatet Vorsø i vinterhalvårene 1981-2018, maksimumstal. (Figur copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Studier af Gråænder, Vesterdam, 25. august 1977. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Gråænder raster i Vesterdam, 25. september 1988. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Par af Gråand på en væltet stamme i Vesterdam, marts 1990. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Taffeland Aythya ferina
Normalt fåtallig vintergæst, kun talrig i forbindelse med isvintre eller vintre med periodisk hård frost, maks. 450 5/1-93. I de sidste 20 år meget få obs.

 

 

Troldand Aythya fuligula
Som Taffeland, maks. 435 5/1-93.

 

 

Bjergand Aythya marila
Førhen periodisk meget talrig i vinterhalvåret, 1986-96 regelmæssigt op til 2500, men sjældent tæt på Vorsø, oftest i den centrale del af Horsens Fjord eller øst og sydøst for øen. Vinteren 1990-91 var forekomsten bemærkelsesværdigt vedvarende med hyppige antal på 2500-7000, maks. 8320 28/3. I de følgende år færre, maks. 3030 30/3-96. Herefter kun stabilt forekommende jan.-feb. 1998, maks. 2430 13/2. Siden er antallet faldet endnu mere, med maks. 965 24/2-03 og 750 27/1-04. I dag er arten ikke årligt forekommende.

 

 

Ederfugl Somateria mollissima
Ses året rundt, talrigest i marts med op til 1800. Fra ynglekolonierne på Alrø og Hjarnø føres ungekuld af hunnerne ind på Vorsøs lavvandede områder. Antallet af ællinger steg stærkt i perioden 1985-95, maks. 405 14/6-92. Efter 1996 faldt det meget kraftigt til under 25, siden svag stigning. Faldet skyldtes en kombination af sult på grund af dalende antal blåmuslinger, der er artens hovedføde, samt sygdom i bestanden (Christiansø Naturvidenskabelige Feltstation 2015).

På Vorsø har arten af og til ynglet i antal af 1-5, flest i begyndelsen af 1990’erne, da Ræven var uddød på øen på grund af skab.

 

 

Fløjlsand Melanitta fusca
Fåtallig og uregelmæssig gæst, normalt kun enkeltindivider, maks. 14 19/2-89.

 

 

Sortand Melanitta nigra
Fåtallig gæst, ses dog næsten årligt. Større flokke til tider hørt overtrækkende om natten, fx 9/4-87 og 12/11-96. Største antal rastende 13/4-95 7 og 17/4-18 23.

 

 

Havlit Clangula hyemalis
Fåtallig gæst. 1985-95 11 observationer af 1-2 fugle.

 

 

Hvinand Bucephala clangula
Alm. gæst ult. sep. – pr. apr., sjældent over 500-700 rastende, dog enkelte gange op til 3000. Ses mest i Nordvestvejlen og på fjorden øst og syd for Vorsø. Overnatter periodisk i Nordvestvejlen. Meget fåtallig maj-aug.

 

 

Studier af en skudt Hvinand han, Vorsø Vejle, 27. november 1982. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Lille Skallesluger Mergellus albellus
Fåtallig gæst, hovedsagelig i hårde vintre. 31 observationer 1982-2013 , oftest få fugle sammen med Hvinænder, maks. 21 26/12-96.

 

 

Stor Skallesluger Mergus merganser
Vintergæst nov.-mar., resten af året få observationer. Op til 75 var førhen normalt, største antal var 284 24/2-87, flest i Vestvejlen. Er aftaget betydeligt gennem 1990’erne, sidste større antal var 160 3/1-97, og siden 1998 er ikke set over 50.

 

 

Studier af Stor Skallesluger og Gråand, Haldrup Vig, 25. januar 1989. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Toppet Skallesluger Mergus serrator
Ses hele året, ult. aug. – ult. okt. fældende flokke, mest i Vestvejlen, maks. 360 29/9-96. Største antal om vinteren 490 19/2-87.

Årligt 2-3 par ungeførende, oftest fra midt i juli, men også midt i aug. er set nyklækkede unger. Ruger i kystzonen, hvor der er fint dække af urter og flodvrag.

 

 

Par af Toppet Skallesluger, Vejlen, 13. april 1979. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Apodidae Sejlere

 

Mursejler Apus apus
Uregelmæssigt overflyvende maj-sep., maks. 150 fouragerende 13/6-82. En fugl set så sent som 26/10-86.

 

 

 

Cuculidae Gøge

 

Gøg Cuculus canorus
Førhen op til 4 ynglende hunner på øen, men aftog efter 1985, i dag kun 1-2 ynglende hunner. Iagttaget mellem 29/4 og 4/9.

En unge blev set i en rede af Rørsanger i Vesterdam i 1999, og en unge blev fodret af en Tornsanger nær gården i 2019.

 

 

 

Columbidae Duer

 

Huldue Columba oenas
Førhen fåtallig ynglefugl, måske 1-2 par helt tilbage til reservatets oprettelse. Tiltog efter 1990 på grund af de mange døde træer i de gamle skove, i dag normalt 4-7 par. Største observerede antal 27 26/12-94.

 

 

Ringdue Columba palumbus
Normalt yngler 50-60 par. I vinterhalvåret forekommer meget store flokke, som ofte overnatter, maks. 5000 15/12-78, 3000 27/1-96.

 

 

Ringduer, Solsorter og en Musvit på møddingen ved gården, 21. februar 1978. I baggrunden Centralmark og Østerskov. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Ringdue i udgået Gråpoppel, Vestre Remise, 6. september 1979. I baggrunden fastlandet omkring Haldrup. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Tyrkerdue Streptopelia decaocto
Fåtallig gæst. 11 observationer 1983-2010, maks. 3 25/7-84.

 

 

Turteldue Streptopelia turtur
Meget sjælden gæst. 1 i Vesterskov 26/5-89.

 

 

 

Rallidae Vandhøns

 

Vandrikse Rallus aquaticus
Sjælden, men til tider regelmæssig gæst i Vesterdam, som regel i perioder om efteråret. Sjældent ynglende, 1 par i Vesterdam 2000, 2002 og 2008. 17/6-00 fandtes en rede med 10 æg i en nældebevoksning nær rørsumpen, og 28/7 sås en unge.

 

 

Rørhøne Gallinula chloropus
Fåtallig ynglefugl i øens damme, normalt 1-2 par, dog 4 par i 1991. Ses normalt i tidsrummet mar.-okt., sjældent i nov.

 

 

En Rørhøne forsvarer sine dununger mod en ung Gråkrages angreb. Vesterdam, 12. juli 1991. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Blishøne Fulica atra
Uregelmæssigt forekommende i vinterhalvåret, antal meget vekslende, maks. 850 14/3-84. I 2006 holdt 325 fugle til på reservatet gennem hele efteråret, men de forsvandt i begyndelsen af december efter at være blevet jaget intenst af en ung Havørn gennem ti dage.

I perioden 1990-2014 ynglede den regelmæssigt i øens damme, normalt 1-4 par, dog 6 par i 1991. Har ikke ynglet siden 2014, sandsynligvis forsvundet pga. prædation fra Havørn.

 

 

 

Gruidae Traner

 

Trane Grus grus
Sjælden gæst. 2 rastende Brigsted Enge 6/5-82, 5 sammesteds 20/5-90, hørt overtrækkende 29/3-92, 3 rastende i Vestvejlen 12/8-21.

 

 

 

Podicipedidae Lappedykkere

 

Lille Lappedykker Tachybaptus ruficollis
Fåtallig gæst i sommerhalvåret, hovedsagelig i Vesterdam og havedammen. I 2017 ynglede et par i Vesterdam, og sandsynligvis også et par i 2008 og 2018.

 

 

Nordisk Lappedykker Podiceps auritus
Siden 1985 fåtallig, men regelmæssig gæst sep.-apr., maks. 4 17/11-98, 3 13/10-10. I perioden 29/7-23/8-97 sås 2 i sommerdragt.

 

 

Toppet Lappedykker Podiceps cristatus
Alm. aug.-mar. i områderne øst, sydøst og syd for Vorsø, samt i Nordvestvejlen, normale antal 25-75, maks. 220 29/1-98 og 367 5/3-13. I sommermånederne mere uregelmæssig og fåtallig.

 

 

Gråstrubet Lappedykker Podiceps grisegena
Årligt forekommende, mest i vinterhalvåret, men meget fåtallig og uregelmæssig, normalt 1-3 fugle.

 

 

Sorthalset Lappedykker Podiceps nigricollis
Meget fåtallig før 1989, derefter tiltagende og ofte 10-30 med. juli – ult. sep., op til 65 dagligt 16/7-29/9-00. I de senere år endnu mere tiltagende, fx 90 1/8-12 og 85 25/7-16. I 2006 en vedvarende sen forekomst: 9/11-17/12 mellem 1 og 11 fugle.

 

 

 

Haematopodidae Strandskader

 

Strandskade Haematopus ostralegus
Ses året rundt, dog mindre regelmæssigt i perioder med isdække. Forekomsten har normalt to toppe, i mar. og juli-sep., forårsmaks. 195 27/3-97 og 234 19/3-98, efterårsmaks. 227 21/9-17, 155 25/11-18, 180 25/8-19 og 150 30/7-20.

Strandskaderne fouragerer udpræget på vaden samt på revlerne. Den ses altid som højvandsrastende, så længe revlerne ikke er oversvømmede ved ekstremt højvande.

Årligt yngler 1-4 par på Langøerne og Kalven samt til tider langs sydkysten. Unger kommer kun yderst sjældent på vingerne, hvilket skyldes den store aktivitet af Ræv, samt oversvømmelse af rederne under højvande. Da Ræven pga. skab manglede i en periode i begyndelsen af 1990’erne, blev en del unger flyvefærdige, bl.a. i 1994, hvor der ynglede 9 par.

Indtil 1978 ynglede den også på landbrugsjorderne med op til 3 par.

 

 

Strandskader, Kalvrevlerne, 17. februar 1992. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Recurvirostridae Klyder og stylteløbere

 

Klyde Recurvirostra avocetta
Indtil 1978 ynglede arten regelmæssigt på engene ved Brigsted. Siden har der enkelte år været antydning af yngleaktivitet, men uden resultat.

Fouragerede førhen ofte i Østvejlen, højeste antal 30 2/7-80. I takt med, at ynglebestanden i Horsens Fjord-området er faldet fra omkring 75 par i 1978-80 til 10-20 par i 2014-16, er observationerne på reservatet aftaget markant, særligt efter årtusindskiftet, og siden 2013 er den ikke set årligt. Tidligste observation 6 25/2-95.

 

 

 

Charadriidae Brokfugle

 

Vibe Vanellus vanellus
Alm. trækgæst, største antal aug.-okt., ofte op til 1800, nogle år betydeligt færre, maks. 4720 20/9-92, 2000 6/8-93. Aftaget efter 2010, største antal siden 2015 var 930 20/9-15, 700 19/10-18, 550 10/10-19 og 420 30/8-20. Største vinterantal 450 29/12-06.

Raster ofte på de blotlagte revler vest for Kalven, i Østvejlen, samt i vigene ved Haldrup og Drossellund. Inden landbruget blev nedlagt, sås arten nogle få gange enkeltvis om foråret på Kulmade, der dengang var en græsmark.

Tidligere fåtallig og uregelmæssig ynglefugl, 3 par i 1950 og 1 par i 1951 (Madsen 1971).

 

 

En ung Vibe raster nær Krumodden, 23. august 1994. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hjejle Pluvialis apricaria
Talrig trækgæst aug.-okt. Antallet bygges langsomt op fra omkring 20. juli, normalt maks. 2500-3000 ult. aug. eller sep., dog sås 7500 24/9-98 og 12.000 26/9-98, begge gange i Østvejlen.

Fra omkring 2001 en meget stabil forekomst ved Kalven med årligt op til 5000-7000 individer. Hjejlerne bruger området som fældningsplads og fouragerer i omegnen.

Fåtallig om foråret og kun kortvarigt rastende.

 

 

Efterårs-forekomsten af rastende Hjejler på naturreservatet Vorsø 1981-2019, maksimumstal. (Figur copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Strandhjejle Pluvialis squatarola
Nogle år alm. efterårstrækgæst, andre år fåtallig, maks. 180 30/10-85, 82 10/10-90, 181 6/10-91, 78 30/9-99. Normalt betydeligt færre, oftest under 10. Ses kortvarigt om foråret i maj, maks. 19 25/5-96. I vinteren 2020-21 sås regelmæssigt over 10 fugle, maks. 20 5/12-20.

 

 

Strandhjejle, Kalven, 25. august 1992. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Lille Præstekrave Charadrius dubius
Meget sjælden gæst. 1 overflyvende 2/9-90, 1 fouragerende Brigsted Strand 18/8-15.

 

 

Stor Præstekrave Charadrius hiaticula
Fåtallig, men regelmæssig trækgæst. Et tidligt forårsmaks. var 32 20/2-21, andre høje antal 26 12/3-83, 32 4/8-10 og 28 5/8-15.

Enkelte år yngler 1-2 par, især når der er sket nye aflejringer på revlerne ved Kalven og syd for øen. Der er kommet unger på vingerne enkelte år, fx 2016.

 

 

 

Scolopacidae Sneppefugle

 

Stor Regnspove Numenius arquatus
Alm. gæst hele året. Indtil midt i 1980’erne fåtallig om efteråret, og større antal sås kun i mar.-apr. Tiltog markant siden 1989, maks. 31/3-07 435, men atter aftaget siden 2010, maks. 167 23/9-20 og 122 19/12-20.

Ses ofte fouragere, og revlerne benyttes som højvandsrastepladser.

 

 

Lille Regnspove Numenius phaeopus
Fåtallig trækgæst, sjældent over 10, maks. 42 8/5-86. Observeret mellem 13/4 og 13/9.

 

 

Lille Kobbersneppe Limosa lapponica
Alm. trækgæst med højeste antal med. mar. – ult. maj, normalt op til 400-600, men nogle år flere, maks. 1110 21/5-05, 1550 21/4-11, 1670 27/4-13 og 780 21/5-14. Horsens Fjord er en vigtig rasteplads for arten, hvor 2730 blev noteret som højvandsrastende ved Alrø 3/5-08. De nævnte maksimumstal fra Vorsø drejer sig alle om højvandsrastende fugle ved Langøerne eller Kalven.

På efterårstrækket raster kun få, sjældent over 10. Sjælden vintergæst.

Fouragerer udpræget på vaderne, men benytter også revlerne som højvandsrasteplads.

 

 

En Lille Kobbersneppe i delvis sommerdragt (øverst), samt én i vinterdragt fouragerer nær Krumodden, 23. august 1994. T.v. på øverste billede en Hvidklire. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Denne har fundet en børsteorm, nær Krumodden, 15. august 1994. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Stor Kobbersneppe Limosa limosa
Sjælden gæst. 9 observationer 1982-86, maks. 2 25/4-86. En fugl iagttaget 17/9-14 og 2 2/9-20 var af den islandske race islandica.

 

 

Stenvender Arenaria interpres
Tidligere fåtallig trækgæst, mere regelmæssig efter 2010, i de senere år også vintergæst, maks. 6 20/9-85, 8 23/1-22. Arten fouragerer især på Kalvens revler samt omkring Krumodden.

 

 

Sandløber Calidris alba
Sjælden gæst. 17 observationer 1980-2021, maks. 4 4/8-87.

 

 

Almindelig Ryle Calidris alpina
Alm. træk- og vintergæst. Største antal ses om foråret, men meget uregelmæssig, maks. 1350 29/5-83. Meget vedvarende fra midt i juli, sjældent over 50 før midten af aug. (adulte fugle). Normalt efterårsmaks. omkring 500, men 8/10-16 sås 940.

I vintermånederne i perioder meget konstant fouragerende omkring Kalven og i Østvejlen, fx 730 29/1-19 og 670 17/1-21.

 

 

Islandsk Ryle Calidris canutus
Alm. trækgæst, men stærkt fluktuerende, største antal 84 13/9-00 og 196 28/8-16. Enkelte år overvintrende, 42 21/1-09 og 45 25/2-16 var maksimumstal i perioder, hvor arten regelmæssigt blev set, oftest på højvandsrast.

 

 

Kærløber Calidris falcinellus
Meget sjælden gæst. 1 juv. 27-29/8-14 ved Søvind Bæks udløb i Vejlen.

 

 

Krumnæbbet Ryle Calidris ferruginea
Tidligere regelmæssig trækgæst, observeret i perioden 11/7 – 14/10, maks. 46 (4 ad., 42 juv.) 27/8-88, 21 juv. 3/9-94. Siden 2010 stadig årlig, men i vigende antal, fx 11 17/9-16, 5 17/7-18, 3 27/8-19 og 2 20/7-20.

I perioden ult. juli – med. aug. er kun set adulte fugle.

 

 

Dværgryle Calidris minuta
Fåtallig, men regelmæssig trækgæst, ofte op til 6 fugle set, maks. 7 10/9 – 1/10-85.

 

 

Brushane Calidris pugnax
Fåtallig trækgæst, maks. 34 12/9-86, 33 3/9-91. Iagttaget mellem 30/4 og 16/10.

 

 

Temmincksryle Calidris temminckii
Sjælden gæst, 2 19/8-86, 1 16/8-87, 1 21/7-11, 1 17/8-16.

 

 

Skovsneppe Scolopax rusticola
Træffes oftest på de gamle fredmarker i pilekrat med fugt i bunden. Kun set i vinterhalvåret, oftest enkeltvis, til tider 2. Af 44 observationer 1979-2006 er der overvægt i mar. og nov. Ses typisk i perioder med skiftende vejr, fx under kulde på forårstrækket. Det skønnedes, at mindst 5 fugle var tilstede i den hårde vinterperiode i februar 2021.

 

 

Rastende Skovsneppe, 11. februar 2021. (Foto copyright © by Morten Hilmer)

 

 

 

Enkeltbekkasin Lymnocryptes minimus
Fåtallig gæst, oftest på strandengene, største antal 4 Langøerne og Kalvøerne 5/11-89, 4 i den sydvestlige strandsump 1/12-19. Én gang truffet inde på øen: 1 Sydmark 26/3-95.

 

 

Dobbeltbekkasin Gallinago gallinago
Alm. trækgæst, mest om efteråret på Langøerne og Kalvøerne, maks. 90 5/11-89.

 

 

Odinshane Phalaropus lobatus
Meget sjælden gæst. 4 Kalvrevlerne 26/5-91.

 

 

Mudderklire Actitis hypoleucos
Alm. trækgæst, men uregelmæssig om foråret. Observeret mellem 24/4 og 20/10. Ses næsten dagligt juli-aug., sjældent over 15, maks. 24 8/9-85, 20 20/8-98, 25 19/7-14. Raster mest på øst- og sydstranden samt i Vesterdam.

 

 

Mudderklire, Svaleklire og Rørhøne, Vesterdam, 25. august 1977. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Mudderklire, Krumodden, 15. august 1994. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Sortklire Tringa erythropus
Fåtallig, men regelmæssig trækgæst, set mellem 3/5 og 30/10, maks. 8 i sommerdragt Østvejlen 17/6-90.

 

 

Unge Sortklirer søger føde nær Krumodden, 22. august 1994. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Tinksmed Tringa glareola
Fåtallig og uregelmæssig trækgæst, maks. 18 overflyvende 10/8-87.

 

 

Hvidklire Tringa nebularia
Alm. trækgæst, kortvarigt talrig ult. apr. – pr. maj, normalt meget fluktuerende, maks. 230 5/5-97. Efterårsforekomsten er aftaget siden 2010, maks. 185 26/7-92, maks. i de senere år 120 26/7-14, 75 11/7-18, 53 26/7-19, samt 30 10/8-20. Se figuren.

Tidligste observation 10/4, seneste 28/11.

 

 

Efterårs-forekomsten af rastende Hvidklirer på naturreservatet Vorsø 1981-2021, maksimumstal. (Figur copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Rastende Hvidklirer, Sortklirer, Rødben, Almindelige Ryler og Viber, Kalven, ultimo september 1983. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Hvidklire søger føde nær Krumodden, 22. august 1994. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvidklire renser fjerdragt, nær Krumodden, 22. august 1994. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Svaleklire Tringa ochropus
Regelmæssig trækgæst i antal 1-5, set mellem 15/3 og 19/9, mest overflyvende. Raster til tider i Vesterdam og havedammen.

 

 

Svaleklire raster i Vesterdam, 21. juli 1989. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Damklire Tringa stagnatilis
Meget sjælden gæst. 1 i Østvejlen 9-12/8-96.

 

 

Rødben Tringa totanus
Almindelig træk- og vintergæst. Efterårsmaks. 9/10-92 73, og største vinterforekomst 5/12-93 92, sandsynligvis racen robusta.

Et enkelt par ynglede i 2009 på Langøerne, og i 2019 gjorde 1 par yngleforsøg på Kalvøerne.

 

 

 

Laridae Måger og terner

 

Ride Rissa tridactyla
Sjælden gæst. 5 observationer af 1-3 fugle 1983-93.

 

 

Hættemåge Chroicocephalus ridibundus
Alm. hele året, mangler kun i perioder med udbredt isdække. I 1980’erne ofte op til 12.000 i april, men er siden aftaget betydeligt, nu ses sjældent over 1000 (mar.-apr.). Antallet om efteråret kulminerer i sep., ofte med omkring 2000, fx 1800 4/9-20.

Ynglede indtil 1940’erne talrigt på Kalven og Langøerne (Spärck 1942), men forsvandt efter Rævens indvandring til øen. I 1990’erne forsøgte enkelte par at yngle i Vesterdam uden held.

 

 

Fouragerende Hættemåger i Vejlen, marts 1988. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Hættemåge i overgangsdragt strækker vinger, stående på en stub i Vestre Remise, marts 1990. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Hvad fløj over? – Hættemåge kigger op, Krumodden, 15. august 1994. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Dværgmåge Hydrocoloeus minutus
Fåtallig gæst. 16 observationer af 1-6 fugle 1980-2021.

 

 

Sølvmåge Larus argentatus
Alm. året rundt, i perioder med lavvande talrigt fouragerende. Normalt raster op til 250, mest på Langøerne, stenvarderne i Vejlen, Kalvrevlerne samt Haldrup Enge. Sjældent over 1000, maks. 1960 1/10-83.

Et enkelt par ynglede i 1993.

 

 

En Hættemåge angriber en ung Sølvmåge, som hviler på en stub nær dens rede, Vesterdam, 25. april 1990. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Stormmåge Larus canus
Almindeligt rastende året rundt. Førhen overnattede op til 6000 i vinterhalvåret på vandet rundt om øen, stedet afhang af vindretningen. Disse overnatningstal er dalet stærkt siden 2005, maks. i de senere år 1800 17/3-11, 1300 15/3-15, 1200 15/7-18, 900 9/12-20.

Ynglede indtil 1940’erne talrigt på Kalven og Langøerne (Spärck 1942), men forsvandt efter Rævens indvandring til øen. I 1950-51 ynglede et par på laboratoriets tag samt et par i en østrigsk fyr i Tepotten (Madsen 1971). Siden meget uregelmæssigt ynglende, 2 par 1983, 1 muligt par 2018.

 

 

Sildemåge Larus fuscus
Meget fåtallig, men ses årligt, oftest adulte fugle, maks. 9 23/8-79.

 

 

Svartbag Larus marinus
Fåtallig, men regelmæssig året rundt, sjældent over 15, maks. 35 22/11-88.

 

 

Rovterne Hydroprogne caspia
Sjælden gæst. 2 20/6-83, 1 23/6-88, 1 8/7-91, 1 ad. Kalven (ringmærket) 5/8-91, 1 ad. Kalven 1/7-15, 1 ad. Kalven 24/7-21.

 

 

Splitterne Thalasseus sandvicensis
Ynglede indtil 1940’erne på Kalven og Langøerne, men forsvandt efter Rævens indvandring til øen. Før 2006 en meget fåtallig gæst, siden markant flere observationer, da en koloni findes på Hjarnø (350-1100 par 2009-2021). I dag regelmæssig apr.-okt., ses oftest fouragere over fjorden, sjældent tæt på øen, maks. 6 24/8-86, 11 rastende på sten ved Kalven 23/4-12, samme sted 13 25/4-20.

 

 

Dværgterne Sternula albifrons
Paa Vorsø fandtes i 1870’erne en Koloni af Dvergterner (…), men den har nu været borte i flere Aar.” (Jørgensen 1906). Senere ynglede den atter uregelmæssigt og fåtalligt indtil 1935.

I nyere tid en sjælden gæst: 1 5/5-83, 1 8/6-85, 2 26/7-85, 2 27-30/7-89, 1 ad. Kalven 24/7-22.

En bemærkelsesværdig iagttagelse blev gjort 27-28/7-21, hvor en adult med 2 flyvefærdige unger rastede på sandet ved Kalven.

 

 

Fjordterne Sterna hirundo
Uregelmæssig gæst apr.-okt., flest aug.-sep., maks. 15 rastende ved Kalven 21/8-88.

Ynglede fåtalligt indtil 1939.

 

 

Havterne Sterna paradisaea
Regelmæssig fra med. april, maks. 200 3/7-96, 178 5/5-97, 110 19/7-16. I juli ofte op til 75 siddende på stenvarderne i Vejlen.

Ynglede regelmæssigt indtil 1940’erne. Har flere gange i nyere tid forsøgt at yngle på Langøerne, men pga. prædation fra Ræv lykkedes det kun for et enkelt par i 1985. Også på Kalvrevlerne har der gennem tiderne været yngleforsøg, senest i 2015-16, hvor 4 par ynglede og muligvis fik enkelte unger på vingerne i 2016. I 2021 ynglede 3 par på en sandet pold ved sydøsthjørnet.

 

 

Havterner raster på en af varderne i Vejlen, 25. juni 1991. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Sortterne Chlidonias niger
Sjælden gæst. 1 15/5-77, 6 trækkende 14/6-77, 1 13-18/8-87, 2 9/9-89, 1 26/5-93, 1-3 16/8 – 6/9-94, 1 16/5-10.

 

 

 

Stercorariidae Kjover

 

Lille Kjove Stercorarius longicaudus
Meget sjælden gæst. 10/9-97 fandtes en ung hun nylig død på sydstranden.

 

 

Almindelig Kjove Stercorarius parasiticus
Sjælden gæst. 3/9-85, 8/9-85, 25/10-05, alle enkeltfugle.

 

 

 

Alcidae Alkefugle

 

Søkonge Alle alle
Sjælden gæst øst for øen i invasionsår, 1 26-28/10-86, 1 4/4-88, 1 14/11-96. En fugl landede på gårdspladsen 2/11-01.

 

 

Lomvie Uria aalge
Sjælden gæst, set året rundt, maks. 8 8/6-86.

 

 

Alk Alca torda
Sjælden gæst. 1 30/1-84, 1 22/12-84, 1 fundet død 21/11-95, 3 10/11-19.

 

 

Tejst Cepphus grylle
Meget sjælden gæst. 1 juv. 19/8-86, 2 ad. 27/5-89.

 

 

Lunde Fratercula arctica
Meget sjælden gæst. 1 juv. fundet skudt 13/10-86.

 

 

 

Gaviidae Lommer

 

Sortstrubet Lom Gavia arctica
Meget fåtallig og uregelmæssig vintergæst, maks. 6 22/12-85.

 

 

Rødstrubet Lom Gavia stellata
Fåtallig, men regelmæssig vintergæst. Mest talrig i 1985 med 10 iagttagelser, maks. 13 23/11.

 

 

 

Procellariidae Skråper

 

Sodfarvet Skråpe Ardenna grisea
Meget sjælden gæst. 1 fugl fløj mod vest nord om øen 12/9-78.

 

 

Almindelig Skråpe Puffinus puffinus
Meget sjælden gæst. 1 fløj nord om øen 28/9-95.

 

 

 

Ciconiidae Storke

 

Hvid Stork Ciconia ciconia
Meget sjælden gæst. 3 overflyvende 28/5-83, 2 1/5-87.

 

 

Sort Stork Ciconia nigra
Sjælden gæst. 1 kredsede over øen og fløj siden mod sydvest 13/6-04, 1 trak mod nordøst 10/6-18, 3 sås i Vestvejlen en juliaften 2018 (Einar Korsgaard).

 

 

 

Phalacrocoracidae Skarver

 

Mellemskarv Phalacrocorax carbo ssp. sinensis
Ynglefugl i 1800-tallet og igen fra 1944, maks. 5048 par i 1991. Artens forekomst er nærmere omtalt på siden Skarvkolonien på Vorsø.

Ses året rundt, raster hovedsagelig på Kalvrevlerne og ved Langøerne. Forsvinder dog i perioder med udbredt isdække.

 

 

Aftenlys på skarver, som tilbringer natten i ynglekolonien i Vestre Remise, 25. juli 1988. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Skarv lægger an til landing i Vestre Remise, 14. april 1988. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Threskiornithidae Ibiser og skestorke

 

Skestork Platalea leucorodia
Sjælden gæst. 1 kredsede over øen 29/4-81, 2 fouragerede i Østvejlen 22/5-08, 6/6-13 1.

 

 

 

Ardeidae Hejrer

 

Nathejre Nycticorax nycticorax
Meget sjælden gæst. 1 ungfugl i pilekrat nær Vestre Remise 26/4-04.

 

 

Tophejre Ardeola ralloides
Meget sjælden gæst. 1 adult rastende i Vesterdam 16-18/5-87. Se illustration på siden Stemningsbilleder: Livet i Vesterdam.

 

 

Sølvhejre Ardea alba
Førhen sjælden gæst med følgende observationer: Kalven 15/8-81, 10-24/10-88, 15/11-09, 11/10 – 5/11-14, alle enkeltfugle. Siden tiltagende og fra 2016 årligt forekommende. Gennem hele efteråret 2021 blev arten set dagligt, hovedsagelig i Vestvejlen, maks. 4 fugle 5-14/10.

 

 

Fiskehejre Ardea cinerea
Yngleforekomsten på øen er nærmere behandlet på siden Ynglefuglene på Vorsø. En fugl ringmærket på øen i 1945 blev genmeldt samme efterår fra de Kanariske Øer.

Højeste antal rastende: 103 Kalven 15/8-81, 81 27/9-94. Siden aftaget til 10-30 fugle.

 

 

Fiskehejrer i isskruninger ved østkysten, 23. marts 1979. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Fiskehejre på udkig efter fisk, Vesterdam, 21. juli 1989. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

Fiskehejre ryster fjerdragten, Vesterdam, 8. april 1990. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Pandionidae Fiskeørne

 

Fiskeørn Pandion haliaetus
Regelmæssig og årlig trækgæst, flest aug.-sep. Mellem 27/8 og 20/9-94 sås næsten dagligt 1-3. Er ikke set rastende på eller nær øen siden 2010.

 

 

Denne Fiskeørn har fanget en fisk i Haldrup Vig og flyver nu ind i Østerskov for at fortære den, september 2007. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Accipitridae Ørnefugle

 

Hvepsevåge Pernis apivorus
Fåtallig, men regelmæssig træk- og sommergæst, første ankomstdato 6/5-88, seneste observation 21/9-86. Ses mest fouragerende. Sjældent set overtrækkende, dog 11 mod NØ 23/5-92.

Hvepsevågerne, som ses på Vorsø i sommertiden, er givet lokale ynglefugle fra Stensballe-, Skablund- eller Sondrup-skovene. Nogle år er humlebier og hvepse fåtallige, men Hvepsevågerne ses alligevel. Jeg (JG) undrede mig engang over fuglens ærinde i et buskads, men det viste sig, at den halede fede unger af Ringdue frem. Duemælk-fede dueunger er en god erstatning for humlebilarver og honning.

 

 

Hvepsevåge med bikage mobbes ihærdigt af en Tornsanger, nær gården, juni 1995. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Lille Skrigeørn Clanga pomarina
Meget sjælden gæst. 1 ad. 17-18/7-12, 1 observeret ved havørnereden i Vesterskov 2/6-18. Observationen i 2012 var en lavt overflyvende fugl, tydeligvis tiltrukket af Havørne-parret i Vesterskov.

 

 

Kongeørn Aquila chrysaetos
Meget sjælden gæst. 1 ungfugl kredsede over øen 1/3-13, 1 overflyvende 1/11-19.

 

 

Duehøg Accipiter gentilis
Regelmæssig gæst, årligt 5-19 observationer af 1-2 fugle, såvel adulte som juvenile. Aftaget siden 2010, dog stadig årlig.

Arten er set tage Ringduer og Rødben samt unger af Skarv.

 

 

Spurvehøg Accipiter nisus
Alm. gæst året rundt, oftest enkeltfugle, til tider 2. Lokale ynglefugle fra fastlandet fouragerer udpræget på øen året igennem, men navnlig i juni på udfløjne unger af Stær.

Ynglede førhen på Vorsø. Et kuld på 3 æg blev samlet i Vesterskov 1896 (Jørgensen 1915). Forsvandt sandsynligvis med nåleskovenes fældning 1930-40. Et par forsøgte at yngle i 1968 (Madsen 1971).

 

 

Rørhøg Circus aeruginosus
Indvandrede som ynglefugl til Vesterdam i 2021. Inden da regelmæssig sommergæst, ynglefugle fra omegnen fouragerede ofte på øen.

Første ankomstdato 19/3-90, seneste observation 30/9-94.

 

 

Blå Kærhøg Circus cyaneus
Optrådte indtil 1993 årligt okt.-apr. med 1-3 stabilt fouragerende, men den øgede tilgroning af øen har gjort den mindre attraktiv for arten, som i dag er en meget fåtallig og uregelmæssig gæst.

 

 

Hun af Blå Kærhøg og Dompapper, Vestermark, november 1978. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Hedehøg Circus pygargus
Meget sjælden gæst. 1 overtrækkende 13/8-14.

 

 

Rød Glente Milvus milvus
Førhen fåtallig gæst, i alt 12 observationer 1978-2003. Siden tiltaget og ses i dag ofte overflyvende og året rundt.

 

 

Havørn Haliaetus albicilla
Lehn Schiøler (1931) nævner Havørn som ynglefugl i Brakør Skov ved Stensballe vest for Vorsø. Efter sigende ynglede den sidst her i 1895 (Jørgensen 1906), og ved reservatets oprettelse var den blot en sjælden gæst i Horsens Fjord. Madsen (1971) nævner enkelte forekomster i 1950’erne, men ellers blev den ikke truffet før 2/9-91 samt i juli 1995, hvorefter den er iagttaget årligt.

I efteråret 2011 slog et par sig ned i Vesterskov, og arten har siden ynglet her hvert år, nærmere beskrevet på siden Da Havørnen vendte tilbage.

 

 

Havørn på reden i Vesterskov, 15. april 2015. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Havørn raster på en stor sten ved Langøerne, 20. juni 2018. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Musvåge Buteo buteo
Tidligere tilfældigt ynglende, fx 1 par i 2000, men fra 2012 årligt 1 par. I 2015 var reden i en ask i Vesterskovs nordøstlige bryn. Denne rede stod tom i 2016, hvor parret var flyttet til en rede i den nordøstlige ungskov af ahorn, hvor de tidligere havde ruget. I perioden 2020-22 byggede parret 3 reder (i mirabel, ask og birk) på Vestermark.

Alm. gæst, ofte 1-3 rastende på alle årstider, enkelte år flere, fx efteråret 1997 4-6 næsten dagligt. 20 sås overtrækkende 5/10-97.

 

 

Musvåge æder af et dødt rådyr nær gården, 5. februar 1995. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Fjeldvåge Buteo lagopus
Indtil 1991 fåtallig, men regelmæssig vintergæst med stationære fouragerende fugle, siden mere uregelmæssig, sidste stationære fugl vinteren 2004-05. Øens tilgroning er givet årsag til nedgangen, og arten ses ikke længere årligt.

 

 

 

Tytonidae Slørugler

 

Slørugle Tyto alba
1 ynglepar på gården regelmæssigt indtil 1962 (Madsen 1971), hvorefter den var en meget sjælden gæst. Arten genindvandrede i 2020, hvor den fik 3 unger på vingerne, men vendte ikke tilbage 2021-22.

 

 

Slørugler, gården, juli 2020. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Strigidae Egentlige ugler

 

Mosehornugle Asio flammeus
Sjælden gæst, i alt 11 observationer nov.-apr. 1983-2021, mest langs sydsiden af øen, på Kalvøerne og på Langøerne.

 

 

Skovhornugle Asio otus
Forekommer året rundt. 1-2 ynglepar, oftest på Vestermark og Vorsø Kalv. I vinterhalvåret ofte 10-15 på sovepladser i båndpil, hassel, mirabel og slåen på Vestermark, maks. 20 12/11-90.

 

 

Stor Hornugle Bubo bubo
Meget sjælden gæst. Niels Hannow hørte arten i den østlige del af øen i foråret 2000. Den var muligvis årsagen til, at Rågerne dette år forlod kolonien på Østermark. I perioden 24/10 – 20/11-21 holdt et individ til i bevoksningen af ædelgran i den østlige del af Vesterskov.

 

 

Natugle Strix aluco
Normalt et enkelt ynglepar, dog var der i 1996 et ekstra par i Østerskov. Stationær året rundt.

 

 

Denne Natugle var faldet ned i laboratoriets skorsten, 12. august 1977. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

De gamle landevejspopler i havehegnet bliver ofte benyttet af Natugle som dagsiddeplads, her 19. april 2008. (Foto copyright © by Peter Müller Larsen)

 

 

Natugle, havehegnet, 17. april 1989. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Alcedinidae Isfugle

 

Isfugl Alcedo atthis
Fåtallig gæst siden 1984, set i Vesterdam, havedammen og langs kysten. I 2007 holdt en fugl for første gang til i længere tid til på øen, fra 19/7 til 4/11. Siden 2014 tiltagende i efterårsmånederne, i de senere år også bemærket om vinteren.

Arten ses gerne under stigende vandstand i stille vejr, bl.a. i poplerne i sydøsthjørnet.

 

 

 

Picidae Spætter

 

Vendehals Jynx torquilla
Undtagelsesvis ynglende. I 2019 fodrede et par unger i et mirabellehegn på Centralmark, efter at arten var hørt synge midt i maj.

Iøvrigt sjælden gæst, 7 observationer 1978-95, set mellem 30/4 og 10/9.

 

 

Vendehals, Vesterskov, 10. maj 1978. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

En Vendehals ringmærkes på Østermark, 28. august 1984. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Stor Flagspætte Dendrocopos major
Alm. året rundt, til tider talrig i invasionsår, fx 16 17/2-86.

Stadig tiltagende som ynglende, førhen 3 par, siden 2013 6-9 par.

 

 

Sortspætte Dryocopus martius
Meget sjælden gæst. 1 1/1-11 og 1 23/11-11, begge i Vesterskov.

 

 

Grønspætte Picus viridis
Sjælden gæst, 9 forekomster 1993-2005. 1 holdt til på øen 21/3-19/4-05, hørtes ofte kalde i morgentimerne fra Vesterskov.

 

 

 

Falconidae Falke

 

Dværgfalk Falco columbarius
Fåtallig gæst. 18 observationer 1982-2022, flest sep.-okt., enkelte mar.-apr. Tre vinterobs.: 1-2/12-83, 3/2-85, 27/12-85, alle enkeltfugle.

 

 

Vandrefalk Falco peregrinus
Førhen meget fåtallig gæst, men siden 1991 tiltaget, fx 13 observationer i 2003. Ses nu årligt sep.-mar., oftest enkeltvis, men 6/11-02 fløj 2 over, og 4/2-12 blev 2 set i territorieflugt (skrigeleg) over øen.

En ringmærket ungfugl opholdt sig i Vestre Remise 4-18/10-93. Ringen blev aflæst, og falken var mærket som unge i Finland samme år.

 

 

Lærkefalk Falco subbuteo
Fåtallig, men regelmæssig gæst maj-sep. I alt omkring 40 observationer 1978-2021, tidligste 29/4-12, seneste 17/10-13. Næsten alle var overflyvende, men 1 rastede på en sten ved Kalven 21/8-05, 1 i Østerskov 17/10-13.

 

 

Tårnfalk Falco tinnunculus
Ret alm. året rundt, typisk 1-2 periodevis fouragerende, især på nordmarkmus.

Nogle få år har et enkelt par ynglet, bl.a. i en gammel kragerede i Tepotten.

 

 

Tårnfalk, havehegnet, 10. december 2002. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Aftenfalk Falco vespertinus
Meget sjælden gæst. 1 ad. han overflyvende 29/7-98.

 

 

 

Laniidae Tornskader

 

Rødrygget Tornskade Lanius collurio
Fåtallig trækgæst, 13 observationer 1987-2020.

Undtagelsesvis ynglefugl, et par set fodre udfløjne unger i sydøsthjørnet i 1986.

 

 

Stor Tornskade Lanius excubitor
Meget fåtallig, men regelmæssig vintergæst. Gennem 7 vinterperioder 1982-89 (manglede kun i 1988) overvintrede sandsynligvis samme individ, som blev ringmærket på øen 2/12-83. Fuglen sås mere eller mindre regelmæssigt ult. okt.-med. apr., oftest på Sydmark. I perioden 1990-2007 kun 3 observationer: 27/9-97, 30/9-99, 21/10-07, alle enkeltfugle. Derefter optrådte atter en fugl, til tider dagligt, gennem 6 vinterperioder 2008-13. Eneste iagttagelse siden da er en fugl, som holdt til på reservatet 3/1-11/2-19.

 

 

Stor Tornskade i affekt, Vorsø, 25. januar 1985. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Oriolidae Piroler

 

Pirol Oriolus oriolus
Årlig sommergæst og ynglede af og til på reservatet frem til slutningen af 1970’erne, maks. 3 hanner og 1 hun 20/6-78. Herefter fåtallig og uregelmæssig gæst i maj-juni, alle syngende hanner.

 

 

Pirol han, Vesterskov, 6. juni 2009. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Corvidae Kragefugle

 

Skovskade Garrulus glandarius
Regelmæssig træk- og vintergæst, nogle gange invasionsagtigt, maks. 30 12/10-85.

Et enkelt par har ynglet meget uregelmæssigt og ikke årligt.

 

 

Studier af Skovskade, Vesterskov, 16. juni 1993. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Husskade Pica pica
Årligt 1-3 ynglepar, bl.a. på Kalven. Ses året rundt, maks. 29/9-00 og 30/3-02, begge gange 11 fugle.

 

 

Studier af Husskade, Vestermark, 7. marts 1999. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Nøddekrige Nucifraga caryocatactes
Meget sjælden gæst, enkeltfugle set 12/10-85 og 14/9-88.

 

 

Allike Coloeus monedula
Tidligere ret alm. ynglefugl, nærmere beskrevet på siden Ynglefuglene på Vorsø. I dag muligvis ikke ynglende, men ses året rundt og overnatter meget talrigt i vinterhalvåret, hovedsagelig i Vesterskov, talrigest i hårde vintre, maks. 4000 3-17/1-95, 5000 1/12-95. Se mere herom på siden Kollektiv overnatning.

 

 

Ravn Corvus corax
Fåtallig gæst, oftest overflyvende, maks. 16/9-96 og 17/2-00, begge gange 10. I perioden 31/1 – 28/4-22 holdt op til 4 Ravne til på øen.

 

 

Gråkrage Corvus corone ssp. cornix
Alm. ynglefugl, førhen op til 25 par, men aftaget siden 2012, og i dag kun omkring 12 par.

Normalt overnatter 250-300 i vinterhalvåret i den vestlige del af Vesterskov, maks. 345 10/2-90, 500 6/12-01.

 

 

Sortkrage Corvus corone ssp. corone
Fåtallig gæst, 11 iagttagelser 1984-93.

 

 

Råge Corvus frugilegus
Talrigt ynglende, forekomsten er beskrevet på siden Ynglefuglene på Vorsø. Ses året rundt, overnatter i vinterhalvåret meget talrigt i såvel Vesterskov som ungskoven mod nordøst, normalt 2000-3500, maks. 4700 22/10-94. Mere herom findes på siden Kollektiv overnatning.

 

 

Råger over Østermark, marts 1979. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Bombycillidae Silkehaler

 

Silkehale Bombycilla garrulus
Næsten årlig vintergæst nov.-mar., større antal 55 17/3-89 og 110 21/1-09. Siden 1980 fravær i 1983, 1985, 1993 og 1995. I 2020 en bemærkelsesværdig sen forekomst – op til 28 sås dagligt indtil 14/4. De fouragerede blandt andet på bær af hunderose og opholdt sig dagen igennem omkring huslysningen. Ved solnedgangstid fløj de mod nord til overnatning på fastlandet.

Arten er ofte set fouragere på bær af kvalkved. Inden afrejsen i marts kan den æde knopper af bl.a. mirabel, og på vindstille dage om efteråret eller de første lune dage forårsdage kan den ses på insektjagt. En sådan er beskrevet på siden Stemningsbilleder: Silkehaler på insektfangst.

 

 

Silkehaler i blomstrende mirabel, haven, 16. marts 1989. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Paridae Mejser

 

Sortmejse Periparus ater
Fåtallig og uregelmæssig gæst. 14 observationer 1985-2020, maks. 3 i perioden 30/9 – 15/10-96.

 

 

Topmejse Lophophanes cristatus
Fåtallig, ikke årlig gæst, fortrinsvis i juli. I perioden 26/6-17/7-92 sås næsten dagligt 1-2 i de østrigske fyrre i Tepotten og haven.

 

 

Fyrremejse Poecile montanus
Meget sjælden gæst. 5-28/12 2 på Vestermark.

 

 

Sumpmejse Poecile palustris
Meget fåtallig og uregelmæssig ynglefugl, kun konstateret med sikkerhed i 1954 (Madsen 1971), 1979 og 2013.

Fåtallig, men regelmæssig gæst, set mere vedvarende siden 2018.

 

 

Blåmejse Cyanistes caeruleus
Alm. ynglefugl, forekomsten er behandlet på siden Ynglefuglene på Vorsø. Alm. året rundt, til tider talrig i sep., på linjetaksering blev optalt 82 12/9-89 og 81 26/9-96.

 

 

Musvit Parus major
Alm. ynglefugl, bestanden er beskrevet på siden Ynglefuglene på Vorsø. I 1947 observeredes 12 flyvefærdige unger i en redekasse (Madsen 1971).

Iøvrigt alm. året rundt, største antal på linjetaksering 67 27/10-89, 71 19/10-90.

 

 

Studier af Musvit, 1. oktober 1978. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Remizidae Pungmejser

 

Pungmejse Remiz pendulinus
Meget sjælden gæst. 1 kaldende på Vestermark 1/11-85, 1 han i Vesterdam 15/4-03.

 

 

 

Panuridae Skægmejser

 

Skægmejse Panurus biarmicus
Sjælden gæst. 4 i pilekrat ved havedammen 21/10-93, 5 i tagrør på Nordengen 21/10-95, samt 1 15/4-03 og 2 11/12-15 i Vesterdam.

 

 

 

Alaudidae Lærker

 

Hedelærke Lullula arborea
Sjælden gæst, 2 22/3-79, 1 3/3-97, 1 10/11-05.

 

 

Hedelærker i opskyl ved landgangen, 22. marts 1979. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Sanglærke Alauda arvensis
Tidligere ret alm. ynglefugl, aftog stærkt efter landbrugets nedlæggelse i 1978, efter 2003 ikke årligt ynglende.

Ses ret fåtalligt overtrækkende, flest sep.-okt. og feb.-mar. I 1978 rastede 10 i en kartoffelmark.

 

 

Bjerglærke Eremophila alpestris
Meget sjælden gæst. 3 sydstranden 23/12-89, 1 nordøsthjørnet og Langøerne 14/10-00.

 

 

 

Hirundinidae Svaler

 

Digesvale Riparia riparia
Fåtallig gæst i sommerhalvåret, maks. 35 fouragerende over Sydmark 5/6-20.

 

 

Landsvale Hirundo rustica
Alm. apr.-sep., fåtallig okt., set mellem 11/4 og 31/10.

Talrig ynglefugl indtil 1978, op til 22 par. Aftog stærkt efter landbrugets nedlæggelse og har siden ynglet årligt i antal mellem 1 og 7 par.

 

 

Landsvaler raster i en død Gråpoppel i Vestre Remise, 5. maj 1982. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Bysvale Delichon urbicum
Konstateret ynglende i perioden 1947-53, maksimum 15 par i 1947 (Madsen 1971). Siden uregelmæssigt overflyvende eller fouragerende, hovedsagelig sidst på sommeren, fx 90 over huslysningen 18/8-18.

 

 

 

Aegithalidae Halemejser

 

Halemejse Aegithalos caudatus
Uregelmæssigt forekommende året rundt, maks. 27 27/10-85.

Nogle år op til 3 ynglepar, men manglede helt 1995-99.

 

 

Halemejse samler bark fra en død elm til redemateriale, Vesterskov, 16. maj 1979. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Phylloscopidae Løvsangere

 

Gransanger Phylloscopus collybita
Artens yngleforekomst på øen er beskrevet på siden Ynglefuglene på Vorsø. Efterårstrækket kulminerer i sep., maks. på linjetaksering 31 17/9-92, sjælden nov.-dec. En fugl, sandsynligvis af den skandinaviske race abietinus, som blev ringmærket på reservatet i 1984, blev genmeldt fra Marokko i 1987. Tidligste forekomst 13/3, seneste 20/12.

 

 

Hvidbrynet Løvsanger Phylloscopus inornatus
Meget sjælden gæst, 1 Vestre Remise 10/11-94.

 

 

Fuglekongesanger Phylloscopus proregulus
Meget sjælden gæst, 1 på Vestermark 9/11-18.

 

 

Skovsanger Phylloscopus sibilatrix
Fåtallig gæst ult. apr.-maj samt aug., undertiden i længere perioder, fx 1 syngende Vesterskov 7-17/5-78 og 4-7/5-96.

 

 

Skovsanger, Vesterskov, 8. maj 1978. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Løvsanger Phylloscopus trochilus
Denne art er aftaget stærkt i de senere år. Dens yngleforekomst på øen er beskrevet på siden Ynglefuglene på Vorsø. Observeret mellem 12/4 og 13/10.

 

 

Løvsangere fouragerer i en båndpil på Vestermark, 10. august 1980. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Acrocephalidae Rørsangere

 

Kærsanger Acrocephalus palustris
Denne arts yngleforekomst på øen er beskrevet på siden Ynglefuglene på Vorsø. Iagttagelser foreligger mellem 6/5 og 19/9.

 

 

Sivsanger Acrocephalus schoenobaenus
Sjælden gæst, kun 5 observationer af enkeltfugle 1982-2003.

 

 

Rørsanger Acrocephalus scirpaceus
Ynglebestanden er vokset til ca. 5 par, efter at tagrør har bredt sig i Vesterdam, på Nordengen og langs den vestlige kyst. Første observation 1/5, sidste 25/9.

 

 

Gulbug Hippolais icterina
Tidligere op til 12 ynglepar, i dag aftaget til omkring 6 par. Arten er nærmere beskrevet på siden Ynglefuglene på Vorsø. Observationer foreligger mellem 11/5 og 2/9.

 

 

 

Locustellidae Østsangere

 

Flodsanger Locustella fluviatilis
Ynglede muligvis i 1983, 1 syngende han holdt til på Vestermark 20/5-27/6. Iøvrigt sjælden gæst, 1 syngende Centralmark 27-29/5-85, 1 syngende Vestermark 1/6-93.

 

 

Græshoppesanger Locustella naevia
I perioden 1979-89 hørt synge næsten årligt, tre hanner havde territorier gennem længere tid i 1981, men det er uvist, om de ynglede. Siden kun 3 observationer: 7/5-96, 13/6-03, 13/5-2/6-07, alle syngende hanner.

 

 

 

Sylviidae Vestsangere

 

Munk Sylvia atricapilla
Artens yngleforekomst er beskrevet på siden Ynglefuglene på Vorsø. Almindelig på træk og sjælden i vinterhalvåret, maks. på linjetaksering 36 7/9-93.

 

 

En han af Munk skælder ud på grund af katten, sydkanten af Vesterskov, 14. maj 1978. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Havesanger Sylvia borin
Ynglebestanden er beskrevet på siden Ynglefuglene på Vorsø. Set mellem 3/5 og 10/10.

 

 

Havesanger, Vestermark, 22. maj 1978. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Tornsanger Curruca communis
Artens yngleforekomst er beskrevet på siden Ynglefuglene på Vorsø. Observeret mellem 26/4 og 26/9.

 

 

Gærdesanger Curruca curruca
Yngler i svingende antal, årligt 5-13 par. Arten foretrækker tætte, tornede krat, specielt slåen. Iagttaget mellem 22/4 og 17/9.

 

 

Høgesanger Curruca nisoria
Meget sjælden gæst. 1 ungfugl ringmærket på Østermark 5/9-84, 1 iagttaget på Vestermark 9/9-18.

 

 

En ung høgesanger ringmærkes på Østermark, 5. september 1984. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Regulidae Fuglekonger

 

Fuglekonge Regulus regulus
Tidligere ynglefugl i 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet, da der fandtes udbredte granplantager på øen (Jørgensen 1906).

I dag ret alm. efterårstrækgæst, maks. 46 6/11-89, 48 25/10-92. Observeret i sommerperioden 2021 i bevoksningen af ædelgran i Vesterskov.

 

 

Fuglekonge, Vesterskov, januar 1989. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Troglodytidae Gærdesmutter

 

Gærdesmutte Troglodytes troglodytes
Meget alm. ynglefugl, se mere herom på siden Ynglefuglene på Vorsø. Alm. året rundt, største antal på linjetaksering 54 19/10-90, 58 25/8-93, 59 15/12-95.

 

 

Gærdesmutte i tagrør, Nordengen, 6. januar 1992. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Sittidae Spætmejser

 

Spætmejse Sitta europaea
Standfugl, årligt 1-3 ynglepar.

 

 

Studier af Spætmejse, Vesterskov, 27. februar 1983. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Certhiidae Træløbere

 

Parktræløber Certhia brachydactyla
Indvandret som ynglefugl i 2012, herefter årligt 2 par frem til 2018, men er nu forsvundet igen. Arten optrådte udpræget i åbne områder som Centralmark og den vestlige del af Sydmark.

 

 

Træløber Certhia familiaris
Standfugl, ynglebestanden svinger mellem 1 og 4 par.

 

 

Studier af Træløber, Vesterskov, 1. marts 1983. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Sturnidae Stære

 

Stær Sturnus vulgaris
Arten har været i tilbagegang i en årrække. Yngleforekomsten er nærmere behandlet på siden Ynglefuglene på Vorsø.

Alm. trækgæst, hovedsagelig i okt., observeres mest på Brigsted Enge, maks. på Vorsø 800 fouragerende på hyldebær 8/10-82.

 

 

Unge Stære, Vestre Remise, 19. september 1977. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Stære, forsamlet i en trætop i Vestre Remise, april 2000. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Turdidae Drosler

 

 

Et selskab af fouragerende drosler på Kulmade, 17. marts 1978: Vindrosler, Sjaggere, Solsorter, Sangdrosler og Misteldrosler. Kulmade var dengang en græsmark. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Vindrossel Turdus iliacus
Tidligere alm. træk- og vintergæst, maks. 463 11/10-96, men synes at være aftaget efter 2010. Ses til tider fouragerende okt.-nov.

 

 

Solsort Turdus merula
Yngleforekomsten er behandlet på siden Ynglefuglene på Vorsø. Ses almindeligt året rundt, maks. 142 på linjetaksering 14/12-90. Arten optrådte meget talrigt på Vorsø i 1990 (Halberg & Gregersen 1992), mens forekomsten i 1991 (Nitschke 1993) var mere normal, se figurerne.

 

 

Forekomsten af Solsort på linjetakseringer i 1990 og 1991. De optrukne linjer angiver gennemsnitstal for de foregående 10 år.

 

 

 

Sangdrossel Turdus philomelos
Ynglebestanden er omtalt på siden Ynglefuglene på Vorsø. Ret alm. trækgæst, maks. 40 11/10-88. På Kulmade, der dengang var en græsmark, sås 20 fouragerende 17/3-78. I de senere år fåtalligt overvintrende.

 

 

Sjagger Turdus pilaris
Tidligere alm. træk- og vintergæst, maks. 787 23/12-81, men er aftaget efter 2005. Fouragerer til tider på bær af hvidtjørn og hunderose okt.-dec.

 

 

Sjaggere ved drikkested på Nordengen, 11. februar 2021. (Foto copyright © by Morten Hilmer)

 

 

 

Ringdrossel Turdus torquatus
Fåtallig trækgæst ult. sep.-okt., maks. 9 fouragerende på hyldebær sammen med Vindrosler og Sjaggere 11/10-96. Om foråret følgende obs.: 21/4-82, 24/4-12, 6/4-14, alle enkeltfugle, som fouragerede på gårdspladsen.

 

 

Misteldrossel Turdus viscivorus
Fåtallig, men årlig gæst, oftest overflyvende, maks. 13 14/10-85.

 

 

 

Muscicapidae Fluesnappere og jorddrosler

 

Grå Fluesnapper Muscicapa striata
Tidligere meget ustadig som ynglende, men siden 2013 årligt et enkelt par. Fåtallig trækgæst, flest aug.-sep., maks. 10 16/9-84. Set mellem 10/5 og 3/10.

 

 

Grå Fluesnapper, Vesterskov, 8. maj 1978. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Rødhals Erithacus rubecula
Alm. året rundt, flest okt.-nov., maks. 66 30/10-90, 70 27/10-93. Fluktuerende ynglebestand, som regel mellem 10 og 20 par.

En fugl ringmærket på øen i 1979 blev genmeldt fra Sydspanien i 1988.

 

 

Nattergal Luscinia luscinia
Denne art er aftaget meget kraftigt i de senere år. Yngleforekomsten er nærmere omtalt på siden Ynglefuglene på Vorsø. Tidligst observeret 25/4 og senest 23/8.

 

 

Broget Fluesnapper Ficedula hypoleuca
Kun konstateret ynglende en enkelt gang, i 1980. Fåtallig trækgæst, maks. 10 17/9-82.

 

 

Lille Fluesnapper Ficedula parva
Meget sjælden gæst. 1 sang i egene bag laboratoriet 5/6-80.

 

 

Husrødstjert Phoenicurus ochruros
Fåtallig gæst, næsten altid ved husene. Normalt drejer det sig om kortvarige ophold, dog holdt en fugl næsten dagligt til ved bygningerne 29/9 – 5/12-85.

 

 

Rødstjert Phoenicurus phoenicurus
Frem til 1993 ynglede et enkelt par de fleste år på øen, siden meget ustadigt. Iøvrigt er arten en fåtallig trækgæst, flest i sep., maks. 5 8/9-86.

 

 

Rødstjert han, gården, 18. maj 2018. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Bynkefugl Saxicola rubetra
Fåtallig trækgæst, i alt 24 observationer af 1-3 fugle, første 26/4, seneste 16/9.

 

 

Stenpikker Oenanthe oenanthe
Fåtallig, men årlig trækgæst, op til 3 ad gangen. Den tidligste var 17/4, den seneste 2/10.

 

 

En ung Stenpikker raster på Krumodden, 22. august 1994. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Passeridae Spurve

 

Gråspurv Passer domesticus
Tidligere alm. ynglestandfugl, største observerede antal 25 ved gården 15/12-78. Ynglede sidste gang i 1982, hvor 1-2 par havde reder i bunden af hejrereder i Østerskov. I dag blot en sjælden gæst, fx 3 på gårdspladsen 1/1-22.

 

 

Gråspurve, Skovspurve og Gulspurve soler sig i sydkanten af Vesterskov, 11. marts 1979. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Skovspurv Passer montanus
Tidligere alm. ynglestandfugl, maks. 15 ved gården 16/12-78. Nu meget uregelmæssigt ynglende, sidst 1 par i 1988 og 2013-16. Sidstnævnte år fik den ingen unger, idet en Spurvehøg tog hunnen.

Arten har ikke ynglet siden, men ses regelmæssigt om efteråret, maks. 26 på Sydmark 1/11-20.

 

 

 

Prunellidae Jernspurve

 

Jernspurv Prunella modularis
Ynglebestanden er omtalt på siden Ynglefuglene på Vorsø. Alm. trækgæst, største antal på linjetaksering 35 7/9-89, 46 3/10-96. Fåtallig, men regelmæssig vintergæst.

 

 

 

Motacillidae Vipstjerter og pibere

 

Hvid Vipstjert Motacilla alba
Til stede mellem mar. og okt., gennem hele reservatperioden 1-3 ynglepar ved gården. Har enkelte år også ynglet i træstubbe i Vesterdam.

Alm. trækgæst, største antal 45 overtrækkende 27/9-87.

 

 

Hvid Vipstjert på taget af laden, 10. marts 2003. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Bjergvipstjert Motacilla cinerea
Fåtallig gæst, førhen næsten årlig, færre siden 2010. Ses overtrækkende eller rastende i dammene eller ved husene, fx 1-3 fouragerende i Vesterdam 28/9-12/10-96.

 

 

Bjergvipstjerter fouragerer ved bredden af havedammen, 16. september 1983. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Gul Vipstjert Motacilla flava
Meget fåtallig trækgæst, maks. 6 25/8-92.

 

 

Skærpiber Anthus petrosus
Fåtallig gæst i vinterhalvåret, største antal 5 25/9-86. Er observeret på sydkysten, Langøerne og Brigsted Strand.

Madsen (1971) angiver 1 ynglepar i 1965 og 2 par i 1966, hvilket må betragtes som tvivlsomt.

 

 

Engpiber Anthus pratensis
Førhen ret alm. ynglefugl, op til 10 par, aftaget stærkt siden landbrugets nedlæggelse i 1978, nu årligt 3-5 par, fortrinsvis på Langøerne og Kalven. Alm. trækgæst, maks. 75 9/10-85.

 

 

Denne Engpiber sidder på en gråbynke på Krumodden, 23. august 1994. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Skovpiber Anthus trivialis
Regelmæssig trækgæst, hovedsagelig aug.-sep., maks. 16 15/9-97.

 

 

 

Fringillidae Finker

 

Bogfinke Fringilla coelebs
Yngleforekomsten er behandlet på siden Ynglefuglene på Vorsø. Meget alm. træk- og vintergæst, flokke op til 500 overtrækkende, maksimalt antal rastende var 103 29/12-92.

 

 

Kvækerfinke Fringilla montifringilla
Fåtallig, men regelmæssig træk- og vintergæst, flest overflyvende, sjældent større flokke, men 20/12-83 trak omkring 20.000 over. Ses sjældent fouragerende, fx 35 i Nørre Remise under bøge 8/1-96.

 

 

Kærnebider Coccothraustes coccothraustes
Meget sjældent ynglende, 1 par i 1968 (Madsen 1971), 1986 og 2013. Indtil 1995 alm. træk- og vintergæst, maks. 39 22/3-86. Herefter stærkt aftagende, fx kun 23 observationer af 1-3 fugle i 2000. Nu meget fåtallig, men stadig årlig.

 

 

Kærnebidere æder frø af Ask, marts 1984. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Studier af Kærnebider, sydøstlige udkant af Vesterskov, januar 1993. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Dompap Pyrrhula pyrrhula
Tiltaget som ynglefugl i de senere år, se mere herom på siden Ynglefuglene på Vorsø. Alm. træk- og vintergæst, maks. 36 2/11-90, 32 7/11-91.

 

 

Dompap han og hun i en blomstrende mirabel, haven, 16. marts 1989. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

Rugende Dompap hun i udkanten af Vesterskov nær gården, 2. juni 1993. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Karmindompap Carpodacus erythrina
Meget sjælden gæst. En han sang på Østermark og i Skovhegnet 27-28/5-96.

 

 

Grønirisk Chloris chloris
I de senere år aftaget stærkt, både som ynglefugl og som gæst på øvrige årstider. Ynglebestanden er omtalt på siden Ynglefuglene på Vorsø. Uden for yngletiden fouragerer flokke ofte i hyben af rynket rose og hunderose, enkelte gange op mod 200, maks. i de senere år dog kun 55 10/11-21.

Linjetakserings-tallene for 1990 illustrerer artens fænologi på øen.

 

 

Forekomsten af Grønirisk på linjetaksering 1990.

 

 

 

Tornirisk Linaria cannabina
Ankommer typisk ult. marts. Yngleforekomsten er behandlet på siden Ynglefuglene på Vorsø. I sensommeren ses ofte op mod 150 fugle indtil ult. sep., maks. 225 på Kalven og Vestermark 29/8-89. Sådanne store flokke overnatter gerne i slåenkrat, men i de senere år i dalende antal, således 60 26/7-21.

 

 

Tornirisk han og hun, siddende på gråbynke, Krumodden, 23. august 1994. (Fotos copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Bjergirisk Linaria flavirostris
Førhen regelmæssig vintergæst, maks. 72 3/11-89, aftaget markant siden 2010. Især set fouragere på strand-malurt på Langøerne og Kalven.

 

 

Gråsisken Acanthis flammea
Siden 1997 regelmæssigt forekommende i sommerhalvåret, muligvis ynglede et enkelt par 1997-2001. Derefter årligt territoriehævdende, og siden 2010 1-4 par årligt.

Ret alm. træk- og vintergæst, maks. 160 overtrækkende 8/12-86. Der ses sjældent over 25 fouragerende.

 

 

Gråsisken æder frø af gråbynke, Sydmark, 15. december 1981. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

Hvidsisken Acanthis hornemanni
Meget sjælden gæst. 1 19/12-86, dagligt 5-10 i perioden 27-30/11-95.

 

 

Lille Korsnæb Loxia curvirostra
Uregelmæssig, ikke årlig gæst på alle årstider, flest overflyvende. I 1990 optrådte arten invasionsagtigt med 15 observationer, maks. 40 21/7.

 

 

Stillits Carduelis carduelis
Yngleforekomsten er behandlet på siden Ynglefuglene på Vorsø. Ses normalt året igennem, men forsvinder af og til om vinteren, største antal 65 10/11-21.

 

 

Frø af glat burre er et yndet fødeemne for Stillits, gården, december 1994. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Grønsisken Spinus spinus
Alm. træk- og vintergæst i flokke på mellem 10 og 200. Fouragerer hovedsagelig på frø af rødel. Aftaget i de senere år trods en stærkt forøget mængde af rødel på øen.

 

 

 

Calcariidae Sporeværlinger

 

Lapværling Calcarius lapponicus
Sjælden gæst okt.-dec., 5 iagttagelser af enkeltindivider 1985-2014.

 

 

Snespurv Plectrophenax nivalis
Fåtallig træk- og vintergæst, oftest på Langøerne, Kalvøerne og Kalven. Større antal: 20 22/11-86, 28 6/3-87, samt 48 fouragerende på Sydrevlen 10/11-19.

 

 

 

Emberizidae Østværlinger

 

Bomlærke Emberiza calandra
Tre ynglefund, et enkelt par 1947, 1950 og 1968 (Madsen 1971). Siden meget sjælden gæst, kun en enkelt observation: 24/2-78 1.

 

 

Gulspurv Emberiza citrinella
Ynglebestanden er omtalt på siden Ynglefuglene på Vorsø. Optræder normalt året igennem, men kan mangle periodisk nov.-jan. Største antal 51 optalt på linjetaksering 13/10-87.

 

 

Gulspurve soler sig i sydkanten af Vesterskov, 10. marts 1979. (Tegning copyright © by Jens Gregersen)

 

 

 

Dværgværling Emberiza pusillus
Meget sjælden gæst. 1 holdt til på Langøerne 9-26/12-86.

 

 

Rørspurv Emberiza schoeniclus
Førhen ret alm. ynglefugl, op til 10 par i kystzonen, i dag langt mere fåtallig, kun 2-3 par. I træktiden bemærkes den mest i okt., fx blev 39 optalt på linjetaksering 4/10-84. Sjælden vintergæst.

En fugl ringmærket på reservatet i 1984 blev genmeldt fra Spanien i 1987.

 

 

 

Referencer
Halberg, K. & J. Gregersen 1992. Vorsø. Årsrapport 1990. Skov- og Naturstyrelsen
Jensen, N.H. 1936. Notater om fugle på Vorsø 1936. Opbevares i Vorsø-arkivet
Jørgensen, T. 1906. Fuglekolonier paa Øen Vorsø i Horsens Fjord. DOFT 1:95-97
Jørgensen, T. 1915. Fortegnelse over udstoppede fugle og dyr 1876-86 samt indsamlede fugleæg 1892-1915. Opbevares i Vorsø-arkivet
Lehn Schiøler, E. 1931. Danmarks Fugle, bind III: Rovfugle (Falconiformes). Gyldendalske Boghandel
Madsen, H. 1971. Notater om ynglefugle på Vorsø i perioden 1947-71. Opbevares i Vorsø-arkivet
Nitschke, M.E. 1993. Vorsø. Årsrapport 1991. Skov- og Naturstyrelsen
Spärck, R. 1942. Hvormange Maager har vi i Danmark? Dyr i Natur og Museum, Aarbog for Universitetets Zoologiske Museum 1941, s. 73-82

 

 

 

(Oprettet maj 2021)

 

(Senest opdateret november 2022)