Laverne har det skidt på Vorsø – laver og lavboende svampe på Vorsø

 

 

I sensommeren duver hjelmens lyse fråstande i vinden

 

Hjelmens lyse frøstande duver i vinden. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

 

 

 

Af Vagn Alstrup

 

 

Gule laver på en gammel hyld nær gården, 15. november 2010. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Vorsøs lavflora blev først behandlet af Jessen (1968) på grundlag af materiale indsamlet 1938-1947 og bestemt af M. Skytte Christiansen. Jessens afhandling bærer præg af, at materialet blev indsamlet af en ikke særlig erfaren lichenolog, idet flertallet af arter er makrolaver. Jessens liste var på 75 arter.

       I 1990 fik jeg af Skov- og Naturstyrelsen til opgave at foretage en ny registrering af øens laver. Der blev ved den lejlighed undersøgt og afmærket ca. 100 træer, og tillige blev laverne registreret på andre substrater i mindre omfang. Der blev konstateret 108 lav-arter og 7 arter af lavboende svampe. Listen omfattede derefter i alt 142 arter, idet ikke alle arter i Jessens liste blev genfundet.

       I 2007 var det meningen, at jeg skulle gentage undersøgelsen på de afmærkede træer for at bedømme floraens udvikling i mellemtiden. Dette viste sig at være umuligt, idet flertallet af de afmærkede træer ikke kunne genfindes, enten fordi de var væltet i mellemtiden, eller fordi afmærkningen var gået tabt. I stedet forsøgte jeg at finde andre egnede træer i de samme kvadrater og endvidere at foretage en mere grundig floristisk undersøgelse. Dette år fandt jeg 26 arter, som ikke tidligere var kendt fra Vorsø, og artslisten er nu på 168 arter.

 

Tilbagegang

Man kan dog ikke heraf konkludere, at lavfloraen har det godt og er i fremgang på Vorsø. Det højere artstal skyldes dels en bedre taksonomisk forståelse, dels en anden arbejdsmetode, samt måske større erfaring fra min side. Der er næppe nogen af de nyregistrerede arter, som er indvandret i mellemtiden. Tværtimod har laverne det rigtig skidt på Vorsø. Mange arter er forsvundet eller blevet sjældnere siden hhv. 1947 og 1990.

       Værst er det gået ud over laver på jord og ved basis af træer. De er alle blevet skygget væk af den nu meget kraftige urtevegetation i skovene og langs kysterne. Fx er alle Cladonia-arter forsvundet. Fritliggende sten er også blevet overvokset, kun på større sten på stranden er der endnu en ret veludviklet lavflora.

       Blandt de epifytiske laver er en del rødlistede gammelskovs-indikatorer forsvundet: Arthopyrenia analepta, Bacidia assulata, Bactrospora dryina, Enterographa crassa, Micarea adnata, Pyrenula chlorospila og Pyrenula nitida. Også en del sjældne og endog almindelige arter er forsvundet. Det er en ringe trøst – og muligvis en stakket glæde – at den ligeledes rødlistede Phaeographis dendritica blev fundet som ny for øen. Den var i Danmark ellers kun kendt fra Sønderjylland.

       De tilbageblevne epifyter er ofte stærkt næringskrævende og findes mest på lave træer og buske, samt i områder længst væk fra skarvereder. Tilbagegangen i lavfloraen skyldes i høj grad skarverne, hvis afføring effektivt kvæler alle laver på et træ allerede det første år, de har rede i et træ. Deres gødningspåvirkning fremmer også høj urtevegetation, så alle laver skygges væk under en meters højde over jordoverfladen. Endvidere spiller det en rolle, at der ikke er en bestand af store græsædere, som kan nedgræsse de åbne områder, fx de græsklædte grusbanker samt strandengene. Hertil er øens bestand af rådyr for lille.

       Naturreservatet Vorsø fungerer som et eksperiment, hvor man studerer, hvad der sker, når naturen får lov at udvikle sig uden indgreb. Eksperimentet bekræfter, at små naturområder uden pleje nemt mister en stor del af biodiversiteten.

 

På de gamle landevejs-popler i Havehegnet er fundet mange interessante laver, bl.a. den nybeskrevne Arthonia vorsoeensis, der ikke kendes fra andre lokaliteter. Den vokser her på en anden lav, liden sortskivelav (Buellia punctata). – 26. januar 2006. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Laver på laboratoriets stråtag, 3. februar 1987. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

I den sydligste del af Vestermark fandtes der frem til 1960’erne en temmelig tør græshede med mange laver, bl.a. Cladonia-arter. Dette billede er fra 2. juli 1993, hvor hele området var vokset til i bl.a. fløjlsgræs, mangeløv og buske, og alle de tørketålende laver var forsvundet. (Foto copyright © by Kaj Halberg)

 

Kort over Vorsø, som viser kvadratnettet af felter på hver 1 ha, som de nedenstående bogstaver/tal henfører til. Kortet er hentet fra siden Vildnis i vækst.

 

 

Artsliste over laver og lavboende svampe på Vorsø

 

I denne artsliste angiver en * foran navnet, at arten blev fundet af Jessen (1968). Iøvrigt nævnes, i hvilke kvadrater (se kortet) samt på hvilket substrat arten blev fundet i hhv. 1990 og 2007. De nævnte avnbøge (C/7) findes i et hegn mellem Nørre Remise og Vesterskov, mens landevejs-poplerne (E/7) vokser i Havehegnet nær gården. Foruden arterne i listen blev i 1990 fundet en ubestemt coelomycet på Buellia punctata på en af landevejs-poplerne.

       De anvendte danske navne er fra Søchting & Alstrup (2007). De latinske navne på værtsplanter kan ses på siden Karplanter på Vorsø.

 

Acarospora fuscata Brun småsporelav

1990: E/7 tegltag; F/11, G/10, G/11 strandsten.

 

*A. veronensis

1990: F/11, G/10, G/11 strandsten.

 

Agonimia tristicula

1990: B/13 humus på sandstrand.

 

Anisomeridium polypori Sprække-punktlav

1990: B/4 hyld; C/5 pil; C/6 ask, hvidtjørn.

2007: C/4 poresvamp; C/5 ask; C/6 ask; E/4 ask; E/7 landevejs-poppel; G/5 hyld.

 

Arthonia didyma Oliven-pletlav

1990: B/12 eg; C/4 hassel; C/5 ask, pil; C/6 benved, elm, gråpoppel; C/7 elm; C/9 seljepil; C/10 eg; D/5 ask, elm; D/6 ask, elm; D/9 ask; E/4 elm; E/6, E/8 ask.

2007: B/6 eg; B/12 ask.

 

 1. phaeophysciae

2007: F/11 på Phaeophyscia orbicularis på gråpoppel. Første fund i Danmark af denne lavparasit. Lokaliteten er ikke umiddelbart truet.

 

*A. radiata Stjerne-pletlav

1990: C/4 hassel; C/5 ask, bøg; C/7 avnbøg, bøg; C/9 ask; C/12 ask; D/5 ask; D/6 ask; D/7 ahorn; D/9 ask; D/10 ask; E/5 ask; E/6 ask, elm; E/8 bøg, hassel.

2007: C/7 avnbøg; D/5 ask; D/6 eg.

 

 1. spadicea Skygge-pletlav

2007: C/6 hassel; E/7 landevejs-poppel.

 

 1. vinosa Rødplettet pletlav

2007: C/3 pil.

 

 1. vorsoeensis

1990: E/7 på Buellia punctata på landevejs-poppel. Arten blev beskrevet på grundlag af materiale fra Vorsø og kendes ikke fra andre lokaliteter.

 

Arthopyrenia analepta Almindelig arthopyrenia

1990: B/6 eg; E/8 rødel.

 

Aspicilia caesiocinerea Fuglestens-hulskivelav

2007: A/2 strandsten.

 

 1. cinerea Grå hulskivelav

2007: B/8 strandsten.

 

*A. leproscescens Skurvet hulskivelav

1990: B/8, F/11, G/7, G/10, G/11 strandsten.

2007: B/12 strandsten.

 

 1. simoensis

2007: D/3 betonpæl.

 

Athelia arachnoidea. En basidiesvamp, som parasiterer laver og fritlevende luftalger.

1990: Alm. i alle skovfelter.

2007: C/6 ahorn.

 

Bacidia assulata Rødfrugtet tensporelav

1990: C/7 elm.

 

 1. fraxinea

2007: C/9 fugle-kirsebær. Ny art for Østjylland.

 

 1. friesiana Hylde-tensporelav

2007: G/5 hyld.

 

*B. rubella Rødbrun Tensporelav. E/7 landevejs-poppel (Jessen 1968).

 

Bactrospora dryina Ege-ledsporelav

1990: F/11 gråpoppel.

 

*Buellia aethalea Klippe-sortskivelav

Strandsten (Jessen 1968).

 

 1. griseovirens Grågrøn sortskivelav

1990: E/8 ask.

 

*B. ocellata

1990: G/7 strandsten.

 

*B. punctata Liden sortskivelav

1990: C/4 hyld; D/7 hyld; E/4 ask, elm; E/5 ask; E/6 eg, elm; E/7 landevejs-poppel, tulipantræ, æble; E/8 ask, elm; F/2 gråpoppel; F/10 eg; F/11 gråpoppel; G/3 elm; G/5 ahorn, bøg, elm; G/7 strandsten; Vorsø Kalv hyld, hvidtjørn.

2007: C/4 pil; D/2 eg; D/6 eg; D/11 ask; G/5 ahorn, østrigsk fyr.

 

*Caloplaca citrina Støvet orangelav

1990: E/7 taget på laden, bålplads, brønddæksel (kan have været C. flavocitrina).

2007: A/2 muslingeskal; E/9 ask; G/5 æble.

 

 1. decipiens Knudret orangelav

1990: E/7 taget på laden, sten ved bålplads.

 

 1. flavocitrina Citrongul orangelav

2007: D/3 betonpæl.

 

 1. flavovirescens Gulgrøn orangelav

1990: E/7 brønddæksel.

 

 1. holocarpa Liden orangelav

1990: E/7 taget på laden, sten på bålpladsen.

2007: D/3 betonpæl.

 

 1. marina Strand-orangelav

2007: A/2, B/8 strandsten.

 

*C. saxicola Mur-orangelav

1990: E/7 taget på laden.

 

*C. scopularis Klippe-orangelav

1990: B/8, F/11, G/10, G/11 strandsten.

2007: A/2, B/8 strandsten.

 

Candelariella aurella Liden æggeblommelav

1990: E/7 taget på laden.

 

 1. reflexa Grynskællet æggeblommelav

1990: C/4 hyld; E/4 elm.

 

*C. vitellina Almindelig æggeblommelav

1990: E/7 tegltag; F/11, G/7, G/10, G/11 strandsten.

2007: A/2 krydsfinér; B/8, G/7 strandsten.

 

*C. xanthostigma Kornet æggeblommelav

1990: C/4 hyld; E/8 ask, elm.

2007: C/4 pil.

 

*Catillaria chalybeia Sten-tallerkenlav

Strandsten (Jessen 1968).

 

*Cladonia chlorophaea Brungrøn bægerlav

Græshede på Vestermark (Jessen 1968). Taxonomien er usikker.

 

 1. coniocraea Træfods-bægerlav

1990: C/7 elm; E/7 mirabel; E/8 ask.

 

*C. fimbriata Bleggrøn bægerlav

Taget på laboratoriet (Jessen 1968).

 

*C. furcata Kløftet bægerlav

Strandhede på østkysten (Jessen 1968).

 

*C. humilis Lav bægerlav

1990: E/7 bålplads.

 

 1. novochlorophaea

1990: B/13 sandstrand; E/4 død elm; E/7 mirabel, æble; E/8 ask.

 

*C. portentosa Hede-rensdyrlav

Græshede på Vestermark (Jessen 1968).

 

 1. ramulosa Kliddet bægerlav

1990: E/7 humus.

 

*C. scabriuscula Ru bægerlav

Græshede på Vestermark samt strandhede på østkysten (Jessen 1968).

 

*C. subulata Spids bægerlav

Strandhede på østkysten (Jessen 1968).

 

*Cliostomum griffitthii Trefarvet tensporelav

1990: B/12 ask, eg, elm; C/5 ask, hassel, pil; C/6 ask; C/10 eg; D/7 eg; D/9 bøg; E/3 gråpoppel; E/4 ask, elm; E/8 ask, bøg, eg, elm, hassel, hvidtjørn; E/9 ask; F/2 gråpoppel; F/10 eg; G/5 ahorn, elm, østrigsk fyr; Vorsø Kalv hyld, hvidtjørn.

2007: B/12 ask, eg; E/5 eg; E/7 landevejs-poppel; E/8 ask, bøg.

 

*Collemopsidium sublitorale

1990: G/7 sten i vandkanten.

 

Dimerella pineti Liden vokslav

1990: B/12 elm; C/4 hassel; C/5 pil; C/6 elm; D/9 bøg; E/6 eg; E/8 ask, eg, elm.

 

Diplotomma alboatrum Sorthvid sortskivelav

1990: F/11 gråpoppel.

 

Enterographa crassa Tyk prægelav

1990: E/4 ask; E/6 eg.

 

*Evernia prunastri Almindelig slåenlav

1990: E/8 ask, eg.

2007: C/4 pil; G/5 eg.

 

*Hypogymnia physodes Almindelig kvistlav

1990: B/4 hyld; C/4 hyld; C/5 pil; C/10 eg; E/4 elm; E/7 mirabel; F/10 eg.

2007: C/4 pil.

 

Intralichen lichenum

1990: F/10 på Lecanora symmicta.

 

Lecania cyrtella Hylde-lecania

1990: E/8 ask.

 

 1. dubitans Aspe-lecania

2007: C/3 ask.

 

*L. erysibe Mur-lecania

Gårdens mure samt strandsten (Jessen 1968).

 

 1. fuscella Brun lecania

2007: C/3 dødt ved.

 

Lecanora actophila Strand-kantskivelav

1990: G/7 og Vorsø Kalv strandsten.

 

*L. albescens Cement-kantskivelav

1990: E/7 taget på laden, brønddæksel.

2007: A/2 strandsten; D/3 betonpæl.

 

 1. allophana Tykrandet kantskivelav

1990: C/5 bøg; C/6 gråpoppel; E/8 eg; E/9 ask; F/11 gråpoppel, G/3 elm.

 

*L. argentata Sølv-kantskivelav

1990: B/12 ask; C/4 hyld; C/5 ask, pil; C/7 bøg; D/6 ask; E/4 elm; E/8 ask, hassel; E/9 ask; F/11 gråpoppel; G/3 elm; G/5 ahorn.

2007: B/6 eg; C/7 avnbøg; G/5 elm.

 

 1. campestris Mur-kantskivelav

1990: strandsten ved vadestedet.

 

*L. carpinea Hviddugget kantskivelav

1990: B/12 ask; C/10 eg; E/4 elm; E/7 ask, tulipantræ; E/8 elm; F/11 gråpoppel; Vorsø Kalv hvidtjørn.

2007: B/6 eg; B/12 ahorn, ask; D/5 ask; D/11 ask; D/12 ask; G/5 hyld.

 

 1. chlarotera Brun kantskivelav (I 1990 ikke adskilt fra L. horiza)

1990: B/4 hyld; B/6 eg; B/12 ask, eg; elm; C/5 pil; C/10 eg; C/12 ask; D/6 ask; D/9 ask; D/11 ask; D/12 ask; E/4 elm; E/5 ask; E/7 ask, landevejs-poppel; E/8 eg, elm; E/9 ask; F/2 gråpoppel; F/4 eg; F/10 eg; F/11 gråpoppel; G/5 bøg; Vorsø Kalv hvidtjørn.

2007: B/6 eg; B/9 ask; B/12 ahorn, ask, hvidtjørn; C/5 ask; C/6 ask; D/2 eg; D/6 ask, eg; D/11 ask; D/12 ask; E/4 ask; E/5 eg; E/6 eg; E/7 landevejs-poppel; E/8 ask; E/12 ahorn; F/10 ask; F/11 gråpoppel; G/3 ask; G/5 eg, hunderose.

 

 1. conizaeoides By-kantskivelav

1990: B/6 eg; B/11 reservatskilt; B/12 ahorn; C/7 avnbøg; E/7 vortebirk, mirabel; E/8 ask, østrigsk fyr; F/10 eg; F/11 gråpoppel; G/7 strandsten.

 

 1. dispersa Spredt kantskivelav

1990: E/7 brønddæksel, sten ved bålplads, taget på laden; G/7 strandsten.

2007: D/3 betonpæl.

 

 1. expallens Bleggul kantskivelav

2007: E/6 eg; E/7 landevejs-poppel; E/8 ask.

 

*L. hageni Hagens kantskivelav

1990: E/4 elm; E/8 ask; F/11 gråpoppel.

 

*L. helicopis Salt-kantskivelav

1990: F/11, G/10, G/11 strandsten.

 

 1. horiza

2007: B/12 ask; C/4 pil; E/4 ask; E/9 ask; F/11 gråpoppel; G/5 hyld, æble.

 

 1. intumescens Filtrandet kantskivelav

2007: E/4 ask; E/8 ask.

 

 1. polytropa Bleggrøn kantskivelav

1990: E/7 tegltag.

 

*L. rupicola Stengærde-kantskivelav

1990: E/7 tegltag.

 

*L. saligna Ved-kantskivelav

Opskyllet båd (Jessen 1968).

 

*L. salina Saltstøv-kantskivelav

1990: F/11, G/10, G/11 strandsten.

2007: A/2, B/12 strandsten.

 

 1. subrugosa Rødbrun kantskivelav

2007: E/4 ask.

 

*L. symmicta Kvist-kantskivelav

1990: F/10 eg.

2007: B/12 ask; C/3 ask; F/11 gråpoppel.

 

 1. umbrina

1990: E/4 elm; E/7 bålplads; Vorsø Kalv hyld, dødt ved.

2007: A/2 muslingeskal; C/3 lignum.

 

 1. varia Gulgrøn kantskivelav

2007: C/3 dødt ved.

 

*Lecidea fuscoatra Rudret skivelav

1990: B/9 strandsten.

 

*Lecidella elaeochroma Grågrøn skivelav

1990: B/4 hyld; B/12 ask, elm; C/4 hyld; C/5 ask, pil, hvidtjørn; C/7 elm; C/9 seljepil; C/10 eg; C/12 ask, eg; D/7 ahorn, hyld, hvidtjørn; D/11 ask; D/12 ask; E/4 elm; E/7 ask, tulipantræ; E/8 ask, elm, hassel, kantsten; E/9 bøg; F/4 eg; F/10 eg; G/5 ahorn, gråel, elm; Vorsø Kalv hvidtjørn.

2007: B/9 ask; B/12 ahorn, ask, hvidtjørn; C/4 pil; C/5 eg; D/11 ask; D/12 ask; E/4 ask; E/7 landevejs-poppel; E/8 ask; E/12 ahorn; F/11 gråpoppel; G/3 ask; G/5 ahorn, benved, hyld.

 

 1. euphorea Nordisk skivelav

1990: B/6 eg; C/9 seljepil; E/7 landevejs-poppel; F/11 gråpoppel.

2007: B/6 eg; B/12 ahorn; E/7 landevejs-poppel; F/11 gråpoppel; G/5 eg.

 

 1. pulveracea Støv-skivelav

2007: C/3 pil.

 

Lepraria incana Almindelig støvlav

1990: B/12 eg; C/4 hassel; C/5 ask, pil; C/6 ask, hvidtjørn; C/7 elm; C/10 eg; D/6 eg; D/9 bøg; E/4 ask; E/6 eg, elm; E/7 vortebirk, mirabel, æble, tegltag; E/8 ask, bøg, eg; rødel, elm, hassel, hvidtjørn; E/9 bøg; G/5 elm.

2007: B/12 ahorn, eg, hvidtjørn; C/3 dødt ved; D/6 eg; E/5 eg; E/6 eg; E/7 landevejs-poppel; E/8 ask, elm.

 

 1. lobificans Grøn støvlav

1990: B/4 hyld; B/12 elm; C/5 pil; E/4 elm; E/8 ask, elm; Vorsø Kalv hvidtjørn.

2007: B/12 ahorn; E/8 ask.

 

*Melanelixia fuliginosa Sod-skållav

2007: C/4 pil.

 

*M. fuliginosa ssp. glabratula Allé-skållav

1990: C/4 hyld; C/5 pil; D/6 eg; E/8 ask; F/11 gråpoppel.

2007: G/5 æble.

 

*M. subaurifera Gulpudret skållav

1990: C/5 pil; C/10 eg; E/4 elm; E/7 mirabel, æble; E/8 ask; F/10 eg; F/11 gråpoppel.

 

Melanohalea exasperatula Kølle-skållav

1990: E/8 ask, elm.

 

Micarea adnata

1990: C/9 seljepil.

 

*M. denigrata Pionér-kornlav

Opskyllet båd (Jessen 1968).

 

 1. prasina Grøn kornlav

1990: D/6 ask.

 

Monodictys cellulosa

1990: E/7 algebelægning på dødt ved af vortebirk.

 

Naetrocymbe punctiformis

1990: B/12 eg; C/7 avnbøg; D/9 ask; E/8 ask; Vorsø Kalv vortebirk.

 

*Neofuscelia loxodes Knudret skållav

Jessen 1968.

 

 1. verruculifera Småknoppet skållav

1990: E/7 tegltag.

 

*Ochrolechia subviridis Vorte-blegskivelav

Østerskov Ask og Eg (Jessen 1968).

 

 1. turneri Turners blegskivelav

1990: C/9 seljepil; D/9 ask; E/4 ask; E/5 ask; E/6 eg; E/8 ask, elm; F/11 gråpoppel.

2007: E/8 ask.

 

*Opegrapha atra Sort bogstavlav

1990: C/4 hassel; C/5 ask, bøg, hassel; C/6 elm; C/7 avnbøg, elm; C/9 ask; D/5 ask; D/6 ask; D/9 ask; D/10 ask; E/3 gråpoppel; E/4 ask, elm; E/5 ask; E/6 ask, elm; E/8 ask, hassel.

2007: C/6 rødel; D/5 ask; D/6 ask, eg; D/9 bøg; D/11 ask; E/4 ask; E/6 eg; E/8 ask; E/12 ahorn; G/5 ahorn.

 

 1. niveoatra Sorthvid bogstavlav

1990: B/12 ask; C/5 ask; C/12 ask; C/9 ask, mirabel; D/5 ask; D/6 ask; D/7 ahorn; D/10 ask; D/11 ask; D/12 ask; E/6 ask, elm; E/7 landevejs-poppel; E/8 ask; E/9 ask.

2007: B/12 ask; C/3 ask; E/4 ask; E/7 landevejs-poppel; F/11 gråpoppel.

 

 1. rufescens Brun bogstavlav

1990: C/5 pil; C/6 gråpoppel; D/6 ask; D/7 ahorn; D/9 ask; E/4 elm; E/6 elm; E/8 ask, bøg; E/9 ask, bøg.

2007: B/12 ask, eg; C/5 ask; C/6 ask, rødel; C/7 avnbøg; D/5 ask; D/6 ask; D/11 ask; D/12 ask; E/4 ask; E/7 landevejs-poppel; E/8 ask; E/12 ahorn; F/10 ask; F/11 gråpoppel; G/3 ask; G/5 ahorn.

 

 1. vermicellifera Nåleprikket bogstavlav

1990: C/5 ask; C/6 ask; D/6 eg; D/9 ask; E/4 elm; E/8 ask, elm; E/9 ask.

2007: C/5 ask; C/6 ask, rødel; E/8 ask.

 

*O. viridis Grøn bogstavlav

2007: C/6 ask; D/9 bøg; E/7 landevejs-poppel.

 

*O. vulgata Oliven-bogstavlav

Jessen 1968.

 

Parmelia ernstiae Pudret skållav

2007: B/12 ahorn.

 

*P. sulcata Rynket skållav

1990: C/4 hyld; C/5 pil; E/4 elm; E/7 mirabel, æble; F/11 gråpoppel.

2007: C/4 pil.

 

*Pertusaria albescens Hvidmelet prikvortelav

1990: E/8 ask, elm.

 

*P. amara Bitter prikvortelav

1990: E/4 elm; E/8 elm.

 

 1. hemispherica Ru prikvortelav

1990: E/8 ask, elm.

2007: E/8 ask.

 

 1. leioplaca Tynd prikvortelav

1990: D/6 ask; E/4 elm; E/9 ask.

2007: C/7 avnbøg; E/4 ask; E/8 ask.

 

*P. pertusa Almindelig prikvortelav

1990: E/8 ask.

2007: D/6 ask; E/8 ask.

 

Phaeographis dendritica Indsænket skriftlav

2007: E/4 ask.

 

*Phaeophyscia orbicularis Grågrøn rosetlav

1990: B/4 hyld; C/4 hyld; E/7 taget af laden; G/3 elm.

2007: A/2 krydsfinér; C/4 pil; F/10 ask; F/11 gråpoppel; G/5 æble.

 

Phaeosporobolus cf. alpinus

2007: B/8 på Caloplaca scopularis.

 

Phlyctis argena Almindelig sølvlav

1990: C/5 ask; C/10 eg; E/4 elm; E/8 ask.

2007: E/8 ask.

 

*Physcia adscendens Hætte-rosetlav

1990: C/4 hyld; E/4 elm; E/6 eg; E/7 taget af laden; F/2, F/11 gråpoppel; G/3 elm; Vorsø Kalv hvidtjørn.

2007: A/2 strandsten; B/6 eg; C/4 pil; F/11 gråpoppel; G/3 ask; G/5 eg, hvidtjørn.

 

*P. aipolia Hvidprikket rosetlav

E/7 landevejs-poppel (Jessen 1968).

 

*P. stellaris Stjerneformet rosetlav

1990: F/11 gråpoppel.

 

*P. tenella Spæd rosetlav

1990: C/4 hyld; C/10 eg; E/4 elm; E/9 eg; F/2 gråpoppel; F/11 strandsten; G/5 bøg; G/10, G/11 strandsten; Vorsø Kalv hyld.

2007: C/4 pil; F/11 gråpoppel; G/3 ask.

 

*Physconia distorta Pudret dugrosetlav

1990: E/7 landevejs-poppel.

 

 1. grisea Hvidgrå dugrosetlav

1990: E/3 død gråpoppel.

 

Placynthiella icmalea Stift-skivelav

1990: B/13 humus på sandstrand; E/4 elm; E/7 mirabel; Vorsø Kalv humus.

 

 1. oligotrofa Vorte-skivelav

1990: Vorsø Kalv humus.

 

Polysporina lapponica

1990: B/9 strandsten.

 

Porpidia soredizodes

1990: E/7 tegltag.

 

 1. tuberculosa

1990: E/7 tegltag.

 

*Protoparmeliopsis muralis Randfliget kantskivelav

1990: G/7 strandsten.

2007: D/3 betonpæl; G/7 strandsten.

 

Pseudosagedia aenea

1990: B/12 ask, eg; C/5 ask, pil; C/6 hvidtjørn; C/7 avnbøg, elm; C/12 ask; D/5 ask; D/6 ask, eg; D/9 ask; D/11 ask; D/12 ask; E/4 elm; E/7 ask, landevejs-poppel; E/8 hassel.

2007: B/12 ahorn, ask, hvidtjørn; C/3 pil; C/6 ahorn, ask, hassel; C/7 avnbøg; D/9 ask; D/11 ask; E/4 ask; E/7 landevejs-poppel; E/12 ahorn; F/10 ask; G/3 ask; G/5 eg.

 

 1. chlorotica

1990: E/7 kantsten.

 

Pyrenula chlorospila Indsænket kernelav

1990: D/9 bøg; E/9 bøg.

 

*P. nitida Glinsende kernelav

1990: D/9 bøg; E/8 bøg.

 

*Pyrrhospora quernea Almindelig rødskivelav

1990: E/7 ask.

 

*Ramalina farinacea Melet grenlav

1990: F/11 gråpoppel; G/3 elm.

2007: C/4 pil; F/10 ask; F/11 gråpoppel.

 

*R. fastigiata Tue-grenlav

1990: E/4 elm; E/6 hyld; E/8 ask; G/5 elm.

2007: F/11 gråpoppel.

 

*R. fraxinea Stor grenlav

1990: E/8 ask.

2007: F/11 gråpoppel.

 

 1. obtusata

1990: F/11 gråpoppel.

 

 1. pollinaria

1990: C/10 eg.

 

Rhizocarpon distinctum

1990: G/7 strandsten.

 

*R. richardii Kyst-landkortlav

Strandsten (Jessen 1968).

 

Rinodina archaea

1990: Vorsø Kalv dødt ved.

 

*R. gennarii Kyst-knaplav

1990: B/8, F/11, G/7, G/10, G/11 strandsten.

2007: B/8 strandsten.

 

*Schismatomma decolorans Forskelligfarvet skurvelav

1990: D/6 eg; D/9 ask; E/8 ask, bøg, eg; E/9 ask, bøg.

2007: D/6 eg; E/9 ask.

 

Scoliciosporum chlorococcum By-snosporelav

1990: B/4 hyld; B/6 eg; B/12 eg; C/4 hyld; C/5 pil; C/7 bøg, elm; C/9 ask; C/10 eg; D/6 ask, eg; D/7 hyld; D/10 ask; D/11 ask; D/12 ask; E/4 elm; E/6 elm; E/7 ask, vortebirk; E/8 ask, bøg, eg, elm, hassel; F/2 gråpoppel; F/4 eg; F/10 eg; F/11 gråpoppel; G/3 elm; G/5 bøg, elm; Vorsø Kalv hyld.

2007: B/6 eg; C/4 pil; D/9 bøg; D/11 ask; D/12 ask; E/8 ask; E/9 ask; E/12 ahorn; F/10 ask; G/5 hvidtjørn.

 

Strangospora moriformis Grå tusindsporelav

1990: E/3 dødt ved.

 

Taeniolella delicata

1990: E/7 på Buellia punctata på landevejs-poppel.

 

*Tephromela atra Sortfrugtet kantskivelav

1990: E/7 tegltag; G/7 strandsten.

2007: G/7 strandsten.

 

Thelidium pyrenophorum

2007: A/2 strandsten.

 

Trapeliopsis gelatinosa Gele-skivelav

1990: B/4 hyld; E/4 elm.

 

 1. granulosa Forskelligfarvet skivelav

1990: E/7 basis af mirabel.

 

*Tuckermannopsis chlorophylla Olivenbrun kruslav

Plankeværk ved gården (Jessen 1968).

 

*Usnea sp. Skæglav-art

Plankeværk ved gården (Jessen 1968).

 

Verrucaria dolosa

1990: G/7 kalksten på stranden.

 

 1. halophila Saltelskende vortelav

1990: G/7 submers sten.

 

*V. maura Strand-vortelav

1990: B/8, G/7 tidvis oversvømmet sten.

2007: A/2, B/8, G/11 strandsten.

 

*V. muralis Mur-vortelav

F/4 grusgrav (Jessen 1968).

 

 1. nigrescens Sortbrun vortelav

1990: E/7 sten ved bålplads, brønddæksel.

 

Vouauxiella lichenicola

1990: E/4, E/8, F/11 på Lecanora chlarotera.

2007: F/11 på Lecanora horiza på gråpoppel.

 

 1. verrucose

1990: E/8 på Lecanora argentata på ask.

 

*Xanthoria calcicola Vortet væggelav

2007: B/8 strandsten.

 

 1. candelaria Tue-væggelav

1990: E/3 gråpoppel; E/4 elm; E/8 ask; F/11, G/7, G/10, G/11 strandsten.

 

*X. parietina Almindelig væggelav

1990: B/8 strandsten; C/4 hyld; E/3 gråpoppel uden bark; E/4 elm; E/7 tegltag, taget af laden; E/8 ask; F/4 eg; F/10 eg; F/11 gråpoppel; G/3 elm; G/5 elm; G/7 strandsten; Vorsø Kalv hyld.

2007: A/2 strandsten; B/6 eg; B/8 strandsten; C/4 pil; F/11 gråpoppel; G/5 eg, hvidtjørn, æble.

 

*X. polycarpa Mangefrugtet væggelav

1990: B/12 ask; C/4 hyld; C/5 pil; C/7 død hvidtjørn; D/7 hyld; E/3 døende og død gråpoppel; E/4 elm; E/8 ask, hyld; F/2 gråpoppel; F/4 eg; F/11 gråpoppel; G/3 elm; G/5 bøg, elm.

2007: G/3 ask; G/5 eg, hvidtjørn.

 

Xanthoriicola physciae

2007: B/12 på Xanthoria calcicola; C/4, F/11, G/5 på Xanthoria parietina.

 

Xylographa parallela Almindelig vedskrift

2007: F/11 dødt poppelved.

 

 

Referencer

Jessen, K. 1968. Flora og vegetation på reservatet Vorsø i Horsens Fjord. Botanisk Tidsskr. 63: 1-201.

Søchting, U. & V. Alstrup 2007. Danish Lichen Checklist. Version 2. Biologisk Institut, Københavns Universitet, bi.ku.dk/lichens/dkchecklist/total.asp

 

 

(Oprettet december 2019)